Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Loke- ett system för lokal uppföljning och utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Loke- ett system för lokal uppföljning och utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Loke- ett system för lokal uppföljning och utvärdering stefan.nybom@umea.se

2 2 Lokal uppföljning och en evidensbaserad praktik Forskning Praktikens erfarenheter Brukarnas erfarenheter Evidensbaserad praktik

3 Lokal uppföljning Behov av ”lokal”, systematisk empirisk uppföljning (Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. SoS-rapport 2000:12.) Syfte: att systematisera praktikernas erfarenhetsbaserade kunskap Möjliggöra gemensam reflektion och skapa underlag för lokalt förbättringsarbete

4 Vad är uppföljning och utvärdering? Uppföljning – Ofta fokus på medel och hur dessa medel används – Ofta kvantitativa mått – Dokumenteras fortlöpande – Kan utgöra underlag för utvärdering Utvärdering – ”en noggrann efterhandsbedömning av genomförande, slutprestationer och utfall/---/vilken avses spela en roll i praktiska handlingssituationer” (Eriksson & Karlsson, 1998) – Utfall – att ta reda på eventuella förändringar hos verksamhetens brukare genom exempelvis före-efter-mätningar eller måluppfyllelseanalys – Avgränsad i tid – finns alltid en början och ett slut – Refererar till verksamhetens inriktning/mål – Innebär en (ut-) värdering

5 Olika syften Vad är syftet?Vilka är huvudfrågorna?Vem formulerar syftet? Kontrollera och ge beslutsunderlag -Har man gjort det man ska enligt mål, beslut, lagar, riktlinjer, etc? -Den överordande nivån Främja och förbättra -Fungerar insatserna som det är tänkt? -Kan arbetet förbättras? -Professionella och brukare i verksamheten Kunskapsutveckla och kritiskt granska -Vad kan man lära? -Vems intressen tillgodoses? -Vem gynnas/missgynnas? -Forskarsamhället och en bredare extern publik Karlsson, O. (1999)

6 LOKE som modell

7 Tänkt målgruppTänkt resultat Verksamhetsidé Tänkta insatser Målgrupp o Personnummer/Person-ID o Kön o Härkomst o Placerande enhet o Anledning till kontakt o Tidigare insatser o Parallella insatser o Inskrivningsdatum o Utskrivningsdatum Insatserna o Typ av insatser o Antal insatser o Etc. Utfall o Orsak till avslut o Etc. Verksamhets- specifika variabler Anammad teori Bruksteori © Jan Hjelte, Jan Brännström och Christer Engström Verksamhets- specifika variabler

8 Hur jobbar vi? 1.Verksamhetsidé 1.Verksamhetsbeskrivning 2.Analys av verksamhetens tänkta målgrupper, insatser och resultat (verksamhetsidé) 3.Återkoppling och förankring av förslag på verksamhetsidé 2.Dokumentation av målgrupper, insatser och resultat 1.Arbeta fram variabler tillsammans med verksamheten 1.Bakgrundsvariabler 2.Insatsvariabler 3.Resultatvariabler 2.Dokumentera 3.Analysera 1.Verksamhet (Norna) 2.UFFE 4.Återkoppla 1.Enskilda verksamheter 2.Ledning 3.Politiker © Jan Hjelte, Jan Brännström och Christer Engström

9 LOKE-processen och brukarens upplevelser Brukaren kommer till enheten Brukaren avslutar kontakten med enheten Brukaren gör själv en skattning av sin livssituation när hon/han kommer till enheten? -En del av underlaget för valet av insatser Brukaren gör själv en skattning av sin livssituation när hon/han avslutar sin kontakt med enheten? Har det blivit bättre? -En del av underlaget för att bedöma om insatserna kan avslutas Brukare och personal genomför insatser Insatser dokumenteras av personalen vid enheten

10 LOKE Norna

11 Enligt de fornnordiska sagorna bodde tre nornor under ödesträdet Yggdrasil. Nornorna sades kunna sia om människornas dåtid, nutid och framtid.

12 Arbetet med Norna föregås alltid av ett LOKE-arbete Variabler och mätinstrument väljs utifrån enhetens verksamhetsidé och mål Norna är ett exempel på ett verktyg för uppföljning. Vill visa på hur ett system kan ge återkoppling på flera nivåer – från brukare till ledning LOKE i praktiken

13 Norna baseras på byggbara moduler. Alla enheter som använder Norna har tre gemensamma uppföljningsmoduler. Det är modulerna inskrivning, process och utskrivning. Modulerna utgår dock alltid från enheternas önskemål, vilket gör att de ibland kan ha olika variabler för uppföljning. i behandling för uppföljning av behandling för uppföljning på enhetsnivå för utvärdering av enheten LOKE Norna är ett verktyg

14 Kunskapsbildning på flera nivåer – Genom LOKE Norna Brukaren kommer till enhetenBrukaren avslutar kontakten med enheten Brukare och personal genomför insatser Individ Enhet Organisation

15 För UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING på enhetsnivå Genom att Norna verkar både på enhetsnivå och på en övergripande nivå, har chefer och ledare enkelt tillgång till den statistik som verksamheten genererar. Vilken statistik som presenteras, bestäms i samråd med chefen för den specifika enheten. Statisktiken kan sedan användas för utvärdering och utveckling av enheten.

16 Månadsvis sammanställning

17 …. och årsvis sammanställning

18 I BEHANDLING och UPPFÖLJNING av behandling De enheter som väljer Norna som uppföljningsverktyg har själva hand om sin egen uppföljning och statistik. Enheten får en egen mapp på nätverket för uppföljning där det i sin tur skapas en arbetsbok i Excel för varje klient. Det innebär att personalen kan följa varje klient under behandlingen. Uppföljning presenteras i grafer för enklare hantering.

19 De enskilda enheterna sätter brukaren i fokus. Modulerna utformas så att brukarna kan följa sin process i öppenvården. uppföljning återkoppling framgång

20 Inskrivning

21 Hjälplister med enheternas egna variabler

22 Process

23 Avslut

24 Övriga moduler utgår ifrån enheternas olika önskemål om uppföljning. Det kan t.ex. vara metodiska skattnings-formulär som tidigare använts i pappersformat och förts in i papperspärmar.

25 Modul för Ungdomstjänst Timmarna kan planeras för arbete och särskilt anordnad verksamhet. F.V står för frånvaro eller avvikelse från den planerade tiden.

26 Exempel på enhetens egna formulär.

27 Formulären kan generera resultat i en grafisk presentation

28 Personalen får direkt feedback via grafisk presentation gällande återkommande uppföljningar. Här visas som ex. grafer som är kopplade till processmodulen.

29 Fler exempel…

30 Sammanfattning LOKE Norna Verktyg i behandling för uppföljning av behandling för utvärdering på enhetsnivå Synliggör och visualiserar enhetens insatser som ex. antal träffar, vilken typ av behandling och vilket utfall insatsen har haft. Digital hantering och sammanställning av arbetsmaterial – Hållbart! Kan användas direkt med klienten – för att ex. visa på förändring. Norna kan visa om enheten gör vad den säger att den gör!

31 LOKE och implementering

32 Kärnkomponenter i implementeringsprocessen Urval av användare Träning/utbildning Handledning konsultation Handledning konsultation Personalutvärdering Program- utvärdering Program- utvärdering Administrativt stöd Både metoden och processen Både metoden och processen Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace (2005)

33 Administrativt stöd - urval och utbildning Förankring på ledningsnivå Förankring på ledningsnivå Organisatoriskt stöd (tid, teknik och stöd) Organisatoriskt stöd (tid, teknik och stöd) Intresse, lämplig kompetensnivå Intresse, lämplig kompetensnivå Relaterad till arbetsuppgiften Relaterad till arbetsuppgiften Implementering av komplexa metoder och beslut tar 3-5 år Implementering av komplexa metoder och beslut tar 3-5 år Utbildning ger inte ensam effekt Utbildning ger inte ensam effekt

34 Programutvärdering Kontrollera om implementeringsprocessen har genomförts Kontrollera om implementeringsprocessen har genomförts Följ upp om metoden/beslutet i fungerar i praktiken (teorin) Följ upp om metoden/beslutet i fungerar i praktiken (teorin) – Når metoden brukarna? – Hur har verksamheten och personalen påverkats – Positiva/negativa effekter för andra verksamheter

35 Kommunikation av resultat och utvecklingsfrågor EC/Verksamhet ansvarar för att kommentera återkopplade data till IFO-chef./Utv. ledare. Utvecklingsområden? IFO-chef ansvarar för återkoppling och presentation av material till FL/Politiker FL/Politiker IFO-chef/Utvecklingsledare Enhetschef/Verksamhet Uppföljning av föregående års ev. utvecklingsområden. Gemensamt ansvar: FL/Pol för att det efterfrågas. IFO- chefer för att det presenteras. Uppföljning av föregående års ev. utvecklingsområden. Gemensamt ansvar. IFO- chef/Utv. ledare för att det efterfrågas, EC/Verksamhet för att det presenteras. Utv. områden formulerade av FL/Pol Utv. områden formulerade av IFO-chef/Utv. ledare

36 Att tänka på Genomförandet i praktiken Vilka variabler är relevanta? Systematisk dokumentation Huvudfokus – vad betyder insatserna för brukarna? Organisatoriska förutsättningar IT-stöd – en förutsättning Organisering av tiden Förankring – kontinuerlig återkoppling utgör en central förutsättning Styrning/Ledning Finns det utrymme för reflektion på olika nivåer i organisationen? Hur kommuniceras erfarenheterna på och mellan nivåer i organisationen? Är medarbetarna delaktiga i utformningen? Värdesätter vi förändring och utveckling? I så fall, hur kommer det till uttryck? Förändring tar tid

37 Vill Du veta mer? Jan Hjelte, forskningsledare UFFE jan.hjelte@umea.se Daniel Örnberg, metodutvecklare daniel.ornberg@regionvasterbotten.se Stefan Nybom, Samordnare barn/unga, temaledare SKL/psynk stefan.nybom@umea.se http://www.umea.se/download/18.21003518141 dc801bd738c/1382427535996/LOKE-rapport.pdf http://www.umea.se/download/18.21003518141 dc801bd738c/1382427535996/LOKE-rapport.pdf


Ladda ner ppt "Loke- ett system för lokal uppföljning och utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser