Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniska arkitekturen för vården RIVTA 2.1 2013-04-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniska arkitekturen för vården RIVTA 2.1 2013-04-17."— Presentationens avskrift:

1 Tekniska arkitekturen för vården RIVTA 2.1 2013-04-17

2 Vision för arkitekturen och de taktiska stegen Vision Målarkitektur Strategiskt Mål 1 Uppnått Läge 1 Dagens arkitektur Framtidens arkitektur Roadmap mot visionen Nuläge Delta * * Delta är skillnaden mellan önskat läge och det faktiskt uppnådda Taktiska delmål Strategiskt Mål 2 Taktiska delmål O.s.v. mot visionen* Uppnått Läge 2

3 Nyttoeffekter av god arkitekturstyrning Utveckling av IT-stöd underlättas Projekt- och förvaltningsobjekt blir kostnadseffektiva Kortare ledtid till leverans Minskad komplexitet Vad är en trappa? Visar vikten av tydlig kravbild. Ett belysande exempel På innovativa lösningar, men risken för inlåsning är överhängande.. Vem ansvarar för helheten?

4 Samhällets behov av framtidssäker IT-infrastruktur Federativ lösning för alla olika uppdrag och organisationer Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA e-id standards domänhantering affärs- modeller licenser transmission Protokoll, IP avtal tekniska plattformar behörighet juridik gränssnitt lagring signering Radio kopparnät TV 3G tomrör PLC lokala nät (fiber) kabel-TV ADSL GSM WiMax radiolänk stomnät WiFi fastighetsnät e-förvaltning processer & service verksamhetsutveckling Mobilitet Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Nåbarhet Hård infrastruktur Tillgänglighet

5 T-boken Finns dels som fullständig. Denna kan vara tung att läsa. Finns även som ”Introduktion till T-boken” som är väsentligt lättare att läsa Mer information finns på http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/fordjupad_information/regelverk/ http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/fordjupad_information/regelverk/

6 Säkerhetsvy med federation (SAMBI) 6 Medlemmar i SAMBI litar på att alla IDP:er följer uppsatta regler som fastställts inom federationen Org 1-nät RIVTA2.1 i öppet, gemensamt nät Org 2-nät Org 3-nät (informations- ägare) Org 3-nät (informations- ägare) Org 4-nät SAML IDP Tjänsteadresseringskatalog: “Org1 får nå Org2:s info genom tidbokningskontraktet” etc Organisationstillit “Brokered Circles of trust”: SITHS Funktion, https/tls, TP Org 1-nät SAMBI

7 Övergripande arkitektur RIVTA 2.1 + TP

8 Gemensam plattform – Tekniska komponenter i TP 8 Tillhandahålls som öppen källkod, inkl. anvisningar på EU:s projektplats för öppna myndighetsprojekt(https://code.google.com/p/skltp/)https://code.google.com/p/skltp/ Vägvalsrouter VM Tjänsteproducent Virtuell tjänst HTTPS/TLS Tjänstekonsument HTTPS/TLS Mule ESB Message Tjänstekatalog HTTP En per tjänste- kontrakt Tomcat, MySQL Generell: oberoende av tjänstekontrakt, cachening av data från Tjänstekatalog, statistik över svarstider. http-åtkomst av anropsstatistik och funktion för omladdning av cache.

9 Tjänsteplattformar in en tjänsteorienterad arkitektur Gemensam plattform (TP) Virtuell tjänst Fysisk tjänst (Producent) Röd lokal tjänst Svart gem. tjänst A NPÖ Fr. tj. B Befolkn. tj. C Tidbokn. tj. Gemensamma virtuella kontrakt B A A B NPÖ A NPÖ Fr. tj. VGR VF B Befolkn. Tj. Tidbok TC C Tidbokn.tj. D Psyk. Tj. Tjänste- katalog Lokal Tjänste- katalog Lokal Tjänste- katalog Lokal Tjänste- katalog VGR SLL Lokal Tjänste- katalog Dalarna C Örebro

10 Engagemangsindex i regional tjänsteplattform Tjänsteplattformen Källa NPÖ MVK EI Regional tjänsteplattform EI Källa

11 API GW Tredje parts ”appar” via Mina Vårdkontakter

12 SAMBI Identitets och behörighetsfederation Medlemsregister Metadata Medlemsregister Metadata Regelverk, Policys, Tillsyn E-tjänst (SP) E-tjänst (SP) Inloggning Intygsutfärdare (IDP) Inloggning Intygsutfärdare (IDP) e-legitimation (t.ex. SITHS) e-legitimation (t.ex. SITHS) SMS (OTP) SMS (OTP) Attribut (HSA) Attribut (HSA) Intyg Federationsoperatör.SE Anvisningstjänst Tillsyn

13 Vad är det vi vill uppnå 1 (verktygslådan) Gemensamma kontrakt i de flesta lägen Tjänsteplattformar på både lokal och gemensam nivå för mindre administration m.m. Lös koppling mellan Konsumenter (GUI) och producenter. –Ger enklare och mindre upphandlingar –Ny affärsmodell hur system skall beställas/byggas Stödtjänster kommer för det mesta vara klara –Spärr, Patientrelation, Samtycke –Loggning –Intygstjänst med meddelandelåda –Notifiering –Autentisering med SAML 2.0 inom SAMBI federationen –HSA för behörighetsstyrande attribut bl.a. –TP med Engagemangsindex Gemensam drift- och testmiljö

14 Vad är det vi vill uppnå 2 (vårdapplikatikoner) Ny grundfilosofi för hur vi styckar applikationer (oftast WEB) –Ger nya affärsidéer med klienter separerade från producenter –Drift redan klar gör att fler spelare kan bygga för våra behov, ger bättre konkurrens Innevånartjänster –Tidbokning är ett exempel. –Nya kan skapas av marknaden med hjälp av APIGW lösning NPÖ bas för vidare tjänster –Kan i nästa version vara helt baserad på Engagemangs Index och därmed mycket mindre i sin interna utformning. NOD bas för hantering av läkemedel –Genom att all information blir tillgänglig via RIVTA kontrakt så ökar det möjligheterna och viljan att djupintegrera systemen med dessa tjänster som bas. –En utbyggd finns Pascal som WEB baserad klient för de som inte djupintegrerar Intygstjänsten –Kan hantera sjukskrivningsintyg –Kan även hantera andra former av intyg.

15 Frågor? T.ex. Hur styr man en sån här? eller Hur gör man sen?

16 SLUT


Ladda ner ppt "Tekniska arkitekturen för vården RIVTA 2.1 2013-04-17."

Liknande presentationer


Google-annonser