Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till extra stämma med Utby Fiber Ekonomisk förening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till extra stämma med Utby Fiber Ekonomisk förening"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till extra stämma med Utby Fiber Ekonomisk förening

2 Syftet med denna extra föreningsstämman
Informera om styrelsens arbete fram tills nu Besluta om att starta teckna anslutningsavtal med medlemmarna enligt framtaget förslag Besluta om att söka stadsbidrag för att genomföra projekt

3 Styrelsens sammansättning
Göran Holmberg ordförande Lennart Olsson sekreterare Sigvard Nilsson kassör Daniel Samuelsson webbansvarig Ledamöter: Olof Grundberg Orvar Nordström Ann-Sofie Ekedahl Fredrik Selvén Suppleant: Tom Johnsson

4 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma    § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

5 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

6 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till årsmötet § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas Antal anslutningar Varför ansluta till fiber Exempel på tjänsteutbud i fiberförening Kommunikations- och tjänsteleverantör

7 Medlemsläge 2014-08-27 202 anslutningar 185 medlemmar
Preliminär kostnad kr

8 Varför ansluta till fiber?
Ekonomi: Med fiber: Prel. anslutningskostnad kr och prel.månadskostnad 350 kr/månad. Idag: Exempel: 160 kr för fast telefon, 230 kr för TV (t.ex. Boxer) och 310 kr för bredband. Summa 700 kr/månad. Med detta räkneexempel skulle investeringen vara ”avbetalad” efter 45 månader (= knappt 4 år) Internet i framtiden: Från Telias hemsida: Prognoser tyder på att internettrafiken i Västeuropa kommer att fyrfaldigas från 2010 till De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma - med bibehållen kvalitet - den anstormning som väntar. Den som hävdar att t ex en hel familj kan klara sig med enbart mobilt bredband i framtiden lovar för mycket. Fibern kan redan idag ge kunderna megabit per sekund, vilket är mer än tio gånger snabbare än det fasta bredband de flesta har idag. Vem behöver megabit? Samma fråga ställdes när bredbandsutbyggnaden inleddes. Då var frågan vem som behöver 1 megabit per sekund när det finns telefonmodem på 56 kilobit per sekund som fungerade bra.

9 Varför ansluta till fiber?
4G utbyggnaden på landsbygden dröjer och kommer aldrig att nå upp till mer än en tiondel i hastighet av vad fibertjänsterna kan erbjuda. 100 Mb/s är starthastigheten men 250 Mb/s, 500Mb/ och 1000 Mb/s blir tillgängliga utan att byta någon utrustning i hemmen. Öppnar för det digitala hemmet ! Datorer, Smart-Tv, Läsplattor, Smart-phones och skrivare alla är trådlöst anslutna till Wi-Fi nätet och får obegränsad surf-volym och överlägsen surfhastighet. Programnedladdning och programuppdateringar till datorn sker snabbt och utan att störa användandet. Möjliggör för kommunerna att utöka och förbättra möjligheten till vård i hemmet. Exempel är övervakningskameror, smarta rullatorer (framtid), snabb diagnos från expertläkare för EKG och Ultraljud. Inom en snart framtid kommer de tjänster du idag utför via nätet att kräva högre kommunikationshastighet. Exempel är bankärenden där säkerheten över nätet kommer att kräva ett mera avancerat gränssnitt och för att det inte skall upplevas som ”segt” måste din dator och uppkopplingshastigheten förbättras.

10 Exempel på tjänsteutbud i fiberförening
Tossene fiber IP only: Alt1. Föreningens gruppavtal (i 5 år). Com Hem för Bredbandstelefoni, Com Hem Digital-tv Tivo bas FN 17 kanaler, Com Hem bredband Fiber lan 100/10 Mbit. Avtalskostnad per medlem 319 kr/månad vilket gäller hela avtalsperioden inklusive 1 st. Tivo box och en digitalbox, 1 st. trådlös router. Alt 2.Medlemmen har även möjlighet att teckna individuellt avtal i den öppna fiberplattformen, till vald operatörs prislista. Tillkommer avgift till föreningen om 50 kr/månad för båda alternativen.

11 Kommunikations- och tjänsteleverantör
Utby fiber kommer att upphandla kommunikations- och tjänsteleverantör. Olika alternativ kommer att tas fram av styrelsen. Beslut om vilken leverantör som skall väljas beslutas på medlemsmöte (troligen Q2-2015). Kostnad för ett basutbud (telefon, bredband 100/10 och TV kanaler) uppskattas till ca 300 kr/månad. Tillkommer en avgift till föreningen om ca 50 kr/månad för drift och underhåll av fibernätet.

12 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas Ledningsdragning Exempel från byggnation Tidplan Kalkyl

13 118 m/anslutning vid 200 anslutningar
Preliminär ledningsdragning Längd 23 596 m 118 m/anslutning vid 200 anslutningar

14 Med anslutningar

15 Kanans land

16 Utby

17 Exempel från andra fiberföreningars ledningsbyggnation
Grävning / plöjning / spårfräsning för kanalisation

18 Exempel från andra fiberföreningars ledningsbyggnation
Styrd borrning under väg

19 Exempel från andra fiberföreningars ledningsbyggnation
Blåsning av fiber Kopplingsskåp

20 Exempel från andra fiberföreningars ledningsbyggnation
Grävning på egen tomt Kopplingsskåp på husfasad

21 Preliminär tidplan för projektets genomförande
Preliminär betalplan kapitalinsats: kr kr kr Slutav- räkning

22 ByNets preliminära kalkyl från feb-14
Baserad på 168 anslutningar Material inkl administration Grävning inkl tryckning under vägar m.m. Övriga kostnader Summa kostnader Avgår bidrag 25 % ??? Netto: sek Antal anslutningar: Konstnad per anslutning: 16 464 168 st 18 440 150 st 13 830 200 st

23 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till årsmötet § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

24 Anslutningsavtal Styrelsens förslag
Tecknas mellan medlemmen och Utby fiber ekonomisk förening. Antalet tecknade avtal ligger till grund för vår bidragsansökan. Hela avtalets utformning kommer att finnas på hemsidan utbyfiber.se På följande sidor en sammanfattning.....

25 Allmänt Gäller för 1 fastighet med 1 anslutning Takkostnad 19 500 kr
Anslutningsavtal Gäller för 1 fastighet med 1 anslutning Takkostnad kr Högre kostnad - extra stämma Högre kostnad - rätt att frånträda avtalet Vid frånträde, Medlemmens andel av de kostnader föreningen haft, återbetalas ej.

26 Föreningens ansvar Anslutningsavtal Anslutningen med en kapacitet av minst 100 Mb/s (in). Föreningen bygger en fiberanslutning fram till en avlämningspunkt utanpå en byggnad på Fastigheten. Grävning och återställning av schakt på Medlemmens tomt ingår inte. Föreningen tillhandahåller allt material för förläggning av fiberkabeln samt nödvändigt material för monteringen utomhus Föreningen äger kabelrör, fiberkabel och kopplingsutrustning fram till avlämningspunkten. Avtala med en kommunikationsoperatör om teknisk drift av nätet. Tillhanda hålla ett ”öppet nät”

27 Medlemmens ansvar Medlemmen accepterar Föreningens stadgar.
Anslutningsavtal Medlemmen accepterar Föreningens stadgar. Medlemsinsats om högst SEK 19 500 (första delbetalning om SEK 5000 betalas inom 30 dagar från undertecknandet anslutningsavtal). Två eller tre delbetalningar skall betalas enligt betalningsplan som styrelsen beslutar. Insats återbetalas endast om Föreningen inte kan genomföra anslutning av Fastigheten till Ledningsnätet. Medlemmen ansvarar för grävning och återställning av schakt på egen tomt. Medlemmen upplåter, utan intrångsersättning, mark för Föreningens ledningsdragning på Fastigheten vid behov. Medlemmen är ansvarig för eventuella skador på föreningens utrustning på fastigheten Medlemmen skall teckna avtal med Föreningen om nätabonnemang.

28 Användar-/övriga villkor
Anslutningsavtal Godkänd utrustnings skall användas. Vid missbruk kan föreningen stänga av medlemmen Föreningen fakturerar medlemmen en nätavgift. Medlemmen kan överföra sin andel i Föreningen till annan i samband med att Fastigheten överlåts Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag

29 Prislista Styrelsens Förslag
Princip: 1 st medlem och en fastighet = 1 insats. 1 st medlem med en fastighet och två separata lägenheter/hus = /3 insats. 1 st medlem med två fastigheter = 2 insatser. 1 st medlem som önskar förberedelse för obebyggd tomt = 1/3 insats. När inkoppling sedan önskas tillkommer faktiska kostnader för grävning, fiberdragning, inkoppling etc. Totalt minst = 1 insats. Detaljerad prislista kommer att finnas på hemsidan utbyfiber.se

30 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

31 Beslut om att gå vidare Påbörja tecknandet av anslutningsavtal med föreningens medlemmar Börja skriva avtal med markägare Ansökan om bidrag från länsstyrelsen, öppnas 3 september Styrelsen kan besluta om samförläggning när tillfälle ges.

32 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

33 Finansiering av byggnationen
Medlemsinsatser Bidrag från länsstyrelsen 30 % på bidragsgrundande del (troliga regler) Förskott kr Efterskott efter redovisning 2 – 3 ggr under byggnadstiden 20 % i efterskott när redovisningen är klar Möjlighet att uppta lån för att klara likviditen högst kr

34 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

35 Fyllnadsval Kassör Förslag: Utöka styrelsen med en person till 9 ledarmöter och välja Gun Bergman Valberedning Förslag: Lenny Lämber Per-Olof Karlsson Lars-Göran Eskilsson

36 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

37 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas

38 Agenda § 1 Mötet öppnas § 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Anmälan av protokollförare § 4 Val av två justeringsmän § 5 Godkännande av kallelsen till extra medlemsstämma § 6 Godkännande av dagordningen § 7 Fastställande av röstlängd § 8 Medlemsläget § 9 Uppskattad kostnad per anslutning § 10 Anslutningsavtal - prislista § 11 Beslut om att starta tecknandet av anslutningsavtal och att ansökan om bidrag från länsstyrelsen § 12 Möjlighet för styrelsen att vid behov ta upp lån § 13 Fyllnadsval kassör/ - inköp av bokföringstjänst § 14 Val av valberedning § 15 Övriga frågor § 16 Meddelande om var protokollet finns tillgängligt § 17 Mötet avslutas


Ladda ner ppt "Välkomna till extra stämma med Utby Fiber Ekonomisk förening"

Liknande presentationer


Google-annonser