Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland"— Presentationens avskrift:

1

2 Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland
Linköping 3 december 2014 Vårdvalsmodeller mm.

3 Vår Vision Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd

4 Fysioterapeuterna mål – En profession i rörelse
Professionalisering Lön/ersättning Positionering

5 Förbundets mål och strävan
Statligt erkänd specialistordning – Hävda vår ordning lokalt Vård-/rehabiliteringsgarantin – Tydligare skrivningar avseende fysioterapi Nationella Planeringsstödet – Socialstyrelsen Naturlig dialogpartner när vård och organisationsfrågor är på agendan, centralt och lokalt Vårdval för fysioterapi

6 Förbundets mål och strävan
System som även möjliggör småskaligt företagande Rimliga ersättningssystem för att stödja en positiv vårdutveckling, god ekonomi – rätt vård av rätt kompetens Lönespridning och löneutveckling Tydlig definition av ämnet fysioterapi med dess olika inriktningar Tydliggörande av utbud (tillgänglighet) avseende yrkets olika inriktningar i respektive landsting (inom ramen för deras självstyre och planeringsansvar enligt HSL för primärvården.)

7 Förbundets mål och strävan
Fler tjänster d.v.s. ökad efterfrågan inom befintlig marknad Utökad arbetsmarknad inom andra tjänster eller Ökad Tjänstedifferentiering - Specialistkunskap(HÖK 11) till specialist enligt Fysioterapeuternas specialistordning.

8 Riksdagsbeslut LOV Nov 2008 Lag om valfrihetssystem – LOV, SFS 2008:962 Från jan 2010 lagstadgat krav om att LOV i PV skall vara infört Aktuellt: Regeringsförklaringen 2014 Lagkravet om pv i vårdval enligt LOV ska avskaffas Rehabiliteringen skall stärkas

9 LOV – Affärsmässiga förhållanden
Landstingens självbestämmande – olika i olika landsting KOK Ersättningsbilaga ”Fri etablering” Fysioterapeuterna - Ej någon partsställning - Vi har en påverkansroll MBL §§ 19 och 11 om konkurrensutsättning av verksamhet

10 LOV – Affärsmässiga förhållanden
Vårdpolitisk fråga = förbundspolitik Berör alla medlemmar – ej en företagarfråga Landsting öppen och sluten vård c:a 5000 varav 2455 i PV, Kommun drygt 1900 Privat anställda i vårdföretag c:a 900 Verksamma på nationella taxan – 1651 verks.

11 Olika vårdvalsmodeller
Breda vårdvalet – rehab ingår Vårdval rehab (VG, Värmland) Vårdval specialiserad fysioterapi (Stockholm) PV-rehab (Stockholm)

12 Fysioterapi i Vårdval Ekonomi Ej ers etabl. Ers etbl eget vårdval
eget vårdval I vårdpeng Utanför innan 2011 2014 Stockholm x nej/prövas rättsligt Uppsala ja Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Region Skåne Halland VG-region sept 2014 Värmland ja slut 14? Örebro Västmanland Dalarna Gävle Västernorrlan Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland

13 Ersättningssystemen i vårdval
Breda vårdvalet - Komplexa ersättningssystem, inga tak Fast summa – Kapitering (passiv eller aktiv pålistning) från 40-70% av totalen Rörlig del – produktionsersättning utifrån indikatorer

14 Kapitering – fast ersättning
Vårdtyngd sjuklighet Ålder (ålderklasser) ACG (Adjusted Clinical Groups) justering utifrån klassificering av diagnoser Var för sig eller kombinerat samt olika viktningar. Socioekonomi CNI i huvudsak (Care need index) Lokalisering

15 Rörlig ersättning Täckningsgrad –olika beskrivningar (ibland justering utifrån genomförda besök mellanting mellan fast och rörlig ersättning) Besöksersättning bestämd taxa ibland utifrån yrkeskategori Målrelaterad ersättning - olika indikatorer Mål: Antibiotika, övriga läkemedel, tillgänglighet (Läkarbesök telefontillgänglighet), hälsobefrämjande arb. pat. enkät

16 Kostnadsansvar Nationella taxan PV besök andra landsting
Annan i vårdval (vårdvalsenhet) Allmänna läkemedel listade Medicinsk service Hjälpmedel och förbruknings artiklar

17 Ersättningssystemen i vårdval
Vårdval rehab Produktionsbaserade m tak Tillägg för (i vissa regelverk): SAL Geografi Ålder

18 Fysioterapeuterna lokalt – påverkan
Delaktighet internt och externt Samverkan - Påverkansansvarig - Distriktsstyrelse med dess olika företrädarroller Bygga strategier tillsammans

19 Påverkansarbete i vårdval - lokalt
Från idé till projekt Arbetsgrupper referensgrupper – olika nivåer i beslutsprocessen Samverkan med beställaren - Uppföljning och förändring Allianser- andra förbund/professioner, patientföreningar Politiker, vem och vilka?

20 Påverkansarbetet i Vårdval
Utgångspunkter: Patient och invånarperspektiv avseende behov, utbud och tillgänglighet för adekvat vård/rehab Organisering för resurseffektiv Hälso- och sjukvård Forskning och vetenskap, Direkt access mm Rätt vårdnivå utförd av rätt kompetens – minska kostandsövervältring ICF, kompetens och tid


Ladda ner ppt "Vårdval fysioterapi och hur får vi inflytande över vårdens organisering! Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser