Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunfullmäktige 20 april 2010. ÅRET SOM GÅTT Stort omställningsarbete Omstrukturering av kommunens äldreboenden Antalet skolor minskar Fördjupad översiktsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunfullmäktige 20 april 2010. ÅRET SOM GÅTT Stort omställningsarbete Omstrukturering av kommunens äldreboenden Antalet skolor minskar Fördjupad översiktsplan."— Presentationens avskrift:

1 Kommunfullmäktige 20 april 2010

2 ÅRET SOM GÅTT Stort omställningsarbete Omstrukturering av kommunens äldreboenden Antalet skolor minskar Fördjupad översiktsplan för centralorten Förnyelsen av Kinna centrum har startat Val till Europaparlamentet Fullspäckat Kultkalas med tema ”hållbar framtid” Biosalongen gör succé Från Marbo till NBA … och den nya influensan 2015-01-12

3

4 Årets resultat 2015-01-12

5 Finansiella mål

6 ARBETSGIVARFRÅGOR Intensivt omstrukturerings- och effektiviseringsarbete Lönerna ökade 3,9% med oförändrad personalkostnad Initialt högre arbetsbelastning och en del oro men också ett ökat engagemang och nytänkande Inga större negativa konsekvenser på arbetsmiljön har rapporterats. Samordning över gränserna och det särskilda pensions - erbjudandet har bidragit till att få behövt sägas upp Kompetensutveckling har ändå kunnat genomföras och anställningsvillkor förbättras 2015-01-12

7 ARBETSGIVARMÅL Målen inom arbetsgivarområdet är på väg att uppfyllas. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska, Tillsvidareanställda har kompetensutvecklingsplaner Tillsvidareanställda kan i stort sett arbeta i den omfattning de önskar 2015-01-12

8

9 MILJÖPERSPEKTIV I stort sett är miljötillståndet i Mark gott Vår påverkan på miljötillståndet i världen är förmodligen stor Vi har mycket kvar att göra Vi har gjort och gör goda insatser 2015-01-12

10 MILJÖPERSPEKTIV Naturvårdsprogram Naturvårdsåtgärder - ”LONA” Ny VA-plan Energi- och klimatstrategi Ny avfallsplan Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter Vi kommunicerar hållbarhetsfrågor med allmänheten: – Hållbar Framtid och Fairtrade city 2015-01-12

11 Vision Övergripande mål Strategiskt mål Framgångs - faktorer UPPFÖLJNING AV MÅL OCH UPPDRAG 2010-04-09

12 MÅLUPPFYLLELSE – följs upp med nyckeltal/indikatorer Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal/Indikator Målvärden Ex: Strategiskt mål: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Framgångsfaktor: God tillgänglighet Nyckeltal: Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Mål: < 70 dagar 2010-04-09

13 STRATEGISKT MÅL Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet 2015-01-12

14 Nyckeltal/IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Befolkningsökningen i snitt per år0,500,2 Andel invånare med 3-årig gymnasieutbildning>192019 Invånare med eftergymnasial utbildning minst 3 år >101110 Andelen arbetslösa i ålder 18-64 år<2,24,02,0 Andelen arbetslösa i ålder 18-24 år<4,35,84,6 Ohälsotalet<4338,339,5 BEFOLKNINGEN

15 NÖJDA BRUKARE De resultat från brukarundersökningar som redovisats av 12 huvudverksamheter är överlag mycket goda. I SCB:s attitydundersökning är inte medborgarna lika positiva 2015-01-12

16 RÄTTSSÄKER VERKSAMHET Kommunens myndighetsutövning sker i överensstämmelse med lagar och förordningar. Av de många myndighetsbesluten är det mycket få som överklagats och ändrats av länsrätten eller motsvarande instans. 2015-01-12

17 TILLGÅNG TILL BOSTÄDER Kommunens bostadsbolag har färdigställt 14 nya lägenheter. Genom att det byggs 28 lägenheter under 2010 uppfylls målet om 20 i snitt per år under en femårsperiod 2015-01-12

18 INFRASTRUKTUR Fler turer på linje 300, Mark – Göteborg och inom kommunen Stråkstudie för Viskadalsbanan Samarbete med Bollebygd och Härryda (BoHäM) kring det gemensamma gränsområdet och planeringen av Götalandsbanan. Arbetsplan för väg 156. 2015-01-12

19 VATTEN, AVLOPP OCH AVFALL Kommunens vattenkvalitet är god och anmärkningarna få Standarden på vatten- och avloppsverken tillgodoser väl myndighetskraven Den genomsnittliga avbrottstiden i dricksvattenleveransen är ca 11 min/brukare och år vilket ger en tillgänglighet på över 99 procent. 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Antal timmar per vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden 7-16 vardagar 777 Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall10099,9

20 SERVICE OCH STÖD TILL KOMMUNENS FÖRETAGARE Fokus på nytt avtal med MINAB E-brev varje månad med information från kommunen Inom projektet Rydals Design Center har tio ateljéer byggts för kulturutövare och entreprenör. 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt näringslivs undersökning (rankingplats bland landets 290 kommuner) <100237205

21 KULTUR OCH FRITID Antalet besökare på biblioteken ökade med 20 procent Rydals museum har producerat flera högkvalitativa konstutställningar såsom El Camino – pilgrimsvandring, Fibra Spirare - textilkonst från Nya Zeeland samt Dag Peterson - retrospektiv. Två nya fotbollsplaner har färdigställts i Kinna 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen (indextal i SCB:s medborgarundersökning) 806870 (2007)

22 STRATEGISKT MÅL: Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar 2015-01-12

23 OMSTRUKTURERING AV SKOLVERKSAMHETEN Minskade barnkullar Det är svårt att upprätthålla kvaliteten på de små skolorna inom ramen för de ekonomiska resurserna. Rationella enheter som långsiktigt kommer att främja barnens och elevernas utveckling och lärande. 2015-01-12

24 FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Under året har en ny förskola i Sätila tagits i drift med tre avdelningar och plats för cirka 60 barn. Förskolan i Örby har utökats med två nya avdelningar för cirka 40 barn. Antalet platser inom barnomsorgen är i balans med efterfrågan. En särskild satsning på att utveckla fritidshemmen har gjorts i Kinna distrikt. Övriga distrikt följer efter under 2010. 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Andel barn som erhåller plats i förskolan inom 4 månader 100 Genomsnittligt antal barn per personal årsarbetare i förskolan(*preliminär uppgift) 5,25,7 Genomsnittligt antal barn per barngrupp17 19

25 GRUNDSKOLA Av 4 132 elever var det 3 943 elever i kommunens egen verksamhet 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Genomsnittligt meritvärde i årskurs (åk) 9199202,6 Behöriga till gymnasieskolans nationella program 9387,6 Andel elever utan betyg i ett eller flera ämnen20,823,7 Andel elever i åk 3, 5 och 9 som har nått kravnivån i de nationella proven (procent) 9093 Inga nationella prov i åk 3

26 UNGDOMSGYMNASIET Närmare 80 procent studerar på Marks gymnasieskola. Det är något lägre än målet på 85 procent men på jämförbar nivå med föregående år. 45 procent av ungdomarna har etablerat sig på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. En ökning med hela 10 procentenheter. Marks kommun placerar sig därmed som 23:e bästa kommun i detta avseende. 2015-01-12

27 UNGDOMSGYMNASIET 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år 7976 Andel som gått över till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieskola 3534 Andel elever som erhåller ett fullständigt gymnasiebetyg efter avslutade studier (procent) 858384 Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola 67 Andel elever som erhåller sitt förstahandsval (procent) 857794 Andel elever som känner sig lugna och trygga i skolan 10095 89

28 MÖTESPLATSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSLIV Ung scen - unga får skapa sin egen scen och uppträda på det sätt de Snabba pengar är en ny form av bidrag och har till syfte att stimulera ungdomars initiativ. Projektet Leka med Döden innebar att 1700 ungdomar rollspelade och diskuterade alkoholfrågor på museet. En gemensam ”kulturbyrå” i Mark är på väg att skapas för bättre samordning kring de förvaltningsövergripande barn- och ungdomskulturfrågorna. Genom sin vuxennärvaro har ungdomsutvecklarna bidragit till att göra miljön där ungdomar vistas tryggare. 2015-01-12

29 STÖD TILL UNGA ATT KOMMA IN PÅ ARBETSMARKNADEN Underlätta för ungdomar att få arbete Insatser både till individer som står nära arbetsmarknaden och till de med behov av mer stöd i vardagen Samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunens individ- och familjeomsorg, gymnasieskola och enhet för lärande och arbetsmarknad 2015-01-12

30 STRATEGISKT MÅL: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen 2015-01-12

31 TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Genomsnittlig väntetid för att få plats i ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats <7069*68 Andel rehabpatienter som får en behovsbedömning inom 1 vecka 100 Andel LSS-beslut som verkställs inom 3 månader 1009493 Andel klienter i behov av ekonomiskt bistånd som får tid för besök inom 14 dagar från kontakttillfället 10090**100 Genomsnittligt antal vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar <101513

32 SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD Uppsökande verksamhet Individuella genomförandeplaner Förenklad biståndsbedömning Hembaserat sociala arbete 2015-01-12

33 SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Genomsnittlig måluppfyllelse för rehabpatienter efter rehabiliteringsinsats 758279 Andel vuxna (av totala antalet vuxna med sociala stödinsatser) som får insatser på hemmaplan som alternativ till behandling på institution Ej målsatt5834 Andel av vuxenenhetens klienter som återkommer med likvärdig problematik inom 6 månader Ej målsatt0- Andel hemlösa av vuxenenhetens klienter01416

34 VÅRA ÄLDREBOENDEN ANPASSAS FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS BEHOV Knappt 90 servicelägenheter omvandlas successivt till den nya boendeformen trygghetsboenden Ökat antal boenden som är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom Ett par mindre enheter har avvecklats 2015-01-12

35 ÄLDREOMSORGEN I NATIONELL JÄMFÖRELSE Sju delprojekt med statliga stimulansmedel Utifrån brukarnas eget helhetsomdöme rankas Mark som nummer 43 av landets 290 kommuner när det gäller särskilt boende och som nummer 36 när det gäller hemtjänst. 2015-01-12 IndikatorMål 2009 Resultat 2009 Resultat 2008 Servicenivå i kommunens äldreboenden (SKL:s äldreboendeindex med nio kvalitetsmått där 100 är maxvärde) 707671

36 EKONOMISKT STÖD 2015-01-12 Andel av befolkningen med försörjningsstöd (18-64) var 2,8 (målet <1,6) I december 2009 var det 38 procent fler hushåll än motsvarande period året innan som var i behov av försörjningsstöd.

37 GOD HUSHÅLLNING 2009 Verksamhetens resultat Finansiella mål Finansiella mål för helägda bolag Arbetsgivarmål Effektivitet Serviceåtaganden Synpunkter och klagomål 2015-01-12


Ladda ner ppt "Kommunfullmäktige 20 april 2010. ÅRET SOM GÅTT Stort omställningsarbete Omstrukturering av kommunens äldreboenden Antalet skolor minskar Fördjupad översiktsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser