Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mål och betyg. Samhällets målsättning och lärarens målsättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mål och betyg. Samhällets målsättning och lärarens målsättning."— Presentationens avskrift:

1 1 Mål och betyg. Samhällets målsättning och lärarens målsättning.

2 2 Samhällets målsättning är att tillhandahålla en likvärdig skola för alla där barnet har rätt till stöd för att klara utbildningen.

3 3 Undervisningen skall ge kunskaper, erfarenheter och färdigheter som eleverna har nytta av hela livet och vara till hjälp vid fortsatt lärande vid högre utbildning inom skolväsendet.

4 4 Eleven skall också tränas att på egen hand kunna inhämta kompletterande kunskaper längre fram i livet samt inom arbetslivet.

5 5 Undervisningen skall också ”öppna dörrarna” till högre studier och vara en grund för att eleven skall klara av dessa högre studier.

6 6 Samhällets målsättning är också att förmedla och förankra demokratiska värderingar och förhållningssätt till medmänniskor enligt vårt kristna kulturarv. Människors rättigheter, skyldigheter och ansvar skall poängteras.

7 7 Läraren skall genom sitt egna uppträdande vara en förebild för eleven och agera som ett föredöme och visa och förankra ovanstående förhållningssätt och kulturarvs ideer.

8 8 Läraren skall träna eleverna att aktivt deltaga i diskussioner och ideutbyte så att de kan deltaga i och kritiskt granska den demokratiska debatten samt kunna framföra sina egna synsätt och ideer.

9 9 Många goda ideer till tekniska innovationer har haft sin grogrund vänner emellan på ex.vis en Puben i England just genom det öppna förhållningssättet till ett gott och öppet diskussionsklimat. Här växte ideerna om konstruktion av en av de första persondatorerna fram vid öppna och frispråkliga samtal och diskussioner. Det var den sedemera framgångsrika modellen Commondore 64.

10 10 Betyg Betyg-sättning kan ske först efter utvärdering av hur arbetet fortlöper eller har slutförts. Att sätta betyg på en elevs arbete kan vara en mycket grannlaga uppgift. Betyg-sättning sker också på olika grunder beroende på om betyget avser väldigt konkret mätbara arbeten eller ej.

11 11 En räkneuppgift ger ju antingen rätt eller fel svar. Att skriva en berättelse kan bara vara mer eller mindre bra(ej helt fel eller helt rätt). Att skriva ett datorprogram kan utföras så att det blir mer eller mindre effektivt för datorn att processa. Att betygsätta ”Tyst kunskap” där eleven visar mer eller mindre känsla för en uppgift kan vara väldigt svårt.

12 12 Betyg kan numera sättas ”individuellt” efter elevens framsteg under året. Hänsyn behöver inte tagas för att få ett totalt resultat för klassen/gruppen enligt normalfördelningskurvan.

13 13 Eleverna behöver inte längre ”skydda” sina egna kunskaper. I stället kan de hjälpa varandra till framgång i sina studier, utan att den hjälpande för den skull riskerar att få ett förhållande-vis sämre resultat inom klassen/gruppen.

14 14 Texter: Följande finns på internet under www.skolverket.se Skolverket, Nyhetsbrev 1999:14, Betygsystemet i den nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet (1994), Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna LpO 94, Lpf94. (Finns även under Seminarium 2, Texter:, i min textsamling ) Skolverket, SKOLFS 2001:15 från den 9juli, Allmänna råd för bedömning och betygsättning. Berry Larsson


Ladda ner ppt "1 Mål och betyg. Samhällets målsättning och lärarens målsättning."

Liknande presentationer


Google-annonser