Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trombolys vid hjärtinfarkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trombolys vid hjärtinfarkt"— Presentationens avskrift:

1 Trombolys vid hjärtinfarkt
Norrman / Pikwer © Trombolys vid hjärtinfarkt Inklusionskriterier Anamnes talande för hjärtinfarkt med symptomduration < 12 timmar och EKG-förändringar som vid transmural ischemi eller skada dvs ST-höjning ≥ 2 mm över framväggen eller ≥ 1 mm diafragmalt i två angränsande avledningar. Nytillkommet eller förmodat nytillkommet skänkelblock. Vid hyperakuta T – kontakta kardiolog! (Uttalad ST-sänkning i V2-V4 som bedöms indikera posterior infarkt. Försumma inte att behandla HK-infarkter – ta alltid V4R om tecken till diafragmal skada). Om tveksamhet, ST-övervaka och bedöm igen!! UKG eller Troponin kan också vara av värde. Ingen åldersgräns. Vid kardiogen chock eller infarktanamnes med samtidigt AV-block är indikationen för behandling stark. Exklusionskriterier (ofta relativa och måste i det enskilda fallet vägas mot förväntad vinst. Kontakta bakjour). Trauma senaste 10 dagarna (operation, icke-komprimerbar kärlpunktion, allvarligt trauma, traumatisk hjärtkompression). Terapiresistent hypertoni, BT > 180/110. CVL senaste 2 mån. Tidigare cerebral blödning. Klar demens. Stark misstanke om aortadissektion. Misstänkt perikardit. Aktiv ulcussjukdom, ulcerös colit eller annan GI-blödningskälla. Annan aktiv blödningskälla. Känd koagulationsdefekt eller trombocytopeni. Waranbehandling med PK > 2,0. Allvarlig lever- eller njurfunktionsrubbning. Graviditet. Gör så här Gå igenom inklusions- resp exklusionskriterier med ambulanspersonalen eller på akuten. Ordinera Morfin, Nitro, Syrgas, ASA och Seloken i sedvanlig ordning. Ordinera Trombolys enl nedan. Ring och rapportera till HIA att patienten är på väg. Ta emot pat på HIA och skriv in i vanlig ordning.

2 Trombolys vid hjärtinfarkt
Norrman / Pikwer © Trombolys vid hjärtinfarkt BEHANDLING T Trombyl 160 mg. Initialt 2 tabl, därefter 1 tabl dagligen. T Plavix 75 mg. Initialt 4 tabl, därefter 1 tabl dagligen. Trombolys Streptokinas. Inf iv 1,5 milj E i 100 ml NaCl under 60 min + ev samtidigt 1000 ml Ringer-Ac, med infusionstakt efter BT, alt: Metalyse (kard chock, stor framväggsinf hos yngre, pat (< 75 år) < 6 tim efter smärtdebut, tid streptokinas). Dosering enl vikt: < 60 kg 6 ml (6000E, 30 mg) 60-69 kg 7 ml (7000E, 35 mg) 70-79 kg 8 ml (8000E, 40 mg) 80-89 kg 9 ml (9000E, 45 mg) ≥ 90 kg 10 ml (10000E, 50 mg) Ge som iv engångsbolus under 10 s. Därefter ges bolusdos inj Klexane 30 mg iv följt av inj Klexane sc 1 mg/kg kroppsvikt x 2 under 5 dagar. De två första sc doserna Klexane skall dock inte vardera överstiga 100 mg. Observera! Patienter över 75 år samt patienter med en kroppsvikt under 60 kg ges ingen bolusdos Klexane samt ges en reducerad underhållsdos, 0,75 mg/kg kroppsvikt x 2 under 5 dagar. Överväg akut primär PCI vid kardiogen chock och stor framväggsinfarkkt hos yngre pat med spt-duration < 6 tim, samt vid kontraindikation mot trombolys. Kontakta bakjour, diskutera kontakt med PCI-jour i Umeå, transport med ambulanshelikopter. Vid kvarstående (>1tim) eller återkommande brsm och ST-höjning måste fortsatt koronär trombos misstänkas. Ytterligare trombolytisk behandling har ej säkerställd effekt. Akut transport till Umeå kan övervägas. Prover BT med täta intervall. EKG 1 tim efter avslutad beh. Prover enl avd rutin. Erhållen trombolys Smärtfrihet, reperfusionsarytmi, återgång av EKG-förändringar och tidigt enzymmax. Komplikationer Feber: Vanligt 5-8 tim efter streptokinas. Avklingar spontant. Svår blödning: Avbryt trombolys, 1 enh lagrad plasma, 2 enh FFP, blod vid anemi, octostim, cyklokapron. Anafylaktisk reaktion (strepto): Betapred 4 mg iv, vätska, adrenalin 0,1-0,5 mg iv (utspädd). Metalysbehandling? Blodtrycksfall: Vanligt vid streptokinas. Avbryt behanding, syrgas, tippa, Ringer. Långsammare infusionstakt Arytmier: Sedvanlig behandling. Extern PM vid behov.


Ladda ner ppt "Trombolys vid hjärtinfarkt"

Liknande presentationer


Google-annonser