Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas Syftet är att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas Syftet är att."— Presentationens avskrift:

1 ”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas Syftet är att utveckla musik- och kulturskolorna genom att ta till vara den kraft som finns hos eleverna. 20 kulturskolor från hela landet. Prövar metoder för ungas inflytande Egna utvecklingsprojekt Samarbetspartners är Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Demokratiakademin, Pascalföreningen och Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm. Dessa bildar också projektgrupp.

2 Ungas inflytande och delaktighet Varför?

3 Ungas inflytande i musik- och kulturskolan
Elevfackligt: Elevråd Ungas inflytande i undervisningen Ungas inflytande i särskilda projekt Elevorganisationer: t.ex. teatergrupp, orkesterförening Ungdomsråd i kommunen Mer eller mindre formaliserat

4 Sara Granér

5 Barnperspektiv När vuxna sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa.

6 Barns perspektiv Barnets egen berättelse och uttryck för mening. Barns egen tolkning. ”det som visar sig för barnet” Men hur kan det som visar sig för barnet också visa sig för den vuxne?

7 Barnrättsperspektiv Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till de rättigheter barn har och säkerställa dessa vid beslut som rör barn. Att barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion eller funktionshinder Att barnets bästa uppmärksammas och övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt Att barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad Att barn och vuxna har god kunskap om barnets rättigheter Källa: Västra Götalandsregionen Kunskap om barnets rättigheter – Inbjudna av nätverket för barnkonventionen. Barn berättar för andra barn om barnkonventionen

8 Barnkonventionen Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Artikel 12 Alla barn har rätt till fritid, lek och vila och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter Artikel 31 Artikel 31 handlar om musik- och kulturskolans kärnvärde. Projektet jobbar för att artikel 12 ska bli en tydlig ledstjärna i verksamhet.

9 Om unga får bestämma… Fler ensembler i olika konstellationer
Projekt, t.ex. musikal Flexibla lektionstider Konsert som barnen producerar Samarbeten: fritidsgårdar, andra kulturskolor. Utforma mysiga lokaler Öppen scen Bra lärare som lyssnar och bryr sig – det har vi redan! Vad vill de unga då?

10 Exempel på projekt Demokratiarbete i orkester för unga med funktionsnedsättningar Unga planerar och producerar konsert Unga planerar läger Unga deltar i kulturskolans hela läsårsplanering. Utökat kursutbud efter elevers önskemål: film, design, singer/songwriter m.m. Samverkan med fritidsgård i teaterproduktion där unga har inflytande Elevförening Kulturskolorna driver egna utvecklingsprojekt

11 Fokusgrupper och projekt…

12 Veronica Holtsjö

13 Ungdomsperspektiv i verksamheten
Förbättra verksamhetens resultat och tillgodose ungas rättigheter

14 Definitioner och statistik
Olika definitioner i olika sammanhang FN: 15–24 år Sveriges regering: 13–25 år Afrikanska unionen: 15–35 år Ålder är inte bara fysisk ålder utan en livssituation som präglas av att en inte är fullt etablerad i samhället. Text

15 Vad är ett ungdomsperspektiv
Unga har rätt till delaktighet, inflytande, makt över frågor som berör deras liv. Det handlar om att unga har samma rättigheter som andra delar av befolkningen.

16 Investeringar i unga har större potential än någonsin
1) Det finns idag fler unga i världen än någonsin tidigare 2) Dagens unga har bättre hälsa och utbildningsnivå och därmed bättre förutsättningar än någon annan generation före dem att tillgodogöra sig och ta tillvara på investeringar Text

17 Unga ska vara aktörer Unga har rätt att delta i planering, genomförande och utvärdering i frågor och beslut som berör dem Unga människor ska, liksom andra, ses som möjliga aktörer för förändring och inte enbart som en målgrupp för utvecklingsinsatser. Text

18 Mervärden med ungdomsperspektiv
Ungdomsperspektivet bidrar till bättre resultat genom att relevans, effektivitet och legitimitet ökar. Text

19 Mervärden med ungdomsperspektiv – relevans
Text Ungdomsperspektivet ger utvecklingssamarbete ökad relevans genom att sannolikheten ökar för att göra rätt insatser när unga är målgrupp. Unga besitter specifik kunskap om och erfarenhet av att vara ung idag, vilket ett ungdomsperspektiv tar tillvara på.

20 Mervärden med ungdomsperspektiv – effektivitet
Text Ett ungdomsperspektiv bidrar till ökad effektivitet genom att sannolikheten ökar för att göra insatser på rätt sätt när unga är målgrupp. Unga har ofta god kunskap om hur man effektivt når ut till andra unga och vilka metoder som fungerar.

21 Mervärden med ungdomsperspektiv – legitimitet
Text När unga ges rätt till delaktighet, inflytande och makt får insatserna högre legitimitet. Mål och insats får högre acceptans bland unga då de är del av planering eller genomförande av insatsen.

22 Mervärden med ungdomsperspektiv – demokratiutveckling
Text Att stödja ungas egen organisering är ett sätt att stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

23 När behövs ett ungdomsperspektiv?
Om du svarar ja på någon av dessa frågor ska ett ungdomsperspektiv tillämpas: 1. Är unga människor en del av målgruppen? (Del av målgrupp) 2. Berör det identifierade problemet eller insatserna på annat sätt unga människor? (Berörd grupp) 3. Kan unga eller ungdomsorganisationer vara med och genomföra lösningen på problemet? (Genomförare) Text

24 Inflytandetrappan

25 Riksförbundet Unga Musikanter

26 RUM i korthet Rikstäckande Barn- & ungdomsorganisation för musicerande människor mellan 6-26 år medlemmar 383 föreningar Medlemmar i LSU

27 Nygammal organisation
-30% i statsbidrag Omfattande omorganisation Stötta, stärka och utveckla medlemmarna It-bolaget ClubOnWeb AB 1 miljon kr kommande år i utvecklingspott

28 Musikaliskt ledarskap Distriktens kursverksamhet
RUM’ba Landslagen Ledarskolan MusikRUM Västerås Verksamhetsutveckling Påverkansarbete Internationella samarbeten Föreningsbidrag Musikaliskt ledarskap Distriktens kursverksamhet

29 Framtidens RUM RUM Genre Instrument Verksamhet Elevorganisation

30 Vad är Elevdemokrati? Elevinitiativ Elevfackliga frågor Egna konserter
Egna kurser & workshops Samverkan och utbyten Elevfackliga frågor Inflytande = delaktighet Utvecklingsarbetet Arbetsmiljö

31 Renodla i en egen dotterorganisation
Klustra engagemanget Öka de finansiella medlen till föreningarna för att kunna göra mer Öka spetskompetenserna Kultur för hela Kulturskolan

32 Hur skapas engagemang? Genom ansvar, förtroende och lagarbete
Finansiella medel att skapa verksamhet med. Samverkan med skolledningen RUM kan skapa renodlad elevorganisation med stöd av SMoKs erfarenheter och råd.

33 Sveriges tongivande ungdomsförbund

34 ”Om vi fick bestämma” /projekt/om-vi-fick-bestamma


Ladda ner ppt "”Om vi fick bestämma” - Ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet i musik- och kulturskolan måste stärkas Syftet är att."

Liknande presentationer


Google-annonser