Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inskrivningssystemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inskrivningssystemet"— Presentationens avskrift:

1 Inskrivningssystemet
Inskrivning m.m. Inskrivningssystemet Inskrivningsmyndigheter Lantmäteriet Sju inskrivningsmyndigheter Inskrivningsärenden Lagfart Inskrivning av tomträtt Inteckning Inskrivning av nyttjanderätter, servitut, m.m.

2 Godtrosförvärv m.m. God tro Hävd Dubbeldisposition
Lagfart på överlåtare/upplåtare Formellt korrekt handling Hävd Tjugoårig hävd Tioårig hävd Urminnes hävd Dubbeldisposition Rättigheter vid överlåtelse

3 Fastighetsrätt Fastighetsrätten delas in i två områden
Allmän fastighetsrätt Rättsförhållanden mellan enskilda Särskild fastighetsrätt Rättsförhållanden mellan enskilda och det allmänna

4 Fastighetsrätt Speciell fastighetsrätt
Fastighetsbildningslagen Anläggningslagen Ledningsrättslagen Lagen om äganderättsutredning och legalisering Lagen om förvaltning av samfälligheter Samäganderättslagen

5 Fastighetsrätt Övriga lagar som är centrala inom den speciella fastighetsrätten
Miljöbalken Plan- och bygglagen Expropriationslagen Förköpslagen Jordförvärvslagen Skogsvårdslagen Kulturminneslagen Hyreslagen

6 Fastighetsrätt Ännu fler lagar som berör fastighetsrättens område
Rättegångsbalken Bostadsrättslagen Lagen om förvaltning av vissa jordbruksfastigheter Lagen om förvärv av hyresfastighet Ärvda balk Giftermålsbalken Jaktlagen Fiskelagen Rennäringslagen Väglagen Järnvägslagen Minerallagen Gruvlagen Torvlagen Naturgaslagen Rörlagen VA-lagen Ellagen Avtalslagen

7 Jordabalk (1970:994) Första avdelningen
Rättsförhållanden rörande fast egendom 1 kap. Fastighet och dess gränser 1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan. 1 a § I denna balk betyder 1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt, 2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

8 14 kap 8 § Brottsbalken Om någon falskeligen anbringar märke eller annat föremål som kan tagas för gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt, eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller ock flyttar, borttager, skadar eller förstör sådant märke, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

9 Fastighetsbildning 1 kap. 1§
Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som innebär att 1. fastighetsindelningen ändras, 2. servitut bildas, ändras eller upphävs, eller 3. en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan fastighet. Genom fastighetsbestämning enligt denna lag avgörs frågor om 1. hur fastighetsindelningen är beskaffad, 2. huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten har, och 3. huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt 2 kap. 1 § jordabalken. 1a§ I denna lag betyder 1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt, 2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt. Vad som sägs i denna lag om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

10 Fastighetsbildning Fastigheterna skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen om fastighetsregister. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning är fullbordade, när uppgift om åtgärden har införts i fastighetsregistrets allmänna del. Samfällighet enligt denna lag är mark som hör till flera fastigheter gemensamt. Vad som i denna lag sägs om mark eller område gäller i tillämpliga delar även beträffande fiske som ej ingår i äganderätten till vattenområdet och ej utgör servitut. Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer.

11 Fastighetsbildning Fast egendom Fastigheter
Vanliga fastigheter 3D-fastigheter Andelsfastigheter Samfälligheter – ingår Officialservitut – ingår

12 Fastighetsbildning Fastighet
Fastighetsbeteckning kommun – trakt – block – nr Lantmäteriförrättning Lantmäterimyndighet

13 Fastighetsbildning Förrättningsformer Nybildning – FBL Avstyckning
Klyvning Sammanläggning ÄULL Legalisering av sämjedelning Äganderättsutredning

14 Fastighetsbildning Förrättningsformer Ombildning – FBL
Fastighetsreglering Bestämning av fastighet Fastighetsbestämning – FBL Bestämning av äganderätt Äganderättsutredning – ÄULL

15 Anläggningsförrättning
Andra förrättningar Anläggningsförrättning (Samfällighetsförening) Ledningsförrättning

16 Villkor för fastighetsbildning
3:1 – Varaktigt lämpad för ändamålet 3:2 och 3:3 – Planer och bestämmelser 3:4 – Trafiksäkerhet 3:5 - 3:7 – Skydd för jord- och skogsbruket 3:8 – Skydd för fisket 3:9 – Undantag för utveckling av fastigheten 3:10 – Undantag för samhällsutvecklingen

17 3D-fastigheter Inteckningsfri avstyckning Frigörande av fastighetstillbehör

18 Servitut Rätt att i visst hänseende nyttja en annan fastighet
Officialservitut – 7 kap. FBL Väsentlig betydelse för fastighets ändamålsenliga användning Avtalsservitut – 14 kap. JB Ändamålsenlig markanvändning Stadigvarande betydelse Skriftligt

19 Servitut Officialservitut Avtalsservitut Avstyckning
Fastighetsreglering Klyvning Anläggningsförrättning Ledningsrättsförrättning Expropriation Avtalsservitut Överenskommelse mellan intressenterna


Ladda ner ppt "Inskrivningssystemet"

Liknande presentationer


Google-annonser