Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lgr 11 – kursplanen i ämnet modersmål Karlstad 16 augusti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lgr 11 – kursplanen i ämnet modersmål Karlstad 16 augusti."— Presentationens avskrift:

1 Lgr 11 – kursplanen i ämnet modersmål Karlstad 16 augusti

2 Ny betygsskala 2011/12Åk 9: Nuvarande kursplaner, nuvarande betygsskala Åk 8: Nya kursplaner, ny betygsskala Åk 7 & Åk 6: Nya kursplaner, inga betyg 2012/13Åk 6-9 Ny betygsskala

3 Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan 350 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Allmänheten 170 organisationer och myndigheter 4 mötesskolor Lärare från 1000 referensskolor

4 Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag 3. Kursplaner Kunskaper 1 Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 2.2 Kunskaper Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången utbildning - kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, - kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

5 Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag 3. Kursplaner Kunskaper Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 4-6 7-9 Kunskapskrav 3 6 9

6 Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan

7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Motivtext

8 Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Anger vad undervisningen ska syfta till Motiv för ämnet i skolan Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. Syfte

9 Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att -formulera sig och kommunicera i tal och skrift, -använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, -läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och -reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. Syfte (4 av ämnets 6 långsiktiga mål)

10 Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla

11 Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vilka kunskaper som krävs för resp. betyg Anger vad som ska behandlas i undervisningen Berättande texter och sakprosatexter Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Språkbruk Kultur och samhälle Centralt innehåll Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. Muntliga presentationer för olika mottagare. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

12 Ny betygsskala A B C E D F - Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet 20 17,5 15 12,5 10

13 Kunskaskrav Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg

14 Kunskapskravens uppbyggnad Utgår från de ämnesspecifika målen och det centrala innehållet Anger vad eleven visar eller gör I löpande text och i tabellform

15 Kunskapskravens uppbyggnad ECA Analys Förståelse Fakta Fakta Förståelse Analys

16 Konsekvent begreppsanvändning ECA GrundläggandeGodaMycket goda BeskriverFörklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemangUtvecklade resonemang Välutvecklade resonemang

17 Exempel på begreppsanvändning - årskurs 9 Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. ECA

18 Kunskapskrav - 6E och 9E Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser. Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. 6E9E

19 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

20 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

21 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

22 Terminsbetyg När betyg sätts innan ett ämne avslutats, ska betygssättningen bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. 10 kap. 19 § skollagen

23 Terminsbetyg Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

24 Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya läroplaner Konferenser för Huvudmän Rektorer Nyckelpersoner Stödmaterial Värdegrund Filmer Film om de samlade läroplanerna Ämnesfilmer

25 www.skolverket.se/vardegrund

26 Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya läroplaner Konferenser för Huvudmän Rektorer Nyckelpersoner Stödmaterial Värdegrund Filmer Film om de samlade läroplanerna Ämnesfilmer Entreprenörskap

27 www.skolverket.se/entreprenoskap

28 Kommentarmaterial Nya läroplaner Konferenser för Huvudmän Rektorer Nyckelpersoner Filmer Film om de samlade läroplanerna Ämnesfilmer Stödmaterial Värdegrund Entreprenörskap Vilket stöd erbjuder Skolverket?

29 Kommentarmaterial Hur läroplanen och kursplanen är uppbyggda Förändringar Kommentarer till kursplanen Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav

30 Nya läroplaner Konferenser för Huvudmän Rektorer Nyckelpersoner Filmer Film om de samlade läroplanerna Ämnesfilmer Stödmaterial Värdegrund Entreprenörskap Kommentarmaterial Diskussionsunderlag Vilket stöd erbjuder Skolverket?

31 Diskussionsunderlag Den samlade läroplanen Kursplanen i ämnet XX Kunskapskrav och bedömning En idé till planering

32 Planering av undervisning i ämnet XX utifrån läroplanen En idé till planering Förankring i kursplanens syfte Innehåll Konkretisering av mål Arbetsformer Bedömning Dokumentation

33 Vilket stöd erbjuder Skolverket? Bedömningsstöd Nya läroplaner Konferenser för Huvudmän Rektorer Nyckelpersoner Filmer Film om de samlade läroplanerna Ämnesfilmer Stödmaterial Värdegrund Entreprenörskap Kommentarmaterial Diskussionsunderlag

34 Bedömningsstöd Övergripande material om bedömning Material till lärare som sätter betyg i årskurs 6 Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 Bedömningsstöd att använda i undervisningen i olika ämnen

35 Vilket stöd erbjuder Skolverket? Allmänt råd Föräldrastöd Nya läroplaner Konferenser för Huvudmän Rektorer Nyckelpersoner Filmer Film om de samlade läroplanerna Ämnesfilmer Stödmaterial Värdegrund Entreprenörskap Kommentarmaterial Diskussionsunderlag Bedömningsstöd

36 www.skolverket.se/implementering

37 www.skolverket.se/nyalaroplaner


Ladda ner ppt "Lgr 11 – kursplanen i ämnet modersmål Karlstad 16 augusti."

Liknande presentationer


Google-annonser