Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidence Based Medicine. Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure diseases of which they know less, in human beings.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidence Based Medicine. Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure diseases of which they know less, in human beings."— Presentationens avskrift:

1 Evidence Based Medicine

2 Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure diseases of which they know less, in human beings of whom they know nothing. Voltaire A worried voice From Epigrams 1760

3 Let us take out of the hospitals, out of the camps, or from elsewhere 200 or 500 poor people, that have fevers, pleurisies, etc. Let us divide them into half, let us cast lots, that one half of them fall to my share, and the other to yours. We shall see how many funerals both of us have. But let the reward of the contention or wager be 300 florens deposited on both sides The randomized controlled trial Van Helmont 1632

4 Basicscience Clinicaltrials Evidence Application of evidence PromiseEfficacyEffectiveness Evidence Based Medicine The spectrum of biomedical research

5 SBU:s uppgifter 1§ Statens beredning för medicinsk utvärdering har till uppgift att utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder ur medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.

6 SBU:s arbetssätt HTAHealth Technology Assessment Resultat för patienten = EBM Internationellt samarbete INAHTA, EUnetHTA Nationellt samarbete CMT, VG, CAMTÖ, Norr, Stockholm

7 SBU:s arbetssätt, forts Projektledning Experter Systematisk litteratursökning Förutbestämda kvalitetskriterier Kvalitetsbedömning Syntes och konklusioner Extern granskning Vetenskapligt råd Styrelsebeslut Transparens

8

9 Extern validitet Inklusions- och exklusionskriterier Generaliserbarhet Konsekutivitet Icke medverkande? Loggbok?

10 Evidence Based Medicine Target a question PICO Patient/population Intervention Comparison Outcome

11 Intern validitet Typ av studie Förekomst av confounders/bias Jämförbarhet mellan grupper Blindning – tolkning av resultatet Bortfall Power Klinisk relevanta effekter

12 Intern validitet diagnostik Referensens kvalitet Referens och studerad metod oberoende? Blindning Bortfall Precision/variabilitet

13 Evidence Based Medicine Critical appraisal of the evidence

14 Kvalitetskriterier multimodal rehabilitering 1) Stort antal patienter/försökspersoner (dvs cirka 50 personer per behandlingsarm) 2) Uppföljning 12 månader 3) Bortfall mindre än 20 procent under studietiden alternativt ”intention-to-treat”-analys 4) God beskrivning av interventionen a) Vad som görs b) Vem och vilka som gör c) Omfattning

15 Kvalitetskriterier multimodal rehabilitering 5) God beskrivning av försökspersoner/patienter a) Diagnos och sjukhistoria b) Tydliga inklusions- och exklusionskriterier c) Tydlighet om var i vårdkedjan studien görs 6) Utfallsmått a) Valida och reproducerbara utfallsmått b) Flerdimensionella utfallsmått c) Adekvat statistisk bearbetning

16 Kvalitetskriterier Läkemedelsbehandling

17 Resultat av litteraturgranskningen exempel HögMedelLåg Diagnostik Sömnapné 112866 Multimodal rehabilitering 52714 Läkemedel vid smärta 673425

18 Bevisvärdet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att besvara en viss fråga på ett utförligt sätt.

19 Evidensstyrkan uttrycker det sammanlagda vetenskapliga underlaget för en slutsats, dvs hur många högkvalitativa studier som stöder slutsatsen.

20 Evidensstyrka forts..

21

22 Slutsatser God klinisk forskning leder till god klinisk praxis RCT inte enda grunden för EBM Mycket forskning görs som inte kan användas Slöseri med patientens tid och samhällets resurser Ibland risker.


Ladda ner ppt "Evidence Based Medicine. Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure diseases of which they know less, in human beings."

Liknande presentationer


Google-annonser