Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening"— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening
Tisdagen den 3 mars Jaktstugan Rotviksbro Syfte med mötet: Ordinarie årsmöte Besluta om byggstart

2 §1. Mötets öppnande §2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman §3. Godkännande av röstlängden §4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare §5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning §6. Fastställande av dagordningen §7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

3 Agenda 1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen. 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år. 14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 16. Preliminär kostnad för utbyggnad av fiber på Utby 17. Eventuell utökning av området med c:a 10 fastigheter öster om E6 vid Undavägen 18. Läget beträffande ansökan om stöd 19. Beslut om arbetets fortsättning 20. Beslut om budget. 21. Övriga ärenden 22. Mötets avslutande Agenda

4 §1. Mötets öppnande §2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman §3. Godkännande av röstlängden §4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare §5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning §6. Fastställande av dagordningen §7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

5 Verksamhetsberättelse 2014 Vid årets slut hade föreningen drygt 210 medlemmar med 227 stycken anslutningar Styrelsen har varit Ordförande Göran Holmberg Kassör Gun Bergman Sekreterare Lennart Olsson Nät och produktion och t.f. kassör Sigvard Nilsson Webbansvarig Daniel Samuelsson Frågor o svar Orvar Nordström Ledamöterna Olof Grundberg Ann-Sofie Ekedahl Fredrik Selvén Suppleant Tom Jonsson Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och flera möten i mindre grupper

6 Verksamhetsberättelse 2014 Genomförda administrativa åtgärder under året:
Registrering av föreningen Inköp av ekonomisystem, dator och skrivare för kassör Utarbeta stadgar, anslutningsavtal för olika anslutningssituationer och markavtal. Upprätta medlemsregister Medlemsrekrytering Fakturering av medlemsavgifter och insatser Upprättande och underhåll av hemsida Diskussioner med berörda markägare Framtagning av ritningsunderlag och grovplanering av preliminär dragning av nätet Ansökan om bidrag från länsstyrelsen (staten). Täta kontakter och möten med länsstyrelsen, Uddevalla kommun och andra fiberföreningar i närområdet Upprättande av avtal med Vattenfall om samförläggning av kabelrör

7 Verksamhetsberättelse 2014 Förberedande åtgärder för det fysiska ledningsnätet:
Studier på plats för att planera bästa sträckning av nätet Inköp av en mindre mängd slang för fiberkabel Samförläggning av slang med el-ledning och andra ledningsdragningar i Utby och Nedre Berg

8 Resultaträkning 2014 Intäkter Medlemsavgifter 20 300 Övriga intäkter
50 Ränteintäkter 14 Summa intäkter 20 364 Kostnader Operatörskostnad -1 500 Förbrukningsinventarier -7 288 Kontorsmaterial -374 Trycksaker -700 Hyra -400 Övriga förvaltningskostnader -1 100 Redovisningstjänster -2 716 Bankkostnader -12 Summa kostnader Resultat 6 274

9 Balansräkning 2014 Tillgångar Skulder och eget kapital Insatser
Förutbetalda intäkter 100 Årets resultat 6 274 Summa skulder o eget kapital Fordran medlemmar 30 800 Momsfordran 2 788 Summa fordringar 33 588 Kassa 200 Bank 99 886 Summa tillgångar

10

11 §8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen §9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna §10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

12 §11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Medlemsavgift förslag 100 kr/medlem för 2015 Insatser tidigare beslutat. Förslag att det står fast: Max kr Gäller för 1 fastighet med 1 anslutning Högre kostnad - extra stämma Högre kostnad - rätt att frånträda avtalet Vid frånträde, medlemmens andel av de kostnader föreningen haft återbetalas ej. Två eller tre delbetalningar skall betalas enligt betalningsplan som styrelsen beslutar.

13 §12. Val av ordförande för 1 år
Förslag - omval av Göran Holmberg

14 §13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år. Förslag 2 år Förslag 1 år Olof Grundberg, Ann-Sofie Ekedahl, Fredrik Selvén Suppleant Tom Jonsson Sigvard Nilsson Lennart Olsson Daniel Samuelsson Orvar Nordström Gun Bergman

15 §14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
Förslag: Birgitta Olofsson och Tommy Hansson med Lennart Eriksson som suppleant §15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande Förslag: Lenny Lämber, Per-Olof Karlsson och Lars-Göran Eskilsson med Lenny som sammankallande

16 §16. Preliminär kostnad för utbyggnad
Kalkyl Tidplan

17 Kostnader per anslutning
Statsbidraget på 40 % till föreningens investering i fiberanslutningar ger följande kostnader Beräknad kostnad per anslutning efter 40 % i bidrag kr Kostnader per anslutning utan bidrag kr Kostnaden utan bidrag är den lägsta kostnad man får betala för anslutning till fiber om man väljer att inte vara med i föreningen nu och vill ha fiberuppkoppling senare.

18 Preliminär tidplan för projektets genomförande
Status Mars 2015: Pågår - nuläge 220 medl. Pågår - nuläge 170 avtal Första ansökan inskickad… Pågår… Kan starta efter beslut årsmötet… Idag ! O Inkoppling början 2016 ? Preliminär betalplan kapitalinsats: kr kr kr Slutav- räkning Pågår - nuläge c:a 170 st betalt Nästa insats prel. sept 15

19 §17. Eventuell utökning av området
§17. Eventuell utökning av området. c:a 10 fastigheter öster om E6 vid Undavägen

20 §17. Eventuell utökning av området
Förslag till beslut: Styrelsen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att ansluta fastigheterna till en rimlig kostnad Om kostnaden är lägre än eller högst lika stor som kostnaden per anslutning för föreningen har styrelsen rätt att utöka verksamhetsområdet med de fastigheter som framgår av kartan Skulle problem med ansökan uppstå om berörda fastigheter anslutas skall styrelsen inte utöka verksamhetsområdet

21 §18. Läget beträffande ansökan om stöd
Ansökan är digital genom e-legitimation Ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader Alla föreningar ska upphandla, dock finns ett direktupphandlingsbelopp Det är poäng istället för kölista som gäller Samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov. Ansökan skall vara inne ?? Ansökan behandlas och beslut tas september 2015

22 Ansökan poängsystem Investeringen sker i prioriterat geografiskt område 1 poäng: Tätort med mellan 501 och 1000 invånare ingår i projektet 2 poäng: Tätort med mellan 201 och 500 invånare ingår i projektet 4 poäng: Ingen tätort med mer än 200 invånare ingår i projektet. +1 poäng: Det finns minst en servicepunkt för kommersiell eller offentlig service som kommer att anslutas till nätet Viktning: 30 Utby tätort 219 invånare, ingen servicepunkt ger 2 poäng Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet enbart permanenthushåll 1 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet 3 poäng: 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet 5 poäng: 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet Viktning: 35 Utby fiber nuläge 221 permanentboende 172 anslutna 78 % Mål 85 % ger 5 poäng 105 utbor varav 39 medlemmar

23 Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet
2 poäng: 20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 3 poäng: 50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 4 poäng: 100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet Viktning: 25 Totalt 326 fastighetsägare och 381 fastigheter Utby fiber 5 poäng Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen +1 poäng: Det finns en finansieringsplan som tryggar likviditeten för hela projektet +1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet +1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet +1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd +1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet Viktning: 10

24 Organisation Administrationsgrupp Nätbyggnadsgrupp
Ansvarig: Göran Holmberg Biträdande: Lennart Olsson Gun Bergman Daniel Samuelsson Ansvarsområden: Övergripande styrningsfrågor (mål, tidsplan, mm) Medlemsvärvning, markägarkontakter Myndighetskontakter, mediakontakter Bidragsansökan, finansierings- och bankfrågor Avtalsutformning, avgiftssättning Upphandlingsfrågor IT-lösningar för föreningen, hemsida, mm Medlemsadministration /fakturering /registervård Nätbyggnadsansvarig: Sigvard Nilsson Biträdande nätansvariga: Fredrik Selvén Orvar Nordström Ann-Sofie Ekedahl Olof Grundberg Områdesansvariga: Lokalt ansvariga för entreprenadarbetena kommer att utses bland föreningens medlemmar  Ansvarsområden: Övergripande projektplanering /-ledning för nätbyggnaden Teknisk förstudie, nätstruktur Kvalitets- och miljöplanering Kostnadsberäkning för bidragsansökan (konsult upphandlas) Projektering (upphandlas, granskas, godkänns) Upphandling av arbete, materiel, konsultinsatser, mm Arbetsledning av entreprenörer (grävning, blåsning, skarvning, mm) Kvalitetskontroll Driftsättning Dokumentation Slutbesiktning (upphandlas) Etablering av drift- /underhållsrutiner Etablering av användarstöd Avslut för Nätbyggnadsprojektet

25 §19. Beslut om arbetets fortsättning
Förslag att uppdra år styrelsen att gå vidare med ansökan till länsstyrelsen Underlag för ansökan skall vara Totalt 326 fastighetsägare med 381 fastigheter, av fastighetsägarna är 221 permanentboende på fastigheten Uppskattat antal anslutningar på 275 st Medlemmar 200 permanentboende med 225 anslutningar och 50 utbor med 50 anslutningar Kostnad totalt kr Samråd med kommunen Samråda med länsstyrelsens miljöenhet Kontrollera Post och telestyrelsens karta ”Ansökningskartan”

26 §19. Beslut om arbetets fortsättning
Styrelsen skall vidare Löpande stämma av med länsstyrelsen angående förutsättningar för att få stöd Fortsätta den samläggning av fiber som påbörjats Skriva markavtal med berörda markägare Genomföra upphandling av nedläggning av fiber inom området under förutsättning av att bidrag erhålls från länsstyrelsen. Styrelsen får besluta om antingen totalentreprenad eller delentreprenader

27 §19. Beslut om arbetets fortsättning
Alternativ 1 påbörja nedläggning av fiber i september 2015 under förutsättning av ett positivt beslut från länsstyrelsen Alternativ 2 påbörja grävningsarbetet under våren/sommaren under förutsättning av att styrelsen bedömer det sannolikt att vi kan få bidrag från länsstyrelsen.

28 §20. Beslut om budget för 2015. Förslag Intäkter Medlemsavgifter
22 500 Ränteintäkter 1 000 Summa intäkter 23 500 Kostnader Projektering, upphandling Samgrävning Nedläggning av fiber Administrativa kostnader Utlägg styrelsen Summa kostnader Resultat

29 §20. Beslut om budget för 2015 Finansiering - förslag
Ing behållning Kassa bank m.m. Tillkommer Momsåterbet Bidrag länsstyrelsen Insatser uttaxering 1 pågår Insatser uttaxering 2 september Avgår Årets underskott Summa utg behållning

30 §21. Övriga ärenden ???

31 §22. Mötets avslutande

32


Ladda ner ppt "Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening"

Liknande presentationer


Google-annonser