Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendenämnden Blekinge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendenämnden Blekinge"— Presentationens avskrift:

1 Förtroendenämnden Blekinge

2 Obligatorisk nämnd enligt Lag om patientnämndsverksamhet mm
Infördes först på försök i samband med större översyn av Hälso- och sjukvårds-lagstiftningen tidigt 1980-tal Permanentades 1992

3 Förtroendenämndens lagreglerade uppdrag:
..att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

4 genom att: hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen inom hälso- och sjukvård främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

5 ……och att hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vård-givare och vårdenheter

6 Stödja och hjälpa patienter inom:
1.den hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting 2.den hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner, och den allmänna omvårdnad enl. socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård

7 3. den tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting

8 Nämnderna ska också informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet

9 Nämnderna ska… uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn senast sista februari lämna redogörelse till Socialstyrelsen över verksamheten föregående år

10 Nämnderna ska också utse stödperson till patient som önskar detta och vårdas enligt psykiatrisk tvångslagstiftning eller tvång enligt smittskyddslagen förenad med frihetsberövande

11 Överlåtelse av uppgifter
Kommuner får överlåta uppgifterna enl. denna lag till landstinget om man kommer överens om detta. Kommunerna får lämna ekonomiskt bidrag som motiveras av detta. För Blekinges del finns avtal med samtliga kommuner om detta 2011 – 2014 Ersättning 2011 tot. 297 tkr

12 Förtroendenämndens uppdrag
Reglementet, fastställt av fullmäktige, ger nämnden rätt att: - begära den information och hjälp från verksamheterna som behövs - få information om vilka åtgärder som vidtagits i ärenden eller med anledning av dessa Nämnden är också etisk nämnd

13 Hur arbetar nämnden ? tar del av samtliga inkomna ärenden som kansliet färdigbehandlat och dokumenterat tar del av olika sammanställningar över som kansliet tagit fram ur kontakterna tar del av kansliets iakttagelser av tendenser och viktiga händelser och förslag till åtgärder

14 Skaffar ytterligare underlag genom att ge uppdrag till kansliet
Skaffar information genom omvärlds-bevakning

15 Gör egna iakttagelser i materialet
Styr genom beslut om: uppdrag till kansliet om t.ex. särskilda områden som ska bevakas och följas upp, om viss återrapportering som ska begäras, mm återrapporter till politiska organ enl. reglementet: LF, LS och HSB andra aktiviteter

16 Hur arbetar kansliet ? Tar emot enskildas frågor, synpunkter och kritik (och lite beröm också…) Ger råd, tips om rättigheter och möjligheter och hur man själv kan agera Erbjuder mera information, material, mm

17 Många patienter säger:
”Jag vill inte att detta ska hända någon annan patient !”

18 Arbetsgång i korthet Inkommen fråga, klagomål, synpunkt
Vissa frågor besvaras av kansliet direkt Rådgivning som underlag för patientens eget agerande

19 Struktur för registrering och rapportering
Vård och behandling - fel eller försenad diagnos, missnöje med behand-lingsresultat, läkemedelsfrågor, uppkommen skada Organisation, regler och resurser - kallelser, remisser, tillgänglighet, sekretess, avgifter, uteblivna besked Bemötande - personalen lyssnar ej, nonchalans, bristande information, språkproblem Övrigt

20 Kansliet vidarebefordrar frågor eller klagomål till vården enl
Kansliet vidarebefordrar frågor eller klagomål till vården enl. patientens önskan Svar från vården med sin syn på det hela Vidarebefordras till patienten…. …som hör av sig igen och är nöjd el. inte nöjd …eller som inte hörs av igen

21

22 BEFOGENHETER Nämnden och dess tjänstemän har rätt att:
- få den information och hjälp från verksam-heterna som behövs för att fullgöra uppdraget - få information om vilka åtgärder som vidtagits i olika ärenden eller med anledning av dessa

23 Dokumentation Kansliet har ett IT-baserat för system för registrering av ärenden. Fungerar för anteckningar, diarieföring av handlingar, uttag av rapporter, mm. Ytterligare 10 kanslier runt om i landet har samma system (VSP). Vid telefonsamtal förs minnesanteckningar Brev och mail skannas

24

25

26

27 Vad visar antalet klagomål egentligen ??
Vilket är bra ? Vilket är dåligt ?

28 Få synpunkter och klagomål kan betyda:
att verksamheten är välfungerande, och patienterna är nöjda behandlingsresultaten uppfyller förväntningarna

29 Men kan också betyda…… verksamheter med äldre, kroniskt och/eller svårt sjuka som upplever stark beroende-ställning verksamheter med patienter som har svårt att föra sin egen talan bristande information om möjligheten att lämna synpunkter och kritik avvisande attityd inom verksamheten p.g.a. att man känner sig angripen och anklagad

30 Många synpunkter och klagomål kan betyda:
en verksamhet med brister av något slag, och därför missnöjda patienter

31 Men kan också betyda öppet och tillåtande klimat hos ledning och personal, lyhördhet uppmuntran till patienter och anhöriga att komma med synpunkter verksamhet med unga och i övrigt "friska" patienter som inte upplever beroendeställning

32 ”Annan grund” för klagomål
patienten accepterar inte att man inte får det man begär av vården (t.ex. viss undersökning, sjukskrivning, vissa läkemedel), eftersom detta är medicinskt obefogat el. felaktigt inte helt framgångsrikt behandlingsresultat ej undvikbara negativa händelser oplanerade/oförutsägbara störningar

33 Bidrag till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården genom att…..
rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgivare och vårdenheter  verksamhetschefer och andra chefer får sammanfattningar och sammanställningar tre ggr/år nära kontakt med patientsäkerhetsavdel-ningen inkl. chefläkarna kontakt med kommunernas MAS:ar

34 Tack för uppmärksamheten!
Ronny Andersson Verksamhetschef Förtroendenämndens kansli


Ladda ner ppt "Förtroendenämnden Blekinge"

Liknande presentationer


Google-annonser