Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter."— Presentationens avskrift:

1 ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor.

2 TIDTABELL Mars: till gårdarna postas
den förhandsifyllda stödrättighetsblanketten 103A överföringsblanketten 103B anvisningar för överföring April: möjligt att lagra i registret Den 15 juni: sista dagen för anmälan om överföringar i fråga om stödåret 2007

3 ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING Till den överförande partens kommun före 15.6
anmälningarna kan inledas genast efter att blanketterna har postats hyrning: i praktiken senast 30.4 Blankett 103B, bilaga: 103A och de övriga bilagor som behövs Undertecknas av båda parterna Kan anmälas retroaktivt Kan anmälas på förhand

4 UTGÅNGSLÄGE Stödrättigheterna har fastställts: de gårdar som år 2006 har ansökt om fastställelse av stödrättigheter INNEHAR och ÄGER dem stödrättigheterna är i de personers namn som har anmälts som ägare av stödrättigheterna

5 AVTAL I arrendeavtal och köpebrev Överenskommelser mellan parterna
Inte i sig bindande för myndigheterna Överföringsblanketterna skall undertecknas av båda parterna Undantag: överföring av besittningsrätten till en hel gård i köpe- eller gåvobrevet en entydig anteckning om att köpet/gåvan innefattar alla stödrättigheter som har fastställts för den överförande gården lagfart finns för fastigheterna köpe-/gåvobrevet motsvarar då säljarnas underskrift lagfartsbevis och köpe-/gåvobrev fogas till överföringsanmälan 103B

6 STÖDRÄTTIGHETSBLANKETT 103A
Skickas centraliserat före huvudstödansökan också i framtiden: före huvudstödansökan varje år till ägarna och innehavarna av stödrättigheter 2007 till de jordbrukare för vilka stödrättigheter har fastställts kan innehålla två delar stödrättigheter som gården innehar år 2007 (grund för stöd) stödrättigheter som gården äger men för vilkas del innehavet för år 2007 har överförts till en annan gård (närmast markägare) Används som bilaga när överföringar av stödrättigheterna anmäls om inget behov av överföringar finns behöver blanketten inte lämnas in

7 103A INNEHÅLLER FÖLJANDE:
Användningsregion A, B-C1 och C2-C4 Typ vanlig stödrättighet trädesrättighet särskild stödrättighet Innehav / ägande och ägargrupp köp och försäljningar sker på personnivå om köparna inte är alla som redan är ägare till de stödrättigheter som gården äger uppkommer en ny ägargrupp Mängd, ha (de) Värden enhetlig del tilläggsdelen för socker separat, eftersom tidtabellen för värdeförändringar som gäller den inte är densamma som för andra tilläggsdelar Förekomsten av klistermärke Uppgift om tilldelning ur reserven Uppgift om användningen

8 103A UPPDATERAS Blanketten uppdateras i och med beslut
överföringar beaktas (ägarna/innehavarna byts) minskningar beaktas (stödrättigheterna har inte använts) värdeförändringar beaktas (höjning av tilläggsdelen för socker 2007) det sista användningsåret läget i fråga om stödrättigheter som beviljats ur reserven

9 103A BIFOGAS Man kan be kommunen ge en ny utskrift att användas som bilaga vid nya överföringar registreringen av överföringar i datasystemet börjar först i april en ny version med ändrade uppgifter kan skrivas ut först efter att registrering har blivit möjlig 103A kan också kopieras, om samma gård har behov av flera överföringar

10 ÖVERFÖRINGSBLANKETT 103B
Den egentliga blanketten för överföring av stödrättigheter På en och samma blankett en enda överförares överföringar överföringar till en enda mottagare en enda typ av överföringar överföring av besittningsrätten bara överföringar som gäller en och samma period överföring av äganderätten försäljning/gåva/GEV/avtal arv/förskott på arv/sammanslagning/delning

11 103B ÖVERFÖRINGSTYPER Överföring av besittningsrätten
2.1 besittningsrätten övergår för en viss tid äganderätten förändras inte Överföring av äganderätten 2.2.1 besittningsrätten övergår till mottagaren (2.2.2 besittningsrätten kvarstår hos en tredje part) 2.2.3 besittningsrätten kvarstår hos överföraren

12 103B BILAGOR Den överförande gårdens 103A, om det inte är fråga om att alla stödrättigheter överförs Vid hyrning: ett skriftligt arrendeavtal eller en utrednIng om innehållet i ett muntligt arrendeavtal bifogas om signumen för de basskiften som arrenderingen omfattar inte framgår av arrendeavtalet, skall de anges separat t.ex. som tilläggsuppgifter på blankett 103B om arrenderingen inte omfattar ett helt basskifte skall också den arrenderade arealen anges 102C, om besittningen av åker förändras Köpe-/gåvobrev el.dyl. om äganderätten till mark övergår Fullmakter vid behov

13 ANNAT SOM BÖR ÖVERENSKOMMAS
Kan anges t.ex. som tilläggsuppgift på 103B Vid köp/gåva priset? kompensation för tilläggsdelar Vid hyrning återuthyrning användningsförpliktelse sköts i regel via den automatiska användningsordningen uppsägning?

14 HYRNING När stödrättigheter hyrs skall motsvarande mängd stödberättigande areal alltid övergå bifogas: ett skriftligt arrendeavtal eller en utredning om innehållet i ett muntligt avtal areal kan övergå tidigare arrendeavtalets begynnelsedag skall infalla före 15.6 (i praktiken 30.4) Behandlas på gårdsnivå (lägenhetssignum) Det räcker om en som är delaktig i den mottagande gården undertecknar Återuthyrning möjlig i registret för återstående hyrestiden parterna kan förbjuda återuthyrning t.ex. genom tilläggsvillkor som antecknas i överföringsanmälan detta införs inte i registret

15 STÖDBERÄTTIGANDE AREAL
Areal som är stödberättigande inom gårdsstödet granskas på basis av den senast inlämnade stödansökan (på basis av 2006 innan stödansökan för 2007 har lämnats in) Granskas på basskiftesnivå Om besittningen av skiftet förändras skall också blankett 102C lämnas in Den senaste digitaliserade basskiftesarealen beaktas Kommunen granskar om motsvarande mängd stödberättigande areal har övergått vid hyrning begär vid behov tilläggsutredning, kan efter att ha fått den godkänna överföring av en mindre mängd

16 STÖDÅR Vid besittningsöverföringar anmäls det sista stödåret som gäller överföringen efter det sista stödåret återgår stödrättigheterna automatiskt i överförarens besittning Berättigad till gårdsstöd år 2007 är den som innehar stödrättigheten under stödåret 2007 Innehavet för stödåret 2007 kan överföras genom att överföringsblanketten lämnas in före förutsätter att hyresavtalet har börjat före 15.6 Äganderätten kan anmälas retroaktivt också efter 15.6 exempel: anmäls att äganderätten har övergått innehavet kan 1.7 dock inte längre överföras i fråga om stödåret 2007

17 FÖRSÄLJNING Stödrättigheter kan säljas utan åker
Minst 80% av stödrättigheterna bör ha använts i ett år (2006) före försäljning utan mark registret förhindrar överföringar kan förbigås, om överföraren anmäler att åker har överförts samtidigt

18 ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER SOM BEVILJATS UR RESERVEN
Stödrättigheter som har beviljats ur reserven kan överföras vid arv eller förskott på arv GEV ingår inte i de ovan nämnda, enligt gällande lagstiftning kan överföras om den ur reserven beviljade andelen återförs till den nationella reserven fritt formulerad anmälan till TE-centralen uppgiften förhandsifylld på blankett 103A om hela stödrättigheten har beviljats ur reserven är dess värde lika med värdet av enhetligt stöd i regionen stödrättigheter som anses ha beviljats ur reserven på grund av 20 % ökning innehåller tilläggsdelar

19 TRÄDESRÄTTIGHETER Kan säljas och hyras liksom andra
Förutsätter att mark läggs i träda Ekogårdar får befrielse ekostatus anmäls årligen på blankett 101B gäller trädesrättigheter som fastställts för gårdarna år 2006 trädesrättigheter som överförts till gården tillsammans med stödberättigande areal alltid vid hyrning, eftersom areal måste överföras när trädesrättigheter säljs måste gården anmäla den stödberättigande areal som har överförts för att de överförda trädesrättigheterna skall vara befriade från skyldigheten

20 MOTTAGARE - JORDBRUKARE
Den som tar emot stödrättigheten skall vara jordbrukare undantag: arv / förskott på arv Markägare kan uppfylla villkoret besitter stödberättigande areal som sköts i enlighet med tvärvillkoren förutsätter minst kortvarigt innehav, dvs. arrendeavtalet skall avbrytas för ett kort tag exempel: ett arrendeavtal har löpt ut och följande börjar

21 MARKÄGARE Överföring av stödrättigheter förutsätter att mottagaren har ett lägenhetssignum överföring av både ägande- och besittningsrätt markägarna bör kolla med kommunen om den s.k. grundlägenheten har ett befintligt lägenhetssignum och använda det om inte, skall ett lägenhetssignum bildas de personer som anmäls som stödrättighetsägare på blankett 103B skall läggas till som kunder med rollen ägare av stödrättigheter en person skall uppges som primär odlare/kontaktperson de uppgifter som behövs kan anmälas t.ex. på blanketterna 101A och 101E

22 ARRENDEAVTALET UPPHÖR ATT GÄLLA
Om parterna så önskar kan ett arrendeavtal sägas upp mitt under hyresperioden, äganderätten till stödrättigheterna övergår till markägaren möjligt att förlänga arrendeavtalet När ett arrendeavtal upphör att gälla är det möjligt att överföra äganderätten till stödrättigheterna på markägaren låta arrendetagaren förbli ägare till stödrättigheterna och komma överens om att stödrättigheterna återgår till markägaren efter följande arrendeperiod

23 HELA GÅRDEN ÖVERFÖRS Överföring av besittningsrätten till en hel gård
anmäls på blankett 156 möjliga t.o.m. 31.8 gäller också stödrättigheter (hyrning/försäljning) överföringsblankett 103B skall lämnas in i samband med blankett 156

24 BESKATTNING

25 EXEMPEL: arrendatorn byts
A = arrendator år 2006 B = markägare C = arrendator år 2007 A och B lämnar in överföringsanmälan 103B med gårdens A:s blankett 103A som bilaga till den kommun där gården A är belägen kommunen godkänner överföringen 3. kommunen skriver ut blankett 103A för markägaren B 4. B och C lämnar in överföringsanmälan 103B, till vilken fogas gården B:s av kommunen utskrivna blankett 103A 5. kommunen godkänner överföringen

26 EXEMPEL: arrendatorn byts 2
A = arrendator år 2006 B = markägare C = arrendator år 2007 A och B lämnar in överföringsanmälan 103B med gården A:s blankett 103A som bilaga på grund av tidtabellen kan kommunen varken registrera överföringen eller skriva ut blankett 103A för markägaren B 3. B och C lämnar in överföringsanmälan 103B, till vilken fogas en kopia av gårdarna A och B:s överförings-anmälan 103B (också gård A:s 103A-blankett) 4. Kommunen godkänner överföringarna i den ordning de har skett


Ladda ner ppt "ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter."

Liknande presentationer


Google-annonser