Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning – score card Handledarutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning – score card Handledarutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning – score card Handledarutveckling
- Mats Jackson/Anders Fundin An Industrial Graduate School within Innovative Production System Development

2 Hur följer man upp INNOFACTURE?
Hur förhåller vi oss till våra mål Ekonomisk uppföljning – företagens nedlagda tid och verksamhet

3 INNOFACTURE fokusområden
Mål – Aktiviteter – Utvärdering/mätetal – Status

4 Hur ser utvecklingen ut?
INNOFACTURE fokusområden Mål – Mätetal/dimensioner Forskarskola MDH Doktorand Företag Hur ligger vi till? Hur ser utvecklingen ut?

5 INNOFACTURE fokusområden
Uppföljning

6

7

8 INNOFACTURE Handledarutveckling & Nätverkande
8 (20) Anders Fundin, ,

9 Handledning och Nätverkande – milstolpar...
Workshops – Handledning & Nätverkande: Mälardalens högskola – Nov, 2012 Fokus: Utveckla processer och guidelines för Handledning & Nätverkande Volvo Group Trucks – Mars, 2013 Fokus: Handledning & Nätverkande - Input från WS med doktorander – Reflection och Dialog Mälardalens högskola, INNOFACTURE day – Juni, 2013 Fokus: Förbättringsförslag och input till guidelines - Input från WS med doktorander ABB Corporate Research – Okt, 2013 Fokus: Utvärdering från första året Hur följer vi upp hur det går för våra doktorander? Atlas Copco – Jan, 2014 Fokus: Industriella styrgrupper – hur ser det ut på våra företag? Mälardalens Högskola – Juni, 2014 Fokus: Planering lic-proppar och lic-seminarium – planer för hösten 2014/våren 2015 Hur ser planen ut för respektive doktorand? Vilken support behövs för att hålla planen? Mälardalens Högskola, Sept & Okt, 2014 Lic-proposal seminarium med samtliga doktorander i forskarskolan 16 presentationer på 4 heldagar Akademisk handledare från annat handledarteam bjuds in som Lic-propps-diskutant Anders Fundin Volvo CE/MDH Magnus Wiktorsson MDH Yvonne Eriksson Tomas Backström Mats Deleryd AB Volvo/MDH Monica Bellgran LKAB/MDH Mats Jackson Jessica Bruch Antti Salonen Anette Strömberg Marcus Bengtsson Lars Hanson Scania/MDH Sven Hjelm Scania Hans Wikstrand Volvo CE Mark Irwin TPC Components Magnus Grönberg Leax Ulf Westberg Bombardier Mikael Peiponen Volvo Group Trucks Stefan Köhler Mikael Hedelind ABB/MDH Thomas Wikman Mattias Nordin Atlas Copco Anita Sköldberg Niklas Nillroth Giacomo Spampinato Roberto Verganti Björn Fagerström Peder Hallemark 9 (20) Anders Fundin, ,

10 Handledarteamet och dess syfte
Doktorand Akademisk huvudhandledare Handledar-teamet: - Seniora forskare - Industriella seniora handledare Syftet med Handledar-teamet: - Supporta Doktoranderna - Handleda och leda forskningsprojekt - Hålla seminarier och lektioner Industriella seniora handledare: - Experter från industrin - Biträdande handledare till Doktoranderna - Mentorer - Industriell projektledare - Gästföreläsare Industriell mentor 10 (20) Anders Fundin, ,

11 Vision – Ett starkt lärande nätverk mellan Akademi och Industri
2017 2014 2013 2012 Vad är vårt nästa steg? 11 (20) Anders Fundin, ,

12 Workshop – Nov, 2012 Handledningsarbete:
Hur kan vi tillsammans ytterliggare stärka vårt gemensamma handledningsarbete i INNOFACTURE? Hur kan former för handledningsarbetet se ut? Nätverkande: Hur kan vi tillsammans ytterliggare stärka vårt nätverkande mellan akademi och industri i INNOFACTURE? Hur kan former för nätverk och utbyte mellan handledare inom akademi och industri se ut? 45 minuter dialog i 4 grupper Presentation – 10 minuter per Team 12 (20) Anders Fundin, ,

13 Guidelines – handledning och projektuppföljning
Pulsmöten gruppvis (1 gång per vecka) Deltagare: Samtliga INNOFACTURE doktorander Handledare vid möjlighet Styrdokument: Pulsmötes-protokoll (skickas till handledarteam) Handledarmöten (minst 1 gång per månad) Enskilt eller i handledarteam Agenda för handledning Pulsmötes-protokoll Projektuppföljning/projektinriktning (2 ggr per år) Uppdragsgivare Industriell handledare Akadmiska handledare ISP Ensiding/projektbeskrivning/projektplanering Sammanställning från workshops 13 (20) Anders Fundin, ,

14 Roller i handledningsarbetet
Sammanställning från workshops Akademiska handledare Ansvarar för den akademiska höjden i doktorandens arbetet Medförfattare på doktorandens 1:a artikeln (eller fler efter behov) Ger doktoranden förutsättningar att använda sig av de tre styrdokumenten (ISP, Ensiding, Pulsmötes-protokoll) Industriella handledare Ansvarar för att det finns ett projekt kopplat till doktorandens arbete Doktorandens mentor och coach Ansvarar för att doktoranden får utrymme att presentera sin forskning på företaget minst 1 gång per år Ansvarar för att det finns en styrgrupp som har doktorandens projekt på agendan 14 (20) Anders Fundin, ,

15 Sammanställning från workshops
Nätverkande Sammanställning från workshops Uppslag för nätverksträffar Projekt som hanterar liknande ämnesområden (exempelvis industrialisering eller förändringsledning) bjuder in till träffar efter eget intresse Nätverksträffas riktas efter forskarfrågor och tema efter riktat intresse (ej säkert att samtliga i INNOFACTURE träffas samtidigt) Träffar ska kunna underlätta för doktorander att göra projekt tillsammans inom ämnesområdet Flera företag kan kopplas till nätverket genom MITC – Mälardalen Industrial Technology Center Seminariekvällar – Doktoranderna ansvarar för en seminarieserie Doktorander presenterar sin forskning och får möjlighet att försvara den (opponering av annan doktorand) Företagsrepresentanter bjuds in Seminarier hålls på MDH eller på företagen Handledarnätverket Träffas 4 ggr per år (kvartalsvis) Värdskapet är rullande mellan företagen med teman som bestäms av respektive värd Doktorander är med på dessa träffar beroende på teman Teman kan både vara inriktade på Projekt och Coaching av doktorander På varje träff presenterar respektive företag bidraget till INNOFACTURE 15 (20) Anders Fundin, ,

16 Förslag på struktur vid handledningstillfällen
Hur mås det? Återblick och arbetsbelastning, vad har hänt sedan föregående möte? Institutionstjänstgöring Forskningsprojektet Handledarmötets tema (avhandlingsarbete) - huvuddelen av handledarmötet Långsiktig planering Studier Artiklar Avhandlingsskrivande Doktorandkurser Gater i doktorandprocessen Eventuellt gå igenom ISP Bestämma arbetsuppgifter till nästa möte Boka nästa möte och tema Förslag på agenda och mall 16 (20) Anders Fundin, ,

17 EXEMPEL: Doktorand, INNOFACTURE, v.15
Aktiviteter föregående veckor, mål och utfall: Första möte på Volvo avklarat, börjat samla in och sammanställa dok. och läsa in mig samt skriva på studiespec. SCM har startat. Förberett och håll två föreläsningar samt mycket kursadmin. Haft handledning och spikat gater fram till dok. Haldex, min och Niklas del avslutat mot Haldex. Inte haft tid för lic.paper, ligger efter tidsplan. Magnus inte heller hunnit skriva. Inte hunnit planera EUROMA-paper. Kvartalsmål och utfall Mål Q2 Resultat Q2 [A] EUROMA-paper m. Niklas Klart 18:e maj [A] Volvo-studie - Planering Klart april Påbörjad studiespec. - Datainsamling Majoritet klar juni Påbörjat - Analys Påbörjad [A] SPS-paper m. LA-gruppen Klart 18:e juni [A] Lic.-paper m. Magnus W Klart? Ev. skjuta till HT?? [A] – Studie Haldex - Cell 6D och 3A Klart Stöd till Linda och säkerställa leverens till Lean Automation [K] – Strategikurs Påbörjad?? Uppskjuten?? [I] – KPP241 - Föreläsningar v /9 - Papersupport Abstract v. 17 - Rättning v Klart v. 25 Aktiviteter kommande veckor, önskat resultat: Volvo: Läsa in mig på allt material förbered input/uppföljning, färdigställa studiespec., fortsatta arbetsmöten på Volvo. SCM: Förbereda inför studiebesök, övning och gästförel. Börja planera och skriva på EUROMA-paper m. Niklas. Prio 1 av aktuella paper. Lic.papper, hinna jobba på?? Hjälp från andra, beslut eller kommentarer: GULT: Då GU tar mkt tid känner jag behov att prioritera mina FO-aktiviteter då jag inte kommer hinna allt jag vill/borde. Prio 1: EUROMA-paper Prio 2: Volvo-studie Prio 3: Lic-paper Prio 4: SPS-paper 17 (20) Anders Fundin, ,

18 INNOFACTURE Följeforskning
Marcus Bengtsson, PhD, Researcher Maintenance Management Anna-Lena Carlsson Fil. Dr. Universitetslektor Anders Fundin, PhD, Adjunct Professor Quality Technology and Management Anette Strömberg, PhD, Senior lecturer Innovation Technology 18 (20) Anders Fundin, ,

19 Följeforskningens teman
Samproduktion och utbyte mellan företag Skrivprocesser Förväntningar på framtida anställning och den egna rollen som industidoktorand Förväntningar på akademisk handledning Förväntningar på industriell handledning Synen på skrivprocesser och dess betydelse Förhållningsätt till forskarutbildningsämnet Innovation och Design 19 (20) Anders Fundin, ,

20 Förväntningar på utbyte mellan företagen inom INNOFACTURE
Skapa lärande baserat på resultat – 2 st Sprida kunskap mellan företagen; case företag Samarbete och nätverk – 5 st Samarbete i olika former; synergimöjligheter Bättre kvalitet i forskning – 3 st Gemensamma forskningsmöjligheter; transferering av praktisk kunskap; generiska lösningar Tillgång till data – 3 st Tillgång till mer empiri och processer; datainsamling mellan företagen; erfarenhetsutbyte 20 (20) Anders Fundin, ,

21 Förväntningar på akademisk handledning
Mentor/vägledare – 4 st Stödjande; ge förutsättningar för lärande; vägledning baserad på erfarenheter; coachning Lärare – 5 st Stötta och driva på inom vetenskaplighet, struktur och skrivprocess; relevant återkoppling; guidning utifrån ämne, metod och implementering; förmedla erfarenheter och kontakter Projektledare – 3 st Att dom stoppar mig då jag är på väg åt fel håll; konkret visar hur man gör; hjälp i det jag missar Fokus på egenskaper – 1 st Samarbete, stöd och sympati 21 (20) Anders Fundin, ,

22 Förväntningar på industriell handledning
Fastställer relevans – 3 st Beakta industriella relevansen i resultaten; återkoppling från industriella perspektivet; medvetenhet om gapet mellan industri och akademi Akademisk handledare = industriell handledare – 2 st Samma som ovan fråga; samma som ovan Mentor – 3 st Råd och stöttning, eventuella kontakter; väledning och motivation; tillgängliga och stöttande Access och implementering – 4 st Access till information, data och människor; företagsorientering; möjlighet att implementera idéer; integrera forskningsprojektet i företaget; säkerställer korrekt problembild Ingen reflektion – 1 st 22 (20) Anders Fundin, ,

23 Planering inför Licentiat-seminarium
Licentiat-proposal Final review av Handledarteam Licentiat-seminarium aug dec feb Presentation på institutionen – Handledarteam har godkänt lic-proposal innan presentation Handledarteam godkänner licentiatavhandlingen och att ansökan om lic-seminarium kan skickas in till handläggare på MDH Öppet seminarium på MDH med en betygsnämnd på 3 personer inklusive opponent INNOFACTURE DAY I Gemensamt lic-proposal seminarium INNOFACTURE DAY II Gemensamt seminarium/ dialog med fokus på innehåll i lic-kappan INNOFACTURE DAY III INNOFACTURE DAY IV Pre- lic-seminarium med presentationer och opponering på varandras abeten Avstämningsmöten varje vecka? – former för detta? 23 (20) Anders Fundin, ,

24 Lic-proppsläsare /Diskutant
Lic-proppar 2014 Handledare (X=HHL) Lic-proppsläsare /Diskutant Datum Rum, MDH Tid Doktorand Innofacture Monica Magnus Mats J Mats D Björn F Anders F Antti Marcus Be Marcus Bj Jessica Yvonne Anna Anette Tomas Christina J  Giacomo Anna-Lena Erik Bj Senior forskare L370 Fredrik Ore X o Baran  Christer Osterman Peter E Johansson    Innofacture-lokalen Mohsin Raza Catarina Bojesson Anders  10:30-12:00 Narges Asadi   Jessica Mats Ahlskog Ali Rastegari Koteshwar Anna Sannö Lennart Swanström  Natalia Svensson Harari Bhanoday R Vemula Sasha Shabazi Anna  Siavash Javadi  Antti Farhad Noruzi  Magnus Peter Sjögren Joel Schedin Utförda seminarier 24 (20) Anders Fundin, ,

25 Inför nästa milstolpe... Inför lic-seminarier 2015
Workshops – Handledning & Nätverkande: Mälardalens högskola – Nov, 2012 Fokus: Utveckla processer och guidelines för Handledning och Nätverkande Volvo Group Trucks – Mars, 2013 Fokus: Handledning och Nätverkande - Input från WS med doktorander – Reflection och Dialog Mälardalens högskola, INNOFACTURE day – Juni, 2013 Fokus: Förbättringsförslag och input till guidelines - Input från WS med doktorander ABB Corporate Research – Okt, 2013 Fokus: Utvärdering från första året Hur följer vi upp hur det går för våra doktorander? Atlas Copco – Jan, 2014 Fokus: Industriella styrgrupper – hur ser det ut på våra företag? Mälardalens Högskola – Juni, 2014 Fokus: Planering lic-proppar och lic-seminarium – planer för hösten 2014/våren 2015 Hur ser planen ut för respektive doktorand? Vilken support behövs för att hålla planen? Mälardalens Högskola, Sept & Okt, 2014 Lic-proposal seminarium med samtliga doktorander i forskarskolan 15 presentationer på 4 heldagar Akademisk handledare från annat handledarteam bjuds in som Lic-propps-diskutant Mälardalens Högskola, Inför lic-seminarier 2015 Handledarteam coachar respektive Doktorand efter feedback från lic-propps-seminarium Lic-proppsdiskutant följer Doktorandens utveckling och kvalitetssäkrar lic innan ansökan om lic Ledningsgrupp INNOFACTURE gör review och beslutar om lic kan presenteras på seminarium 25 (20) Anders Fundin, ,

26 Tack för att Ni lyssnat Reflektioner? Frågor? Idéer? 26 (20)
Anders Fundin, ,


Ladda ner ppt "Uppföljning – score card Handledarutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser