Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, diagnostik • Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av ålder • Hematemes/melena (e-varicer/ulcus/hemorragisk gastrit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, diagnostik • Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av ålder • Hematemes/melena (e-varicer/ulcus/hemorragisk gastrit."— Presentationens avskrift:

1 Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, diagnostik • Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av ålder • Hematemes/melena (e-varicer/ulcus/hemorragisk gastrit • Viktnedgång, matleda (malignitet) • Dysfagi (esofagusstriktur/malignitet) • Kräkningar postprandiellt (pylorostenos) • Nytillkommen Dyspepsi hos patient äldre än 45 år • Bröstbränna, refluxsymtom • Terapiresistenta, recidiverande och långvariga symtom på GERD • Ulcus Ventrikuli – för diagnos, PAD och läkningskontroll

2 Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, diagnostik • Diarré, bristtillstånd, viktnedgång (glutenenteropati)/isolerad B12-brist (atrofisk gastrit) • Övre GI-blödning (pos F-Hb med/utan järnbristanemi) (Haematemes och melana) – för diagnos och terapi • Röntgenologisk oklara fynd- diagnos och PAD • Dyspepsi med pos HP i faeces – även hos patient < 45 år • Kontroll av tillstånd med malignitetspotential: • Barrets esophagus, ej läkt ventrikelulcus, vissa adenom, atrofisk gastrit hos yngre

3 Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, terapi • Polypektomi • Dilatation av benign esophagusstriktur/pylorostenos • Hemostas vid blödande ulcus/annan blödningskälla

4 Gastroskopi (EGD-skopi) Förberedelse mm. • Fasta 4-6 timmar. Viktiga morgonmediciner kan tas med lite vatten • PPI skall helst undvikas 2 veckor före skopi (diagnostik av ulcus/esophagit och HP osäker). H 2 - blockerare eller antacida kan ges i väntan på skopi • Sedering vid behov med midazolam medför att pat kvarstannar 30-60 min efter undersökningen samt att bilkörning (och intellektuellt tankearbete) ej kan utföras resten av dagen • Xylocainspray erbjudes men har ingen säker effekt (Örebro 2013)

5 Gastroskopi (EGD-skopi) Kontraindikationer, mm. • Absoluta saknas • Relativ: ej medverkande patient • Försiktighet vid symtomgivande hjärt-lungsjd samt närmaste tiden efter hjärtinfarkt • Ansvarsfördelning: • Uppföljning av patologiska fynd vid endoskopi sker utifrån mikro- och makroskopiska fynd och beslutas av endoskopisten eller den som är ansvarig för endoskopin

6 Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk Anderson et al. Gastrointest Endosc 2009; 70:1060 Eisen et al. ASGE guideline.Gastrointest Endosc 2002;55:775-9 Zuckerman et al. ASGE guidline.Gastrointest Endosc 2005;61:189-94

7 Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk • Hög-risk-procedur • Polypektomi/endoskopisk resektion • Varixbehandling/Ballongdilatation • Endoskopisk hemostas/Endoskopisk sphinterotomi Anderson et al. Gastrointest Endosc 2009; 70:1060 Eisen et al. ASGE guideline.Gastrointest Endosc 2002;55:775-9 Zuckerman et al. ASGE guidline.Gastrointest Endosc 2005;61:189-94

8 Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk • Hög-risk patient • Förmaksflimmer med klaff-fel/mekaniska klaffar/hjärtsvikt (LVF<35%) • Förmaksflimmer +hypertoni, DM, >75 år, anamnes på tromboembolisk händelse • Mekaniska klaffar i mitralis • Mekaniska klaffar + tidigare tromboembolsk händelse • Hjärtstent isatt < 1 år sedan/Akut coronart syndrom • PCI utan stent efter hjärtinfarkt • Låg-risk patient • DVT • Biologiska klaffar • Förmaksflimmer utan klaff-fel eller svikt • Mekanisk aortaklaff

9 Att tänka på inför gastro/koloskopi och läkemedel med ökad blödningsrisk • ASA i standarddos (75-320-(500)mg) och övriga NSAID inkl. Persantin (Dipyridamol) sätts ut skopidagen vid både högrisk/lågrisk-ingrepp/patient • Vid behandling med Ticlid(Ticlopedine)/Plavix (Clopidrogel)/Brilique(Ticagrelor) bör alltid risken för trombos vägas mot den ökade blödningsrisken. Kardiolog bör alltid kontaktas. Om utsättning = minst 7 dagar innan ingreppet • Hos patienter med metallstent/drug-eluting stent bör ingreppet skjutas upp 6 veckor/resp 6 månader och den dubbla ak-behandlingen bör behållas, trombocyttansfussion vid behov.

10 Blödning versus tromboemboli • Waran (Utsättning och ev. överbryggning med LMH via AVK-mott.) • PK-INR<1.4 • Större op • Regional anestesi • PK-INR<1.5 • vid endoskopi med biopsi, bronkoskopi, punktion av parenkymatösa organ, tumörer eller abscesser, lumbalpunktion • PK-INR< 1.8 • Ledpunktion • Dränage/punktion av bukhåla, brösthåla, subcutan vävnad, muskulatur och kärlpunktion vid angiografi • PK-INR< 2.0 • Mindre hudingrepp • PK-INR< 3.0 • Tandextraktion (kombineras med tranexamsyra lokalt • LMH utsättes minst 8-12 timmar innan ingreppet, Arixtra 24 timmar • (Xarelto (Rivaroxaban), Eliquis (Apixaban), Pradaxa (Dabigatran); Kontakta Kardiolog/AVK-mott)

11 Accumulerad blödningsrisk

12 ASA-acetylsalicylsyra Irreversibel Cox 1 hämmare

13 Trombocythämningens risker Sörensen R et al. Lancet 2009;374

14 Fortsatt ASA till pat. med ulcus?? 1.3 % 12.9%

15 Svårigheten med utsättning av protonpumpshämmare 2011 fick 790 000 Individer, varav 59% kvinnor, i Sverige PPI, motsvarande 174 miljoner DDD; en ökning med 25% jft 2006

16 PPI och allvarliga biverkningar

17

18 Indikation för PPI • PPI ska endast användas vid påtagliga symtom av gastroesofageal reflux, vid ulcussjukdom eller ulkusprofylax vid ASA/klopidogrelbehandling till högriskpatienter • Ompröva alltid behandlingen!!

19 Långtidsbehandling(>4-8veckor) med PPI och utsättningsresultat • 14-27% klarar att avsluta beh • Lättare avsluta om behandlats med lägre doser eller dosnedtrappning innan utsättning • Av friska frivilliga som behandlats med PPI utvecklade varannan dyspeptiska symtom efter fyra till åtta veckors daglig användning av PPI- preparat

20 Avslutande av behandlingen kan medföra symtom på förhöjd syrasekretion (Acid rebound) vilket patienten alltid skall informeras om • 12 Hp- individer, 9 Hp+ individer • Omeprazol 40mgx1x8w Figure. MAO in H. pylori–negative and –positive subjects before commencing omeprazole treatment and at day 15 postomeprazole. GASTROENTEROLOGY 1999;116:239–247

21 Proton-pump inhibitor therapy induces acid- related symtoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy • 120 friska voluntärer • 12 veckor med placebo eller 8 veckor med esomeprazol 40mg/dag + 4 veckor placebo • GSRS (The Gastrointestinal Symtom Rating Scale)

22 Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symtoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy

23 Hur sätta ut PPI Group a: Omeprazol 20 mg x 1 x 21 Group b: Omeprazol 20mg x 1 x 7; 10mg x 1 x 7; 10 mg vad x 7

24 Hur sätta ut PPI 27% PPI fria ett år efter utsättning!

25 Hur sätta ut PPI i praktiken 1.Lättast vid on demandbehandling 2.Trappa med hjälp av Omeprazol 10 mg under loppet av 2-10 veckor 1.10 mg x2 i 1-2 veckor 2.10mg x1 i 1-2-4 veckor 3.10 mg vad i 1-2-4 veckor


Ladda ner ppt "Gastroskopi (EGD-skopi) Indikationer, diagnostik • Dyspepsi med ”Alarmsymtom” – oberoende av ålder • Hematemes/melena (e-varicer/ulcus/hemorragisk gastrit."

Liknande presentationer


Google-annonser