Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av etableringsinsatser i Västerbotten, 2012-2013 Projektledare: Elina Pettersson Projektägare: Umeå Kommun i samarbete med länets övriga kommuner,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av etableringsinsatser i Västerbotten, 2012-2013 Projektledare: Elina Pettersson Projektägare: Umeå Kommun i samarbete med länets övriga kommuner,"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av etableringsinsatser i Västerbotten, 2012-2013 Projektledare: Elina Pettersson Projektägare: Umeå Kommun i samarbete med länets övriga kommuner, Länsstyrelsen Finansiering: § 37- projektmedel från Länsstyrelsen

2 Mottagandet av ensamkommande barn i Västerbotten Kartläggningens syfte ge Länsstyrelsen i Västerbotten en överskådlig bild av mottagandet av ensamkommande barn i kommunerna i länet. identifiera utvecklingsområden och goda exempel kring mottagandet underlätta planering av framtida insatser och ett effektivt genomförande av dessa.

3 Metod Frågeformulär och intervjuer som riktats till kommunernas boendeföreståndare vid HVB-hem för ensamkommande barn. Kartläggningen är uppdelad i två delar. - en kvantitativ del som behandlar verksamhetshistorik och verksamhetsaktuellt - en kvalitativ del som behandlar samverkan på lokal och regional nivå samt respondenternas synpunkter kring möjligheter och utvecklingsområden kring mottagandet av ensamkommande barn.

4 Antal ensamkommande barn som anvisats till Västerbotten Skellefteå251 Umeå123 Vännäs20 Robertsfors18 Norsjö82 Storuman30 Dorotea27 Vilhelmina15 Åsele52 Lycksele31 Västerbotten649 -Antal ensamkommande barn som anvisats fr.o.m. 2006 (eller verksamhetsstart ) t.o.m. 31 mars 2012 31 Mars 2012 fanns 300 ensamkommande barn inskrivna i kommunernas verksamheter Första kvartalet 2012 har 43 ensamkommande barn anvisats till Västerbotten

5 Mottagna ensamkommande barn i Västerbotten (2006- första kvartalet 2012)

6 Problematiskt med siffror och statistik för verksamhetshistorik Hög arbetsbelastning Avsaknad på efterfrågan från politiskt håll

7 Ytterligare resultat och slutsatser utifrån kartläggningen Det finns ett starkt engagemang för ensamkommande barn bland Västerbottens mottagande kommuner och inte minst länets HVB-hemsföreståndare. Det finns behov av mer kontinuerlig och systematisk uppföljning av kommunernas verksamhet för ensamkommande barn. Det finns anledning att utveckla både den lokala- och den regionala samverkan kring ensamkommande barn Större deltagande i mottagandet av ensamkommande barn efterfrågas från : - Politiker - Landstinget (särskilt Barn och ungdomspsykiatrin) - Socialtjänsten - privata hyresvärdar - Näringsliv och privata företag Respondenterna föreslår en regional verksamhetssamordnare för att främja regional samverkan samt ett gemensamt regionalt förhållningssätt för mottagandet.

8 Kartläggning av sfi i Västerbotten Syfte och metod ge en överblick av Västerbottens kommunala verksamheter kring svenskundervisning för invandrare. Resultatet bygger på inhämtande av statistik och intervjuer med länets 15 sfi-rektorer Rapporten, ett underlag för sfi rådslag - En utvecklingsåtgärd inom dokumentet ”regional utvecklingsstrategi för etablering av nyanlända i Västerbotten 2012”

9 Antal sfi-studerande, antal flyktingar och andel flyktingar vid sfi i Västerbotten 2011 KommunAntal Sfi-eleverAntal flyktingar2Andelflyktingar vid sfi Skellefteå325i.u Bjurholm311961% Vännäs342265% Vindeln20840% Nordmaling532649% Roberstfors433172% Dorotea322991% Lycksele562850% Malå423379% Norsjö454089% Sorsele615590% Storuman331030% Umeå67813520% Vilhelmina655483% Åsele19211% Totalt153749232%

10 Några av de områden där sfi lyckas bra Samtliga 15 kommuner i länet erbjuder sfi minst 15 timmar i veckan till de som har rätt att delta i utbildningen. Samtliga sfi-skolor kan erbjuda utbildningen inom den tidsgräns som skollagen rekommenderar- 3 månader för samtliga och 1 månad för personer som omfattas av etableringslagen. Alla sfi-skolor erbjuder studie och yrkesvägledning Sfi-skolor i Västerbotten ligger bra till i jämförelse med rikssnittet vad gäller avbrott av studier vid sfi och de avbrott som görs beror i stor utsträckning pga. arbete I länet finns många engagerade och dedikerade både lärare och rektorer. Man arbetar aktivt för att kunna erbjuda de studerande individanpassad undervisning som utgår från den enskildes behov och förutsättningar i så stor utsträckning som möjligt

11 Förbättringsområden för sfi i Västerbotten Ökad flexibilitet Förbättrad samverkan med bl.a Arbetsförmedlingen kring praktikanskaffning Kortare studieuppehåll vid samtliga sfi-skolor Stärkta rutiner för strukturerad uppföljning

12 Flexibilitet vid sfi i Västerbotten Kommuner med anpassade inriktningar av sfiKommuner med kvälls- och distanskurser 7 av 15 kommuner saknar lokala överenskommelser där sfi ingår.

13 Ökad flexibilitet vid sfi i Västerbotten Fler anpassade inriktningar - yrkes-sfi, analfabetisering, intensiv-sfi Utökade möjligheter att kombinera sfi med andra studier tex. annan vuxenutbildning Större utbud av kvälls- och distanskurser Studiehandledning och undervisning på modersmål Regional samverkan för ökad gemensam kapacitet vid sfi

14 Samverkan kring praktikanskaffning Studerande som 2011 utförde praktikSfi-skolor som 2011 samverkat kring praktikanskaffning

15 Förbättrad samverkan kring praktikanskaffning Samtliga berörda aktörer, d.v.s. sfi och kommunernas övriga förvaltningar samt Arbetsförmedlingen m.fl. måste bli bättre på att aktivt uppsöka praktikplatser för de sfi- studerande Förbättra informationen till– och kontakten med Näringslivet Lokala överenskommelser i länets samtliga kommuner där sfi inkluderas och där praktikanskaffning regleras Synkronisering/ kordinering av etableringsinsatser Gemensam planering

16 Omställningar av studieuppehåll - 14 av 15 sfi-skolor har minst 4 veckors studieuppehåll - Fr.o.m. juli 2012 ställs högre krav på kontinuerlig undervisning året om - Regional samverkan för att bemöta de nya kraven ?

17 Stärkta rutiner för strukturerad uppföljning - 6 av 15 kommuner saknar rutiner för uppföljning av sfi-verksamheten

18 Sfi rådslag Den 4 oktober - sfi rådslag för skolchefer och utbildningspolitiker Där diskuterades; Hur man lokalt/regionalt kan förbättra möjligheterna till flexibla lösningar inom sfi? Hur kan man lokalt/regionalt förbättra möjligheterna till praktik för studerande vid sfi? Hur kan man lokalt/regionalt förbättra möjligheterna till att bedriva sfi kontinuerligt under hela året? Hur kan man lokalt/regionalt förbättra möjligheterna till uppföljningar av sfi? Vilka områden/frågor är intressanta att följa upp över tid och på länsnivå?

19 Tack för er tid och uppmärksamhet !!!


Ladda ner ppt "Uppföljning av etableringsinsatser i Västerbotten, 2012-2013 Projektledare: Elina Pettersson Projektägare: Umeå Kommun i samarbete med länets övriga kommuner,"

Liknande presentationer


Google-annonser