Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten"— Presentationens avskrift:

1 Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten

2 Bedömningsgrunderna Ekologisk status: Handbok 2007:4 (Bilaga B- Kustvatten och vatten i övergångszon) Kemisk status: Direktiv 2008/105/EG (Dotterdirektivet)

3 Ekologisk status (kvalitetsfaktorer)
Sammanvägning av kvalitetsfaktorerna ger ekologisk status Bottenfauna Makroalger och gömfröiga växter Växtplankton Siktdjup Näringsämnen Syrebalans Särskilda förorenade ämnen (SFÄ) (Hydromorfologi, Främmande arter) Dålig Otillfredställande Måttlig God Hög Biologiska Fysikalisk/kemiska

4 Kemisk status 33 prioriterade ämnen (ämnesgrupper) Gränsvärden
Mätdata krävs! God Uppnår ej god

5 Kvalitetsfaktorer (Biologiska)
Bottenfauna Arter har olika känslighetsvärden. Beroende på antalet individer av var art och vilket känslighetsvärde arten har fås ett värde för området. Detta jämförs med bedömningsgrunderna och ger en statusbedömning. Makroalger och gömfröiga växter Olika arter har olika poäng som summeras och sedan divideras med jämförvärde för att ta fram ett EK-värde. EK-värdet jämförs med tabell i bedömningsgrunderna för att utröna områdets status Växtplankton Uppmätta värden jämförs med jämförvärden (baserade på vattentyp) och ger en ekologisk kvalitetskvot (EK-värde) EK-värdet jämförs mot fastställda klassgränser i bedömningsgrunden för att utröna områdets status

6 Kvalitetsfaktorer (Fysikalisk/Kemiska)
Näringsämnen, Siktdjup Uppmätta värden jämförs med jämförvärden (baserade på vattentyp) och ger en ekologisk kvalitetskvot (EK-värde) EK-värdet jämförs mot fastställda klassgränser i bedömningsgrunden för att utröna områdets status Syrebalans Uppmätt halt jämförs med jämförvärde (3,5 ml/l) Om uppmätt halt är lägre än jämförvärde tas finns ytterligare steg för att utröna om syrgasbristen är säsongsmässig, flerårig eller ständigt förekommande Särskilt förorenande ämnen Ämnen som släpps ut i ”betydande mängd” jämförs mot bedömningsgrunder (ej Handbok 2007:4)

7 Kvalitetsfaktorer (Övriga)
Hydromorfologi Muddringar, pirar, bryggor, hamnar etc. som kan påverka vattenförekomstens status. Har ej bedömts Främmande arter Bedömdes inte utgöra något hot inom distriktet (i dagsläget) Förhållandena i Bottenviken gör det svårt för nya arter att få fotfäste (Förekommer dock främmande arter) Kommer att större hänsyn till nästa cykel

8 Bedömning Biologiska Fysikalisk/Kemiska (Hydromorfologi)
Alla ”klasser” (Hög-Dålig) Fysikalisk/Kemiska Om Biologiska kvalitetsfaktorerna visar Hög eller God status, bedöms fysikalisk/kemiska. Kan sänka status från Hög eller God till som lägst Måttlig. (Hydromorfologi) Om biologiska och Fysikalisk/kemiska kvalitetsfaktorerna visar Hög status, bedöms Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Kan sänka status till som lägst God.

9 Bakgrundsdata HOME NMÖ/RMÖ Recipientkontrolldata
Näringsstatus Recipientkontrolldata Bottenfauna Klorofyll Prio och SFÄ Veriferingsdata Näringsämnen Klorofyll, Biovolym NMÖ/RMÖ Näringsämnen Klorofyll, Biovolym Prio och SFÄ Annat underlag för expertbedömning Förorenade områden Fiskeribiol. undersökningar EV. något om säkerheten i bedömningarna.

10 Bensträckare???

11 Utförande Ekologisk status Bottenfauna Växtplankton Makroveg Syrehalt
Näringsämnen Siktdjup SFÄ Kemisk status Prioriterade ämnen Bedömningsgrunder Sammanvägning Bottenfauna och Makroveg. Användes ej pga brister i bedömningsgrunder och dåligt med data (makroveg)? SFÄ användes vid klassningen

12 Skillnader mot andra distrikt
Bottenfauna Bedömdes men togs ej med i statusklassningen Bedömningsgrunder är dåligt anpassade för Bottenviksförhållanden Makrovegetation Bedömdes ej Endast data från ett område Bedömningsgrunder dåligt anpassade för Bottenviksförhållanden Prioriterade och Särskilt Förorenande Ämnen…

13 PRIO och SFÄ Andra bedömningsgrunder (för sediment och fisk)
NV Rapport 4914 Om tydlig avvikelse eller sämre = måttlig status OSPAR Om gränsvärden överskreds = måttlig status Andra underlag som stöd för expertbedömning Förorenade områden Fiskeribiologiska undersökningar OBS! Ej PRIO-ämnen För att klassa ner den kemiska statusen behövdes mätvärden som översteg gränsvärden i BG. Annat underlag användes endast vid bedömningen av SFÄ el. som stöd till bedömning av KS.

14 Resultat från provtagningar tyder på storskalig spridning av förorenande ämnen. Pga. detta gjordes expertbedömningen att ingen kustvattenförekomst inom distriktet hade högre status än god.

15 Så blev det… ES KS

16 Utfall Totalt finns 59 kustvattenförekomster i Norrbotten
20 vattenförekomster är klassade med mätdata (Näring, Siktdjup, växtplankton) 17 vattenförekomster klassade med mätdata (PRIO-ämnen) 23 (eg. alla) vattenförekomster klassades med mätdata/expertbedömning (Särskilt förorenande ämnen)

17 Bensträckare???

18 Miljökvalitetsnormer (MKN)
Målet – Dvs. den status vattenförekomsten ska/har potential att uppnå I första hand ”God status/potential” till målåret 2015 Först efter 22 december detta år kan en norm anses överträdd I Norrbotten har vattenförekomster med sämre status än god givits undantaget ”Tidsfrist” till 2021 med anledningen Tekniskt omöjligt att hinna genomföra åtgärder så statusen blir god till 2015

19 Bedömning av MKN Bedömningen av MKN sker genom hänsynsreglerna
2 kap 2-6 MB. (Försiktighetsprincipen, kunskapskravet, BMT, Lokaliseringskravet) Rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7 § 1 st MB ”Icke försämring” avser förbättring eller bibehållande av status till 2015/2021

20 Undantag Tidsfrist – Tekniskt omöjligt/ekonomiskt orimligt
Annat målår 2021/2027 (i stället för 2015) Kraftigt modifierade vatten/Konstgjorda vatten Har ej tagits fram för Norrbotten (Fastställda riktlinjer saknas) Få vattenförkomster uppfyllde kraven Påverkan gav sämre klassning enligt övriga kvalitetsfaktorer vilket gav undantag i form av tidsfrist och därigenom tid att inför nästa omklassning göra bättre bedömning Ekologisk potential istället för ekologisk status Lägre kvalitetskrav

21 Brister i bedömningsgrunderna
Bottenfauna (ej ”Norrlandsanpassad”) Få känslighetsvärden för söt/brackvattenarter Klorofyll a (ej ”Norrlandsanpassad”?) Biovolym visar generellt på bättre status än klorofyllvärden. SFÄ, PRIO Bedömningsgrunder (ff.a. Andra matriser och fler ämnen!) KMV Beslut 2011 om att inte avsätta några nya KMV vid vattenförekomstuppdelningen Prioriterad fråga på HaV

22 Hur går vi vidare? Utveckling av bedömningsgrunderna Allmänt
- Se över klassgränser - Minimikrav för bedömningsgrunden? Växtplankton - Möjligheter att använda artsammansättningen av växtplankton? - Problemet med klorofyll a Bottenfauna - Fler känslighetsvärden för sötvattensarter Makrovegetation - Ta fram bedömningsgrunder för mjuka bottnar - Använda artsammansättning istället för djuputbredning? Förorenande ämnen - Gränsvärden för sediment och biota Fysisk påverkan - Nationella riktlinjer (Finns inga bedömningsgrunder ännu) Främmande arter - Nationella riktlinjer (finns inga bedömningsgrunder ännu)

23 Vad hinner ändras till nästa år?
Projekt startat av HaV (WATERS) där bedömningsgrunder ska ses över, troligen hinner dock mycket lite åtgärdas till nästa år… Allmänt - Se över klassgränser (Ja, till viss del) Växtplankton - Klorofyll a (Kanske) Bottenfauna - Fler känslighetsvärden för sötvattensarter (Nej) Förorenande ämnen - Gränsvärden för sediment och biota (Till viss del, handbok på gång) Fysisk påverkan - Nationella riktlinjer (Nej troligen inte, men prioriterad fråga) Främmande arter - Nationella riktlinjer (Nej)


Ladda ner ppt "Statusklassning inom Bottenvikens vattendistrikts kustvatten"

Liknande presentationer


Google-annonser