Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IMPLEMENTERING EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Göteborg 10 april 2008 Anneli Jäderland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IMPLEMENTERING EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Göteborg 10 april 2008 Anneli Jäderland"— Presentationens avskrift:

1 IMPLEMENTERING EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Göteborg 10 april 2008 Anneli Jäderland anneli.jaderland@socialstyrelsen.se

2 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Ett processarbete med urskiljbara faser – från ny, till välkänd och välanvänd… Om tiden mellan färdigt forskningsresultat till förbättrade villkor och resultat för brukaren. ”14 år från grundforskning till riktlinjer” Jon Kerner Från riktlinjer till praktisk användning - hur lång tid? Vi kan lyckas, samt förkorta tiden!

3 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Implementering ” En sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller ett program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet”. Dean Fixsen Att införa och sätta i bruk nya idéer Folkhälsovetenskapligt lexikon

4 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! eller... ”Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation” Trisha Greenhalg ”Att realisera, applicera eller verkställa planer, idéer, modeller, normer eller policys”. Wikipedia

5 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! God idé - effektiv metod Idén om en ny metod måste spridas innan implementering kan ske. ”Spridning – den process som sker när en ny idé med hjälp av särskilda kanaler och över tid kommuniceras bland medlemmar i ett socialt system”. Rogers

6 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! SPRIDNING AV NYHETER (kumulativ %) Tid 100 % 0 Innovatörer Långsamma Majoriteten Nyfikna, inget att förlora Gör som andra gör Snabba anpassare Inser fördelar, ofta informella ledare Socialt tryck

7 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Erfarenheter och forskning Trots god idé, rätt metod och eldsjälar, räcker det inte med utbildning för att en metod ska komma till systematisk användning. Flera studier har visat att enbart information, utbildning eller träning inte säkert resulterar i förändrat beteende. Implementering - en angelägen och arbetsintensiv tid. Erfarenheter och forskning pekar på behovet av att använda flera strategier för att uppnå den önskade förändringen.

8 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Att tänka på vid implementering Droppen urholkar stenen,

9 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! STEG VID IMPLEMENTERING (Fixsen m fl, 2005) 1.Planering 2.Utbildning 3.Den nya metoden börjar användas 4.Fullständig användning 5.Utvärdering 6.Ev. utveckling av metoden 7.Vidmakthållande 2 - 4 år

10 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! UNDERLÄTTAR IMPLEMENTERING 1.Börja där förutsättningarna är bäst – ”bit där det är mjukast” 2.Lokalt ägande av både implementering och nyhet 3.Aktivt ledarskap 4.Ekonomiskt och personellt stöd 5.Motivera förändring genom utvärdering 6.Processperspektiv – lång tid och kontinuerligt stöd 7.Utbildning är inte bara undervisning

11 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! UNDERLÄTTAR IMPLEMENTERING 8.”Ketchupeffekten” – när en nyhet accepterats kommer andra liknande att lättare accepteras 9.Demonstrationsexempel – underlättar förståelse 10. Forskning måste översättas – lättförståeligt, integrerbart med tidigare verksamhet, tydlig nytta. 11. Ta hänsyn till informella sociala nätverk – individer på ej berörda arbetsplatser kan spela roll 12. Utvärdera verksamheten lokalt (process och utfall) 13. Tillåt viss anpassning – men först efter implementering och användande

12 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! META-ANALYS AV OLIKA TRÄNINGSKOMPONENTER FÖR LÄRARUTBILDNING (Joyce & Showers, 2002) TRÄNINGS- KOMPONENTER Besitter kunskapDemonstrerar färdigheten Använder i klassrummet + Coachning i Klassrummet 95% + Rollspel med feedback 60% 5% + Demonstration av utbildare 30%20%0% Teori och diskussion 10%5%0%

13 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Grundvillkor vid implementering Ett behov är identifierat och klart uttalat. Lämplig metod är omsorgsfullt vald.

14 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Metodkriterier som har betydelse för lyckad implementering Relevans Relativa fördelar Överensstämmelse Lättanvänd Testbarhet Synliga resultat Anpassningsbarhet Generaliserbar kunskap

15 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Implementeringskriterier En kombination av insatser Tidig involvering av användarna Resurser Feedback

16 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! ” Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare - den nya metoden - omständigheter som råder”

17 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG!

18 Förändring i olika faser Förutsättningar och behov är olika, beroende på i vilken fas en organisation eller medarbetare befinner sig. Information, stöd, aktiviteter bör så långt möjligt anpassas efter dessa olika behov och förutsättningar.

19 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG!

20 Förändringsarbetets faser Omedveten / uppgiven - ingen medvetenhet om problemet eller möjliga lösningar - Väcka intresse! Fundera / överväga – i valet och kvalet - Stärk motivationen! Beslut / förberedelse – ett beslut är fattat - Skapa utrymme för inlärning och anpassning! Handling / förändring - att aktivt börjat genomföra förändringen - Ge praktiskt stöd och handledning! Hantering / upprätthållande - metoden används aktivt i den ordinarie verksamheten - Efterfråga resultat, följ upp, återkoppla resultat.

21 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Sammanfattning Tänk processinriktat, använd flera strategier, involvera tidigt de som berörs! Lokalt behov grundläggande! Följ upp och återkoppla resultat! Följ upp, följ upp, följ upp... Skilj på metod och implementering!

22 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Ett nationellt exempel ASI metodens användning samt ett samarbetsprojekt för att ge stöd till systematisk användning av standardiserade bedömnings metoder ASI eller DOK

23 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Utbildning och träning av chefer Handledning av socialarbetare Information råd, stöd

24 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Att stödja de som kan göra skillnad! IMS samarbetar med Länsstyrelserna, ”bygger upp” regionala stödfunktioner - där det redan finns ett utvecklat intresse och engagemang. Ger utbildning och stöd till regionala kontaktpersoner - metodstödjarna. Ger stöd till chefer som planerar att implementera ASI eller DOK metoden i den ordinarie verksamheten. Uppmuntrar till lokala nätverk!

25 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Metodstödjare Regional kompetens i metoden och kunskap om implementering Underlättar implementering för en systematisk användning av standardiserad bedömningsmetod och på sikt bidra till vidmakthållande av kompetensen. Arbetar för hållbara strukturer Utvecklar användningen av ASI-metoden i klientarbetet och för verksamheter Nätverk av metodstödjare, 25 personer aktiva idag Projektanställda, ofta i samarbetet med FoU - enheter, flera kommuner samverkar i de olika länen!

26 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Läs tips: Beslut på bättre grunder – en handbok för ASI-användare. Utgiven av IMS. Kan laddas ner från www.socialstyrelsen.sewww.socialstyrelsen.se Från nyhet till vardagsnytta. Rapport från Folkhälsoinstitutet 2007:20. Kan laddas ner från www.fhi.se

27 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Härifrån och till framtiden. Lycka till! Avslut med tre ord! HÄR, NU, TILLSAMMANS!

28 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Andel kommuner alternativt stadsdelar som använder bedömningsinstrument i missbrukarvården (n=316) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ADADASIDOKADDISMAPSANNAT Bedömning Uppföljning Gruppsammanställning

29 IMPLEMENTERING - EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Andel beroendeenheter inom landsting som använder bedömningsinstrument (n=20)


Ladda ner ppt "IMPLEMENTERING EN AKTIV HANDLING - EN AKTIVITET I SIG! Göteborg 10 april 2008 Anneli Jäderland"

Liknande presentationer


Google-annonser