Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 47 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv (Helsingborgs lasarett)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 47 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv (Helsingborgs lasarett)"— Presentationens avskrift:

1 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 47 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv (Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar KUNDPERSPEKTIVMEDARBETARPERSPEKTIVPROCESSPERSPEKTIVUTVECKLINGSPERSPEKTIVEKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Kvalitet på vården och nöjd patient Delaktiga och kompetenta medarbetar som trivs på arbetsplatsen, ger bra vård och utvecklar verksamheten Korta ledtiderIntegrera endokrinologisk vård och geriatrisk vård Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Se sid. 2-3Se sid. 4-5Se sid. 6-7Se sid. 8Se sid. 9 Mått Se sid. 2-3Se sid. 4-5Se sid. 6-7Se sid. 8Se sid. 9

2 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Kundperspektiv 1 (2) Strategiskt målKvalitet på vård och nöjd patient Avgörande framgångsfaktorer Bra bemötande, den personliga vården och miljö (ej könsblandade patientsalar) Riskbedömningar för fall, nutrition och tryckskada upprättade inom 24 efter inskrivning Upprätta vårdplan vid identifierad risk Mått/Mål90 % av patienterna är nöjda med bemötande, den personliga vården och miljön 90% ej könsblandande salar efter 24 h efter inskrivning 95 % av patienterna är det taget vikt inom 24 h efter inskrivning 60 % riskbedömningar inom 24 h 100 % upprättade vårdplaner Handlingsplan - aktivitet Nationell patientenkät vartannat år Ris & ros blankett delas ut till patient av sjuksköterska el. undersköterska inför utskrivning Ej könsblandade patientsalar Utbildning i riskbedömningar Mätas 1g/kvartal - tidplanNationell patientenkät redovisas våren 2013 Ris & ros blankett redovisas fortlöpande på APT Fortlöpande utbildning Redovisas vid APT 4 ggr/år Redovisas 4 ggr/år - ansvarigSjuksköterska/undersköterska/enhetschefDokumentationsansvarig/ patientsäkerhetsombud/ enhetschef Dokumentationsansvarig/ enhetschef

3 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Kundperspektiv 2 (2) Strategiskt målKvalitet på vård och nöjd patient Avgörande framgångsfaktorer Informerad och delaktig patientRehabplan Mått/Mål100 % av patienterna får informationsbroschyr om avdelningen För de patienter behov föreligger pga nedsatt funktionsförmåga har 100 % upprättad rehabplan Handlingsplan - aktivitet Delas ut av ansvarig sjuksköterska el. undersköterska vid inskrivning eller skickas med kallelse för inskrivning Nationell patientenkät vartannat år Funktionsbedömning av arbetsterapeut och sjukgymnast Upprättande av rehab.plan Rehabrond 1g/vecka - tidplanStart sommar 2012 Nationell patientenkät redovisas våren 2013 Utvärdering 2 ggr/år - ansvarigSjuksköterska/undersköterska/ avdelningssekreterare/enhetschef PAL/arbetsterapeut/sjukgymnast

4 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Medarbetarperspektiv 1 (2) Strategiskt målDelaktiga och kompetenta medarbetar som trivs på arbetsplatsen, ger bra vård och utvecklar verksamheten Avgörande framgångsfaktorer Delaktighet hos medarbetareSocial klimat och trivselIndividuell skriftlig kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare Delge kunskaper till sina kollegor Mått/MålDelaktighet ska uppgå till minst riktvärde 80 enligt medarbetarenkäten Social klimat ska uppgå till minst riktvärde 70 enligt medarbetarenkäten Medarbetarsamtal 1g/år för samtliga medarbetare Minst 1 ggr/år har kunskap förmedlats om ansvarsområde Handlingsplan - aktivitet Deltagande vid APT enligt samverkans överenskommelse Följa och använda Region Skånes Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö Medarbetare läser sin mail vid varje arbetstillfälle Medarbetarsamtal minst 1g/år Medarbetarenkät vartannat år, nästa tillfälle HT 2012 Förtroendevalda och enhetschef, möte varannan vecka, start september 2012 Medarbetarenkät vartannat år, nästa tillfälle HT 2012 Följa och använda Region Skånes Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö Festkommitté, två aktiviteter/år Kompetensutvecklingsplan upprättas under medarbetarsamtalet Medarbetare som har ansvarsområde planerar och förmedlar minst 1 ggr/år kunskaper om sitt ansvarsområde till sina kollegor - tidplanFortlöpande Redovisas efter genomförd enkät Uppföljning januari - ansvarigMedarbetare/enhetschefEnhetschef/festkommittéEnhetschefMedarbetare/enhetschef

5 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Medarbetarperspektiv 2 (2) Strategiskt målDelaktiga och kompetenta medarbetar som trivs på arbetsplatsen, ger bra vård och utvecklar verksamheten Avgörande framgångsfaktorer Följsamhet av rutiner och handlingsplaner Ökad frisknärvaroKommunicera om verksamheten Mått/Mål100% följsamhetAntal sjukdagar minska med minst 1 dag/år Kännedom om in- och utskrivningar, ”nej-pat.” osv. Handlingsplan - aktivitet Introduktion av rutiner till nyanställda Medarbetare använder framtagna checklistor Region Skånes Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö och Region Skånes Rehabprocess används och följs Samling kl. 7 och 15 - tidplanFortlöpandeRedovisas 1 g/kvartalFortlöpande - ansvarigHandledare/enhetschefMedarbetare/enhetschefDriftansvarig/enhetschef

6 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Processperspektiv 1 (2) Strategiskt mål Korta ledtider Avgörande framgångsfaktorer Medicinteknisk utrustningKort ledtid för förråd/logistikDirektinläggningarFungerande SVPL-processen Mått/MålBestämd plats för utrustning Dokumentation på tavla Felanmälningsrutin fungerar 100 % följsamhet av rutin.10 % av inläggningarna på avdelningen sker som direktinläggning 95 % fungerade SVPL-process Handlingsplan - aktivitet Förvaring på bestämd plats Felanmälas av den som har upptäck brist Vid service eller utlån - dokumenteras på utsedd tavla Medarbetare ansvarar för att flytta fram förrådsvara och hänga upp ”bricka” Enhetschef beslutatt. i tid. Ta fram handlingsplan Ha en tillgänglig vårdplats för direktinläggning varje vardag Utbildning för sjuksköterskor i SVPL-process och SVPL-IT Utse SVPL-ombud Följsamhet av vid ”Rutiner Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne” - tidplanUppföljning 2 ggr/årFortlöpande2012 Fortlöpande - ansvarigMedarbetareMedarbetare/enhetschefLäkare/DriftansvarigEnhetschef/sjuksköterskor

7 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Processperspektiv 2 (2) Strategiskt mål Korta ledtider Avgörande framgångsfaktorer PatientsäkerhetOmvårdnadsepikris, medicinisk epikris och patientinformation medföljer patient vid utskrivning Dokumentation och registrering vid dödsfall Mått/MålAvvikelserapportering skrivs vid händelser som orsakat eller riskerat orsaka skada eller sjukdom för patienten. 100 % följsamhet av basala hygienrutiner vid nationell mätning 2 ggr/år Patientinformation medföljer 100 % av patienterna Epikriser till berörda vårdkontakter 100 % följsamhet till rutin för dokumentation av dödsbevis 70 % av avlidna registreras i palliativa registret Handlingsplan - aktivitet Medarbetare skriver avvikelse vid risk för skada och vid skada och vidta åtgärder Utbildning om avvikelserapportering Journalgranskning Genomgång av avvikelser vid APT Följsamhetsmätning av basala hygienrutiner minst 2 ggr/år Epikriser och patientinformation påbörjas vid beslut om utskrivning Omvårdnadsepikris påbörjas när ”4:1” skickas Dödsbevis skrivs av läkare som har konstaterat dödsfallet, se PM Dödsbevis Ansvarig sjuksköterska och undersköterska registrerar i palliativa registret vid dödsfall - tidplanFortlöpande. Redovisas 1 g/kvartal Uppföljning 1g/halvår - ansvarigMedarbetare/patientsäkerhetsombud/ dokumentationsansvarig/ enhetschef Läkare/sjuksköterskor/dokumentationsansva rig/avdelningssekreterare Avdelningssekreterare/ ansvariga palliativ vård

8 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Utvecklingsperspektiv Strategiskt målIntegrera endokrinologisk vård och geriatrisk vård Avgörande framgångsfaktorer Kompetenta medarbetare Mått/MålHospitering 1 g/år/medarbetare 40 % av medarbetarna har genomgått utbildningen demenssjukdomar – klinisk bild och omvårdnad, 2013 100 % har genomgått utbildningen kognitiv svikt Specialiserade undersköterskor (inom äldre och palliativ vård) 2 st 2014 Specialistutbildade sjuksköterskor (äldre) 2 st 2014 Handledarutbildning Omvårdnad vid diabetes (kurs I och II), 2 st 2014 100 % av sjuksköterskor hospiterat på diabetesmottagningen, 2013 100 % har genomgått HLR-utbildning/år Geratriknåls utbildning utvecklad och påbörjad Handlingsplan - aktivitet Medarbetare bokar in hospitering Två medarbetare/år går utbildningen demenssjukdomar – klinisk bild och omvårdnad Sjuksköterskor hospiterar 1/2-dag på diabetesmottagningen HLR-utbildning 1 g/år Utveckla innehåll i geratriknålen 2012. Start HT 2012. - tidplanFortlöpande Redovisas januari - ansvarigMedarbetare/enhetschef/HLR-ansvariga/avdelningsansvarigläkare

9 Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - Avdelning 47 Ekonomiperspektiv Strategiskt målKontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Kostnadsmedvetna medarbetare Mått/MålResultat i kostnader ska följa budget Handlingsplan - aktivitet 1 g/kvartal ekonomisk uppföljning områdeschef, verksamhetschef och controller - tidplanRedovisa 1 g/kvartal på APT - ansvarigMedarbetare/enhetschef


Ladda ner ppt "Revideras senast 2012-08-20 MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 47 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne)Rätt vård – bättre liv (Helsingborgs lasarett)"

Liknande presentationer


Google-annonser