Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens innehåll Kl.10.00- Inledning, strukturfondpartnerskapets ordförande Erik Langby Kl.10.15-11.00 Strukturfonderna - europeiskt perspektiv, bakgrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens innehåll Kl.10.00- Inledning, strukturfondpartnerskapets ordförande Erik Langby Kl.10.15-11.00 Strukturfonderna - europeiskt perspektiv, bakgrund."— Presentationens avskrift:

1 Dagens innehåll Kl.10.00- Inledning, strukturfondpartnerskapets ordförande Erik Langby Kl.10.15-11.00 Strukturfonderna - europeiskt perspektiv, bakgrund och utmaningar. Kent Johansson fd. parlamentariker Kl.11.00-11.20 Presentation av representationens verksamhet. Johan Wullt tf chef Kl. 11.20-11.30 Stockholmsmodellen, strukturfondpartnerskapets sekreterare Emil Lindqvist Kl.11.30-12.10 Fonderna presenteras, cheferna för respektive fond Kl.12.10-13.00 Lunch och mingel

2 Stockholmsmodellen Målsättning Stockholmsmodell en Att skapa sammanhållna strategiska satsningar Satsningarna ska ta sin utgångspunkt i de regionala utmaningarna – Rufs 2010 Ökat regionalt ägarskap. Bättre resultat i genomförda satsningar. Helhetsperspektiv. Strukturfondspartnerskapet Stockholms län2

3 Regionalt strukturfondsprogram i Stockholm Budget: 310 MSEK + 310 i svensk medfinansiering Målgrupp: nytta för små och medelstora företag Indikatorer: Antal deltagande företag Antal nya arbetstillfällen i de företagen

4 Inriktning på insatserna Tillgängliggöra infrastruktur för forskning och utveckling exempelvis i form av testbäddar, testlab, pilot- och demoprojekt, särskilt för minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitet inom exempelvis transportsektorn och bostadssektorn Samarbetsprojekt för att skapa möten och rörlighet mellan högre utbildning, forskning och SME Insatser som syftar till att utveckla och dra nytta av innovationsupphandling som instrument för att skapa nya produkter eller tjänster samt innovationsupphandling av energiteknik och koldioxidsnåla lösningar Tillgängliggöra offentlig data och stöd till utveckling av produkter och tjänster som nyttjar dessa Riskkapitalinvesteringar i små- och medelstora företag Rådgivning och kunskapsöverföring för affärsutveckling riktat mot små och medelstora befintliga företag, särskilt för internationalisering

5 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

6 Fördelning av nationell budget

7 Europeiska havs- och fiskerifonden  1,5 miljarder kronor nationellt  Stöd för att främja hållbar utveckling av fisket  Stöd för att främja hållbar utveckling av vattenbruket  Stöd för att främja saluföring och beredning  Stöd för lokalt ledd utveckling  Stöd för att främja genomförandet av havs- och fiskeripolitiken

8 Mål 10 Investera i utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål 8 Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning o rörlighet 2643 Mål 9 Främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering 1152 Mål 8 Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning o rörlighet 741 10.3 Stärka tillgång t livs- långt lärande, höja arbets- kraftens kuns- kaper 1464 10.4 Underlätta övergång från utbildning till arbetsliv 163 mnkr 8.1 Öka tillgång till anställning för arbetssökande, rörlighet 1118 mnkr 8.2 Varaktig integration på arbetsmark- naden för ungdomar1525 9.1 Aktiv integration för att öka anställnings- barhet 1152 mnkr 8.2 Varaktig integration på arbetsmark- naden för ungdomar 741 Mål 1:1 Stärka ställningen på arbmarknaden f sysselsatta och de långt fr arbetsmarkn, genom kompetens- utveckling Mål 1:2 Utveckla o tillämpa metoder för stärka koppling utbildning och arbetsliv Mål 2:1 Komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmark- naden. Mål 2:2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning Mål 2:3 Komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmark- naden Mål 3:1 Öka sysselsättn o deltagande i utbildning bland unga som varken arbetar eller studerar. Sysselsatta och målgrupp po 2, små o medelstora ftg. Organisationer, myndigheter, företag Arbetslösa eller de långt från arbetsmarknad en. Arbetslösa unga (15-24 år) Arbetslösa med sammansatt problematik Arbetslösa unga i Sydsverige, Norra Mellansv o Mell Norrland Tematiska mål Investerings- prioriteringar Mål Målgrupp Programområde 1, Kompetensförsörjn 1626 mnkr Programområde 2, Öka övergångarna till arbete 3795mnkr Programområde 3, Sysselsn.initiativet 741 Horisontella principer - Hållbar utveckling, icke-diskriminering, tillgänglighet, främja jämställdhet Program- område Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 programförslag september samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

9 Vad samarbetar vi nationellt om just nu? Gemensam tolkning av den gemensamma EU-förordning 1303/2013 i syftet att harmonisera och skapa mer enhetliga tillämpningar Kommunikation, gemensamma lanseringar, etablera en gemensam webbportal Gemensamt processtöd för jämställdhet Förenkling, söka gemensamma lösningar som gör det enklare för stödmottagare att redovisa kostnader vilket minskar den administrativa bördan för såväl projektägare som förvaltande myndighet Regionala samverkansprocesser, utveckla regionalt samarbete och dialog mellan förvaltande myndigheter, strukturfondspartnerskap och regionalt tillväxtansvariga Det pågår en utveckling av samverkansområden

10 ESF och ERUF Tidplan 2015 Q1Q2Q3Q4 Utlysning Beredning och beslut Projektstart Q1Q2Q3Q4 Nya prioriteringar i regional handlingsplan, nya ansökningsomgångar Tidplan 2016 Genomförande

11 Tidplan Jordbruks- och Havs- och fiskerifonderna Q1Q2Q3Q4 2014 Q1Q2Q3Q4 2016 2015 Q1Q2Q3Q4 Vissa projekt- och företagsstöd inom LB Kompetensutveckling och rådgivning Resterande projekt- och företagsstöd LB Miljöinvesteringar LB Resterande projektstöd HFF Vissa miljöinvestering inom LB Beslut Landsbygdsprogrammet (LB) och Havs- och fiskeriprogrammet (HFF) Vissa projektstöd inom HFF


Ladda ner ppt "Dagens innehåll Kl.10.00- Inledning, strukturfondpartnerskapets ordförande Erik Langby Kl.10.15-11.00 Strukturfonderna - europeiskt perspektiv, bakgrund."

Liknande presentationer


Google-annonser