Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-samverkan i Norrbottens län 2013-04-16 Anders Granström IT-chef, Luleå kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-samverkan i Norrbottens län 2013-04-16 Anders Granström IT-chef, Luleå kommun"— Presentationens avskrift:

1 e-samverkan i Norrbottens län 2013-04-16 Anders Granström IT-chef, Luleå kommun 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

2 2 Strategi för eSamhället • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram “Strategi för eSamhället” som vägledning för utveckling av arbetet mot eSamhället. Innehåller 3 övergripande mål: – Enklare vardag för privatpersoner och företag – Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet – Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten • Flertalet av länets kommuner har antagit strategin • SKL konstaterar att regional samverkan är nödvändig för att de mindre kommunerna ska ges förutsättningar att uppnå strategins intentioner 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

3 3 Arbetsgång - samverkansform • Kommunförbundets styrelse gav under 2012 uppdraget till en arbetsgrupp (AG IT), bestående av 3 kommunalråd, 3 kommunchefer, en IT-chef samt två tjänstemän från Kommunförbundet, att utreda möjligheten till samverkan i länet kopplat till strategin för eSamhället • Kommunförbundets styrelse beslutade 2012-12-13 att rekommendera länets kommuner att bilda en gemensam nämnd med Luleå som värdkommun • KF i Luleå kommun beslöt 13-02-25 att inrätta en gemensam e-nämnd och bjuda in övriga kommuner i Norrbotten • Respektive kommun tar frågan i sina fullmäktige för beslut senast juni 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

4 Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård & Omsorg Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA e-leg Standards domänhantering Affärs- modeller Licenser Transmission Protokoll, IP Avtal Tekniska plattformar Behörighet Juridik Gränssnitt Informationslagring Signering Radio Kopparnät TV 3G Tomrör PLC Lokala nät (fiber) Kabel-TV ADSL GSM Radiolänk Stomnät WiFi Fastighetsnät Identifiering Termer & begrepp Processer & service Verksamhetsutveckling Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Hård infrastruktur Tillgänglighet 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

5 5 Syfte • Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för – att implementera intentionerna i den nationella strategin för eSamhället genom att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning för samtliga kommuner – att effektivare utnyttja resurser och kompetens genom samverkan – att säkra kompetensförsörjning – att på sikt minska kostnader för utveckling och drift som kan ske gemensamt – att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv – oavsett kommun – att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

6 6 Varför gemensam nämnd? • Ger laglighet – Är förenlig med kommunallagen och LOU – Ingår i värdkommunens organisation – det blir en gemensam juridisk person vilket förenklar t ex vid upphandlingar och uppfyller kraven enligt lokaliseringsprincipen • Varje samverkande kommun behåller huvudmannaskapet – Kommunerna är likvärdiga partners i nämnden • Nämnden blir en del av det kommunala verksamhetsuppdraget – Ger möjlighet till förenklad samverkan och därmed effektivare verksamhetsutveckling – Är en myndighet vilket är viktigt i samband med exempelvis PUL och myndighetsnära verksamhetsutveckling • Erforderlig teknik- och verksamhetskompetens samt verksamhetsnära IT- utveckling finns redan via de medverkande kommunerna 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

7 7 Samverkansavtal och reglemente • Framtaget av en utredningsgrupp (Piteå, Kalix, Luleå, kommunförbundet) • Baseras på Värmlands avtal (rekommenderas av SKL) • Vissa anpassningar och förenklingar har skett • Granskat av Luleås kommunjurist 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

8 8 Möjliga samverkansområden att börja med • Regionnav - kvalitetssäkring av befolkningsuppgifter • Verksamhetsutveckling mot eService – Gemensam utveckling av e-tjänster (inledningsvis inom socialtjänsten) – Gemensam support och service av e-tjänster samt 24/7 beredskap • e-arkiv • GIS • Öppna data • eHälsa - en nära samverkan med utvecklingsarbetet inom eHälsa som pågår i länets kommuner för att dra nytta av varandras utvecklingsarbeten 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

9 9 Principer för finansiering • Grundbelopp (finansiering av nämndens baskostnader) – Nämndsadministration, sekreterarskap, utskick etc – eSamordnare inkl. omkostnader • Fördelas jämnt mellan deltagande kommuner – Behovet av samordning är beroende av antalet parter inte av storleken på respektive kommun – De mindre kommunerna har mest att vinna på denna samverkan 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

10 10 Principer för finansiering (2) • Projektbelopp: – Specifika projektkostnader – Fördelas med invånarantal som fördelningsnyckel mellan de medverkande parterna – Alla behöver inte vara med i alla samarbetsprojekt – minskar risken för svårigheter att genomföra och/eller finansiera enskilda projekt • Det ska också ges möjlighet för kommuner som i efterhand vill ansluta sig till lösningen att köpa in sig enligt samma principer 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

11 11 Nuläge • Luleå kommuns fullmäktige har beslutat om att inrätta en gemensam e-nämnd • Samtliga kommuner har fått inbjudan att delta • Rekrytering av e-samordnare påbörjas inom kort (rekryteringsgrupp Älvsbyn, Boden, Luleå) • Målet är att uppstart sker i augusti 2013-04-16Anders.Granstrom@lulea.se

12 12 Möjligheter • En gemensam nämnd ökar möjligheten till en mer hållbar och långsiktig samverkan tack vare en politisk målstyrning • Möjlighet till ökad kostnadseffektivitet i framtiden, exempelvis genom gemensamma upphandlingar och systemdrift • Utveckling kan ske inom områden som annars inte hade skett. Mer fokus på utveckling och större möjligheter till gemensam finansiering • Lägstanivån på service och tjänster kan höjas • Länsperspektivet på samverkan kan förstärkas och öka även inom andra områden

13 13 Hot • Kulturella skillnader finns inom länet - risk finns att enskilda kommuner inte vill vänta och inte anpassa sig. Samverkan försvåras om inte alla ställer upp på helheten • En gemensam nämnd blir verkningslös om den politiska nivån inte kommer överens om mandat, mål, prioriteringar eller finansiering • Brister i samverkansavtalet riskerar att skapa tvister


Ladda ner ppt "E-samverkan i Norrbottens län 2013-04-16 Anders Granström IT-chef, Luleå kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser