Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mätningsteknik Behörighet som mätningsman 13 § Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mätningsteknik Behörighet som mätningsman 13 § Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala."— Presentationens avskrift:

1 Mätningsteknik Behörighet som mätningsman 13 § Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala mätningsorgan med personal som uppfyl- ler behörighetskraven i andra stycket eller som har förklarats behörig enligt tredje stycket. Behörig att självständigt verkställa arbeten som avses i första stycket är i övrigt den som vid sektionen för lantmäteri eller väg- och vattenbyggnad vid teknisk högskola avlagt civilingenjörsexamen med utbildningen inriktad på bland annat ämnena geo- desi och fotogrammetri och som dessutom har minst två års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksamhet. Den som avlagt ingenjörsexamen vid gymnasieskolas eller tekniskt gymnasiums mätningstekniska specialkurs eller har motsvarande kun- skaper och som har minst fyra års praktisk erfarenhet av mätningsteknisk verksam- het är också behörig. Den som inte uppfyller kraven i andra stycket kan av Lantmäteriverket förklaras be- hörig att självständigt verkställa arbeten enligt denna kungörelse. Vägverket, Ban- verket, respektive Sveriges geologiska undersökning medde-lar motsvarande för- klaring för verksamhet som dessa verk har tillsyn över. Förordning (1996:4).

2 Mätningsteknik Lagar och regler Normer Sedvänjor Standarder Författningar Allmänna råd Avgifter/Taxor

3 Olika myndigheter – Olika roller Lantmäteriverket Vägverket Sveriges geologiska undersökning Kommunala myndigheter Mätningsteknik Tillsyn

4 Mätningsteknik Ansvar Skadestånd Ersättning för skada Tjänstefel

5 Mätningsteknik Upphandling Stat och kommun Privata företag Konkurrens Karteller

6 Mätningsteknik Offentlighet och sekretess Detta gäller bara statliga och kommunala myndigheter Offentlighetsprincipen Allmän handling Sekretess Skydd för landskapsinformation Säkerhetsskydd

7 Mätningsteknik Datalagen Digital registerkarta Fastighetsbeteckningar

8 Mätningsteknik Upphovsrätt Blanketter Kartor Databaser Idella rättigheter Ekonomiska rättigheter

9 Mätningsteknik Fältarbete Allemansrätten Tillträdesrätt Förfalskning av fast märke Återställande av gränsmärke Terrängkörning Metallsökare Flygfotografering

10 Mätningsteknik Förfalskning av fasta märken Brottsalken 14 kap 8 § Om någon falskeligen anbringar märke eller annat föremål som kan tagas för gällande gränsmärke, vattenmärke, fix- punkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller ock flyttar, borttager, skadar eller förstör sådant märke, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

11 Mätningsteknik Övriga frågor Datasäkerhet/Sårbarhet Arbetsmiljö Arkivfrågor


Ladda ner ppt "Mätningsteknik Behörighet som mätningsman 13 § Behöriga att verkställa mätning och kartläggning enligt denna kungörelse är lantmäterimyndigheter samt kommunala."

Liknande presentationer


Google-annonser