Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt BBIC: Implementering

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Tidigare erfarenheter av utvecklingsprojekt Projekt ofta löskopplade från linjeorganisationen Projekt, ett hot mot ordinarie verksamhet Bristande förankring i organisationen Bristande stöd från arbetsledning och otillräcklig utbildning För kort tidsperspektiv, utvecklingsarbetet hinner inte få fäste

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC-projektets implementeringsstrategi Bottom-up perspektiv, projektkommuner i samarbete med Socialstyrelsen Förankring i hela organisationen inkl. politiken Lokala utvecklingsbehov- en viktig drivkraft Lokala studier uppmuntrades Behovet av lokala projektorganisationer och långsiktigt utvecklingsarbete

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Framgångsfaktorer vid implementering enligt Staffan Johanssons utvärdering 2004 Stor kännedom och efterfrågan om konceptet Tillräcklig utbildning i BBIC-konceptet och få konkurrerande förändringsprojekt Tillräckliga resurser i form av tid och pengar Förankring - på alla nivåer, hög status och mandat för BBIC- teamet Ansvaret för implementeringen bör ges till linjeorganisationen, med stöd av lokala BBIC- team

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Utbildningsplan BBIC-organisation -BBIC-teamets sammansättning -möten -rollfördelning Utbildarens roll Utbildarens uppdrag Den lokala utbildningen — vad, vem, när, hur? -Intern utbildning i BBIC -Extern utbildning/information – Uppföljning

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” SWOT-analys Strengths - Styrkor Weaknesses - Svagheter Opportunities - Möjligheter Threaths - Hot

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Resultat av SWOT-analys Låg påverkan Låg sannolikhet Hög påverkan Hög sannolikhet Operativ handlingsplan

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” BBIC:s struktur för information Webb Du! Socialstyrelsen Regionala BBIC-samordnare Nätverksmöten Handläggare BBIC-ansvariga BBIC-utbildare

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Definition implementering OM implementering, Socialstyrelsen 2012 9 De procedurer som används för att införa: nya metoder i en ordinarie verksamhet att säkerställa att de metoderna används som avsett och med varaktighet

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rogers diffusionskurva Understanding Diffusion of Innovations, Everett Rogers 1962

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Innovatörer (2,5%) först att ta till sig en ny innovation, nya idéer närmast en drivkraft i deras liv, ofta riskbenägna, välutbildade Tidiga accepterare (13,5 %) ofta väl socialt förankrade, störst betydelse för spridningen, opinionsbildare Rogers diffusionskurva Rogers 1962

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Tidig majoritet (34 %) tar till sig det nya precis innan den stora massan, viktig länk i diffusionsprocessen Sen majoritet (34 %) skeptiska, traditionalistiska, tar till sig det nya först när de flesta andra i systemet har gjort det Senkomlingar (16 %) tar sist till sig en ny innovation, grundar sina beslut utifrån vad som länge varit accepterat Rogers diffusionskurva Rogers 1962

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Initiering Implementering Institutionalisering Förbättringsarbetets tre faser Kompetens för samspelande skolor, Ulf Blossing, 2008

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Lärandefas, förståelse av det nya, se samband mellan ett nuläge och en tänkt framtid Byta erfarenheter om hur det fungerar i praktiken Hålla kvar uppmärksamheten Kan uppstå en klyfta mellan förbättringsarbetarna/presentatörerna och de som upplever att de inte hinner med Denna fas kan pågå 1 - 2 år Initiering Blossing 2008

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Strategier för att bygga upp en god gemensam förståelse av det nya: lägesbedömning/utvärderingar probleminventering studiebesök ideologiska samtal föreläsningar Initiering Blossing 2008

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Implementering Blossing 2008 Att sätta i verket det man planerat Konfliktfylld fas – motståndet vaknar – man förstår att det inte är ett projekt – oväntade svårigheter uppstår Entusiasm kan övergå i trötthet och besvikelse Risk att falla tillbaka till det invanda

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bakslag är ett naturligt förlopp i förändringsarbete - ha beredskap Motstånd är inte anfall utan försvar Fyll på med kompetensutveckling Viktigt med mötesplatser och tid för samtal Implementering Blossing 2008

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Roller med tillhörande uppgifter som behöver utföras: målhävdare visionärer uppfinnare Förbättringsroller i implementeringsfasen Blossing 2008 tidiga tillämpare pådrivare kvarhållare granskare

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Fasernas förhållande till varandra Blossing 2008 initiering institutionalisering implementering

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Institutionalisering Blossing 2008 Det nya är inte längre nytt – nya vanor har vuxit fram – fått organisatoriskt utrymme; pengar, tid, arbete – uppfinnare, pådrivare, kvarhållare etc behövs inte längre En kultur som har utvecklat kunskap i utvecklings- och förbättringsarbete har nått ökade möjligheter att göra det ännu bättre nästa gång

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” ett tålamodsprövande arbete, tar tid: 5 - 8 år bra med en träningskompis att utbyta erfarenheter med, avreagera sig på och få kritiska synpunkter från granska resultaten för att se om man är på rätt väg mot målen hålla fast vid träningsstrategin, inte slå sig ner vid vägkanten Förbättringsarbete - ett långdistanslopp Blossing 2008

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Tidig involvering av användarna Implementeringsansvariga är kvar och stöttar efter den initiala fasen Resurstilldelning Information om hur implementeringsfasen fortskrider Från nyhet till vardagsnytta Guldbrandsson 2007

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Enbart information, utbildning eller träning resulterar inte säkert i ändrat beteende En kombination av flera insatser för implementering leder till bättre resultat, t.ex. riktlinjer, utbildning, praktisk träning, coachning, återkoppling, möjlighet till konsultation Återkoppling från kolleger i samma profession ger bättre resultat Från nyhet till vardagsnytta Karin Guldbrandsson, www.fhi.se 2007www.fhi.se

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Transformationsprocess Plank & Eneroth Få reda på vad som är det nya Förstå Acceptera Inse följderna Vara medveten om sin nya roll Förstå det egna behovet av utveckling Möta behovet av utveckling Arbeta med det nya

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Framgångsfaktorer OM implementering, Socialstyrelsen 2012 25 Tre faktorer som är centrala för att förändringsarbetet kompetens hos användarna en stödjande organisation ett effektivt ledarskap

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Fem vanliga missförstånd om förändringsarbete OM implementering, Socialstyrelsen 2012 26 1. Effektiva metoder sprider sig själva 2. Information räcker för att åstadkomma förändring 3. Utbildning leder till användning 4. Förändring sker snabbt 5. Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” 27 Vill du läsa mer? Publiceringsår: 2012 Artikelnummer: 2012-6-12 ISBN: 978-91-87169-37-3

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Verktyg för implementering

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Hur ligger vi till i förhållande till BBIC-konceptet? 29

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt OM enkätverktyget Beredskap till förändring 30 Mått på organisationens förändringsberedskap Vägledning – var det är klokast att starta BFF – elektronisk enkät som besvaras anonymt

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” MaktbaseradMaktfri RELATION METOD Instruktion Svar Frågor Konsultation Vägledning Mentorskap Handledning Coaching Rådgivning Undervisning Relationer mellan olika utvecklingsformer Fritt efter Hansen-Skovmoes

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Olika kunskapsformer Försvarsmakten 2000 KunskapsformInnebördMan får…...genom att FAKTA Veta attInformationMemorera FÖRSTÅELSE Veta varförMening/ innebörd Tolka/ analysera FÄRDIGHET Veta hurFörmågaPröva FÖRTROGENHET Veta vadOmdömeDelta/ få erfarenhet

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser