Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götaland 2020 Ny tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland för den kommande programperioden Ersätter nuvarande tillväxtprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götaland 2020 Ny tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland för den kommande programperioden Ersätter nuvarande tillväxtprogram."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götaland 2020 en ny tillväxt och utvecklingsstrategi för perioden 2014-2020

2 Västra Götaland 2020 Ny tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland för den kommande programperioden Ersätter nuvarande tillväxtprogram för Västra Götaland och Skaraborg Varje delregion har utformat en plan för hur genomförandet av strategin ska ske den kommande tre åren, dvs Fokus på frågor där det krävs en kommun- och sektorsövergripande samverkan för att göra skillnad

3 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN SVERIGE EU
Vision Västra Götaland – Det Goda Livet Vision INNOVATIONSSTRATEGI INFRAPLANERING etc EU 2020 Mål DELREGIONALA STRATEGIER EXEMPEL: GR UTHÅLLIG TILLVÄXT KOMMUNAL SAMVERKAN ETC GEMENSAM STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING INFRASTRUKTUR KULTUR MILJÖ NÄRINGSLIV UTBILDNING ARBETSMARKNAD FORSKNING POLITIKOMRÅDEN Strategi STRUKTURFONDER FORSKNING INFRASTRUKTUR MILJÖ KULTUR Program GENOMFÖRANDEPLANER FYRBODAL, GR, SUHÄRAD, SKARABORG GENOMFÖRANDE I REGIONÖVERGRIPANDE HANDLINGSPROGRAM Åtgärder

4 EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Lösa urbana utmaningar i de större städerna Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverka med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland EN LEDANDE KUNSKAPSREGION  EN REGION FÖR ALLA EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Internatikonell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden GE INVÅNARNA BÄSTA MÖJLIGA UTVECKLINGSFÖR-UTSÄTTNINGAR DET GODA LIVET OCH EN HÅLLBAR UTVECKLING FYRA TEMAN NIO OMRÅDEN 32 PRIORITERINGAR VISION MÅL

5 Skaraborgs genomförandeplan 2014-2016
En process med hög delaktighet och bred förankring Fokus på 19 av de 32 prioriterade frågorna För varje fråga har vi satt en tydligt effektmål samt angivit mål och inriktning för de åtgärder vi avser göra under perioden Drygt 20 miljoner kronor per år i budget för att stimulera genomförandet av planen

6 En ledande kunskapsregion
Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion

7 En region för alla Bryta utanförskap och segregation, stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom Lösa urbana utmaningar i de större städerna Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

8 En region där vi tar globalt ansvar
Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling

9 En region som syns och engagerar
En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland

10 Exempel på målsättningar:
Åtta av tio unga (18-30 år) uppger att de kan tänka sig att bli företagare 4800 nya företag startas åren i Skaraborg och 50% av alla nya företag år har minst en kvinna i ledningen En högre tillväxttakt i små och medelstora företag i Skaraborg än riket Ökande nationella och internationella satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer inom Skaraborgs styrkeområden Kvalitetssäkrad och enkel tillgång till praktik och ferieplatser i arbetslivet för fler i grund- och gymnasieskola Antalet mentorsplatser, examensarbeten och praktikplatser ökar kontinuerligt och fler eftergymnasiala utbildningar drivs med en mer direkt koppling till arbetslivet 45 % av ungdomarna ska påbörja eftergymnasial utbildning inom tre år efter genomförd gymnasieutbildning och skillnaden mellan kvinnor och män i olika delar av regionen ska minska

11 Exempel på målsättningar (forts):
Avhoppen från skolan ska minska till under 9 % Kvalitetssäkrad validering och en självständig och samordnad studie- och yrkesvägledning Beslut om en utbyggd infrastruktur som möjliggör en fortsatt vidgning av de lokala arbetsmarknaderna i Skaraborg och … 90% av persontransportarbetet med buss ska utföras med fossilfri energi och kollektivtrafiken ska använda 5 % mindre energi per personkilometer En gemensam strukturbild för Skaraborgs långsiktiga utveckling baserad på hållbar utveckling Förbättrade villkor för lokal produktion av livsmedel och bioenergi En växande andel unga upplever Skaraborg som en attraktiv plats Besöksnäringen omsätter mer än 4 miljarder kronor vilket motsvarar en tillväxt närmare 15 %

12 Beslut i styrelsen att fastställa bifogat förslag till genomförandeplan för Skaraborg avseende ”Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland ”, del 1 att ge de tjänstemannagrupper och beredningar som är knutna till förbundet i uppdrag att arbeta för ett framgångsrikt genomförande av planen under perioden Former för avstämning och utvärdering fattas i samband med att styrelsen fastställer del 2 av genomförandeplanen. att rekommendera medlemskommunerna att beakta genomförandeplanens prioriterade frågor, åtgärder och mål i sin verksamhetsplanering.

13 Regional ut-vecklings-strategi Förvaltande myndigheter
Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden Europa 2020 EU nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden, Nationellt reformprogram, strategier Nationell nivå Nationellt program för regionalfond Nationellt program för socialfond Nationellt program för landbygdsfond Nationellt program för havs/fiskerifond Regional ut-vecklings-strategi 8 regionala handlingsplaner Regionala handlingsplaner med regionala urvalskriterier 8 regionala program Regional nivå Förvaltande myndigheter TVV ESF rådet JBV


Ladda ner ppt "Västra Götaland 2020 Ny tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland för den kommande programperioden Ersätter nuvarande tillväxtprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser