Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledningens a-ö 14.3.2013 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 14.3.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledningens a-ö 14.3.2013 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 14.3.2014."— Presentationens avskrift:

1 Handledningens a-ö 14.3.2013 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 14.3.2014

2 Lärandemål för denna ”kurs”  Efter denna föreläsning förväntas deltagarna kunna:  Hitta svar på frågor om handledning av examensarbeten – inom grundutbildningen i examensstadgan  Komma ihåg ”knoppar” som är bra att kunna när man arbetar med avhandlingar och handledning  Kunna rutinerna kring – Hur handledare och granskare utses – Kursbeskrivningar för avhandlingar inom grundutbildningen – Rättigheter och skyldigheter för studerande respektive handledare – Granskning och bedömning av avhandlingar inom grundutbildningen – Avhandlingar för höge och lägre högskoleexamen samt mognadsprov  Hitta stödmaterial som finns på webben  Hitta litteratur om handledning och för handledare 2 14.3.2014

3 Innehåll/grundutbildningen  Roller inom handledningsprocessen  Handledare och handledning  Avhandling för högre högskoleexamen  Avhandling för lägre högskoleexamen  Mognadsprov 14.3.2014 3

4 Roller inom handledningsprocessen  Innehåll: – Institutionsråd – Prefekt – Ämnesansvarig – Examinator – Tentator – Handledare – Granskare av avhandlingar för lägre högskoleexamen – Granskare av avhandlingar för högre högskoleexamen = Sakgranskare (=fackgranskare) – Språkgranskare – Övervakare (inom teknisk utbildning) 4 14.3.2014

5 Institutionsråd och prefekt  Institutionsråd – Beslutar om undervisningsplan och examensbestämmelser – Utses genom demokratiska val – Professorer, övrig personal och studerande är representerade – Väljer prefekt  Prefekt – Beslutar i utbildnings- och forskningsfrågor som inte ankommer på andra förvaltningsorgan – Ska verka för att institutionens utbildnings- och forskningsansvar förverkligas – Godkänner avhandlingar för högre högskoleexamen – Utser ev. granskare 5 14.3.2014

6 Ämnesansvarig, examinator, tentator  Ämnesansvarig – Leder och utvecklar undervisningen och forskningen med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar  Examinator – Finns i varje läroämne där omfattningen är minst 25 sp Professorn, professorerna Person med minst docentkompetens, utses av prorektor för området – Uppgifter Övervaka den vetenskapliga nivån och att studiegången följer gällande examensbestämmelser Godkänner kursbeskrivningen för avhandlingar – Rekommenderat antal handledningstimmar (maximum och minimum) – Projekthandledning – Hur avhandlingen behandlas vid seminarier Utser handledare + ev. granskare  Tentator – Den lärare som har ansvar för en enskild kurs 6 14.3.2014

7 Handledare och handledning  Handledare utses av examinator – För varje studerande som arbetar med en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen – Bör ha avlagt minst högre högskoleexamen  Handledaren – Kommer överens med studeranden om arbetsuppgiftens innehåll – Stöder under skrivprocessen – Förväntas kommentera det sista manuskriptet Studeranden hinner därefter ännu göra ändringar före inlämnandet av färdig avhandling – Avslutar sitt uppdrag och bekräftar: Med intyg att plagiatgranskning har gjorts Att arbetet kan genomgå språkgranskning – Ansvarar för att mognadsprovet anordnas 7 14.3.2014

8 Granskare och granskning  Granskare – Person som avlagt minst högre högskoleexamen Utses av examinator eller prefekten – En eller två granskare för högre högskoleexamen – En granskare för lägre högskoleexamen – Handledare kan fungera som granskare  Granskning kan utföras – Om läroprovet klarat plagiatgranskningen  Granskarna för högre högskoleexamen – Skriver gemensamt eller enskilt utlåtande Anger om prestationerna utgående från lärandemålen klarat tröskeln för att bli godkända och få betygsförslag  Språkgranskning sker genom språkcentrets försorg – Person som avklarat de fördjupade studierna i språket 8 14.3.2014

9 Avhandlingar för högre högskoleexamen  Innehåll: – Bedömning, granskning, godkännande Delgivande av utlåtande Gemensam avhandling – Bedömningsskala, -grunder och -kriterier – Kungörelse av resultat Begäran om rättelse – Handledning Kursbeskrivningen betydelsefull Handledarens uppgifter – Språkanvändning och språkgranskning vid ÅA Syfte med språkgranskningen – Språkanvändning Svenska Danska, norska Engelska Svenskspråkig sammanfattning 9 14.3.2014

10 Bedömning, granskning, godkännande (högre)  Bedöms på förslag av en eller flera sakgranskare – institutionen beslutar: en eller flera  Granskning: – Utförs om läroprovet klarat plagiatgranskningen – Gemensamt eller skilt för sig skrivet utlåtande – Anger om prestationen utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för att bli godkända + betygsförslag – Utlåtandet skickas eller ges till skribenten – Prefekten godkänner  Studerande delges utlåtandena: – Till abo.fi-adressen  Gemensam avhandling – Vars och ens självständiga andel ska framgå och bedömas separat 10 14.3.2014

11 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (högre)  Skala: – Sjugradig skala: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur – Teknisk utbildning: femgradig skala: berömliga, synnerligen goda, goda, synnerligen tillfredsställande, tillfredsställande – Teknisk utbildning: med utmärkelse  Bedömningsgrunder, -kriterier: – Vilka grunder följer institutionerna? = Vika kriterier följer man + hur bra ska man kunna uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? – En del institutioner har beslut, t.ex. PF om kriterier och HF om vitsord 11 14.3.2014

12 Kungörande av resultat, begäran om rättelse (högre och lägre)  Resultat – Införs i studieprestationsregistret – Meddelas om studeranden ber, som bevislig delgivning  Rättelse – skriftligen hos inst.rådet inom 14 dagar  Räknas – från den tid resultatet kungjorts OCH – Studerande haft tillfälle att ta del av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna (utlåtandena) 12 14.3.2014

13 Handledning (högre och lägre)  Handledaren kommer överens med studeranden: – Om arbetsuppgiftens innehåll – Stöder i skrivprocessen  I kursbeskrivningen anges: – Rekommenderat antal handledningstimmar (minimum och maximum) eller projekthandledning – Hur avhandlingen behandlas vid seminarier  Handledaren – förväntas kommentera det sista manuskriptet, så att studeranden ännu kan göra ändringar före inlämnandet – Avslutar sitt uppdrag: bekräfta plagiatgranskning – Ansvarar för att mognadsprovet anordnas 13 14.3.2014

14 Språkanvändning och –granskning vid ÅA  Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska  Syftet med språkgranskningen: – Se till att avhandlingar och mognadsprov uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin – Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning hos studeranden  Inlämning: – Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning  Utförande: – Sker genom språkcentrets försorg – I språkämnena ämnets lärare 14 14.3.2014

15 Språkanvändning (högre examen)  Avhandling pro gradu och diplomarbete skrivs på svenska – Med handledarens tillstånd = danska eller norska – Med handledarens tillstånd = engelska  Språkämnena = på resp. språk – prefekten kan besluta om svenska  Utländska studerande = kan skriva på engelska  Svenskspråkig sammanfattning – Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska, danska eller norska – Gäller inte utländska, icke nordiska som skrivit på engelska – Enligt språkcentrets anvisningar: Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat 15 14.3.2014

16 Avhandling för lägre högskoleexamen (= kandidatavhandling)  Innehåll: – Bedömning, granskning, godkännande – Bedömningsskala, -grunder, -kriterier – Kungörande av resultat och begäran om rättelse se avhandling för högre högskoleexamen – Handledning se avhandling för högre högskoleexamen – Språkanvändning och språkgranskning – Svenskspråkigt sammandrag se avhandling för högre högskoleexamen 16 14.3.2014

17 Bedömning, granskning, godkännande (lägre)  Bedöms och godkänns av en sakgranskare  Godkänns om avhandlingen – klarat plagiatgranskningen – +mognadsprovet klarat språkgranskningen  Godkänns om prestationerna – utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för godkänd prestation  Sakgranskaren – bedömer prestationen och svarar för att resultatet registreras i studieregistret – Gemensam avhandling = gemensamt betyg för samtliga författare 17 14.3.2014

18 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (lägre)  Bedömningsskala: – Femgradig skala: A (5) – E (1) – Teknisk utbildning: med utmärkelse  Bedömningsgrunder: – Vilka grunder följer institutionerna? = vilka kriterier följer man + hur bra ska man uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan?  Kungörelse av resultat samt begäran omrättelse – se avhandling för högre högskoleexamen  En del institutioner har beslut 18 14.3.2014

19 Språkanvändning (lägre)  Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska  Avhandlingar för lägre högskoleexamen skrivs på svenska – Med examinators tillstånd även danska eller norska  Språkämnena = om examinator finner det tillrådligt, kan skrivas på språket ifråga – Svenskspråkig sammanfattning om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat  Utländska studerande = kan skriva på engelska – Ingen sammanfattning behövs  Alla kandidatavhandlingar språkgranskas 19 14.3.2014

20 Mognadsprov  Innehåll: – Definition på mognadsprov – Bedömningsskala, form och innehåll – Språkanvändning och språkgranskning Utländska studerande 20 14.3.2014

21 Mognadsprov  Utvisar förtrogenhet med ämnesområdet + kunskaper i svenska eller finska – Avgör om studeranden har utmärkt eller god förmåga i svenska – I vissa fall skrivs mognadsprov både på svenska och finska  Både för lägre och högre högskoleexamen – Kan ha olika form för lägre och högre  Språkgranskas endast en gång  Sakgranskas varje gång 21 14.3.2014

22 Bedömning, form, innehåll  Bedömningsskala för mognadsprov – Godkänt/underkänt  Form och innehåll – Text av essätyp som omfattar 400-500 ord – Skrivs under tentamensliknande förhållande – Tre alternativa rubriker som getts av ämnets lärare – Rubriken bygger på den huvudtext studeranden skrivit – Inga hjälpmedel får användas  Språkgranskning – Granskas tillsammans med slutarbetet  Godkänt mognadsprov – Utmärkt förmåga (skolutbildningsspråk svenska) – God förmåga (skolutbildningsspråk finska) 22 14.3.2014

23 Språkanvändning och -granskning  Mognadsprovet för lägre och högre högskoleexamen skrivs på svenska – Utländsk, icke nordisk studerande kan skriva på engelska – Studerande med skolutbildningsspråk finska får skriva ett mognadsprov även på finska (om personen inte har M eller högre i studentexamen)  Mognadsprov språkgranskas tillsammans med avhandlingen + ev. svenskspr. sammanfattning – Examensarbetet alltid – Svenskspråkig sammanfattning alltid – Mognadsprov första gången 23 14.3.2014

24 Speciallitteratur för handledare  En hylla i ASA-biblioteket är reserverad för litteratur om handledning och för handledare – Signum KB Ha i Alma – Böckerna får lånas med normal lånetid – Särskild utbildning i informationssökning ordnas och då presenteras också denna litteratur närmare  Exempel på titlar: – Handledning: perspektiv och erfarenheter – Kvalitetslärande i högre utbildning – Livslångt lärande – Portföljen som examinationsform – Uusi graduopas 24 14.3.2014

25 25 Guider för studerande www.abo.fi/student/guider

26 Stöd för avhandlingsarbetet  Exempel på IPL:s stöd för handledare och studenter gällande avhandlingsarbetet Pro gradu-avtal (handledare och skribent) modell för anhållan om etiskt tillstånd blankett för feedback på handledningen avtal om digital publicering av gradun instruktioner för pressinfo om gradun bedömningsblankett  Graduvägen - stöd för kand- och graduskribenter http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial 14.3.2014 26

27 Material och länkar  Att arbeta som lärare vid Åbo Akademi (Moodlerum) –Här hittar du information om lärarens arbete vid ÅA från undervisningsplanering till utvärdering och det stöd som lärarna erbjuds för sitt arbete –https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=169  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, instruktion för examination och bedömning www.abo.fi/personal/stuforf  Guider utgivna av Lärcentret –Handledningens a-ö. Handledning av examensarbeten inom grundutbildningen –Guide för kandidatskribenter www.abo.fi/stodenhet/stodmaterial 14.3.2014 27

28 Återkoppling till starten  Vad var nytt för er?  Vad var nyttigast för er?  Vad skulle ni ha önskat ytterligare? 28 14.3.2014


Ladda ner ppt "Handledningens a-ö 14.3.2013 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 14.3.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser