Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återkommande undersökningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återkommande undersökningar"— Presentationens avskrift:

1

2 Återkommande undersökningar
1993 – 2002 Drogvaneundersökningar skolår 9 vart tredje år 2005 – 2011 Liv & hälsa ung skolår 7,9 och 2 på gymnasiet vartannat år Dessutom ungdomsstyrelsens LUPP….

3 Enkätfrågor om… Familj Hälsa Olycksfall Fritid Matvanor Alkohol Tobak
Narkotika (ej skolår 7) Attityder Skolan Sex och preventiv-medel (ej skolår 7) Trygghet och utsatthet Spel (ej skolår 7) Framtidstro Även teckenspråks-enkät i Örebro!

4 Rapporter

5 Länets välfärdsbokslut Kommunernas välfärdsbokslut

6 Genomförande Pappersenkät Lektionstid Frivilligt och anonymt
Kan vi lita på resultatet?

7 Svarsfrekvens % och (antal) svarande elever

8 Gymnasieelever norra Örebro län 2010/11
5 Hällefors Ljusnarsberg 25 55 155 80 3 Lindesberg Nora 65 759 12 23 139 77 44 120 72 284 238 Övriga 22 Övriga Örebro

9 Statens Folkhälsoinstitut: Goda livsvillkor är viktigast!
Goda livsvillkor är grunden för att folkhälsan ska bli bättre. Med goda livsvillkor kan människor lättare göra egna val som främjar hälsan. Att gå ut skolan med fullständiga betyg och att komma ut på arbetsmarknaden är faktorer som har stor betydelse för hur hälsan utvecklas senare i livet. Ogynnsamma socioekonomiska villkor är en av de främsta orsakerna till ohälsa bland barn och vuxna. Både fysiska och psykiska hälsoproblem är vanligare hos mindre socialt gynnade barn än hos mer gynnade barn i Sverige. - Följ upp barns utveckling i förskolan - Vägledning för att stödja kommuner i uppföljningen av ungdomar under 20 år som saknar sysselsättning - Gör lokal statistik lättillgänglig

10 Skyddande faktorer Samhället Skola Familj Individ
Tro och efterlevnad av lagar och normer Social kontroll En viss social och ekonomisk trygghet Familj Goda och kärleksfulla relationer God anknytning och tillit Uppmärksammas för positiva handlingar Tydliga normer, regler och förväntningar Skola Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna Uppmärksammas för positiva handlingar Ett gott socialt och emotionellt klimat Höga förväntningar från vuxna Individ Social och kognitiv kompetens Skolframgång Bra kompisrelationer Framtidstro och optimism Kan hantera starka känslor Impulskontroll Tycker att det som händer beror på egna handlingar Lösa problem och konflikter

11 Riskfaktorer Samhället Skola Familj Individ
Avsaknad av lagar och normer Bostadsområde som präglas av social utslagning, kriminalitet, etc Familj Många och stora familjekonflikter Missbruk inom familjen Brister i anknytning och tillit Tillåtande attityd av t ex alkohol Bristande föräldraengagemang Skola Otrivsel, otrygghet Brist på struktur Låga förväntningar Skadegörelse Individ Koncentrationssvårigheter Misslyckande i skolan Skolk Tidigt och långvarigt asocialt beteende Umgås med kamrater som diverse problem och normbrytande beteenden Tidig sexualdebut, alkoholdebut

12 Samband skydds-/riskfaktorer & hälsa
Skyddsfaktorernas betydelse för dem med många riskfaktorer Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa! Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa. ”59”-stapeln högre än de med färre riskfaktorer, visar hur viktiga skyddsfaktorerna är. Det har större betydelse om man har många skyddsfaktorer än färre riskfaktorer.Steget mellan 0-2 och 3-4 är inte så långt… Ännu tydligare är detta i figuren för år 7. Mönstren lika för killar och tjejer. Andel flickor och pojkar som rent allmänt mår bra eller mycket bra uppdelat efter antal skydds- och riskfaktorer (skolår 9 och år 2 på gymnasiet). Liv & hälsa ung 2005 12 12

13 Andel som rent allmänt mår ”Mycket bra” eller ”Bra”
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som rent allmänt mår ”Mycket bra” eller ”Bra” B1_BRA. Hur mår du rent allmänt? Procentandel som svarat 'Mycket bra'/'Bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 10/11 Oktober 2011

14 Andel som rent allmänt mår ”Mycket bra” eller ”Bra”
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som rent allmänt mår ”Mycket bra” eller ”Bra” B1_BRA. Hur mår du rent allmänt? Procentandel som svarat 'Mycket bra'/'Bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 11 Oktober 2011

15 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som de 3 senaste månaderna "Ofta" eller "Alltid” känt sig nedstämd B6_4. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna känt dig? Nedstämd Procentandel som svarat 'Ofta'/'Alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 17c/18c Oktober 2011

16 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som de 3 senaste månaderna "Ofta" eller "Alltid” känt sig nedstämd B6_4. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna känt dig? Nedstämd Procentandel som svarat 'Ofta'/'Alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 18c Oktober 2011

17 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på sina föräldrar när det verkligen gäller A10_4. Jag kan alltid lita på mina föräldrar när det verkligen gäller Procentandel som svarat 'Stämmer helt och hållet'/'Stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 9c/10c Oktober 2011

18 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på sina föräldrar när det verkligen gäller A10_4. Jag kan alltid lita på mina föräldrar när det verkligen gäller Procentandel som svarat 'Stämmer helt och hållet'/'Stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 10c Oktober 2011

19 Andel som trivs ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” i skolan
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som trivs ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” i skolan _J4. Hur trivs du i skolan? Procentandel som svarat 'Mycket bra'/'Ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 51/69 Oktober 2011

20 Andel som trivs ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” i skolan
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som trivs ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” i skolan _J4. Hur trivs du i skolan? Procentandel som svarat 'Mycket bra'/'Ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 69 Oktober 2011

21 Andel som anser att de har kamrater i skolan som vill vara med dem
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som anser att de har kamrater i skolan som vill vara med dem J1_4. Jag har kamrater i skolan som vill vara med mig Procentandel som svarat 'Stämmer precis'/'Stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 48d/66d Oktober 2011

22 Andel som anser att de har kamrater i skolan som vill vara med dem
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som anser att de har kamrater i skolan som vill vara med dem J1_4. Jag har kamrater i skolan som vill vara med mig Procentandel som svarat 'Stämmer precis'/'Stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 66d Oktober 2011

23 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som tycker att "nästan alla" av lärarna är bra på att förklara det eleverna ska lära sig J3_4_ALLA. De är bra på att förklara sådant vi ska lära oss Procentandel som svarat 'Stämmer på nästan alla lärare' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 50d/68d Oktober 2011

24 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att "nästan alla" av lärarna är bra på att förklara det eleverna ska lära sig J3_4_ALLA. De är bra på att förklara sådant vi ska lära oss Procentandel som svarat 'Stämmer på nästan alla lärare' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 68d Oktober 2011

25 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som "Ganska ofta" eller "Nästan alltid” får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan J2_2NY. Vi elever får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan Procentandel som svarat 'Ganska ofta'/'Nästan alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 49b/67b Oktober 2011

26 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som "Ganska ofta" eller "Nästan alltid” får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan J2_2NY. Vi elever får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan Procentandel som svarat 'Ganska ofta'/'Nästan alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 67b Oktober 2011

27 Andel som alltid känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som alltid känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde L1_1_ALLTID. Känner du dig trygg på följande ställen? Utomhus i mitt bostadsområde Procentandel som svarat 'Ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 57a/81a Oktober 2011

28 Andel som alltid känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som alltid känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde L1_1_ALLTID. Känner du dig trygg på följande ställen? Utomhus i mitt bostadsområde Procentandel som svarat 'Ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 81a Oktober 2011

29 Andel som alltid känner sig trygga ute på stan, på allmän plats
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som alltid känner sig trygga ute på stan, på allmän plats L1_8_ALLTID. Känner du dig trygg på följande ställen? Ute på stan, på allmän plats Procentandel som svarat 'Ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 57h/81h Oktober 2011

30 Andel som alltid känner sig trygga ute på stan, på allmän plats
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som alltid känner sig trygga ute på stan, på allmän plats L1_8_ALLTID. Känner du dig trygg på följande ställen? Ute på stan, på allmän plats Procentandel som svarat 'Ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 81h Oktober 2011

31 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 9 Andel som minst en gång upplevt att någon tafsat på dem eller blivit tvingad att ta på andra personer på ett sexuellt sätt _K5. Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Procentandel som svarat minst en gång i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 80 (Skolår 9) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Oktober 2011

32 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som minst en gång upplevt att någon tafsat på dem eller blivit tvingad att ta på andra personer på ett sexuellt sätt _K5. Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Procentandel som svarat minst en gång i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 80 Oktober 2011

33 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som det senaste året varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation FORENING. Med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna Procentandel som enligt beräknat föreningssindex är 'Föreningsaktiv' i förhållande till samtliga som svarat på någon av de två frågorna Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 33_34/34_35 Oktober 2011

34 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som det senaste året varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation FORENING. Med i någon organiseradfysisk aktivitet/sport eller annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna Procentandel som enligt beräknat föreningssindex är 'Föreningsaktiv' i förhållande till samtliga som svarat på någon av de två frågorna Procent Flickor Pojkar Fråga 34_35 Oktober 2011

35 Vad gör eleverna på sin fritid?
Pojkarna: Vara hemma med/hos kompisar på kvällen Gå på café, restaurang eller liknande Gå ut med kompisar på stan/centrum Gå på fest eller liknande Vara ute i naturen, skogen, grönområden eller på sjön Gå på konserter, teater, museum, bio eller liknande Gå på sportevenemang som publik Köra runt på moped, MC eller bil bara på kul Flickorna: Gå ut med kompisar på stan/centrum Vara hemma med/hos kompisar på kvällen Gå på café, restaurang eller liknande Gå på konserter, teater, museum, bio eller liknande Vara ute i naturen, skogen, grönområden eller på sjön Gå på fest eller liknande Läsa böcker för nöjes skull Måla, sy, sticka, skriva

36 Andel som ser "Mycket ljust" eller "Ganska ljust" på framtiden
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som ser "Mycket ljust" eller "Ganska ljust" på framtiden N1_LJUST. Hur ser du på framtiden för din personliga del? Procentandel som svarat 'Jag ser mycket ljust på framtiden'/'Jag ser ganska ljust på framtiden' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 61/87 Oktober 2011

37 Andel som ser "Mycket ljust" eller "Ganska ljust" på framtiden
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som ser "Mycket ljust" eller "Ganska ljust" på framtiden N1_LJUST. Hur ser du på framtiden för din personliga del? Procentandel som svarat 'Jag ser mycket ljust på framtiden'/'Jag ser ganska ljust på framtiden' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 87 Oktober 2011

38 Reflektion Vad är dina tankar och funderingar om de presenterade resultaten?

39 Levnadsvanor - Våra vanor påverkar vår hälsa
Fysisk aktivitet Tobak Narkotika Fritidsvanor Kost Alkohol Syftet med bilden: Inledning till resultaten för Levnadsvanor Förslag på hur du kan presentera bilden/bakgrundsfakta: Nu går vi över till del två som påverkar vår hälsa, levnadsvanorna. Den här bilden visar exempel på levnadsvanor, alltså det vi fyller vår ”ram” med i livet. Det är alltså de vanor som vi har som påverkar hur vi mår. Sex & samlevnad

40 Knappt 70% elever i sjuan och knappt 60% elever i nian och gymnasiet äter frukost varje dag.
Pojkar är i högre utsträckning än flickor fysiskt aktiva på fritiden.

41 Andel som har övervikt eller fetma enligt BMI
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som har övervikt eller fetma enligt BMI BMI_OVERVIKT/BMI_FETMA. Övervikt eller fetma enligt ISO-BMI (Skolår 7 och 9) Procentandel som har övervikt eller fetma enligt BMI i förhållande till samtliga som svarat på frågorna rörande längd och vikt Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 18_19/19_20 Oktober 2011

42 Andel som har övervikt eller fetma enligt BMI
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som har övervikt eller fetma enligt BMI BMI_OVERVIKT/BMI_FETMA. Övervikt eller fetma enligt BMI (gymnasiet) Procentandel som har övervikt eller fetma enligt BMI i förhållande till samtliga som svarat på frågorna rörande längd och vikt Procent Flickor Pojkar Fråga 19_20 Oktober 2011

43 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som "Nästan varje dag" eller "Flera gånger/dag" äter frukt eller bär E1_5_5/E1_5_6. Hur ofta brukar du? Äta frukt eller bär Procentandel som svarat 'Nästan varje dag' eller 'Flera ggr/dag' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 39b/40b Oktober 2011

44 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som "Nästan varje dag" eller "Flera gånger/dag" äter frukt eller bär E1_5_5/E1_5_6. Hur ofta brukar du? Äta frukt eller bär Procentandel som svarat 'Nästan varje dag' eller 'Flera ggr/dag' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 40b Oktober 2011

45 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan E3_1. Hur många dagar i veckan äter du lunch i skolan? Procentandel som svarat '4-5 dagar' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 41/42 Oktober 2011

46 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan E3_1. Hur många dagar i veckan äter du lunch i skolan? Procentandel som svarat '4-5 dagar' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 42 Oktober 2011

47 Andel som sover 6 timmar eller mindre per natt
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som sover 6 timmar eller mindre per natt _B5. Hur många timmar brukar du sova per natt? Procentandel som svarat '6 timmar eller mindre' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 16/17 Oktober 2011

48 Andel som sover 6 timmar eller mindre per natt
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som sover 6 timmar eller mindre per natt _B5. Hur många timmar brukar du sova per natt? Procentandel som svarat '6 timmar eller mindre' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 17 Oktober 2011

49 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden J6_JA. Brukar du skolka? Procentandel som svarat 'Ja, 2-3 gånger i månaden'/'Ja, en gång i veckan'/'Ja, flera gånger i veckan' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 52/71 Oktober 2011

50 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden J6_JA. Brukar du skolka? Procentandel som svarat 'Ja, 2-3 gånger i månaden'/'Ja, en gång i veckan'/'Ja, flera gånger i veckan' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 71 Oktober 2011

51 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2011 Skolår 7 och 9 och År 2 Andel som brukar skolka minst två gånger i månaden Procent Flickor Pojkar J6_JA. Brukar du skolka? Procentandel som svarat 'Ja, 2-3 gånger i månaden'/'Ja, en gång i veckan'/'Ja, flera gånger i veckan' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Fråga 52/71 Oktober 2011

52 Ca 35% har haft samlag i skolår 9 och 66% i år 2.
Ca 5% av de som hade haft samlag gjorde det första gången fast de inte ville eller blev tvingade, ca 20% svarade att det ”bara blev så”.

53 * * * * Andel som inte använde preventivmedel vid senaste samlaget
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som inte använde preventivmedel vid senaste samlaget * för att resultat ska presenteras krävs minst 10 svarande * * * K4_5. När du hade samlag senast, vilket preventivmedel använde ni? Vi använde inget preventivmedel Procentandel som svarat 'Vi använde inget preventivmedel' i förhållande till samtliga som har haft samlag Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 79e (Skolår 9) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Oktober 2011

54 Andel som inte använde preventivmedel vid senaste samlaget
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som inte använde preventivmedel vid senaste samlaget för att resultat ska presenteras krävs minst 10 svarande * * K4_5. När du hade samlag senast, vilket preventivmedel använde ni? Vi använde inget preventivmedel Procentandel som svarat 'Vi använde inget preventivmedel' i förhållande till samtliga som har haft samlag Procent Flickor Pojkar Fråga 79e Oktober 2011

55 Andel som det senaste året spelat om pengar flera gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som det senaste året spelat om pengar flera gånger i månaden SPEL. Spel om pengar Procentandel som enligt beräknat spelindex 'Spelar om pengar flera gånger i månaden' i förhållande till samtliga som svarat på frågan 'Vilka spel om pengar har du deltagit i under de senaste 12 månaderna?' Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 85 (Skolår 9) Oktober 2011 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

56 Andel som det senaste året spelat om pengar flera gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som det senaste året spelat om pengar flera gånger i månaden SPEL. Spel om pengar Procentandel som enligt beräknat spelindex 'Spelar om pengar flera gånger i månaden' i förhållande till samtliga som svarat på frågan 'Vilka spel om pengar har du deltagit i under de senaste 12 månaderna?' Procent Flickor Pojkar Fråga 85 Oktober 2011

57 Andel som aldrig druckit alkohol
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som aldrig druckit alkohol F71_1. Har du någon gång druckit alkohol? (Öl klass II, starköl, vin stark cider, alkoläsk eller sprit) Procentandel som svarat 'Nej' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 42 (Skolår 7) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9 Oktober 2011

58 Andel som aldrig druckit alkohol
Liv & hälsa ung 2011 Skolår 7 och 9 och År 2 Andel som aldrig druckit alkohol Procent Flickor Pojkar F71_1. Har du någon gång druckit alkohol? (Öl klass II, starköl, vin stark cider, alkoläsk eller sprit) Procentandel som svarat 'Nej' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Fråga 42 (Skolår 7) Oktober 2011 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9 och År 2

59 Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9
Andel som någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig fulla för att resultat ska presenteras krävs minst 10 svarande * * * _F72. Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig full? Procentandel som svarat 'Ja' i förhållande till samtliga som svarat på frågan och som någon gång druckit alkohol Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 43 (Skolår 7) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 9 Oktober 2011

60 Andel som under vårterminen inte druckit alkohol
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som under vårterminen inte druckit alkohol F1_1. Har du någon gång under vårterminen druckit alkohol? Procentandel som svarat 'Har inte druckit alkohol' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 43 (Skolår 9) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Oktober 2011

61 Andel som under vårterminen inte druckit alkohol
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som under vårterminen inte druckit alkohol F1_1. Har du någon gång under vårterminen druckit alkohol? Procentandel som svarat 'Har inte druckit alkohol' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 43 Oktober 2011

62 Andel som är riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-index)
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som är riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-index) AUDIT. Riskkonsumtion av alkhol enligt 3 frågor om alkholvanor (AUDIT Index) Procentandel som enligt beräknat index är 'Riskkonsument av alkohol enligt AUDIT' i förhållande till samtliga som indexet är beräknat för Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 45, 46, 47 (Skolår 9) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Oktober 2011

63 Andel som är riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-index)
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som är riskkonsumenter av alkohol (enligt AUDIT-index) AUDIT. Riskkonsumtion av alkhol enligt 3 frågor om alkholvanor (AUDIT Index) Procentandel som enligt beräknat index är 'Riskkonsument av alkohol enligt AUDIT' i förhållande till samtliga som indexet är beräknat för Procent Flickor Pojkar Fråga 45, 46, 47 Oktober 2011

64 Andel som röker dagligen
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som röker dagligen G1_NY_5. Röker du? Procentandel som svarat 'Ja, jag röker dagligen' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 44/52 Oktober 2011

65 Andel som röker dagligen
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som röker dagligen G1_NY_5. Röker du? Procentandel som svarat 'Ja, jag röker dagligen' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 52 Oktober 2011

66 Andel som det senaste året någon gång rökt vattenpipa
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som det senaste året någon gång rökt vattenpipa _G3. Har du rökt vattenpipa någon gång de senaste 12 månaderna? Procentandel som svarat minst 1 gång i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 46/54 Oktober 2011

67 Andel som det senaste året någon gång rökt vattenpipa
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som det senaste året någon gång rökt vattenpipa _G3. Har du rökt vattenpipa någon gång de senaste 12 månaderna? Procentandel som svarat minst 1 gång i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 54 Oktober 2011

68 Andel som någon gång använt narkotika
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång använt narkotika H3_NY. Har du någon gång använt narkotika? Procentandel som svarat 'Ja' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 57 (Skolår 9) OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Oktober 2011

69 Andel som någon gång använt narkotika
Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2 Andel som någon gång använt narkotika H3_NY. Har du någon gång använt narkotika? Procentandel som svarat 'Ja' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 57 Oktober 2011

70 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som anser att det är bra att användandet av narkotika är olagligt I2_2. Ta ställning till följande påståenden: Det är bra att användandet av narkotika är olagligt Procentandel som svarat 'Instämmer helt'/'Instämmer delvis' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 64b (Skolår 9) Oktober 2011 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

71 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som anser att det är bra att användandet av narkotika är olagligt I2_2. Ta ställning till följande påståenden: Det är bra att användandet av narkotika är olagligt Procentandel som svarat 'Instämmer helt'/'Instämmer delvis' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 64b Oktober 2011

72 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7
Liv & hälsa ung 2011 Grundskolan Skolår 7 och 9 Andel som någon gång har använt anabola steroider, andra testosteronpreparat eller tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare) H8_NY. Har du någon gång använt anabola steroider, andra testosteronpreparat eller tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare)? Procentandel som svarat minst 1 kur i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Pojkar Fråga 62 (Skolår 9) Oktober 2011 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

73 Liv & hälsa ung 2011 Gymnasieskolan År 2
Andel som någon gång har använt anabola steroider, andra testosteronpreparat eller tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare) H8_NY. Har du någon gång använt anabola steroider, andra testosteronpreparat eller tillväxthormon (som inte skrivits ut av läkare)? Procentandel som svarat minst 1 kur i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Flickor Pojkar Fråga 62 Oktober 2011

74 Liv & hälsa ung Örebro län
Trender i drogvanor Skolår 9 Örebro län Örebro län Oktober 2011

75 Andel som aldrig har rökt
Liv & hälsa ung Örebro län Andel som aldrig har rökt Procent Flickor Pojkar Aldrig rökt Oktober 2011

76 Andel som har druckit alkohol under vårterminen
Liv & hälsa ung Örebro län Andel som har druckit alkohol under vårterminen Procent Flickor Pojkar Har druckit alkohol Oktober 2011

77 Andel som har rökt hasch eller marijuana minst en gång
Liv & hälsa ung Örebro län Andel som har rökt hasch eller marijuana minst en gång Procent Flickor Pojkar Rökt hasch/marijuana Oktober 2011

78 Reflektion Vad är dina tankar och funderingar om de presenterade resultaten?

79 Att diskutera På vilket sätt kommer vår kommun att använda resultaten från Liv och hälsa ung i arbetet med barn och unga? ( tex beslutsunderlag, generell kunskap, lektionsmaterial, styrning, jämförelse, analys etc) Inom resp nämnd och förvaltning Inom resp verksamhet


Ladda ner ppt "Återkommande undersökningar"

Liknande presentationer


Google-annonser