Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skuldsanering för evighetsgäldenärer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skuldsanering för evighetsgäldenärer"— Presentationens avskrift:

1 Skuldsanering för evighetsgäldenärer
SVENSK INKASSO Skuldsanering för evighetsgäldenärer Snabbare betalningar 9 maj 2012 Grand Hôtel, Stockholm

2 SVENSK INKASSO Skuldsanering- rättspolitik
1994 års lag om skuldsanering – en följd av en avreglerad kreditmarknad och ändrade konsumtionsmönster – äganderätten får vika Ekonomisk rehabilitering ställdes mot fordringsrätten. Även prevention genom kreditåtstramning och borgenärsvinster till någon del. 2007 års lag ändrar förfarandet, (inget egenförsök och koncentration till Kfm) 2011 års lag ändrar förfarandet, (”nya” skulder och näringsidkare accepteras)

3 SVENSK INKASSO Skuldsanering- rättspolitik
Inom insolvensrätten – civilrätt ändras inte Fordringsrätten (äganderätten) får vika i speciella fall Preskriptionsregler, processregler och ränteregler i civilrätten påverkas inte 2011 års lagändringar – civilrättsliga ändringar avvisas, ändringar i förfarandet förslås som inte införs; temporär insolvens och kortare plan

4 SVENSK INKASSO Skuldsanering- Förfarandet
Kretsen – vilka kan komma ifråga? Förfarandet – egen ansökan ingen utredningsansvarig Allmän skälighetsbedömning Kvalificerad insolvens – vad är det? Avbetalningsplanens längd -5 eller 3 år

5 SVENSK INKASSO Skuldsanering - Rättspolitik och förfarande kolliderar
HD klargör hur begreppet kvalificerad insolvens ska tolkas i NJA 2010 s 496; ”bestående och inte tillfällig oförmåga”, ”över så lång tid vi kan skåda”, ”skuldbördan inte ensam intressant”, ”oförmågan ska inte någonsin bedömas upphöra” HD räknar igenom inkomster och skulder och kommer fram till att skulderna kan vara betalda inom i vart fall 15 år. Fast arbete, hyggliga inkomster och framtidsutsikter Riksdagen ändrar sammansättning valet 2010 – majoritet för temporär oförmåga och osäkert vad avser planens längd Ny utredning färdig 1 oktober 2013

6 SVENSK INKASSO Skuldsanering för evighetsgäldenärer
Ny utredning ska överväga insteget, dvs kravet på kvalificerad insolvens (betalningsoförmågan); finns det gäldenärer som inte beviljas skuldsanering trots att det är motiverat av lagens syften? Föreslå ändring? Utred konsekvenser Längden på betalningsplanen; - hur lång tid avbetalar gäldenärer på sina skulder? Har 2011 års lag fått effekt? Ny längd? Utred konsekvenser Även förfaranderegler ses över – ska den enskilde avkrävas fortsatt hög egen aktivitet vid ansökan? Hjälp från det allmänna? Kfm´s roll? Kommunernas roll? Borgenärernas roll? Utgångspunkten är att de som har rätt till skuldavskrivning enligt syftena med lagen också ska få detta

7 SVENSK INKASSO Snabbare betalningar
Långa betalningar i näringslivet leder till brister i likviditet och lönsamhet 2000 års EG-direktiv revideras 2011 och kräver lagändringar 16 mars 2013 Betalningsperiodens längd Dröjsmålsränta indrivningskostnader

8 SVENSK INKASSO Snabbare betalningar
SOU 2012:11, utredning av hovrättsrådet Mikael Forsgren föreslår lagändringar i svensk förmögenhetsrätt Huvudregel för betalning är anfordran – ny tvingande regel i räntelagen föreslås; förfall senast 60 dagar från krav (30 om myndighet är gäldenär) om inget annat aktivt och uttryckligt godtas av borgenären Dröjsmålsränta, dispositiv regel finns - referensränta plus 8 % - avtalsvillkor om annat utan verkan enligt allmänna regler om oskälighet Indrivningskostnader; minst 450 kr (avräkning om inkassoåtgärder vidtas), andra avtalsvillkor utan verkan

9 SVENSK INKASSO


Ladda ner ppt "Skuldsanering för evighetsgäldenärer"

Liknande presentationer


Google-annonser