Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012"— Presentationens avskrift:

1 Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012
Hållbar Tillväxt Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012

2 TYRÉNS PÅ 2 MINUTER Grundades 1942 av visionären Sven Tyrén
Tyréns sysselsätter drygt medarbetare på ett 20-tal platser i landet. Omsättningen 2011 var drygt MSEK År 2011 satsades 20 MSEK på FoU VD för Tyréns är Ulrika Francke

3 OM TYRÉNS Tyréns är ett av Sveriges ledande konsult- företag inom samhällsbyggnad med omkring 1200 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

4 VÅRA MARKNADER INFRASTRUKTUR BYGGNADER KLIMAT & MILJÖ VATTEN
SAMHÄLLSPLANERING INDUSTRI

5 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna
Resurserna är ojämnt fördelade: 1/5 av befolkningen lägger beslag på 4/5 av resurserna Inga generationer har lånat så mycket av framtiden: både stater och enskilda hushåll OK att låna om hållbara investeringar – men ??

6 Europas strategi för smart och hållbar tillväxt
Smart tillväxt Hållbar tillväxt Tillväxt för alla Mål för Sveriges regionala utveckling samt Mål för Sveriges klimat- och energipolitik "Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft". Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är: att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990 att energieffektiviteten ökas med 20 procent

7 "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Brundtland kommissionen

8 HÅLLBAR TILLVÄXT – vad är det då?
Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått Ekonomi (från gr. oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

9 “The world we have created today as a result of our thinking thus far has problems which cannot be solved by thinking the way we thought when we created them.”

10 SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA
Övergripande inriktningar SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraft Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutveckling Regional attraktivitet Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat

11 - Gift ihop ekonomi och ekologi – Grön Ekonomi
SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraft Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutveckling Regional attraktivitet Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat Ny organisation av forskning och utbildning – att förstå hur saker och ting hänger ihop! Stark prioritet: Bredda ekonomutbildningen och reformera ekonomins ramverk: - Gift ihop ekonomi och ekologi – Grön Ekonomi - Ge Naturkapital + ekosystemtjänster ett värde - Nya indikatorer för att mäta välfärd och livskvalitet -Fokus på energi- och resurseffektivitet; Sänk skatten på arbete och höj den på uttag av knappa resurser -Nya affärsmodeller – funktionsförsäljning istället för produktförsäljning -Finanssektorn måste ta höjd för klimat- och miljörisker

12 Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinerare, som bin och humlor. Vad skulle hända om denna ekosystemtjänst inte längre fungerade? Konsekvenserna är svåra att överblicka, men de ekonomiska kostnaderna skulle bli enorma. Bara i Sverige beräknas det ekonomiska värdet av binas pollineringstjänster till två-trehundra miljarder kronor

13 Effektivare resursanvändning
SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraft Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutveckling Regional attraktivitet Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat Effektivare resursanvändning •Från produktförsäljning till funktionsförsäljning •Fokus på användningen, ej produktionen; internaliserar risk och avfall; ökar livslängden •Återbruk, återvinning och rekonditionering •Skapar nya jobb lokalt

14 Exempel på funktionsförsäljning – ny affärsmodeller
•Rolls Royce hyr ut jetmotorer •Xerox offererar kopieringstjänster •Michelin hyr ut bildäck •Interface hyr ut heltäckningsmattor I samtliga dessa fall har användningen av energi, CO2 o material reducerats kraftigt •Nu har turen kommit till B2C (Business-Consumer) – datorer, mobiler, bilar, hushållsmaskiner, textilier Innovation och tekniksprång •Ökad energi- och resurseffektivitet •Sluta kretsloppen – from cradle to cradle •Biomimicry – lära av naturen •Restprodukter inte ses som avfall – istället resurser för nya produkter o tjänster •Jordbruk – stärka eko-tjänster + binda kol i marken •ICT för att underlätta hållbara lösningar •Systemlösningar •Transformativa lösningar; Ex ”läsa tidningen på nätet”, ”ersätta fysiska möten med videokonferenser”, ”noll-energihus”

15 Nyckelfrågor på läns- och kommunnivå för att skapa Hållbar Tillväxt
Markanvändningen Konsumtionsmönster Energiförsörjningen Instrument: Översiktsplaner LOU Bostäder och lokaler Avfall och restprodukter Utbildning Offentlig upphandling Viktiga sektorer •Bostäder och byggande •Samhällsplanering i stort, inkl transporter •Industrier – effektivisering o hur utnyttja spillvärme •Nya affärsmodeller •Turism – hur organisera transporterna? Transformativa lösningar innebär enligt den vedertagna definitionen lösningar som bidrar till minst 80% mindre resursanvändning och CO2 utsläpp. Det handlar om lösningar som ofta tillhandahåller en service eller en funktion på ett nytt, alternativt sätt än vad som konventionellt var meningen från början. - Vi måste till exempel flyga mindre. Men vi ska inte sluta flyga. Det vi ska göra är att börja använda nya sätt att mötas - till exempel genom videomöten, säger Dennis Pamlin som ett exempel på en typiskt transformativ lösning. En annan transformativ lösning är att sluta använda papper och gå över till en digital informationshantering. - Amazon sålde förra året för första gången fler digitala böcker än vanliga böcker. Och det är dit vi är på väg. Redan idag pratar folk om "dead tree books" som något väldigt gammaldags, Transporter Generell utmaning: Transformativa förändringar=lösningar som bidrar till minst 80% mindre resursanvändning och CO2 utsläpp. Det handlar om lösningar som ofta tillhandahåller en service eller en funktion på ett nytt, alternativt sätt än vad som konventionellt var meningen från början.

16 Tack för mig! Malin Lagerwall 010-452 32 41 malin.lagerwall@tyrens.se


Ladda ner ppt "Malin Lagerwall Tyréns AB Lycksele 26/9 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser