Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företaget Kap 1 Företagen i det ekonomiska systemet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företaget Kap 1 Företagen i det ekonomiska systemet"— Presentationens avskrift:

1 Företaget Kap 1 Företagen i det ekonomiska systemet
Kap 2 Olika sätt att dela in företag … Kap 3 Svenska företag i ett internationellt perspektiv Kap 4 Arbetsgivare och arbetstagare Kap 5 Företagens intressenter, kontrakt och nätverk

2 Företag och företagande
Vad är ett företag? Ett företag är en organisation som samordnar arbetskraft, realkapital, teknik, information och kunskap för att producera varor och tjänster. Nationalencyklopedin

3 Företag och företagande
Företaget ska ha en värdeskapande förmåga (värdet av producerade varor och tjänster ska vara högre än kostnaden för förbrukade resurser) Krav på företag: Effektiva göra saker rätt (yttre effektivitet) göra rätt saker (inre effektivitet) Innovativa Legitima (samhällsansvar)

4 Det ekonomiska problemet
Begränsade resurser Obegränsade behov Knapphet då behov > resurserna Man måste göra val Alla val har en kostnad i termer av det vi tvingas avstå ifrån Denna kostnad kallas alternativkostnad

5 Det ekonomiska problemet
Ekonomin är en mekanism som allokerar knappa resurser mellan olika användningsområden Koordination av: Vad och hur mycket ska produceras? När, var, hur ska det produceras? Hur ska det fördelas? Vem ska konsumera?

6 Traditionell ekonomi Självhushållning
Egen produktion av det som ska konsumeras Viss bytesekonomi Cykliskt mönster

7 Ekonomiska system Nationalekonomi
Planekonomi Marknadsekonomi ren marknadsekonomi blandekonomi

8 Planekonomi Socialism
Centraliserat beslutsfattande Hierarkisk organisation Stor administration

9 Marknadsekonomi Kapitalism
Valfrihet, under givna spelregler Konkurrens Vinstintresse Fri prisbildning Fri företagsetablering Effektivitet Marknadsstyrd resursfördelning

10 Marknadsekonomi Kritik
Ekonomiska kriser Recession (övergående lågkonjunktur) Depression (långvarig lågkonjunktur) Monopolistiska tendenser Storbolag Negativa externa effekter miljöförstöring

11 Blandekonomi Reglerad marknadsekonomi
Kollektiva varor och tjänster t ex försvaret Kapitalintensiv verksamhet t ex järnvägsnätet Positiva externa effekter t ex sjukvården Fördelningspolitiska mål t ex utbildning

12 Företag Lagstiftning Typer av företag Juridisk form Ägandeförhållanden
Koncentration Lokaliseringsåtgärder Internationalisering Mål

13 EU: Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital
Lagstiftning EU: Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital Kunder och konkurrenter Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Konsumentköplagen Arbetstagarna MBL LAS Semesterlagen Arbetsmiljölagen Stat och kommun Skattelagar Miljölagar Socialförsäkringslagar Företaget Finansiärer och ägare Associationslagarna Bokföringslagen Kollektivavtal Saltsjöbadsandan

14 Typer av företag Industriföretag Handelsföretag Serviceföretag
Råvaru- Förädlande Grossist Detaljist Konsument producerande företag företag företag företag

15 Juridisk form Enskild firma, en person, fysisk person
Ekonomisk förening, flera delägare, juridisk person Handelsbolag, solidariskt ansvar, juridisk person Kommanditbolag, komplementär, juridisk person Aktiebolag, VD, juridisk person Ideell förening

16 Aktiebolag Aktiekapital Publika: 500 kkr Privata: 100 kkr Organ
Bolagsstämma Revisorer Styrelse VD

17 Upplösning Företag Likvidation frivilligt eller tvångsmässigt Konkurs
insolvent, kan ej betala skulderna ackordsuppgörelse Fusion sammanslagning

18 Ägandeförhållanden Ägarkategorier
Privata Kooperativa Offentliga kommunala (el, vatten) statliga affärsdrivande, t ex SJ statligt ägda, t ex Vattenfall statligt/privat (privatisering )

19 Företagskoncentration
Strukturrationalisering (rationella enheter inom en bransch, t ex gruvindustrin Fusion (juridiskt samgående) Koncern (moder-/dotterbolag) Multinationella företag (ägande utanför landet) Globala företag (världsomspännande)

20 Lokaliseringsåtgärder
Statliga bidrag och lån flyttnings- och omskolningsbidrag Kommunala billig tomtmark lokaler byggda i kommunens regi lån och subventioner

21 Internationalisering
hemmamarknadsföretag exporterar exporterande företag internationell försäljningsorganisation, produktion i utlandet internationella företag försäljning, tillverkning och FoU i flera länder multinationella företag Drivkrafter: tullar, marknadsnärhet, billig arbetskraft

22 Företag och mål Vinstmaximeringsmodellen (black box)
Företagsledarmodellen (egna mål och nytta) Satisfieringsmodellen (tillfredställande vinst) Intressentmodellen (omgivning och jämvikt) Kassaflödesbaserade modeller (maximerar nuvärdet av framtida kassaflöden)

23 Intressentmodellen Ägare Långivare Anställda Företaget
Företags-ledning Leverantörer Stat och kommun Kunder


Ladda ner ppt "Företaget Kap 1 Företagen i det ekonomiska systemet"

Liknande presentationer


Google-annonser