Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 26 augusti 2009 Kerstin Hallsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 26 augusti 2009 Kerstin Hallsten."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 26 augusti 2009 Kerstin Hallsten

2 BNP har slutat falla Starkare bild än i juni Djup lågkonjunktur Arbetslösheten ökar snabbt till 2011 Det krävs en expansiv politik Små ekonomiska effekter av influensan

3 Djup lågkonjunktur BNP-gap, procent av potentiell BNP, kvartalsvärden

4 Företagen är märkbart mindre pessimistiska Inköpschefsindex, tillverkningsindustri, månadsvärden

5 Även hushållen är mindre pessimistiska Hushållens konfidensindikator, nettotal, säsongrensade månadsvärden

6 Ränta på interbanklån, differens mot förväntad styrränta (basis- spread), procentenheter, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde Tydligt förbättrade förhållanden på de finansiella marknaderna

7 Efterfrågan och produktion växer allt snabbare BNP, årlig procentuell förändring

8 Men återhämtningen tar tid BNP-gap, procent av potentiell BNP, kvartalsvärden

9 Fortfarande mycket svagare ekonomi än normalt i Sverige Barometerindikatorn, index, månadsvärden

10 Fler hushåll tror att situationen i svensk ekonomi är bättre om ett år Ekonomin i Sverige, bättre – sämre, månadsvärden

11 Export och privat konsumtion ökar 2010 Index 2008 kvartal 1=100, säsongrensade kvartalsvärden

12 Arbetslösheten stiger fram till 2011 Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

13 Sysselsättningen minskar med drygt 260 000 personer Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

14 Kostnader och priser ökar långsamt Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden respektive årsvärden

15 Låg reporänta Procent, dagsvärden respektive månadsvärden

16 Expansiv finanspolitik Utöver redan beslutade ofinansierade åtgärder prognostiseras 25 miljarder 2010 ytterligare 25 miljarder 2011 ytterligare 10 miljarder 2012 Utgångspunkt; – konjunkturläget - svagt – trovärdiga offentliga finanser det budgetpolitiska ramverket regelverket som formuleras i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt prognosen är förenlig med hög trovärdighet

17 Prognosen innebär God marginal till utgiftstaket Kommunerna klarar balanskravet Överskottsmålet? – svårt att utvärdera Stabilitets- och tillväxtpakten – Offentligfinansiellt sparande? – Maastrichtskulden inom ramen

18 Gradvis mindre expansiv finanspolitik Procent av BNP respektive potentiell BNP

19 Statsskulden ökar men är ändå relativt låg Procent av BNP

20 Fördjupningar Aktiv finanspolitik ökar produktion och sysselsättning under lågkonjunkturen Små makroekonomiska effekter av den nya influensan

21 Mer aktiv finanspolitik 2010 än i prognosen 45 (25) miljarder 2010 15 (25) miljarder 2011 0 (10) miljarder 2012 Samma finansiella sparande 2012 Mindre uppgång i arbetslösheten Något mindre långvarig utslagning från arbetsmarknaden

22 Små makroekonomiska effekter av influensan Ca 10 procent av befolkningen insjuknar 4:e kvartalet Arbetad tid lägre men liten effekt på produktionen – mycket lediga resurser Något lägre inkomster 1 % minskad hushållskonsumtion 4:e kv - restaurangbesök, nöjen, resor (-10%) BNP 0,5 procent lägre 4:e kvartalet 2009 Marginellt högre BNP 2010 - konsumtionen förskjuts i tiden

23 Prognosen i sammandrag (juni inom parentes) Procent 200920102011 BNP-5,0 (5,4)1,5 (0,8)2,9 (2,5) Sysselsättning-2,6 (-3,2)-3,1 (-3,4)-0,3 (-0,4) KPIF1,9 (1,7)1,0 (1,1)0,9 (1,0) Reporänta 1 0,25 (0,25)0,50 (0,25)1,50 (1,75) Offentligt finansiellt sparande 2 -2,3 (-2,3)-3,5 (-4,6)-3,5 (-4,3) 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 26 augusti 2009 Kerstin Hallsten."

Liknande presentationer


Google-annonser