Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella."— Presentationens avskrift:

1 ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor.

2 2 TIDTABELL •Mars: till gårdarna postas –den förhandsifyllda stödrättighetsblanketten 103A –överföringsblanketten 103B –anvisningar för överföring •April: möjligt att lagra i registret •Den 15 juni: sista dagen för anmälan om överföringar i fråga om stödåret 2007

3 3 ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING •Till den överförande partens kommun före 15.6 –anmälningarna kan inledas genast efter att blanketterna har postats –hyrning: i praktiken senast 30.4 •Blankett 103B, bilaga: 103A –och de övriga bilagor som behövs •Undertecknas av båda parterna •Kan anmälas retroaktivt •Kan anmälas på förhand

4 4 UTGÅNGSLÄGE •Stödrättigheterna har fastställts: de gårdar som år 2006 har ansökt om fastställelse av stödrättigheter –INNEHAR och –ÄGER dem •stödrättigheterna är i de personers namn som har anmälts som ägare av stödrättigheterna

5 5 AVTAL •I arrendeavtal och köpebrev •Överenskommelser mellan parterna •Inte i sig bindande för myndigheterna •Överföringsblanketterna skall undertecknas av båda parterna •Undantag: överföring av besittningsrätten till en hel gård –i köpe- eller gåvobrevet en entydig anteckning om att köpet/gåvan innefattar alla stödrättigheter som har fastställts för den överförande gården –lagfart finns för fastigheterna –köpe-/gåvobrevet motsvarar då säljarnas underskrift –lagfartsbevis och köpe-/gåvobrev fogas till överföringsanmälan 103B

6 6 STÖDRÄTTIGHETSBLANKETT 103A •Skickas centraliserat före huvudstödansökan –också i framtiden: före huvudstödansökan varje år –till ägarna och innehavarna av stödrättigheter •2007 till de jordbrukare för vilka stödrättigheter har fastställts –kan innehålla två delar •stödrättigheter som gården innehar år 2007 (grund för stöd) •stödrättigheter som gården äger men för vilkas del innehavet för år 2007 har överförts till en annan gård (närmast markägare) •Används som bilaga när överföringar av stödrättigheterna anmäls –om inget behov av överföringar finns behöver blanketten inte lämnas in

7 7 103A INNEHÅLLER FÖLJANDE: •Användningsregion –A, B-C1 och C2-C4 •Typ –vanlig stödrättighet –trädesrättighet –särskild stödrättighet •Innehav / ägande och ägargrupp –köp och försäljningar sker på personnivå –om köparna inte är alla som redan är ägare till de stödrättigheter som gården äger uppkommer en ny ägargrupp •Mängd, ha (de) •Värden –enhetlig del –tilläggsdelen för socker separat, eftersom tidtabellen för värdeförändringar som gäller den inte är densamma som för andra tilläggsdelar •Förekomsten av klistermärke •Uppgift om tilldelning ur reserven •Uppgift om användningen

8 8 103A UPPDATERAS •Blanketten uppdateras i och med beslut –överföringar beaktas (ägarna/innehavarna byts) –minskningar beaktas (stödrättigheterna har inte använts) –värdeförändringar beaktas (höjning av tilläggsdelen för socker 2007) –det sista användningsåret –läget i fråga om stödrättigheter som beviljats ur reserven

9 9 103A BIFOGAS •Man kan be kommunen ge en ny utskrift att användas som bilaga vid nya överföringar –registreringen av överföringar i datasystemet börjar först i april –en ny version med ändrade uppgifter kan skrivas ut först efter att registrering har blivit möjlig •103A kan också kopieras, om samma gård har behov av flera överföringar

10 10 ÖVERFÖRINGSBLANKETT 103B •Den egentliga blanketten för överföring av stödrättigheter •På en och samma blankett –en enda överförares överföringar –överföringar till en enda mottagare –en enda typ av överföringar •överföring av besittningsrätten –bara överföringar som gäller en och samma period •överföring av äganderätten –försäljning/gåva/GEV/avtal –arv/förskott på arv/sammanslagning/delning

11 11 103B ÖVERFÖRINGSTYPER •Överföring av besittningsrätten 2.1besittningsrätten övergår för en viss tid »äganderätten förändras inte •Överföring av äganderätten 2.2.1besittningsrätten övergår till mottagaren (2.2.2besittningsrätten kvarstår hos en tredje part) 2.2.3besittningsrätten kvarstår hos överföraren

12 12 103B BILAGOR •Den överförande gårdens 103A, om det inte är fråga om att alla stödrättigheter överförs •Vid hyrning: ett skriftligt arrendeavtal eller en utrednIng om innehållet i ett muntligt arrendeavtal bifogas –om signumen för de basskiften som arrenderingen omfattar inte framgår av arrendeavtalet, skall de anges separat t.ex. som tilläggsuppgifter på blankett 103B –om arrenderingen inte omfattar ett helt basskifte skall också den arrenderade arealen anges •102C, om besittningen av åker förändras •Köpe-/gåvobrev el.dyl. om äganderätten till mark övergår •Fullmakter vid behov

13 13 ANNAT SOM BÖR ÖVERENSKOMMAS •Kan anges t.ex. som tilläggsuppgift på 103B •Vid köp/gåva –priset? –kompensation för tilläggsdelar •Vid hyrning –priset? –återuthyrning –användningsförpliktelse •sköts i regel via den automatiska användningsordningen –uppsägning?

14 14 HYRNING •När stödrättigheter hyrs skall motsvarande mängd stödberättigande areal alltid övergå –bifogas: ett skriftligt arrendeavtal eller en utredning om innehållet i ett muntligt avtal –areal kan övergå tidigare –arrendeavtalets begynnelsedag skall infalla före 15.6 (i praktiken 30.4) •Behandlas på gårdsnivå (lägenhetssignum) •Det räcker om en som är delaktig i den mottagande gården undertecknar •Återuthyrning möjlig i registret för återstående hyrestiden –parterna kan förbjuda återuthyrning t.ex. genom tilläggsvillkor som antecknas i överföringsanmälan –detta införs inte i registret

15 15 STÖDBERÄTTIGANDE AREAL •Areal som är stödberättigande inom gårdsstödet –granskas på basis av den senast inlämnade stödansökan (på basis av 2006 innan stödansökan för 2007 har lämnats in) •Granskas på basskiftesnivå •Om besittningen av skiftet förändras skall också blankett 102C lämnas in •Den senaste digitaliserade basskiftesarealen beaktas •Kommunen granskar om motsvarande mängd stödberättigande areal har övergått vid hyrning –begär vid behov tilläggsutredning, kan efter att ha fått den godkänna överföring av en mindre mängd

16 16 STÖDÅR •Vid besittningsöverföringar anmäls det sista stödåret som gäller överföringen –efter det sista stödåret återgår stödrättigheterna automatiskt i överförarens besittning •Berättigad till gårdsstöd år 2007 är den som innehar stödrättigheten under stödåret 2007 •Innehavet för stödåret 2007 kan överföras genom att överföringsblanketten lämnas in före 15.6.2007 –förutsätter att hyresavtalet har börjat före 15.6 •Äganderätten kan anmälas retroaktivt också efter 15.6 –exempel: •1.7.2007 anmäls att äganderätten har övergått 1.2.2007 •innehavet kan 1.7 dock inte längre överföras i fråga om stödåret 2007

17 17 FÖRSÄLJNING •Stödrättigheter kan säljas utan åker •Minst 80% av stödrättigheterna bör ha använts i ett år (2006) före försäljning utan mark –registret förhindrar överföringar –kan förbigås, om överföraren anmäler att åker har överförts samtidigt

18 18 ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER SOM BEVILJATS UR RESERVEN •Stödrättigheter som har beviljats ur reserven –kan överföras vid arv eller förskott på arv •GEV ingår inte i de ovan nämnda, enligt gällande lagstiftning –kan överföras om den ur reserven beviljade andelen återförs till den nationella reserven •fritt formulerad anmälan till TE-centralen –uppgiften förhandsifylld på blankett 103A •om hela stödrättigheten har beviljats ur reserven är dess värde lika med värdet av enhetligt stöd i regionen •stödrättigheter som anses ha beviljats ur reserven på grund av 20 % ökning innehåller tilläggsdelar

19 19 TRÄDESRÄTTIGHETER •Kan säljas och hyras liksom andra •Förutsätter att mark läggs i träda •Ekogårdar får befrielse –ekostatus anmäls årligen på blankett 101B –gäller trädesrättigheter som fastställts för gårdarna år 2006 –trädesrättigheter som överförts till gården tillsammans med stödberättigande areal •alltid vid hyrning, eftersom areal måste överföras •när trädesrättigheter säljs måste gården anmäla den stödberättigande areal som har överförts för att de överförda trädesrättigheterna skall vara befriade från skyldigheten

20 20 MOTTAGARE - JORDBRUKARE •Den som tar emot stödrättigheten skall vara jordbrukare –undantag: arv / förskott på arv •Markägare kan uppfylla villkoret –besitter stödberättigande areal som sköts i enlighet med tvärvillkoren –förutsätter minst kortvarigt innehav, dvs. arrendeavtalet skall avbrytas för ett kort tag •exempel: ett arrendeavtal har löpt ut 31.12.2006 och följande börjar 1.1.2007

21 21 MARKÄGARE •Överföring av stödrättigheter förutsätter att mottagaren har ett lägenhetssignum –överföring av både ägande- och besittningsrätt –markägarna bör kolla med kommunen om den s.k. grundlägenheten har ett befintligt lägenhetssignum och använda det –om inte, skall ett lägenhetssignum bildas –de personer som anmäls som stödrättighetsägare på blankett 103B skall läggas till som kunder med rollen ägare av stödrättigheter –en person skall uppges som primär odlare/kontaktperson –de uppgifter som behövs kan anmälas t.ex. på blanketterna 101A och 101E

22 22 ARRENDEAVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA •Om parterna så önskar kan ett arrendeavtal sägas upp mitt under hyresperioden, äganderätten till stödrättigheterna övergår till markägaren –möjligt att förlänga arrendeavtalet •När ett arrendeavtal upphör att gälla är det möjligt att –överföra äganderätten till stödrättigheterna på markägaren –låta arrendetagaren förbli ägare till stödrättigheterna och komma överens om att stödrättigheterna återgår till markägaren efter följande arrendeperiod

23 23 HELA GÅRDEN ÖVERFÖRS •Överföring av besittningsrätten till en hel gård –anmäls på blankett 156 –möjliga t.o.m. 31.8 –gäller också stödrättigheter (hyrning/försäljning) –överföringsblankett 103B skall lämnas in i samband med blankett 156

24 24 BESKATTNING

25 25 EXEMPEL: arrendatorn byts A = arrendator år 2006 B = markägare C = arrendator år 2007 1.A och B lämnar in överföringsanmälan 103B med gårdens A:s blankett 103A som bilaga till den kommun där gården A är belägen 2.kommunen godkänner överföringen 3. kommunen skriver ut blankett 103A för markägaren B 4. B och C lämnar in överföringsanmälan 103B, till vilken fogas gården B:s av kommunen utskrivna blankett 103A 5. kommunen godkänner överföringen

26 26 EXEMPEL: arrendatorn byts 2 A = arrendator år 2006 B = markägare C = arrendator år 2007 1.A och B lämnar in överföringsanmälan 103B med gården A:s blankett 103A som bilaga 2.på grund av tidtabellen kan kommunen varken registrera överföringen eller skriva ut blankett 103A för markägaren B 3. B och C lämnar in överföringsanmälan 103B, till vilken fogas en kopia av gårdarna A och B:s överförings- anmälan 103B (också gård A:s 103A-blankett) 4. Kommunen godkänner överföringarna i den ordning de har skett


Ladda ner ppt "ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella."

Liknande presentationer


Google-annonser