Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer
MÅLKORT - VO Internmedicin - Avdelning 47 Vision: Bättre liv i Skåne (Region Skåne) Rätt vård – bättre liv (Helsingborgs lasarett) Verksamhetsidé: Att med hög tillgänglighet, bra bemötande och rätt kompetens erbjuda vård för att lindra, bota och förebygga sjukdomar KUNDPERSPEKTIV MEDARBETARPERSPEKTIV PROCESSPERSPEKTIV UTVECKLINGSPERSPEKTIV EKONOMIPERSPEKTIV Strategiska mål Kvalitet på vården och nöjd patient Delaktiga och kompetenta medarbetar som trivs på arbetsplatsen, ger bra vård och utvecklar verksamheten Korta ledtider Integrera endokrinologisk vård och geriatrisk vård Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Se sid. 2-3 Se sid. 4-5 Se sid. 6-7 Se sid. 8 Se sid. 9 Mått Revideras senast

2 MÅLKORT - Avdelning 47 Kundperspektiv 1 (2)
Strategiskt mål Kvalitet på vård och nöjd patient Avgörande framgångsfaktorer Bra bemötande, den personliga vården och miljö (ej könsblandade patientsalar) Riskbedömningar för fall, nutrition och tryckskada upprättade inom 24 efter inskrivning Upprätta vårdplan vid identifierad risk Mått/Mål 90 % av patienterna är nöjda med bemötande, den personliga vården och miljön 90% ej könsblandande salar efter 24 h efter inskrivning 95 % av patienterna är det taget vikt inom 24 h efter inskrivning 60 % riskbedömningar inom 24 h 100 % upprättade vårdplaner Handlingsplan - aktivitet Nationell patientenkät vartannat år Ris & ros blankett delas ut till patient av sjuksköterska el. undersköterska inför utskrivning Ej könsblandade patientsalar Utbildning i riskbedömningar Mätas 1g/kvartal Mätas 1 g/kvartal - tidplan Nationell patientenkät redovisas våren 2013 Ris & ros blankett redovisas fortlöpande på APT Fortlöpande utbildning Redovisas vid APT 4 ggr/år Redovisas 4 ggr/år - ansvarig Sjuksköterska/undersköterska/enhetschef Dokumentationsansvarig/ patientsäkerhetsombud/ enhetschef Revideras senast

3 MÅLKORT - Avdelning 47 Kundperspektiv 2 (2)
Strategiskt mål Kvalitet på vård och nöjd patient Avgörande framgångsfaktorer Informerad och delaktig patient Rehabplan Mått/Mål 100 % av patienterna får informationsbroschyr om avdelningen För de patienter behov föreligger pga nedsatt funktionsförmåga har 100 % upprättad rehabplan Handlingsplan - aktivitet Delas ut av ansvarig sjuksköterska el. undersköterska vid inskrivning eller skickas med kallelse för inskrivning Nationell patientenkät vartannat år Funktionsbedömning av arbetsterapeut och sjukgymnast Upprättande av rehab.plan Rehabrond 1g/vecka - tidplan Start sommar 2012 Nationell patientenkät redovisas våren 2013 Utvärdering 2 ggr/år - ansvarig Sjuksköterska/undersköterska/ avdelningssekreterare/enhetschef PAL/arbetsterapeut/sjukgymnast Revideras senast

4 MÅLKORT - Avdelning 47 Medarbetarperspektiv 1 (2)
Strategiskt mål Delaktiga och kompetenta medarbetar som trivs på arbetsplatsen, ger bra vård och utvecklar verksamheten Avgörande framgångsfaktorer Delaktighet hos medarbetare Social klimat och trivsel Individuell skriftlig kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare Delge kunskaper till sina kollegor Mått/Mål Delaktighet ska uppgå till minst riktvärde 80 enligt medarbetarenkäten Social klimat ska uppgå till minst riktvärde 70 enligt medarbetarenkäten Medarbetarsamtal 1g/år för samtliga medarbetare Minst 1 ggr/år har kunskap förmedlats om ansvarsområde Handlingsplan - aktivitet Deltagande vid APT enligt samverkans överenskommelse Följa och använda Region Skånes Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö Medarbetare läser sin mail vid varje arbetstillfälle Medarbetarsamtal minst 1g/år Medarbetarenkät vartannat år, nästa tillfälle HT 2012 Förtroendevalda och enhetschef, möte varannan vecka, start september 2012 Festkommitté, två aktiviteter/år Kompetensutvecklingsplan upprättas under medarbetarsamtalet Medarbetare som har ansvarsområde planerar och förmedlar minst 1 ggr/år kunskaper om sitt ansvarsområde till sina kollegor - tidplan Fortlöpande Redovisas efter genomförd enkät Uppföljning januari - ansvarig Medarbetare/enhetschef Enhetschef/festkommitté Enhetschef Revideras senast

5 MÅLKORT - Avdelning 47 Medarbetarperspektiv 2 (2)
Strategiskt mål Delaktiga och kompetenta medarbetar som trivs på arbetsplatsen, ger bra vård och utvecklar verksamheten Avgörande framgångsfaktorer Följsamhet av rutiner och handlingsplaner Ökad frisknärvaro Kommunicera om verksamheten Mått/Mål 100% följsamhet Antal sjukdagar minska med minst 1 dag/år Kännedom om in- och utskrivningar, ”nej-pat.” osv. Handlingsplan - aktivitet Introduktion av rutiner till nyanställda Medarbetare använder framtagna checklistor Region Skånes Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö och Region Skånes Rehabprocess används och följs Samling kl. 7 och 15 - tidplan Fortlöpande Redovisas 1 g/kvartal - ansvarig Handledare/enhetschef Medarbetare/enhetschef Driftansvarig/enhetschef Revideras senast

6 MÅLKORT - Avdelning 47 Processperspektiv 1 (2)
Strategiskt mål Korta ledtider Avgörande framgångsfaktorer Medicinteknisk utrustning Kort ledtid för förråd/logistik Direktinläggningar Fungerande SVPL-processen Mått/Mål Bestämd plats för utrustning Dokumentation på tavla Felanmälningsrutin fungerar 100 % följsamhet av rutin. 10 % av inläggningarna på avdelningen sker som direktinläggning 95 % fungerade SVPL-process Handlingsplan - aktivitet Förvaring på bestämd plats Felanmälas av den som har upptäck brist Vid service eller utlån - dokumenteras på utsedd tavla Medarbetare ansvarar för att flytta fram förrådsvara och hänga upp ”bricka” Enhetschef beslutatt. i tid. Ta fram handlingsplan Ha en tillgänglig vårdplats för direktinläggning varje vardag Utbildning för sjuksköterskor i SVPL-process och SVPL-IT Utse SVPL-ombud Följsamhet av vid ”Rutiner Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne” - tidplan Uppföljning 2 ggr/år Fortlöpande 2012 - ansvarig Medarbetare Medarbetare/enhetschef Läkare/Driftansvarig Enhetschef/sjuksköterskor Revideras senast

7 MÅLKORT - Avdelning 47 Processperspektiv 2 (2)
Strategiskt mål Korta ledtider Avgörande framgångsfaktorer Patientsäkerhet Omvårdnadsepikris, medicinisk epikris och patientinformation medföljer patient vid utskrivning Dokumentation och registrering vid dödsfall Mått/Mål Avvikelserapportering skrivs vid händelser som orsakat eller riskerat orsaka skada eller sjukdom för patienten. 100 % följsamhet av basala hygienrutiner vid nationell mätning 2 ggr/år Patientinformation medföljer 100 % av patienterna Epikriser till berörda vårdkontakter 100 % följsamhet till rutin för dokumentation av dödsbevis 70 % av avlidna registreras i palliativa registret Handlingsplan - aktivitet Medarbetare skriver avvikelse vid risk för skada och vid skada och vidta åtgärder Utbildning om avvikelserapportering Journalgranskning Genomgång av avvikelser vid APT Följsamhetsmätning av basala hygienrutiner minst 2 ggr/år Epikriser och patientinformation påbörjas vid beslut om utskrivning Omvårdnadsepikris påbörjas när ”4:1” skickas Dödsbevis skrivs av läkare som har konstaterat dödsfallet, se PM Dödsbevis Ansvarig sjuksköterska och undersköterska registrerar i palliativa registret vid dödsfall - tidplan Fortlöpande. Redovisas 1 g/kvartal Uppföljning 1g/halvår Uppföljning 1 g/halvår - ansvarig Medarbetare/patientsäkerhetsombud/ dokumentationsansvarig/ enhetschef Läkare/sjuksköterskor/dokumentationsansvarig/avdelningssekreterare Avdelningssekreterare/ ansvariga palliativ vård Revideras senast

8 MÅLKORT - Avdelning 47 Utvecklingsperspektiv
Strategiskt mål Integrera endokrinologisk vård och geriatrisk vård Avgörande framgångsfaktorer Kompetenta medarbetare Mått/Mål Hospitering 1 g/år/medarbetare 40 % av medarbetarna har genomgått utbildningen demenssjukdomar – klinisk bild och omvårdnad, 2013 100 % har genomgått utbildningen kognitiv svikt Specialiserade undersköterskor (inom äldre och palliativ vård) 2 st 2014 Specialistutbildade sjuksköterskor (äldre) 2 st 2014 Handledarutbildning Omvårdnad vid diabetes (kurs I och II), 2 st 2014 100 % av sjuksköterskor hospiterat på diabetesmottagningen, 2013 100 % har genomgått HLR-utbildning/år Geratriknåls utbildning utvecklad och påbörjad Handlingsplan - aktivitet Medarbetare bokar in hospitering Två medarbetare/år går utbildningen demenssjukdomar – klinisk bild och omvårdnad Sjuksköterskor hospiterar 1/2-dag på diabetesmottagningen HLR-utbildning 1 g/år Utveckla innehåll i geratriknålen Start HT 2012. - tidplan Fortlöpande Redovisas januari - ansvarig Medarbetare/enhetschef/HLR-ansvariga/avdelningsansvarigläkare Revideras senast

9 MÅLKORT - Avdelning 47 Ekonomiperspektiv
Strategiskt mål Kontroll över resursåtgång och kostnader Avgörande framgångsfaktorer Kostnadsmedvetna medarbetare Mått/Mål Resultat i kostnader ska följa budget Handlingsplan - aktivitet 1 g/kvartal ekonomisk uppföljning områdeschef, verksamhetschef och controller - tidplan Redovisa 1 g/kvartal på APT - ansvarig Medarbetare/enhetschef Revideras senast


Ladda ner ppt "MEDARBETARPERSPEKTIV Avgörande framgångsfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser