Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendenämnden Blekinge1. 2 Obligatorisk nämnd enligt Lag om patientnämndsverksamhet mm Infördes först på försök i samband med större översyn av Hälso-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendenämnden Blekinge1. 2 Obligatorisk nämnd enligt Lag om patientnämndsverksamhet mm Infördes först på försök i samband med större översyn av Hälso-"— Presentationens avskrift:

1 Förtroendenämnden Blekinge1

2 2 Obligatorisk nämnd enligt Lag om patientnämndsverksamhet mm Infördes först på försök i samband med större översyn av Hälso- och sjukvårds- lagstiftningen tidigt 1980-tal Permanentades 1992

3 Förtroendenämnden Blekinge3 Förtroendenämndens lagreglerade uppdrag:..att utifrån synpunkter och klagomål 1.stödja och hjälpa enskilda patienter 2.bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

4 Förtroendenämnden Blekinge4 genom att: hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen inom hälso- och sjukvård främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

5 Förtroendenämnden Blekinge5 ……och att hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vård- givare och vårdenheter

6 Förtroendenämnden Blekinge6 Stödja och hjälpa patienter inom: 1.den hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting 2.den hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner, och den allmänna omvårdnad enl. socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård

7 Förtroendenämnden Blekinge7 3. den tandvård enligt tandvårdslagen som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting

8 Förtroendenämnden Blekinge8 Nämnderna ska också informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet

9 Förtroendenämnden Blekinge9 Nämnderna ska… uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn senast sista februari lämna redogörelse till Socialstyrelsen över verksamheten föregående år

10 Förtroendenämnden Blekinge10 Nämnderna ska också utse stödperson till patient som önskar detta och vårdas enligt psykiatrisk tvångslagstiftning eller tvång enligt smittskyddslagen förenad med frihetsberövande

11 Förtroendenämnden Blekinge11 Överlåtelse av uppgifter Kommuner får överlåta uppgifterna enl. denna lag till landstinget om man kommer överens om detta. Kommunerna får lämna ekonomiskt bidrag som motiveras av detta. För Blekinges del finns avtal med samtliga kommuner om detta 2011 – 2014 Ersättning 2011 tot. 297 tkr

12 Förtroendenämnden Blekinge12 Förtroendenämndens uppdrag Reglementet, fastställt av fullmäktige, ger nämnden rätt att: - begära den information och hjälp från verksamheterna som behövs - få information om vilka åtgärder som vidtagits i ärenden eller med anledning av dessa Nämnden är också etisk nämnd

13 Förtroendenämnden Blekinge13 Hur arbetar nämnden ? tar del av samtliga inkomna ärenden som kansliet färdigbehandlat och dokumenterat tar del av olika sammanställningar över som kansliet tagit fram ur kontakterna tar del av kansliets iakttagelser av tendenser och viktiga händelser och förslag till åtgärder

14 Förtroendenämnden Blekinge14 Skaffar ytterligare underlag genom att ge uppdrag till kansliet Skaffar information genom omvärlds- bevakning

15 Förtroendenämnden Blekinge15 Gör egna iakttagelser i materialet Styr genom beslut om: -uppdrag till kansliet om t.ex. särskilda områden som ska bevakas och följas upp, om viss återrapportering som ska begäras, mm -återrapporter till politiska organ enl. reglementet: LF, LS och HSB -andra aktiviteter

16 Förtroendenämnden Blekinge16 Hur arbetar kansliet ? Tar emot enskildas frågor, synpunkter och kritik (och lite beröm också…) Ger råd, tips om rättigheter och möjligheter och hur man själv kan agera Erbjuder mera information, material, mm

17 Förtroendenämnden Blekinge17 Många patienter säger: ”Jag vill inte att detta ska hända någon annan patient !”

18 Förtroendenämnden Blekinge18 Arbetsgång i korthet Inkommen fråga, klagomål, synpunkt Vissa frågor besvaras av kansliet direkt Rådgivning som underlag för patientens eget agerande

19 Förtroendenämnden Blekinge19 Struktur för registrering och rapportering Vård och behandling - fel eller försenad diagnos, missnöje med behand- lingsresultat, läkemedelsfrågor, uppkommen skada Organisation, regler och resurser - kallelser, remisser, tillgänglighet, sekretess, avgifter, uteblivna besked Bemötande - personalen lyssnar ej, nonchalans, bristande information, språkproblem Övrigt

20 Förtroendenämnden Blekinge20 Kansliet vidarebefordrar frågor eller klagomål till vården enl. patientens önskan Svar från vården med sin syn på det hela Vidarebefordras till patienten…. …som hör av sig igen och är nöjd el. inte nöjd …eller som inte hörs av igen

21 Förtroendenämnden Blekinge21

22 Förtroendenämnden Blekinge22 BEFOGENHETER Nämnden och dess tjänstemän har rätt att: - få den information och hjälp från verksam- heterna som behövs för att fullgöra uppdraget - få information om vilka åtgärder som vidtagits i olika ärenden eller med anledning av dessa

23 Förtroendenämnden Blekinge23 Dokumentation Kansliet har ett IT-baserat för system för registrering av ärenden. Fungerar för anteckningar, diarieföring av handlingar, uttag av rapporter, mm. Ytterligare 10 kanslier runt om i landet har samma system (VSP). Vid telefonsamtal förs minnesanteckningar Brev och mail skannas

24 Förtroendenämnden Blekinge24

25 Förtroendenämnden Blekinge25

26 Förtroendenämnden Blekinge26

27 Förtroendenämnden Blekinge27 Vad visar antalet klagomål egentligen ?? Vilket är bra ? Vilket är dåligt ?

28 Förtroendenämnden Blekinge28 Få synpunkter och klagomål kan betyda: att verksamheten är välfungerande, och patienterna är nöjda behandlingsresultaten uppfyller förväntningarna

29 Förtroendenämnden Blekinge29 Men kan också betyda…… verksamheter med äldre, kroniskt och/eller svårt sjuka som upplever stark beroende- ställning verksamheter med patienter som har svårt att föra sin egen talan bristande information om möjligheten att lämna synpunkter och kritik avvisande attityd inom verksamheten p.g.a. att man känner sig angripen och anklagad

30 Förtroendenämnden Blekinge30 Många synpunkter och klagomål kan betyda: en verksamhet med brister av något slag, och därför missnöjda patienter

31 Förtroendenämnden Blekinge31 Men kan också betyda...... öppet och tillåtande klimat hos ledning och personal, lyhördhet uppmuntran till patienter och anhöriga att komma med synpunkter verksamhet med unga och i övrigt "friska" patienter som inte upplever beroendeställning

32 Förtroendenämnden Blekinge32 ”Annan grund” för klagomål patienten accepterar inte att man inte får det man begär av vården (t.ex. viss undersökning, sjukskrivning, vissa läkemedel), eftersom detta är medicinskt obefogat el. felaktigt inte helt framgångsrikt behandlingsresultat ej undvikbara negativa händelser oplanerade/oförutsägbara störningar

33 Förtroendenämnden Blekinge33 Bidrag till kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården genom att….. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse till vårdgivare och vårdenheter  verksamhetschefer och andra chefer får sammanfattningar och sammanställningar tre ggr/år  nära kontakt med patientsäkerhetsavdel- ningen inkl. chefläkarna  kontakt med kommunernas MAS:ar

34 Förtroendenämnden Blekinge34 Tack för uppmärksamheten! Ronny Andersson Verksamhetschef Förtroendenämndens kansli ronny.andersson@ltblekinge.se 0455-73 10 90


Ladda ner ppt "Förtroendenämnden Blekinge1. 2 Obligatorisk nämnd enligt Lag om patientnämndsverksamhet mm Infördes först på försök i samband med större översyn av Hälso-"

Liknande presentationer


Google-annonser