Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland och EUs strategi för Östersjöregionen Terese Ryndal : kontaktperson för Regionala strukturfondsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland och EUs strategi för Östersjöregionen Terese Ryndal : kontaktperson för Regionala strukturfondsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland och EUs strategi för Östersjöregionen Terese Ryndal : kontaktperson för Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland

2 Europa 2020/Investeringar för tillväxt och sysselsättning
Smart tillväxt Hållbar tillväxt Inkluderande tillväxt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgång till, användning av och kvalitet på IKT Öka små och medelstora företags konkurrens-kraft Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Främja anpassning, riskföre-byggande och riskhantering i samband med klimat-förändringar Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nät-infrastruktur Främja syssel-sättning och arbetskraftens rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Strukturer för innovation Bredbands-utbyggnad Entreprenör-skap Förnybar energi Klimat-anpassning Avfallssektorn TEN-T investeringar Företagskuvöser Infrastrukturer för vård Utbildnings- infrastruktur Kommersia-lisering av innovation IKT i näringslivet Nya affärs-modeller Energismarta SMF Katastrof-beredskap Vattensektorn Regional koppling till TEN-T Platsbaserad tillväxt i vissa områden Utarmade samhällen Förskola, grundskola gymnasium IKT för offentlig sektor Produkt-utveckling Energismarta bostäder Kulturarvet Hållbara transporter Lokalt ledd utveckling Socialt företagande Universitet och högskola Kapacitet för tillväxt och innovation Smarta elnät Ekosystem Järnvägssystem Arbetsför-medlingstjänster Aktiv inkludering Livslångt lärande och kompetens-utveckling Koldioxidsnåla strategier Stadsmiljö Smart gas- och kraftöverföring Sysselsättning och rörlighet Integration Europeiska regionalfonden Koldioxidsnål teknik Innovativ teknik Ungdomar i utanförskap Diskriminering Europeiska socialfonden Högeffektiva kraftvärmeverk Grön struktur-omvandling Nya och små företag Tillgång till tjänster Jämställdhet Social ekonomi Anpassning till förändringar Åldrande Institutioner

3 Överensstämmelse med fokusområden
Övre Norrlands fokusområden: Skärningspunkter mellan fokusområden Hälso- och sjukvård  Life Science  Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin   Testverksamhet Hållbar energi och miljöteknik  Upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar  Digitala tjänstenäringar Östersjöstrategins prioriteringsområden PA Innovation – Exploiting the full potential of the region in research and innovation PA Health – Improving and promoting people’s health, including its social aspects PA Internal Market – Removing hindrances to the internal market PA SME – Promote entrepreneurship and strengthen the growth of SMEs PA Tourism – Reinforcing cohesiveness of the macro-region through tourism Fokusområdena prioriteras inom programmets samtliga insatsområden

4 Integrering i programtext
I kap1: Motiv till val av insatsområde I principer för projekturval under varje investeringsprioritet ”Projekt som stödjer EU:s strategi för Östersjön” I kap 4: Verktyg för territoriell utveckling ” Samordning och samarbetsaktiviteter inom EU:s strategi för Östersjöregionen”

5 Genomförande I den Svenska programkontexten kommer bidragen till genomföranden av EU:s strategi för Östersjöregionen främst innebära verksamhet som genomförs i samarbete med ett eller flera länder i makroregionen A – Makroregionalt integrerade projekt Projektansökan skrivs redan från början med transnationellt samarbete som en integrerad del av projektet. De samarbetsparter som ska ingå i projektet från andra medlemsstater är identifierade och avser söka stöd från sina respektive program B – Transnationell komponent Redan pågående projekt ges möjlighet att söka tilläggsprojekt för att samarbeta med andra relevanta projekt i makroregionen

6 Genomförandeorganisation 2014 -2020
Lär av nuvarande programperiod Synliggör mervärdet Bidra med kunskap, dialog och kompetens utifrån projektens horisont Synliggör kopplingarna mellan det regionala och gränsöverskridande Förenkla


Ladda ner ppt "Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland och EUs strategi för Östersjöregionen Terese Ryndal : kontaktperson för Regionala strukturfondsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser