Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarutbildningskonventet 1 december 2010 Ingrid Lindskog, enhetschef för Förskole- och grundskoleenheten, Skolverket OH-mallen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarutbildningskonventet 1 december 2010 Ingrid Lindskog, enhetschef för Förskole- och grundskoleenheten, Skolverket OH-mallen."— Presentationens avskrift:

1 Lärarutbildningskonventet 1 december 2010 Ingrid Lindskog, enhetschef för Förskole- och grundskoleenheten, Skolverket OH-mallen

2 Reformering av styrdokumenten Skollagen Samlade läroplaner Kunskapskrav Skolformsförordningar Revidering av föreskrifter Allmänna råd Nationella prov

3 Det blir aldrig färdigt…….

4 Vem beslutar vad? R= regeringen SV= Skolverket Läroplan = övergripande mål och riktlinjer Kursplaner i ämnen, ämnesplaner Kunskapskrav eller motsvarande Examensmål FörskolanR Grundskolan (inkl förskoleklass och fritidshem) RRSV Grundsärskolan inkl träningsskolan RSV SpecialskolanRSV SameskolanRSV GymnasieskolanRR (gymngem ä-planer) SV (övr ämnesplaner) R (gymngem ämnen) SV (övriga ämnen) R GymnasiesärskolanRSV Kommunal vuxenutbildning RSV Styrelsen (lokala kurser) SV Styrelsen (lok kurser) SärvuxRSV SFIRSV

5 Reformläget - förskolan Läroplan (LpFö) beslutad i augusti, träder i kraft 1 juli 2011 Förstärkningar av mål om språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik Förskollärarens och förskolechefens ansvar Utvärdering i förskolan

6 Reformläget - grundskolan Läroplan och kursplaner beslutades i oktober Kunskapskrav beslutas förmodligen före jul Implementering konferenser okt-nov, jan-mars kommentar- och stödmaterial dec-jan allmänna råd våren 2011 Allt träder i kraft 1 juli 2011 (inkl specialskolan och sameskolan)

7 Reformläget - grundsärskolan Läroplan till regeringen 1 okt Kursplaner, redovisade 1 okt Kursplaner och kunskapskrav fastställs under våren 2011 Implementering konferenser våren 2011 Allt träder i kraft 1 juli 2011

8 Reformläget - gymnasieskolan Läroplanen? Examensmål fastställda Förslag till ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen och kunskapskrav lämnade till regeringen Övriga ämnesplaner fastställs kontinuerligt Nationella råd för yrkesprogram finns och fungerar Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar för 2011 godkända Gymnasiesärskolan utreds Allt träder i kraft 1 juli 2011

9 Reformläget - vuxenutbildningen Läroplan? Uppdrag att göra en översyn av kursplaner för grundläggande vuxenutbildning och grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda redovisas 1 september 2011. Betygkriterier för A, C och E även för SFI. Verksamhetspoäng? Allt träder i kraft 1 juli 2012

10 På gång ……. Svensk utlandsundervisning och kursplaner i svenska Lokalt tillval i grundskolan Yrkesdansarutbildning Spetsutbildningar i grundskolan och gymnasieskolan Meritpoäng för språk i grundskolan

11 Nyheter ur regeringsförklaringen och budgetprop. Lärarpaket – fortsatt lärarlyft, stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare och forskarskolor Rektorslyft Fler undervisningstimmar i grundskolan Trygg skolmiljö Satsningar på elevhälsan

12 Lärarlegitimation och behörighetskrav Uppdrag till Skolverket att förbereda och organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare, redovisas 15 april 2011 Ändring i skollagen om lärares behörighet att sätta betyg En icke-legitimerad lärare sätter betyg tillsammans med en legitimerad. Rektor avgör vid oenighet.

13 Uppdraget till Skolverket Meddela legitimation Underlag för kompetensprofiler, introduktionsperiod m m Mall för legitimation, behörighet, lektor Datorbaserat register Lärare med utländsk examen Lärarnas ansvarsnämnd

14 Skollagen Fristående skolor Elevernas utveckling mot målen Förskolan en skolform, fritidshemmet en kompletterande verksamhet Skolplikt Tillsyn Överklagande

15 Betyg i årskurs 6 (?) Prop till RD, tillämpas fr o m ht 2012 Betyg i varje ämne utom språkval varje termin fr o m ht i åk 6 i grsk, samesk, grundsärsk (när betyg sätts), åk 7 i spec Språkval åk 7 i grsk, åk 8 i spec Kunskapskrav för ACE Rektor får besluta om sammanfattande betyg i SO och NO

16 Samlade läroplaner Kunskapsmål i Lgr 11, Lsä 11 etc. Syfte,långsiktiga mål (förmågor) och centralt innehåll Kunskapskrav Nationella prov IUP med skriftliga omdömen

17 Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11) 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Mål och riktlinjer 3. Kursplaner Bild Engelska Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Moderna språk Modersmål Musik... Läroplanens struktur 3. Kursplaner Syfte Centralt innehåll För årskurserna 1-3(So-No) 4-6 7-9 Kunskapskrav I slutet av årskurs 3 6 9 2. Mål och riktlinjer Normer och värden Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem... 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kvarstår i princip oförändrat I huvudsak likalydande för samtliga obligatoriska skolformer

18 Kursplanens konstruktion Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, genus, sexualitet och relationer. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att - analysera religioner och andra livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, - reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

19 Kapitel 2 Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg Det samlade uppdraget Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper Kapitel 3 Kursplaner

20 Kunskapskravens konstruktion Kunskapskraven utgår från de långsiktiga målen relateras till innehållet beskriver elevens kunnande så som det kan observeras, vad eleven gör eller visar utformas i löpande text och i tabellform

21 Ny betygskala - principer A B C E D F - Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllda till sin helhet 20 17,5 15 12,5 10 MVG VG G

22 Kunskapskrav Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.. E Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. C Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. A

23 Progression ECA Analys Förståelse Fakta

24 Konsekvent begreppsanvändning ECA GrundläggandeGodaMycket goda Beskriver och kan exemplifiera Beskriver och kopplar ihop delar till helheter Beskriver och generaliserar Enkla beskrivningar Utvecklade beskrivningar Välutvecklade och nyanserade beskrivningar

25 Exempel på begreppsanvändning Eleven har grundläggande kunskaper om kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism, och andra livsåskådningar och visar det genom att redogöra för en rimlig bild av centrala tankegångar, urkunder, och historia. Eleven har goda kunskaper om kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism och andra livsåskådningar och visar det genom att redogöra för en bred bild av centrala tankegångar, urkunder, och historia. Eleven har mycket goda kunskaper om kristendom, islam, judendom, hinduism, buddhism, och andra livsåskådningar och visar det genom att redogöra för en allsidig bild av centrala tankegångar, urkunder och historia. ECA

26 www.skolverket.se/nyalaroplaner


Ladda ner ppt "Lärarutbildningskonventet 1 december 2010 Ingrid Lindskog, enhetschef för Förskole- och grundskoleenheten, Skolverket OH-mallen."

Liknande presentationer


Google-annonser