Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANSÖKAN OM STÖDRÄTTIGHETER UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANSÖKAN OM STÖDRÄTTIGHETER UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2007"— Presentationens avskrift:

1 ANSÖKAN OM STÖDRÄTTIGHETER UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2007
GÅRDSSTÖD ANSÖKAN OM STÖDRÄTTIGHETER UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2007 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor.

2 ANSÖKAN OM STÖDRÄTTIGHETER UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2007
Innehåll: Transparang nr Allmänt om den nationella reserven……………………. 3-4 Ansökan i april om tilldelning ur reserven… Grunder för ansökan om tilldelning ………………6-16 Värdet av stödrättigheter som beviljats ur reserven….17-19 Regler för användning av stödrättigheterna Rättsakter och författningar 2003–2007………

3 DEN NATIONELLA RESERVEN
Allmänt en reserv som omfattar hela Finland administreras av TE -centralerna vid inrättandet överfördes till reserven 0,8 % av det landsspecifika maximibeloppet (taket) för gårdsstöd år 2006, dvs. ca 1,1 miljoner euro stödrättigheter beviljas ur reserven på vissa grunder forts.→

4 DEN NATIONELLA RESERVEN
…forts. från föregående sida stödrättigheter säljs inte ur den nationella reser-ven och köps inte heller till den, i stället beviljas och returneras de utan vederlag stödrättigheter som inte har använts och stödrättigheter/ökningar av dem som vid kontroller konstateras ha beviljats utan grund återgår till reserven Obs. Gårdsstöd kan fås för arealer som nyröjts efter år 2006, om jordbrukaren har ett överskott av stödrättigheter eller stödrättigheter har köpts på den fria marknaden eller fåtts i arv och nyröjningarna uppfyller kraven på stödberättigande areal.

5 ANSÖKAN I APRIL OM TILLDELNING UR RESERVEN
• I år går ansökningstiden ut (Obs. det tidigare meddelade datumet har ändrats!) • Ansökningsanvisning och blankett i mars • Ansökningarna lämnas in till TE -centralerna • Anvisningen ges av kommunen eller TE -centralen, finns också på webbadressen . Centralförvaltningen postar alltså inte anvisningen till jordbrukarna.

6 GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLDELNING UR RESERVEN
Nya stödrättigheter beviljas ur reserven på följande grunder: 1) Ny jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet 2) Ägoreglering 3) Uppdatering av basskifteskartorna 4) 20-årigt avtal om miljöspecialstöd upphör att gälla 5) Överföring av arrendejord 6) Köp av arrendejord 7) Administrativt beslut och domstolsbeslut Frivilliga för medlemslandet Obligatoriska för medlemslandet

7 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 1) NY JORDBRUKARE
= en person som under de fem (5) föregående åren inte har bedrivit jordbruksverksamhet i eget namn och för egen räkning (på egen risk) och inte har ansvarat för (kontrollerat) jordbruks-verksamheten inom en sammanslutning eller ett bolag som bedriver jordbruk. (art i rådets förordning 1782/2003, art. 2 punkt k i kommissionens förordning 795/2004, SRf 46/2007)

8 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 1) NY JORDBRUKARE
för en ny jordbrukare fastställs stödrättigheter i överensstämmelse med köpt eller arrenderad jordbruksmark, om det för den som har sålt eller arrenderat ut marken inte tidigare har fastställts stödrättigheter på basis av arealen i fråga jordbruksmarken skall börja besittas senast marken skall ha varit stödberättigande

9 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 2) ÄGOREGLERING
Som ägoreglering betraktas till jordbruksmark riktade åtgärder inom ramen för följande lagar: Fastighetsbildningslagen 554/1995 (8 och 9 kap.) Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 603/1977 (23 §) Landsvägslagen 503/2005 (63 §) Lagen om enskilda vägar 358/1962 (38 a §) Lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt 451/1988 (2 §) Om totalarealen ökar med 0,05 ha eller mer: rätt att ansöka om stödrättigheter ur reserven i motsvarighet till arealökningen

10 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 3) UPPDATERING AV BASSKIFTESKARTOR
Jordbrukarna i de kommuner där uppdateringen har slutförts informeras före början av april om uppdateringens inverkan på totalarealen om totalarealen ökar med 0,05 ha eller mer: rätt att ansöka om stödrättigheter ur reserven i motsvarighet till arealökningen

11 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 3) UPPDATERING AV BASSKIFTESKARTOR
Kommuner som deltagit i uppdateringen år 2006 och för vilkas del ändringar som gällde basskiftena inte beaktades när stödrättigheterna fastställdes år 2006: Färdiga: Helsingfors, Haapavesi, Joutseno, Kestilä, Keuruu, Kiiminki, Korpilahti, Kuivaniemi, Kumlinge, Kurikka, Kärsämäki, Kökar, Kjulo, Villmanstrand, Leivonmäki, Lestijärvi, Loimaa, Uleåborg, Posio, Pudasjärvi, Pyhäntä, Ranua, Reisjärvi, Rovaniemi, Ruukki, Sagu, Seinäjoki, Sottunga, Säkylä, Pello, Töysä, Utsjoki, Vampula, Yli-Ii, Brändö, Dragsfjärd, Föglö, Haukipudas, Houtskär, Huittinen, Ii, Iniö, Hämeenkoski, Pertunmaa, Taivalkoski, Utajärvi, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski Ej färdiga: Enontekis, Enare, Kolari, Saarijärvi, Sodankylä→ ansökan om tilldelning ur reserven 2008

12 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 4) AVTAL OM MILJÖSPECIALSTÖD (20-årigt) UPPHÖR ATT GÄLLA under avtalsperioden fastställs inte stödrättigheter för en areal som omfattas av 20-årigt avtal om miljöspecialstöd, alltså betalas inte gårdsstöd för den (art i rådets f. 1782/2003, art. 16 i kommissionens f. 795/2004) gäller också sådana avtalsarealer som vid stödansökan för år 2006 anmäldes ha gårdsstödsegenskapen åker efter att avtalet upphört att gälla kan man ansöka om att stödrättigheter skall fastställas ur den nationella reserven

13 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 5) ÖVERFÖRING AV ARRENDEJORD (artikel 20 i kommissionens förordning 795/2004) • äganderätten till en gård eller del därav har övergått till den som ansöker om tilldelning ur reserven • i form av arv eller förskott på arv • i form av gåva (avgiftsfri) • i form av köp/arrendering till ett symboliskt pris säljaren/gåvogivaren gått i pension eller avlidit före arealen utarrenderad till en tredje part vid tiden för stödansökan 2006 • sökanden är säljarens/gåvogivarens arvtagare

14 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 6) KÖP AV ARRENDEJORD (artikel 22.2 i kommissionens förordning 795/2004) gården eller en del därav har köpts senast den köpta gården eller en del av gården var utarrenderad till en tredje part vid tiden för stödansökan år 2006 genom ett arrendeavtal som löper över minst sex år har varit i kraft vid tiden för köpet av gården och även längre framåt inte förnyats en enda gång köparen har för avsikt att inleda eller utvidga produktionen inom 1 år från att arrendeavtalet upphör att gälla

15 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven Exempel: KÖP AV ARRENDEJORD
Marken utarrenderad till en jordbrukande granne för tiden – , som alltså omfattar tiden för stödansökan år 2006. Markägaren sålde marken (alltså före ) till en ny jordbrukare som inleder produktion eller utvidgar den och som fick arealen i sin besittning , efter att arrendeavtalet upphört att gälla. Eftersom de ursprungliga stödrättigheter som motsvarar arealen fastställdes för arrendetagaren år 2006, ansöker den nya markägaren och jordbrukaren eller den produktionsutvidgande jordbrukaren om stödrättigheter enligt marken vid ansökan om tilldelning ur reserven år 2007 och utvidgar produktionen år 2007.

16 Grund för ansökan om tilldelning ur reserven 7) Domstolsbeslut eller administrativt beslut
Artikel 23a i kommissionens förordning 795/2004 ”När en jordbrukare med stöd av ett definitivt domstolsbeslut eller ett definitivt administrativt beslut fattat av den behöriga myndigheten i medlemsstaten har rätt att erhålla stödrättigheter eller öka värdet av redan existerande stödrättigheter, skall jordbrukaren erhålla det antal stödrättigheter samt värdet av de stödrättigheter som fastställs i domstolsbeslutet eller det administrativa beslutet på ett datum som skall fastställas av medlemsstaten,..." Obs. ingen 5-årig användningsförpliktelse i fråga om stöd-rättigheter som beviljats ur den nationella reserven på grundval av artikel 23a eftersom jordbrukaren skulle ha haft rätt till stödrättigheterna redan vid ansökan år 2006

17 VÄRDET PÅ EN STÖDRÄTTIGHET SOM BEVILJATS UR RESERVEN
= lika stort som det värde som det regionalt enhetliga stödet i den stödregion där jordbruksmarken är belägen har vid tidpunkten för beviljande ur reserven Det enhetliga stödet år 2006: region A ,60 €/ha region B-C1 195,84 €/ha region C2-C4 152,67 €/ha

18 OMRÄKNING AV VÄRDET PÅ STÖDRÄTTIGHETERNA
• omräkning, om den stödberättigande arealen till följd av ägoregleringar har minskat med högst 50 % i jämförelse med den areal som anmälts år 2006 → jordbrukaren ansöker om anpassning av enhetsvärdet (art. 7 i kommissionens förordning 795/2004) • gäller bara gårdar för vilka stödrättigheter med tilläggsdel har fastställts år 2006 - om stödrättigheter med tilläggsdel har köpts är en omräkning inte möjlig

19 ÄNDRING AV VÄRDET PÅ STÖDRÄTTIGHETER 2006-2020
0,5 1 1,5 2 2,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Enhetligt stöd Tilläggsdel/tjur- och stutbidrag Tilläggsdel/stärkelsepotatis Tilläggsdel/mjölk Tilläggsdel/socker

20 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
1) Användning minst vart 3:e år Gårdsstöd skall minst vart 3:e år sökas i motsvarighet till stödrättigheterna kravet gäller alla s.k. ursprungliga stödrättigheter som har fastställts på basis av den jordbruksmark som anmäldes år 2006

21 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
2) 80-procentsregeln: Ursprungliga stödrättigheter (= sådana som fastställts år 2006) kan inte överföras utan motsvarande åkerareal förrän den första ägaren till dem har använt (= fått gårdsstöd för) minst 80 % av alla fastställda stödrättigheter, om det inte är fråga om oöverstigligt hinder

22 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
3) Fem (5) års användningsförpliktelse: En stödrättighet som beviljats ur reserven skall användas varje år i 5 års tid räknat från det år då den beviljades • Gäller följande stödrättigheter: - stödrättigheter som beviljats ur den nationella reserven (undantag: administrativt beslut eller domstolsbeslut) - stödrättigheter vilkas ur den nationella reserven beviljade värdeökning är minst 20 %

23 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
4) Fem (5) års överföringsförbud: Stödrättigheten får inte överföras under de fem första åren (undantag: arv och förskott på arv) Gäller följande stödrättigheter: - stödrättigheter som beviljats ur den nationella reserven (undantag: administrativt beslut och domstolsbeslut!) - stödrättigheter vilkas ur den nationella reserven beviljade värdeökning är minst 20 %

24 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
Reglerna för användning av stödrättigheterna har ändrats i juli 2006 (kommissionens förordning 1291/2006): om stödrättighetens värde har ökats ur reserven med 20 % (tilläggsdel har beviljats ur reserven) skall stödrättigheten användas varje år under de fem första åren om stödrättigheten under ett av dessa fem år inte används återgår den ur reserven beviljade ökningen till reserven (tidigare: hela stödrättigheten)

25 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
Efter att den ur reserven beviljade tilläggsdelen har återgått fortsätter jordbrukaren att inneha själva stödrättigheten, som skall användas åtminstone vart tredje år. När en ur reserven beviljad tilläggsdel har återgått till reserven är det möjligt att överföra stödrättigheten.

26 REGLER FÖR ANVÄNDNING AV STÖDRÄTTIGHETERNA
Exempel En stödrättighet beviljas ur den nationella reserven (senast). Förbudet mot överföring träder i kraft samma dag. 1:a användningsåret 2007, gårdsstöd söks första gången 2:a användningsåret 2008 3:e användningsåret 2009 4:e användningsåret 2010 5:e användningsåret 2011, gårdsstöd söks sista gången för uppfyllande av användningsförpliktelsen. Från och med stödåret 2012 skall stödrättigheten användas minst vart tredje år. Stödrättigheten kan också överföras till en annan gård att användas under stödåret 2012.

27 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR OM GÅRDSSTÖD 2003-2007
Rådets förordning: 1782/2003 (jämte ändringar) Kommissionens förordningar: 795/2004 (jämte ändringar) 796/2004 (jämte ändringar) 1973/2004 (jämte ändringar) Finns på adressen

28 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR OM GÅRDSSTÖD 2003-2007
Nationella lagar (finns på adressen Lag 1100/1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik Lag 557/2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd Lag 618/2006 om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

29 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR OM GÅRDSSTÖD 2003-2007
Statsrådets förordningar (finns på adressen 758/2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 604/2005 om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd 224/2006 om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 225/2006 om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd 368/2006 om beviljande av tilläggsdel för sockerbeta ur den nationella reserven 887/2006 om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd 46/2007 om överföring av gårdsstödsrättigheter och användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

30 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR OM GÅRDSSTÖD 2003-2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordningar (finns på adressen 229/2006 om systemet med samlat gårdsstöd 282/2006 om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven 834/2005 om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven 954/2006 om beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter 377/2006 om förfarandet vid ansökan om gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta år 2006 325/2006 om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel på basis av referenskvantiteten för mjölk i samband med gårdsstödet 2006 264/2006 om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2006 ...forts. →

31 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR OM GÅRDSSTÖD 2003–2007
…forts. från föregående sida Jord- och skogsbruksministeriets förordningar (finns på adressen 231/2006 om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal 406/2006 om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd 493/2006 om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal 220/2007 förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven 2007 xxx/2007 förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter (förordningen träder i kraft i april)


Ladda ner ppt "ANSÖKAN OM STÖDRÄTTIGHETER UR DEN NATIONELLA RESERVEN 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser