Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett Nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 1996.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett Nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 1996."— Presentationens avskrift:

1 Ett Nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 1996

2 Varför skall vi ha ett Nationellt Diabetesregister ?  Det övergripande målet för kvalitetssäkringen i diabetesvården är att inom ramen för tillgängliga resurser kontinuerligt förbättra vårdens kvalitet.  Registreringen skall kvalitetssäkra diabetesvården oavsett vårdformen på nationell bas.  Endast genom systematisk registrering kan man erhålla en totalbild av diabetesvården och vårdens resultat. Därmed erhålles underlag för resursfördelning och prioritering, som kan leda till minskade komplikationer från ögon, njurar och andra organsystem, vilket sparar såväl mänskligt lidande som pengar.

3 Ett verktyg för att underlätta systematiskt kvalitetsarbete Ett verktyg för att underlätta systematiskt kvalitetsarbete Redovisar resultat från diabetesvården på ett lättillgängligt, jämförbart och öppet sätt Redovisar resultat från diabetesvården på ett lättillgängligt, jämförbart och öppet sätt Pedagogiskt förbättringsverktyg i den fortlöpande kvalitetsprocessen vid de enskilda enheterna Pedagogiskt förbättringsverktyg i den fortlöpande kvalitetsprocessen vid de enskilda enheterna Stärker patientens inflytande och medverkan i vården Stärker patientens inflytande och medverkan i vården

4 Regional satsning I Region Sk å ne finns sedan snart tv å å r en central enhet (Utvecklingscentrum) som p å uppdrag fr å n Regionstyrelsen har till uppgift att utveckla metoder f ö r f ö rb ä ttringsarbete. I Region Sk å ne finns sedan snart tv å å r en central enhet (Utvecklingscentrum) som p å uppdrag fr å n Regionstyrelsen har till uppgift att utveckla metoder f ö r f ö rb ä ttringsarbete. Utvecklingscentrum har tillsatt en arbetsgrupp, med representanter fr å n bl a diabetes-, hj ä rt-, strokev å rden och ortopedin ” Sk å nsk Kvalitetskraft ” vars uppdrag ä r att:Utvecklingscentrum har tillsatt en arbetsgrupp, med representanter fr å n bl a diabetes-, hj ä rt-, strokev å rden och ortopedin ” Sk å nsk Kvalitetskraft ” vars uppdrag ä r att: Ta fram generella principer och l ö sningar p å ö vergripande niv å inom kvalitetsregisteromr å det Ta fram generella principer och l ö sningar p å ö vergripande niv å inom kvalitetsregisteromr å det Sprida dessa f ö rslag och principer internt och externt till andra grupper/n ä tverk som arbetar med kvalitetsregister Sprida dessa f ö rslag och principer internt och externt till andra grupper/n ä tverk som arbetar med kvalitetsregister Anordna en å rlig, regional kvalitetsregisterkonferens I Sk å ne Anordna en å rlig, regional kvalitetsregisterkonferens I Sk å ne 2007-10-10

5 Antal patienter i NDR 1996-2006 2007-05-02

6 % *Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antal invånare 2007-10-10

7 *Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antal invånare 2007-10-10

8 Andel diabetiker som rapporterats till NDR 2006 Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antalet invånare 2007-10-10

9 Nordost rapporterar 80 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Sydväst rapporterar 49 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Sydost rapporterar 47 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Nordväst rapporterar 37 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Mellersta rapporterar 21 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Fördelning av rapporterade patienter i NDR från Skåne 2006, både primärvård och specialistvård Beräknar att ca 4 % av befolkningen har diabetes, vilket är ca 47 000 patienter med diabetes i Skåne

10

11

12 5,9

13 Andel med BT- resp Lipidsänkande behandling, %

14 2007-10-10

15 RiskfaktorÖnskvärtGränsområdeOtillfredsställande HbA1cTyp 1<6%6-7%>7% Typ 2<5-6%5-7%>7% BlodlipiderTotalkolesterol<4.5 mmol/L LDL-kolesterol<2.5 mmol/L Triglycerider<1.7 mmol/L HDL-kolesterol kvinnor > 1.3 mmol/L HDL-kolesterol män>1.0 mmol/L BlodtryckNjurfrisk<130/80 mm Hg Mikroalbuminuri/nefropati<125/75 mm Hg Föreslagna nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes SFD (Svensk förening för diabetologi) 2007 www.diabetolognytt.se

16 Antal registrerade per år 2002-2006

17

18

19

20

21

22 Söklista

23 Patienternas personnummer beroende på urvalet i söklistan

24 Diabetesprofil

25

26 Totalt 2004 2005

27 Ögonbottenundersökt senaste 2 åren, både män och kvinnor 20042005

28 www.ndr.nu användarnamn och lösenord Hjälp att komma igång???? KAS:ar i Skåne agneta.g.lindberg@skane.semarianne.lundberg@skane.segun.olsson@skane.se


Ladda ner ppt "Ett Nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 1996."

Liknande presentationer


Google-annonser