Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATION SAM FAK 20 NOVEMBER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATION SAM FAK 20 NOVEMBER"— Presentationens avskrift:

1 INFORMATION SAM FAK 20 NOVEMBER

2 OMVÄRLD – ny regering 1 Utbildningsdepartementet Utbildningsminister
Gustav Fridolin Helene Öberg, Statssekreterare Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Anders Lönn, Statssekreterare Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Roger Mörtvik, statsekreterare

3 OMVÄRLD – ny regering 2 Utdrag ur regeringsförklaringen om utbildning
Det är tid att ta tillvara den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning. Möjligheterna till utbildning och utveckling i arbetslivet måste öka kraftigt. Ett nytt kunskapslyft genomförs under mandatperioden. Aldrig har så många unga sökt sig till en högre utbildning men allt för många möter en stängd dörr samtidigt som den globala konkurrensen tilltar. Antalet högskoleplatser ökas därför i hela landet. Kvaliteten i högskolan ska höjas.

4 OMVÄRLD – ny regering 3 Utdrag ur regeringsförklaringen om forskning
Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Unga forskares villkor ska förbättras. Forskning ska respekteras som den långsiktiga verksamhet det är och en ny forskningsproposition kommer därför att ha ett tioårigt perspektiv. Andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt. Basanslagen för forskning prioriteras upp.

5 OMVÄRLD – utredningar 1 Kvalitetssäkring av högre utbildning
Utredare: Harriet Wallberg Henriksson (1 december 2014) Modell för resursfördelning till universitet och högskolor, kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans. Uppdrag till VR – i samråd med Forte, Formas och Vinnova (31 december 2014)

6 OMVÄRLD – utredningar 2 Hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd. Ny modell för prioritering, finansiering, organisation och styrning av stöd till infrastruktur. VR beslut 2014. Modell för värdering av samverkan (resursfördelning) med det omgivande samhället. VINNOVA i samråd med VR, Forte och Formas. Under 2015 och 2016, två utlysningar baserat på ett första förslag till modell (50/60 mnkr). Slutrapportering till regeringen 2016.

7 OMVÄRLD – utredningar 3 Kvalitetssäkring av forskarutbildning – UKÄ
December 2014 – Remiss till lärosätena Februari Synpunkter från lärosäten Våren 2015 – Startomgång Ledningsutredningen ”hur ledarskapet, med särskilt fokus på rektorsnivån, är organiserat vid lärosätena och ge vägledande principer vid tillsättningar av ledande befattningar. Utredare: Kåre Bremer (Höst 2015)

8 OMVÄRLD – övrigt Obligatorisk anslutning till Statens Servicecenter – löneadministration samordnas senast 2019 LADOK 3 – Mauritz Danielsson ny konsortiechef

9 Aktuellt vid Umeå universitet
VP-och budgetarbete Studentbostäder Styrelsemöten 4 nov Beslut om budget Information om VP (kompetensförsörjning) Ranking Jämställdhetsindikatorer 18 dec Strategidiskussion Intern styrning och kontroll/riskanalys Revision (bisysslor, RiR) Uppföljning kårernas arbete

10 FÖRVALTNINGEN – samlade funktioner
Rollerna som universitetsdirektör och förvaltningschef slås ihop Planeringsenheten hör återigen till förvaltningen Förvaltningens kansli flyttar in i planeringsenheten Universitetsledningens administratörer flyttar till planeringsenheten Visa hur det var och hur det blivit UD-+ FC Plan- till föv Kansli adm till UD Kir IO , KE

11 FÖRVALTNINGEN – delade funktioner
Enheten för kommunikation och internationella relationer delas upp Kommunikationsenheten Kommunikationsgruppen Digitala gruppen Event och arrangemang International Office Översyn av den internationella verksamheten vid förvaltningen

12 FÖRVALTNINGEN – övrigt
VP-arbete Kärvt ekonomiskt läge! Uppdatera och bygga vidare. Nyhet: Kompetensförsörjning RALS … och andra spännande projekt!

13 NU VIKTIGT FÖR FÖRVALTNINGEN
Få grepp om och förstå verksamheten Konsolidera och få ekonomin i balans Slutföra påbörjade projekt på ett bra sätt Konkretisera hur vi jobbar för att bidra till uppfyllande av Vision 2020 Skapa helhetssyn vad gäller hela universitetets administration/stöd

14 Budget 2015 Budgetproposition besvikelse – minskat anslag både GU och FO (-2,0 mnkr år 2015, -7,8 mnkr år 2016). År 2016 – lägre index (0,88%) Regleringsbrev. Liten ökning av anslag kommer i regleringsbrev 18 december (1. Fler platser i utbildning på grund- och avancerad nivå, Kvalitetssatsning hum/sam och lärar-förskollärarutbildning Kvalitetsbaserad GU ”mycket hög kvalitet”). Utbildning på grund- och avancerad nivå – budgetramar ca 21 mnkr lägre år 2015 jämfört med år 2014 – lägre anslag från staten samt ej sparande – förväntat tillskott regleringsbrev ingår inte Forskning och utbildning på forskarnivå – justering av anslag med index 0,79 procent + minskat anslag 0,9 mnkr Universitetsgemensamma funktioner – låg ökning (index +0,79% + effektiviseringskrav) samt Lärarhögskolan. Internhyra ökar med 4,5 procent 2015 (p.g.a. investeringar). Lönekostnadspåslag ökar med 0,5 procentenheter. Sammanfattningsvis – stram budget år 2015.

15 ? ? FRÅGOR ?


Ladda ner ppt "INFORMATION SAM FAK 20 NOVEMBER"

Liknande presentationer


Google-annonser