Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga insatser för barn i förskolan. Övergripande mål  Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen  Vara för barn och ungdomar  16.000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga insatser för barn i förskolan. Övergripande mål  Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen  Vara för barn och ungdomar  16.000."— Presentationens avskrift:

1 Tidiga insatser för barn i förskolan

2 Övergripande mål  Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen  Vara för barn och ungdomar  16.000 invånare år 2015

3 Grundläggande värden Kund/brukarorientering Våra kunder/brukare är anledningen till att vi finns. Engagerat ledarskap Våra chefer är synliga och engagerande i sitt uppdrag att leda individer och arbetslag. Allas delaktighet och engagemang Vi är och tillåts vara delaktiga i våra uppdrag. Kompetensutveckling Vi stimulerar personlig och professionell utveckling för att nå uppsatta mål. Vara vågar! Vi antar utmaningar med mod och kreativitet för att nå uppsatta mål.

4 Socioekonomiska förutsättningar Låg utbildningsnivå Många med rätt till insatser enligt LSS Höga kostnader för placeringar av barn och unga, som dock minskar Kostnader för placering i HVB och på institution har ökat markant de senaste åren. Flera målgrupper i behov av särskilt stöd

5 Socioekonomisk rapport 2012 Konstaterade: – Riktad specialkompetens behövs. – Familjerna ska få ökade möjligheter till stöd och hjälp, utan att detta upplevs av föräldern som ett misslyckande i föräldraskapet. – Samhällsekonomisk vinst av att sätta in tidiga insatser. – En angelägen resursfråga, både ur ett individ och ekonomiskt perspektiv.

6 Avsatta resurser 5 miljoner, 2014-2015 3 Specialpedagoger, 3 Socialpedagoger tillsvidareanställs våren 2014 2 miljoner extra per/år, 2016-

7 Förskolans verksamhet Förskolan Vara kommun Vara området Torsgården/Frejgården 1 specialpedagog 1 socialpedagog ALV-området Arentorp Levene Vedum 1 specialpedagog 1 socialpedagog Kvänum/Tråvad 1 specialpedagog 1 socialpedagog

8 Huvudtanke Huvudtankarna är att arbeta förebyggande, långsiktigt och inkluderande för barn upp till 5 år i Varas kommunala förskoleverksamhet.

9 Målsättning Målsättningen med dessa specifika insatser är att i ett tidigt skede stödja barnet och dess familj. Det ska skapa förutsättningar för barnet att nå de pedagogiska målen i grundskolan och ge ett tryggare socialt nätverk. Dessa omständigheter ses som starka skyddsfaktorer för att förhindra framtida utanförskap och ska därigenom också minska samhällskostnader på både lång och kort sikt.

10 Delmål 1.Identifiera och kartlägga behov. 2.Lyfta fram förebyggande och främjande arbetssätt inom skola och socialtjänst. 3.Öka kunskapen hos chefer och politiker. 4.Starta en ny process kring tidiga insatser för barn i förskola.

11 Samverkans projekt Vara kommun, bildningsförvaltningen Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst. Kropp, själ och kreativitet

12 Projektets uppstart -14 Samtliga nyanställda på plats i maj -14 Regelbundna träffar med forskare – Forskare bekantar sig med kommunen och kommunens arbetssätt. – Nya medarbetare introduceras. – Implementera projektet på olika nivåer.

13 Aktuella frågeställningar Hur kan arbetsmetoder beskrivas, utvecklas och kopplas till avsikten med projektet? Vilka effekter har denna insats på förskolans arbete? Hur kan man på sikt veta att detta arbete ger resultat enlig de mål som är uppsatta?

14 Metoder Följeforskning, aktionsforskning En forskningsmodell som samtidigt kan fungera som utvärdering. Critical Incidents händelse/situation identifieras som en där man ”lyckas” i verksamheten. Fokusgruppsintervjuer med personal från varje förskoleområde. De sociala teamens egen dokumentation.

15 Framgångsfaktorer Närhet - familjen och skolan som arena. Öka antalet elever som når målen Minska social utsatthet och utanförskap Olika kompetenser/professioner tillsammans kan stödja det främjande och förebyggande arbetet

16 Område Vara start Förskolechef informerar om tidiga insatser. Varit ute på avdelningarna Tagit fram gemensam ärendegång och dokumentation. Samspel/samarbete samsyn mellan social – och specialpedagog

17 Här är vi nu Täta möten Veckomöten med förskolechef Finns med på reflektionsmöten Genomgång av kartläggning av barngruppen höst och vår Samordnar insatser och har samma mål i förskola/familj Handleder arbetslag Stöd till förskolechef

18 Förskolechef Vilka fördelar kan vi se Snabba insatser, korta beslutsvägar Synlig för barn, föräldrar och personal Styrka i att vi finns på stället, är med i processen, den kan ändras på vägen. Vi vågar prova, det finns ingen färdig mall.

19 Pedagoger Vilka fördelar kan vi se Håller i trådarna Skriver/avlastar Finns nära/synliga Stöd till beslut Snabbt svar, är med i processen Förebyggande, ”små frågor”

20 Resultat Fortsättning följer……..


Ladda ner ppt "Tidiga insatser för barn i förskolan. Övergripande mål  Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen  Vara för barn och ungdomar  16.000."

Liknande presentationer


Google-annonser