Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett gott liv i ett livskraftigt län"— Presentationens avskrift:

1 Ett gott liv i ett livskraftigt län
Att bota och lindra är självklara uppgifter för sjukvården. En lika viktig uppgift för oss är att förebygga ohälsa, sjukdom och lidande så långt det är möjligt.

2 Landstinget – geografiskt detsamma som Kronobergs län

3 Livskvalitet i livets alla skeden
Varje vårdtillfälle är lika viktigt för oss som för patienten. En del av vår verksamhet består av planerade rutinundersökningar, men varje dag tar vi också hand om ett antal akut sjuka patienter.

4 En dag i Landstinget Kronoberg
Kommer 646 patienter på läkarbesök till sjukhusen för somatisk vård Utförs 570 sjukvårdande behandlingar Opereras 52 patienter Föds 6 barn på BB Vårdas 419 inneliggande patienter i somatisk vård Genomförs 675 röntgenundersökningar

5 …det händer mer än så Sjukvårdsrådgivningen tar emot 211 telefonsamtal
Länets vårdcentraler tar emot telefonsamtal 1 936 personer besöker vårdcentralerna, varav 935 träffar en läkare 49 personer besöker läkare inom psykiatrin 86 vuxna och 93 barn undersöks hos Folktandvården

6 Närsjukvård Primärvård: Den 1 mars infördes Vårdval Kronoberg, vilket innebär att vårdcentralerna måste bli godkända av landstinget för att få bedriva hälso- och sjukvård. Vårdval Kronoberg bygger på valfrihet, tillgänglighet, mångfald och kostnadskontroll. Idag finns 31 godkända vårdcentraler i länet, varav åtta är privata. Vårdcentralerna erbjuder vård för hela familjen och här finns bland annat läkare, sjuksköterska, psykosocial resurs och i de flesta fall även sjukgymnast. Tillsammans med 1177 är vårdcentralerna hälso- och sjukvårdens första instans. Psykiatri: Inom psykiatrin bedrivs vården vid öppenvårdsmottagningar, vårdavdelningar med slutenvårdsplatser samt vid enheter med specialistkompetens. I Kronoberg finns vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt primärvårdspsykiatri. Rehabilitering och habilitering: Rehabiliteringen erbjuder stöd och behandling till patienter som har drabbats av sjukdom eller skada som medfört en nedsättning av prestationsförmågan. Habiliteringen riktar sig till patienter med medfödda funktionsnedsättningar eller som har förvärvat en funktionsnedsättning genom sjukdom eller skada under uppväxtåren. Habiliteringsverksamheten ger patienten hjälp och stöd för att lättare kunna fungera i vardagen. Närsjukvårdens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård där människor bor och när behov finns.

7 Länssjukvård Vid Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby erbjuder vi ett kvalificerat omhändertagande inom de flesta specialiteter. Vår ledstjärna är att erbjuda en god och säker vård.

8 Rättspsykiatriska regionkliniken
Rättspsykiatrins värdegrund Se människan bakom brottet, äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i alla situationer. Att i omvårdnadsarbetet använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt. Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö bedriver högspecialiserad psykiatrisk vård. Kliniken tar emot kvinnor och män från hela landet. Flertalet vårdas under tvång eller för att de dömts för något brott. Vi arbetar efter nationella riktlinjer där ord som tid, tydlighet, tålamod, tillit och trygghet är ledord.

9 Tandvård I Kronoberg finns 24 folktandvårdskliniker där ”vanlig tandvård” utförs. Sjukhustandvården fungerar som ett stöd och komplement till allmäntandvården. Här får patienter som behöver ett särskilt omhändertagande hjälp. Har man ett än mer komplicerat vårdbehov finns specialisttandvård i såväl Ljungby som i Växjö. Specialisttandvården är även konsulter till allmäntandläkare, tandhygienister och andra vårdgivare. Upp till dess att man fyllt 19 år är tandvården gratis. Från 20 år och uppåt erbjuds frisktandvård, det vill säga regelbunden tandvård till ett fast pris. 24 folktandvårdskliniker h Sjukhustandvård Specialisttandvård h Frisktandvård

10 Service och stöd till verksamheten
personal, ekonomi, planering, information, lokalvård, kost/restaurang, transport, fastigheter, IT-support, telefoni

11 Forskning och kompetensutveckling
Mycket av den kunskap vi använder oss av är färskvara. Det innebär att vi ständigt måste sträva efter att ta till oss nya kunskaper och tekniska framsteg inom t ex medicin och omvårdnad. FoU-centrum och Kunskapsutveckling Syd är våra resurser i utvecklingsarbetet. På FoU-centrum kan våra medarbetare få möjlighet att fördjupa sig inom sitt specialområde. Kunskapsutveckling Syd arrangerar flera interna utbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar för framtida kompetensförsörjning. Grimslövs folkhögskola drivs i landstingets regi och erbjuder bland annat yrkesinriktade utbildningar. Här finns också möjlighet till språkutbildning för utländsk personal som arbetar hos oss. Kompetens utgör grunden för utveckling, förnyelse och systematiskt kvalitetsarbete hos oss. FoU-centrum h Kunskapsutveckling Syd h Grimslövs folkhögskola

12 Kuriosa… Landstingets lokalyta motsvarar 3 500 normalstora treor.
Uppvärmningen av våra lokaler motsvarar villor. Vattenförbrukningen räcker till 3,4 miljoner tvättmaskinstvättar. Elförbrukningen räcker till 290 miljoner tvättmaskinstvättar eller en 60 watts glödlampa som brinner i år.

13 Regler och rättigheter

14 Alla har rätt till en god och säker vård, dygnet runt och oavsett anledning.

15 Vård och behandlingsgaranti
Kontakt med primärvården samma dag Patienten ska få kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller vårdcentral, per telefon eller på plats, samma dag som man söker vård. Läkarbesök i primärvården inom sju dagar Om vårdpersonalen bedömer att patienten behöver träffa en läkare på vårdcentral, ska ett sådant besök erbjudas inom sju dagar. Besök hos specialist inom 90 dagar Bedömer primärvården att patienten behöver besöka den specialiserade vården ska en tid erbjudas där inom 90 dagar. Behandling inom 90 dagar Om man inom den specialiserade vården bedömer att patienten behöver behandling ska det erbjudas inom 90 dagar efter det att beslut om behandling fattats.

16 Valfrihet i sjukvården
Patienter har rätt till akut vård var som helst i landet. Patienter kan söka öppen vård på sjukhus och vårdcentral i hela landet. Patienter kan söka till specialist på lasarett i hela landet – i vissa fall krävs remiss från ditt hemlandsting. Patienter kan välja att bli behandlad på vilket sjukhus som helst i landet. De regler som gäller för landstingsvård gäller även för vård och behandling hos privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Patienter har rätt till information om sina valmöjligheter.

17 Synpunkter på vården Prata först med personalen som vårdat dig!
Patientnämnden underlättar kontakten mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården skapar förtroende mellan medborgarna och sjukvården Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anmäla felaktig vård Patientförsäkringen ev. ersättning för skada i samband med behandling på sjukhus eller mottagning

18 Driftorganisation

19

20 Organisation Landstingsdirektören är högsta tjänsteman och har ett delegerat ansvar att leda och besluta om all (med ett fåtal undantag) verksamhet som utgörs av linjeorganisationen med de olika driftenheterna. Till stöd har landstingsdirektören Ledningsstab: funktionsansvariga tjänstemän. Fungerar som ett stöd i att leda, stödja, samordna, och följa upp landstingets verksamheter samt ta initiativ till utveckling inom resp. område. Ledningsgrupp: driftenhetscheferna och ledningsstaben. Fungerar som ett stöd i landstingsdirektörens beslutsfattande.

21 Grundprinciper för vårdsamband
Primärvård Länssjukvård Regionsjukvård Vårdprocesser Äldre Närsjukvård Länssjukvård Region- sjukvård Vuxna Barn Barn Hälsa Landstinget Kronoberg 2008 /21

22 Detaljerade fakta

23 Driftenheterna i siffror
Driftenhet Extern bruttokostnad Antal anställda Närsjukvården Länssjukvården Rättspsykiatrin Folktandvården Landstingsservice Gemensam adm Landstingets kansli Grimslövs folkhögskola Kunskapsutveckling Syd Landstingsgemensamt 604 Förtroendemannaorg 16

24 Resultaträkning 2008 595 -4 227 -182 -3 814 3 059 715 -79 -120 2007
562 -4 041 -177 -3 656 2 902 742 13 1,2 2006 494 -3 819 -165 -3 489 2 763 741 14 29 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Årets resultat

25 Intäkter

26 Kostnader

27 Politisk organisation

28 Den politiska ledningen, landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha. De utgår från hälsoläget i länet, behoven av hälso- och sjukvård och de ekonomiska ramarna.

29 Uppdrag hälsa Medborgarnas behov Länsperspektiv
Arbetssätt som stödjer en sammanhållen vårdkedja Samverkan, patientsäkerhet och kvalitet Landstingsfullmäktige som uppdragsgivare Landstingsstyrelsen styr genomförandet

30 Förtroendemannaorganisation
Medborgarna Äldreutskott Folkhälsoutskott Barn- och ungdomsutskott Vuxenutskott Patientnämnd Revision Landstingsfullmäktige S=16, M=10, C=7, Kd=4, Fp=3, V=3, Mp=2 Organisationsutskott Arbetsutskott Handikappråd Landstingsstyrelsen Styrelse Grimslöv och kulturdelegation Pensionärsråd Landstingsdirektör

31 Landstingsfullmäktige
Är landstingets högst beslutande organ. Består av 45 ledamöter och utses av medborgarna vid val. Fungerar som uppdragsgivare Har fyra utskott – barn/ungdom, vuxna, äldre och folkhälsa – som kartlägger och analyserar medborgarnas behov. Granskas av revisionen Till fullmäktige finns patientnämnden knuten. Nämnden fungerar som en länk mellan patient och verksamhet.

32 Landstingsstyrelsen Utses av landstingsfullmäktige och består av 15 ledamöter. Styr genomförandet av fullmäktiges uppdrag samt leder och samordnar landstingets verksamhet. Väljer representanter till handikappråd och pensionärsråd. Väljer representanter till kulturutskott och styrelse för Grimslövs folkhögskola. Utser landstingsdirektör.

33 Jobba hos oss!

34 Att jobba i landstinget är att jobba för livet
Att jobba i landstinget är att jobba för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden.

35 Många yrken – flest kvinnor
Cirka anställda, varav årsarbetare 80 procent kvinnor och 20 procent män 72 procent heltid och 28 procent deltid Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92 procent Genomsnittsålder 46 år Extern personalomsättning: 2,9 procent Ett 50-tal yrkeskategorier


Ladda ner ppt "Ett gott liv i ett livskraftigt län"

Liknande presentationer


Google-annonser