Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metoddokument ”Processorienterat arbetssätt”. Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metoddokument ”Processorienterat arbetssätt”. Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast."— Presentationens avskrift:

1 Metoddokument ”Processorienterat arbetssätt”

2 Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation - Samma behandling oavsett vårdgivare Systemsyn - Insikt om den egna insatsens plats i helheten Ökad säkerhet - Alla ”lämnar ifrån sig rätt saker” Ökad effektivitet - Handläggning kan standardiseras Planering förenklas – Ta bort dubbelarbete och kostnader för kvalitetsbrister

3 Varför har vi tagit fram ett metoddokument? E - ffektivt N - ytt sätt att arbeta K - valitet E - nhetligt L - ätt T - ydligt

4 Olika perspektiv på processen…

5 Steg 1 Identifiera verksamhetens processer Systemkarta Är en grund för en gemensam bild av verksamheten. Den synliggör vilka processer som finns i verksamheten, deras namn och koppling till varandra. Systemkartan delas upp i ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. När systemkartan är klar kan den fungera som ett verktyg för processledning och ett stöd vid prioriteringar. 2015-01-10 Processverktyg: Systemkarta

6 Vilka är verksamhetens processer? (se systemkarta) Vilken/vilka processer ska prioriteras och varför? När ska arbetet genomföras? Hur gör vi processarbetet tydligt prioriterat? Hur finner vi tid för möten i processteamet? 2015-01-10 Steg 2 – Prioritera processer som ska kartläggas Processverktyg: PICK graf/prioriteringsmall/Multiröstning

7 2015-01-10 Steg 3 Identifiera personer till processteam Processägare Processledare Processteam Processverktyg: Dokumentation - Rollfördelning i teamet

8 Uppdrag/ansvar för processteamet Kartlägga och beskriva processen Driva förbättringsarbete som berör processen Kontinuerligt (minst 1ggn/år) följa upp och utvärdera processens mål Årligen eller oftare vid behov revidera processens dokument Årlig genomgång med verksamhetschef och klinikledning avseende hur processen fungerar, resultat, aktuella förbättringar, resursbehov etc. Regelbundet följa upp vad som händer i omvärlden och som berör processen Ansvara för att berörda medarbetare informeras om aktuella riktlinjer och rutiner runt processen. 2015-01-10

9 Beräkning av tidsåtgång och uppgift om när kartläggningen ska var klar. –Processens storlek och detaljeringsgraden avgör hur lång tid kartläggningen tar. För att arbetet ska bli effektivt och inte tappa tempo krävs att deltagarna får avsatt tid för att medverka i arbetet och gärna att mötesträffarna kommer relativt tätt. Behövs handledare? Steg 4 - Planering av kartläggning processverktyg: Dokumentation - Dagordning / Minnesanteckningar Tidplan / arbetsgång

10 Bakgrund / fakta - vilken fakta finns runt processen? Definiera kund/vara Mål/syfte med processkartläggningen Var startar och slutar processen? Vilka samarbetspartner finns? Hur kan vi inhämta synpunkter från patienter/patientföreningar? Hur detaljerad ska kartläggningen vara? Tider för de närmaste mötena Steg 5 – Processarbetet börjar – första mötet Processverktyg: Dokumentation - Processrapport Tidplan / arbetsgång

11 Fokusera på kunden/varan Börja med att namnge aktiviteterna Gå igenom aktiviteterna gemensamt så att alla förstår innebörden Ordna aktiviteterna i kronologisk tidsordning Skriv vid varje aktivitet vem som är inblandad, vilka dokument/vilken information som är aktuell. Man kan även hänvisa till t.ex. datasystem, kliniska riktlinjer, rutiner eller andra informationskällor. Om de saknas/ej är aktuella leder detta till förbättringsarbeten 2015-01-10 Steg 6 - Kartläggning Processverktyg: Flödesschema

12 I detta steg används processkartan för att hitta mätetal som följer upp processens mål. Utgå från värdekompassens fyra perspektiv. Ta ett perspektiv i taget. Ställ gärna följande frågor: Vad vill vi uppnå? Vad är vårt mål? Vad ska vi mäta? Hur säkerställer vi att målet uppfylls? Hur ska vi mäta? Vilken mätmetod ska vi använda? 2015-01-10 Steg 7 Mål och mätetal Processverktyg: Värdekompass / Mätmatris

13 Tänk på att prioritera förbättringsområden som är: högriskområde viktiga för kund/vara viktiga för alla i gruppen att arbeta med något som ni själva kan påverka möjliga att se resultat av inom rimlig tid (ca 6 mån) 2015-01-10 Steg 8 – Identifiera förbättringsområden Processverktyg: PICK-graf / Prioriteringsmall / Multiröstning

14 När processkartläggningen är klar och man tagit fram mål och mätningar för processen och förbättringsarbeten är prioriterade ska detta presenteras i en skriftlig rapport till ledningen. 2015-01-10 Steg 9 – Dokumentera och kommunicera Förbättringsverktyg: Dokumentation - Processrapport

15 Processteamet är en styrgrupp för processens arbete och har en övergripande funktion att se till att processen kontinuerligt utvecklas, utvärderas och följs upp. Det ligger även på processgruppens ansvar att ta fram och redovisa till ledningen de mätningar, förändringar och förbättringsarbeten som genomförts under året. 2015-01-10 Steg 10 - Processarbetets fortsättning Förbättringsverktyg: Dokumentation - Årsrapport

16 Utifrån identifierade förbättringsområdena initieras förbättringsarbeten. Inspiration till förbättringsarbeten kan även komma från andra håll exempelvis rapporterade avvikelser, publikationer, jämförelser med andra eller idéer som kommer från medarbetare. Förbättringsarbeten ska dokumenteras och kan med fördel publiceras på intranätet så alla har möjlighet att se vad som pågår. Steg 11 - Förbättringsarbete Processverktyg: A3 formulär, Fiskbensdiagram, Handlingsplan / aktivitetsplan, PGSA-hjul, Påverkansanalys

17 Egenkontroll Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem ”Processorientering ger oss möjlighet att ta fram mätetal för egenkontroll” (SOSFS 2011:9 5 kap. §2)

18 Det kostar på, det tar lite tid… Framgångsfaktorer –Ledningens engagemang –Uppföljning –Uthållighet –Kommunikation – samma budskap i process och linje –Tydligt mål och syfte – gå från plan till handling –Processteamets sammansättning –Kontinuerliga mätningar, avstämningar –Kulturförändring tar tid!!

19


Ladda ner ppt "Metoddokument ”Processorienterat arbetssätt”. Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast."

Liknande presentationer


Google-annonser