Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående projekt Framtidens Primärvård Plats för välfärd 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående projekt Framtidens Primärvård Plats för välfärd 2020"— Presentationens avskrift:

1 Pågående projekt Framtidens Primärvård Plats för välfärd 2020
Akuta flöden Samverkan PV/sjukhus Läkemedel Äldre Psykisk ohälsa Statsbidrag Nya ersättnings- system Sjukskrivnings miljarden Kvalitets register eHälsa Utbildning Hälsofrämjande/ Sjukdoms-förebyggande Plats för välfärd 2020

2 Samverkansdokument akutsjukvård Bokning SVR
Akuta flöden Samverkansdokument akutsjukvård Bokning SVR Samverkan jourcentral och akutmottagning Fler akuttider i primärvård Kroniker till rätt klinik Äldre Alma Säker hemgång Hemsjukvårdsreformen Bättre liv för sjuka äldre Bättre omhändertagande av kroniker Seniormottagning Utbildningsmottagning för äldre multisjuka Utveckla välfärdsteknologi Samverkan sjukhus/PV Utredningsenhet Gränssnittsgrupp Sällsynta diagnoser Vårdprocessprogram Förbättrad struktur i dokumentation Psykisk ohälsa Internetbaserat KBT-stöd Riskbruk, missbruk och beroende (behovsanalys) Placerade barn Intygsenhet Neuropsykiatri Utveckling av spädbarnsenhet, barnhälsa, ungdomsmottagning Läkemedel Läkemedelsgenomgång Nya riktlinjer

3 Framtidens bästa primärvård
Under 2014 ska särskilt uppmärksammas - utvecklingen av primärvårdens uppdrag inför framtidens behov En attraktiv, välfungerande vårdcentral är, oavsett om den är landstingsdriven eller privat, av stor betydelse för hela hälso- och sjukvården och ytterst för patienten

4 Utmaningar för Östergötland
Medborgare har inte likvärdig tillgång/närhet till välfungerande vårdcentral Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter Patientnöjdheten har försämrats Ca 60 tillsvidareanställd specialistläkare saknas 50 % har en fast läkarkontakt Sveriges billigaste primärvård Forskning i första linjen outnyttjad Övergripande vision saknas Andelen personer över 80 år ökar Konkurrens om arbetskraft

5 Förstudie – primärvård i Östergötland
Syfte med förstudien Ge underlag, vägledning och förslag till områden som ska prioriteras i kommande utvecklingsarbete. Metod Intervjuer med nyckelpersoner Enkät till medarbetare på vårdcentralerna Kartläggning av pågående projekt Omvärldsbevakning utifrån befintliga rapporter, studier, artiklar och studiebesök.

6 Vad vill medborgare/patienter?
I första hand vända sig till vårdcentralen vid sjukdom. Ha en fast läkarkontakt. Positiva till att diskutera levnadsvanor. Bra bemötande samt mer information och delaktighet. Hög tillgänglighet och kontinuitet.

7 Vad vill medarbetare? Ha en god arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor.
Ha ett tydligt uppdrag. Utmanande koordinerande roll i hälso- och sjukvården med tydligt stöd från sjukhusspecialister. Gott samarbete där vårdgrannar ”pratar väl om varandra”. Modern teknik som stödjer.

8 Resultat från förstudien
Primärvården i Östergötland fungerar bra efter förutsättningarna. Många idéer, förslag och förbättringsmöjligheter finns.

9 Rekommenderade lösningar
Åtgärder som kan vidtas omgående: Anställ alla lämpliga läkare med intresse för ST i allmänmedicin. Marknadsför värdet av en välfungerande primärvård. Inled ett utvecklingsprojekt för att förbättra vårdcentralernas framtida förutsättningar.

10 Framtidens bästa primärvård
SYFTE: Skapa en välfungerande primärvård som är attraktiv både för medborgare och medarbetare 4 DELPROJEKT 1. VAD ska primärvården göra? Tydliggör uppdraget och primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård 2. HUR ska vi stödja och styra primärvård? Hur säkrar vi effektivt arbetssätt och teknisk utveckling. 3. VEM ska arbeta i primärvård? Säkra framtida kompetens, personalförsörjning och forskning. 4 - Landstingsinternt Linjestyrning, ledning och stödfunktioner

11 Effektmål för projektet
E1. Ökad patientnöjdhet. E2. Nöjda medarbetare och bra arbetsmiljö. E3. Bättre resultat i öppna jämförelser för primärvård. E4. Forskning inom primärvården ökar.

12 Analys av vårddata Landstinget i Östergötland
1% av landstingets invånare (4 250 individer) står för 30 % av totala kostnaderna inom öppen- och slutenvården och 50 % av vårddagarna De 1 % mest resurskrävande invånarna i landstinget har under ett år i genomsnitt: 67 vårdkontakter 1,7 oplanerade inläggningar 42 % av alla vårdtillfällen inom landstinget utgörs av återinläggningar < 12 månader.

13 Bristande Koordination
Säker hemgång Aktiv hälsostyrning E-hälso- dagbok Dirigenten (äldremot-tagning) Hemsjuk-vårdsteam Valla VC Akutflödes-projekt kroniker Otrygghet Risk för stort ineffektivt sjukvårdsutnyttjande, återinläggningar, mångbesökare. Sämre livskvalitét Bristande patientsäkerhet Lägre medicinsk kvalitet

14 Holistiskt omhändertagande
Med koordination i primärvård.

15 Målgrupp Sköra ofta multisjuka patienter, som till följd av hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt riskerar icke värdeskapande - återinläggningar på sjukhus - mångbesök på akutmottagning eller vårdcentral

16 Målsättning Öka tryggheten för sköra patienter
Öka förståelse och delaktighet hos patienten kring sin sjukdomssituation - Förbättra livskvalitét Förbättra patientsäkerhet Minska risken för icke värdeskapande, ineffektivt sjukvårdsutnyttjande, som kan frigöra resurser på vårdavdelningar och akutmottagningar Minska beroende av extern konsult

17 Checklista för identifiering av fokuspatienter.
Exklusion (dvs. inte fokuspatient) om ja på minst en av frågorna Ja Nej Har patienten en inplanerad aktiv uppföljning inom en vecka eller är hänvisad att ta kontakt med specialistvården vad gäller aktuell problematik? Tas patienten uteslutande omhand i specialistvården? Patienten är en fokuspatient om ja på både fråga 1 och minst en av de övriga frågorna Ja Nej Har patienten tidigare inskrivning inom 12 månader (akut eller planerat)? Är svaret ja på minst en av frågorna nedan? Är 70 år eller äldre? Har någon av följande aktuella diagnoser: Diabetes? Förmaksflimmer? Hjärtsvikt? KOL? Stroke? Tar 5 eller fler läkemedel? Utifrån din kännedom om patienten, finns det någon annan anledning att misstänka att patienten har risk för att bli återinskriven? ARBETSMATERIAL

18 Process holistiskt omhändertagande
KOORDINATION VC Sjuksköterske-kontakt inom 24 H Samordningsfunktion Beslutsstöd Klargör vårdansvar Fast vårdkontakt och läkarkontakt utses Säkerställa att patienten är informerad och känner sig trygg Identifiera behov av tidiga åtgärder och förebygga försämring ÅTGÄRDER 0 åtgärd Röd linje till utskrivande klinik Fortsatt kontakt VC Regelbunden kontakt (AHS) Interdisciplinärt team Kommunens biståndshandläggare hemsjukvård LAH Geriatrisk specialist- mottagning multi- disciplinärt team för allvarligt sköra patienter Mobilt team Vård avdelning Identifiera fokuspatient ”Flagga” i Cosmic CI-rapport Sjuksköterska med utskrivningsansvar Teach-backsamtal Akut mottagning Identifiera mångbesökare och KOL Kroniker (akutflödesprojektet) ALMA Vård-central Identifiera mångbesökare


Ladda ner ppt "Pågående projekt Framtidens Primärvård Plats för välfärd 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser