Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA projektledare SBU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA projektledare SBU."— Presentationens avskrift:

1 Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA projektledare SBU

2 Vad är/gör SBU? Hur gör SBU och varför?
Susanne V Allander

3 Evidensbaserad medicin ”Bästa tillgängliga evidens” för sjukvård av bästa möjliga standard
Patientens unika situation och upplevelse Läkarens kliniska erfarenhet Evidens för olika åtgärder

4 EBM sker ute i vården att använda bästa tillgängliga kunskap…
…för att fatta beslut om vård av individuella patienter Sackett 1996

5 SBU Regeringen inrättade 1987 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som en del av regeringskansliet. Sedan 1992 är SBU en fristående myndighet som granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom.

6 SBU:s nämnd och råd SBU:s nämnd Ordf: professor Nina Rehnqvist
SBU:s råd Ordf: professor David Bergqvist SBU:s Alertråd Ordf: professor Jan-Erik Johansson SBU är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att granska och utvärdera sjukvårdens metoder Susanne V Allander

7 SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv SBU skall sprida rapporterna så att vårdgivare och andra berörda skall kunna tillägna sig den kunskap som vunnits. SBU skall utvärdera hur kunskapen har använts och vilka resultat som nåtts.

8 Rapporter från SBU Susanne V Allander

9 Evidensbaserade underlag är ett stöd för att…
Utrangera metoder som inte är vetenskapligt underbyggda Snabbare införa nya metoder som är effektiva och kostnadseffektiva Välja bästa möjliga behandling för patienten och därmed förbättra hälsa och livskvalitet för befolkningen. Evidensbaserade kunskaps-sammanställningar behövs… - För att klargöra vad som är god kvalitet i hälso- och sjukvård - För att underlätta för beslutsfattare och sjukvårdens personal att hålla sig uppdaterad - Som nödvändig grund för det ökande behovet av prioriteringar - För att motverka ökande risk för omotiverade praxisskillnader. Susanne V Allander

10 SBU- rapport: Preoperativa rutiner
Röntgenundersökningar av hjärta och lungor bör inte företas rutinmässigt EKG bör inte utföras annat än på särskilda indikationer Kliniskt kemiska undersökningar bör endast företas på speciell indikation Fler patienter kan tas in på operationsdagen

11 Andel av annars friska personer som undersöktes preoperativt med röntgen, EKG och laboratorieprover, samt andelen patienter som intogs på operationsdagen - före och efter SBU-rapporten Utvärdering av preoperativa rutiner innebar direkta besparingar på ca 235 milj kr per år Läkartidningen 2002;99(46):4628-9, Susanne V Allander

12 Dagens Medicin 49/2004

13 Nyttan med SBU SBU gav stöd för att hörselscreening förbättrade språkutvecklingen hos barn => Hörselscreening ökade från 25 % till 75 % i landet

14 Kriterier för nya SBU-projekt
Stor betydelse för liv & hälsa Berör många – vanligt hälsoproblem Stor praxisvariation Oklarhet om bevisläge Stora ekonomiska konsekvenser Viktig etisk betydelse Stor betydelse för organisation eller personal Kontroversiellt eller uppmärksammat Susanne V Allander

15 Health Technology Assessment
Systematisk(a) översikt(er), effekt och risker Analys, sociala faktorer Hälsoekonomisk analys Etisk analys Konsekvens för samhället/sjukvården?

16 SBU strävar efter att minimera snedfördelning i kunskaps-sammanställningen
Systematiskt arbete Allsidig projektgrupp Reproducerbar och transparent process för att ta fram underlagen Granskning av oberoende experter Tydlig jävsdeklaration Susanne V Allander

17 Mängden beslutsunderlag
>15 miljoner artiklar publicerade > medicinska tidskrifter >1,4 miljoner nya artiklar per år Susanne V Allander

18 Vad skiljer en systematisk översikt från en ”review”?
sökning urval granskning analys Minimum av bias Transparent procedur

19 Systematisk sökning Elektroniska databaser gör det möjligt! PICO

20 Systematiskt urval Förebyggande åtgärder mot fetma (173, 2004)
Susanne V Allander 20

21 Systematisk granskning och analys
Kvalitetsgranskning Checklistor Två oberoende granskare

22 Evidenshierarkin för att bedöma effekt
Randomiserade, kontrollerade studier Kohortstudier Fall-kontrollstudier Tvärsnittsstudier Klinisk observation

23 Fallrapporter En doktor noterade att två nyfödda barn saknade armar. Båda mödrarna hade tagit ett nytt läkemedel (thalidomide) under tidig graviditet. McBride WG. Thalidomide and congenital abnormalities Lancet 1961; ii:1358 Susanne V Allander

24 Susanne V Allander

25 Att granska systematiska översikter och HTA-rapporter Susanne Vilhelmsdotter Allander
Susanne V Allander

26 Börja med: FRÅGORNA Har översikten ställt de frågor vi är intresserade av? POPULATION EFFEKTMÅTTEN Har man använt effektmått som är kliniskt relevant? Susanne V Allander

27 Titta särskilt på: LITTERATURSÖKNINGEN
INKLUSIONS- och EXKLUSIONSKRITERIER KVALITETSGRANSKNING TABELLER Susanne V Allander

28 Finns risk att viktiga studier inte har inkluderats?
ÄR DATABASERNA RELEVANT VALDA? ÄR SÖKSTRATEGIN RELEVANT? RISK FÖR PUBLIKATIONS-BIAS? Undersök vilka studier som startats i Funnel plot Susanne V Allander

29 Bedömning av publikationsbias – funnel plot
Sammanvägd effektstorlek Större studier tenderar att ligga närmare den sammanvägda effekten Precision Experiment > kontroll Kontroll> experiment Utfallsmått

30 Ex. Publikationsbias Effektstorleken av antidepressiva
negativa negativa med ”positiv vinkel” Effektstorleken av antidepressiva läkemedel ökade med 32 % positiva publicerade opublicerade Turner EH, NEJM 2008

31 Resultaten HAR RESULTATEN ANALYSERATS MED LÄMPLIGA METODER?
Susanne V Allander

32 Så tolkas metaanalyser
Intervention bättre Sämre Ingen statistiskt säkerställd effekt Statistiskt säkerställd skillnad Statistiskt säkerställd skillnad, stor effekt. 0,1 0,5 1 2 5 Oddskvot (ln) Susanne V Allander

33 Man kan INTE alltid väga samman resultaten
Studie A Studie B Studie C Studie D Sammanvägt Studie A Studie B Studie C Studie D Sammanvägt En tumregel är att I2 < 40 % påverkar metaanalysen i liten grad = Ingående studier bör vara så homogena som möjligt Susanne V Allander

34 Metaanalys En statistisk analys som kombinerar data från flera behandlingsstudier Likartad population! Samma effektmått! Likartad duration! Kvalitetsgranskade studier Statistisk metod Ger ett mått på den genomsnittliga effekten beräknad som relativ risk

35 Kom ihåg SBU-rapporter är medicinska utvärderingar om metoders värde i ett svenskt sammanhang Cochranerapporter är systematiska översikter som fokuserar på effekt Susanne V Allander

36 Kunskap är färskvara 2017-04-07 Agneta Pettersson, 2006
Susanne V Allander


Ladda ner ppt "Professionell EBM En kritisk granskning Susanne V Allander specialistläkare, med dr, MBA projektledare SBU."

Liknande presentationer


Google-annonser