Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V ersion 2012-03-09 1. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V ersion 2012-03-09 1. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 v ersion 2012-03-09 1

2 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!

3 v ersion 2012-03-09 3 Dagens agenda  Fokus & mål 2012  Diabetes i Stockholms län  Nationella riktlinjer för diabetes  Regionala vårdprogram  Uppföljning av diabetesvården  Dokumentation i journalen  Kommunikation med andra vårdgivare  Kommunikation med patienten

4 v ersion 2012-03-09 4 Verksamhetsplan 2012  SLSO ska vidareutveckla metoder för att mäta patientupplevd kvalitet och medicinska resultat.  SLSO ska vara drivande av utvecklingen av strukturerad vårddokumentation som stöd för vårdprocesser utifrån vårdprogram och evidens. Den strukturerade vårddokumentationen möjliggör också kvalitetssäkrad uppföljning av medicinska resultat. Fokus & mål  tre vårdprocesser per vårduppdrag KÄLLA: http://insidan3.slso.sll.se/Centralt-verksamhetsstod/Stod--service/Ekonomi/VerksamhetsplanBudget/http://insidan3.slso.sll.se/Centralt-verksamhetsstod/Stod--service/Ekonomi/VerksamhetsplanBudget/

5 v ersion 2012-03-09 5 Vårdprocesser för Husläkaruppdraget  KOL  Demens  Levnadsvanor Vårdprocesser för Rehabuppdraget  KOL  Demens  Artros INKA: http://insidan3.slso.sll.se/INKA-primarvardhttp://insidan3.slso.sll.se/INKA-primarvard

6 v ersion 2012-03-09 6 Din möjlighet att påverka INKA  Samordna & prioritera behov av uppföljning ARBETSGRUPP (medarbetare från verksamheten)  Beskriva nyttan för patient & medarbetare  Definiera kvalitetsindikatorer  Ta fram dokumentationsstruktur, t.ex. sökord & mallar i TC  Ta fram skriftlig rutin för dokumentation  Testa nya sökord & mallar  Kravställa uppföljningsrapport  Testa & validera uppföljningsrapport KOMPETENSLYFTET  Implementera i berörda verksamheter

7 v ersion 2012-03-09 7 Fokus på diabetes

8 v ersion 2012-03-09 8 Diabetes i Stockholms län – år 2010  5,7 % av vuxna män och 4,5 % av kvinnorna har känd diabetes mellitus,  17 % av män >64 år och 13 % av kvinnorna har känd diabetes mellitus,  ytterligare ca 3% av den vuxna befolkningen antas ha odiagnostiserad diabetes,  dubbelt så vanligt med diabetes bland lågutbildade som bland högutbildade,  två till tre gånger så vanligt bland personer födda utanför Europa än bland svenskfödda.

9 v ersion 2012-03-09 9 Vårdprogram och evidens

10 v ersion 2012-03-09 10 Vårdprogram och evidens

11 v ersion 2012-03-09 11 2. Diabetesv å rd 2a. Andel av samtliga diabetespatienter registrerade i nationella diabetesregistret NDR Ö kad rapportering ger v å rdgivaren m ö jlighet till uppf ö ljning av egna patienter, av j ä mf ö relser mellan olika v å rdgivare, samt ger underlag f ö r forskning runt behandling av diabetes. Å rligen NDR/ WIM 90%Vite vid resultat 89% och l ä gre Vite 15 % 2b. Andel patienter med diabetes mellitus typ II d ä r HbA1c m ä tts. Provet HbA1c har h ö g relevans f ö r sjukdomens aggressivitet samt f ö r effekten av behandlingsinsatser. Å rligen WIM/Minst 70 % 2c. Andel patienter med diabetes mellitus typ II som enbart har kost-behandling och d ä r senaste HbA1c var h ö gre ä n 6,0. Har relevans f ö r effekterna av behandlingsinsatser. Å rligen WIM H ö gst 20% 2d. Andel patienter med diabetes mellitus typ II med genomf ö rd unders ö kning av fotstatus Allvarliga fotbesv ä r kan minskas genom noggrann uppf ö ljning och riktade insatser vid behov. Å rligen WIMMinst 85% 9. H ä lsofr ä mjande 9c. Andel patienter med diabetes d ä r det finns uppgift om l ä ngd och vikt eller BMI i journalen Det ä r viktigt att f ö rebygga resp. behandla ö vervikt och fetma hos diabetespatienter.Patientgruppen tas upp s ä rskilt i SLLs ö verviktsprogram. Å rligen WIMMinst 90% Uppföljningsplan enligt Regelboken 2011, husläkarmottagning med basal hemsjukvård

12 v ersion 2012-03-09 12 SLSOs kvalitetsbokslut 2011

13 v ersion 2012-03-09 13 m4 (f.d. Rave3)  Data/information från TakeCare samt historik från Profdoc, Medidoc & Swedestar  Alla medarbetare kan få inloggning  Medarbetare som sätter diabetesdiagnos som besöksdiagnos kan se sina ”egna” patienter Inloggning m4 via insidan

14 v ersion 2012-03-09 14

15 v ersion 2012-03-09 15 Fika

16 v ersion 2012-03-09 16

17 v ersion 2012-03-09 17

18 v ersion 2012-03-09 18

19 v ersion 2012-03-09 19

20 v ersion 2012-03-09 20 Hur dokumenteras diabetes i journalen? Diagnossättning diabetes E10* = typ1 E11* = typ2 Fotstatus och riskkategori enligt VISS

21 v ersion 2012-03-09 21 Hur hittar man information i journalen?

22 v ersion 2012-03-09 22 Exempel på innehåll i fraslexikon

23 v ersion 2012-03-09 23 Bensträckare Pausövningar

24 v ersion 2012-03-09 24 Kommunikation med andra vårdgivare?

25 v ersion 2012-03-09 25 Kommunikation med patienten?

26 v ersion 2012-03-09 26 Vad har vi gått igenom idag?  Fokus & mål 2012  Diabetes i Stockholms län  Nationella riktlinjer  Regionala vårdprogram  Uppföljning av diabetesvården  Dokumentation i journalen  Kommunikation med andra vårdgivare  Kommunikation med patienten

27 v ersion 2012-03-09 27 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya eller reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT?

28 v ersion 2012-03-09 28 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "V ersion 2012-03-09 1. 2 Dialogseminarium Välkommen! Dialogseminarium Dokumentation & uppföljning – exempel diabetes Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser