Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet 2012 -2013

2 Alla kurvor är ganska linjära
Nulägesanalys Sedan 1993: Antalet medlemmar har minskat 46% Antalet aktiva har minskat 27% Antalet föreningar har minskat 22% Antalet starter har minskat 30% Alla kurvor är ganska linjära

3 Nulägesanalys Sedan 1993: Antalet arrangemang har minskat 17%
Antalet anmälda per arrangemang har minskat 20%

4 Nulägesanalys - ekonomi
Antalet anställda har justerats tidigare Klar koppling till resultatet

5 Nulägesanalys - ekonomi
Omsättningen har stigit ca 16% samtidigt som pengavärdet stigit 24%

6 Förändring i omsättning
33,4 Mkr 30,9 Mkr

7 Nulägesanalys Antalet anställda jämfört med medlemsantalet
1 anställd per 6000 medlemmar verkar vara ett nyckeltal År Anställda FK Omsättning Förbundet Resultat O-Ringen Egen kapital 2006 17 28 868 205 7868 2007 30 080 1 261 1 9 146 2008 18 30 781 -227 2 5 713 1 211 10 130 2009 21 31 372 -2 429 4 4 552 802 8 503 2010 20 29 551 -4 495 24 989 -116 3 887 2011 33 407 1 300 5 19 806 -1 500 3 687

8 Bakgrund – nulägesanalysen
Synovate undersökningen Orientering har många positiva förtecken Det finns ett intresse i allmänheten (Orientering som motionsaktivitet/naturupplevelse) Det finns ett behov Vi är för osynliga och tysta Skolan en viktig attitydpåverkare Medlemsundersökningen Gemensam bild med allmänheten i stort (sätter större pris på den sociala miljön och tävlingsmomentet) Intresserad av att driva de projekt som allmänheten är intresserad av (Skolan, Karttillgänglighet) Stark kompetens inom tävlingsverksamhet, Barn och ungdomsfrågor och demokrati Tydliga kompetensbrister (marknadsföring, profilering, försäljning) ”Sekt” beteende tydlig Förväntningar på SOFT att lägga vikt vid profilering, utveckling och tillväxt Stöd för TV satsning Inför Förbundsmötet i mars 2012 ser vi över verksamhetsplanen för svensk orientering. Under 2011 genomfördes en extern undersökning med hjälp av Synovate ”Allmänhetens Syn på orientering”. Undersökningen var överlag mycket positiv då den visade på ett klart intresse för orientering som motionsform och naturupplevelse. Den indikerade även det som man kanske vet, att allmänhetens intresse i motion överlag växer, och att orientering kan ha en plats att fylla det behovet. Men undersökningen visade också på att vi som idrott är för tysta och osynliga och behöver bli mer öppna utåt. Den pekade även på att skolan är en enormt viktigt attitydpåverkare. De so har haft en negativ upplevelse av orientering i skolan har det sedan med sig senare i livet och det begränsar intresset. Vi ville även stämma av en del av de saker som kom fram i den externa undersökningen via en intern undersökning och frågade 2000 medlemmar. Det positiva i detta är att vi har i stort en gemensam bild av orientering med allmänheten, dock sätter vi större värde vid den sociala gemenskapen och tävlingsmomentet i idrotten. Våra medlemmar säger sig vara intresserade av att driva de projekt som allmänheten efterfrågar som t ex att finnas i skolan och att jobba med projekt som tillgängliggör orientering som motionsform. Men det finns också klara tecken i undersökningen att vi måste jobba med öppenhet för att få bort ”sekt” beteende, dvs att vi är själva nog. Vi ställde även frågor om vad man jobbar med i den egna föreningen och det visar sig att det finns mycket stor kompetens och arbetsvilja i föreningarna kring tävlingsverksamhet, barn o ungdomsarbete och en stark demokrati, men det saknas kompetens kring marknadsföring, profilering och sponsorförsäljning. Till slut ställde vi även en del frågor om vad medlemmarna tyckte att det var viktigast att SOFT-kansliet arbetar med. Här är det tydligt att profilering, utveckling av idrotten och tillväxt är viktigast och kan kopplas till kompetensanalysen. Vi ställde även frågor om den satsning SOFT gör på att få profilering vis TV sändningar och det finns ett stöd blant medlemmarna för detta.

9 Svensk Orientering 2016 Synligt Tillgängligt Öppet VM på hemmaplan
Orientering en stark medieaktör VM på hemmaplan Världens bästa landslag Synligt Ökad uppmärksamhet väcker förnyat intresse Attraktivt för sponsorer Motion med ”karta” är status TV idrott Tillgängligt Barn får positiva orienterings-upplevelser i skolan Alla har tillgång till kartor Jämställdhet i alla led Stark O-Ringen finns i 4 grenar Föreningarna växer Öppet Orientering ungdomarnas nya favoritidrott Tröskeln till klubbstugan har sänkts

10 Våra mål Offensiv Orientering Världens bästa landslag över tid
Växa genom att attrahera fler Erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor Utveckla idrotten i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar Baserad på dessa 2 undersökningar och diskussioner lägger vi ett förslag till uppdaterad verksamhetsplan. Offensiv Orientering är fortfarande det samlingsbegrepp som vi vill använda för vår verksamhet och de 4 övergripande mål som beslutades redan vid Förbundsmötet 2008 skall ge inriktningen på hela orienterings Sveriges arbete. Men vi föreslår att börjar jobba med målbaserade verksamheter, dvs att för att nå de övergripande målen behövs att vi; Utökar synligheten för vår idrott Utökar tillgängligheten till vår verksamhet Blir mer öppna i verksamheten Och grundläggande till detta skall SOFT utöva mycket bra medlemsservice för att föreningarna skall kunna bedriva effektiv och värdefull verksamhet. SOFTs roll skall vara att vara drivande i synlinghet, tillgänglighet och öppenhet, och vara stödjande i medlemsservice. Alla 3 delar av verksamhetsplane behövs; T ex 8-åriga Kalle ser landslagsstjärnorna vinna medlajer i TV och ett intresse för orientering väcks. Då behöver vi en förening med verksamhet i närområdet som kan ta emot Kalle. Och så behöver vi en öppenhet i föreningen som gör att Kalle och kanske hela familjen känner sig välkomna till vår idrott och vill stanna kvar.

11 Reflektioner Med den långsiktiga utvecklingen vi har inom svensk orientering måste justeringar göras på förbundskansliet. Det handlar egentligen inte om annat än att backa 4-5 år. Ingen verksamhetsplan de senaste 18 åren har vänt utvecklingen. Behövs det mer genomgripande åtgärder och förändringar? Den positiva utvecklingen 2011 bör stärkas och utvecklas. Synlighet av landslagens framgångar Bredda kommunikationen även på andra områden (livsstil) En Verksamhetsplan som bäst ledar oss till uppfyllelse av samtliga de övergripande målen i Offensiv Orientering

12 Förslag – Verksamhetsplan struktur
Offensiv Orientering Världens bästa landslag över tid Växa genom att attrahera fler Erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor Utveckla idrotten i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar Synlighet Tillgänglighet Öppenhet Drivande Verksamhet (SOFT) Stödjande verksamhet Medlemsservice Baserad på dessa 2 undersökningar och diskussioner lägger vi ett förslag till uppdaterad verksamhetsplan. Offensiv Orientering är fortfarande det samlingsbegrepp som vi vill använda för vår verksamhet och de 4 övergripande mål som beslutades redan vid Förbundsmötet 2008 skall ge inriktningen på hela orienterings Sveriges arbete. Men vi föreslår att börjar jobba med målbaserade verksamheter, dvs att för att nå de övergripande målen behövs att vi; Utökar synligheten för vår idrott Utökar tillgängligheten till vår verksamhet Blir mer öppna i verksamheten Och grundläggande till detta skall SOFT utöva mycket bra medlemsservice för att föreningarna skall kunna bedriva effektiv och värdefull verksamhet. SOFTs roll skall vara att vara drivande i synlinghet, tillgänglighet och öppenhet, och vara stödjande i medlemsservice. Alla 3 delar av verksamhetsplane behövs; T ex 8-åriga Kalle ser landslagsstjärnorna vinna medlajer i TV och ett intresse för orientering väcks. Då behöver vi en förening med verksamhet i närområdet som kan ta emot Kalle. Och så behöver vi en öppenhet i föreningen som gör att Kalle och kanske hela familjen känner sig välkomna till vår idrott och vill stanna kvar.

13 Vad med vägvalen? Synlighet Tillgänglighet Öppenhet Drivande
Verksamhet (SOFT) Stödjande verksamhet Medlemsservice Individutveckling, Föreningsutveckling och Arrangemangsutveckling är medel för att uppnå målen i verksamhetsplanen. Dessa organisatoriska begrepp understödjer målen att bli mer synliga, Att bli mer tillgängliga och öppna, samt att utöva utmärkt medlemsservice. De begrepp vi anväde i förra versionen av verksamhetsplanen individutveckling, föreningsutveckling och arrangemangsutveckling är medel för att uppnå målen, men verksamhetsplanen anpassas till att vara mer målbeskrivande.

14 Kansli prioriteringar 2012
I Budgeten Hitta nya samarbetsformer med distrikt och föreningar (arbetsgrupper, riktade uppdrag) Kommunikation Landslagen EOC 2012 Barn o Ungdom - Idrottslyftet Skolan - projektpengar Tillgänglighet till kartor - projektpengar Vad om vi får nya medel? (prioriteringsordning) Försäljningstjänst Marknadsföring - tillgänglighet

15 1 145 570 (tkr) ENHETSOMRÅDE INTÄKT KOSTNAD Demokrati och Styrelse
Prognos 2011 Budget 2012 (tkr) ENHETSOMRÅDE INTÄKT KOSTNAD Demokrati och Styrelse 12 961 1 343 12 119 1 453 Administration 7 641 8 353 7 187 8 159 Orienteringslandslag 3 520 7 413 2 956 7 100 Medlemsservice 4 316 7 195 2 765 4 773 Stora Arrangemang 947 2 276 1 200 2 900 Kommunikation 80 2 523 860 2 906 Skogssport 3 941 3 159 3 875 3 061 TOTALT (exkl O-Ringen) 33 407 32 262 30 922 30 352 RESULTAT exkl O-Ringen 1 145 570

16 Konsekvenser – Kansliets Organisation
Totalt 20,0 375% % % % % % ,75

17 Organisationsbild * Tomas Y – 100% till sedan 50% till

18 Medlemsservice Område Plan/konsekvenser Förlaget
Hanterar som idag, ingen utveckling av verksamheten. IT-stöd IT ansvarig anställd. Ingen Eventor utveckling utöver det som är finansierat. Enbart support/förvaltning av övriga system. Implementering av IT-strategin efter FM 2012. Medlems-frågor Regler Förvalta och harmonisera regelverk till 4 grenar (arbetsgrupp driver) Utbildning Tränarakademin fortsätter och utvecklas (nya utbildare, ny utbildning; JTU). Utveckla Arrangemangsutbildning tillsammans med distrikten. Skapa läroplan till olika typ utbildningar och använda ”idrottenonline” som basverktyg i alla nivåer. Öka samarbete med distrikten. Utvecklings-planen 4 grenar Skapa Utvecklingsplanen till 4 grenar – målsättning är att skapa synergi och samarbete mellan olika grenar Skogssport Hanteras som idag med nuvarande utgivningsfrekvens och journalistiska ambitionsnivå. Medlemsservice innehåller följande områden. Här kommer SOFT att stödja föreningar via verksamheten på kansliet, men verksamheten skall bedrivas på föreningsnivå, dvs medlemsservice blir en förutsättning för verksamheten på föreningsnivå.

19 Medlemsservice Område Plan/konsekvenser Verksamhets- utveckling
(förening) Samarbeta med SISU och distrikten för att hjälpa och stötta föreningar med sina planeringsarbete. Öka samarbete med distrikten. Bidragshantering (Idrottslyft mm) Hanterar ansökningar från föreningar. Förenkla/förbättra redovisning via IdrottOnline Pre-O arrangemang Utveckla Pre-O; aktiviteter med bra kvalitet. Arbetsgrupp driver. MTBO arrangemang Utveckla MTBO; aktiviteter med bra kvalitet. Arbetsgrupp driver. Skid-O arrangemang Utveckla Skid-O; aktiviteter med bra kvalitet. Arbetsgrupp driver.

20 Medlemsservice Område Plan/konsekvens Miljöfrågor
Upprätta arbetsgrupp för miljö/hållbarhet. Ideella krafter driver. Utmärkelser Hanterar som idag, ingen utveckling av verksamheten. Skall alla utmärkelser vara kvar? Tävlingsprogram & frågor Skapa TP till alla 4 grenar tillsammans genom distrikten. Barn o Ungdomsfrågor Skolarbete efter nya skolstrategi. Skapa ”rekrytera och behålla”- verktygen efter behov. Arrangera Riksläger. Nyttja och styra Idrottlyft resurser. Banläggning Del av arrangemangsutbildning genom distrikten efter gemensamma läroplan. Kart Arbetsgrupp driver. Finansiering Ingen säljare budgeterat, FC sponsoravtalsansvarig, provisionförsäljning Skogssport/hemsida. Avvaktar FM 2012 för beslut om ny finansiering. Internationella frågor Styrelsen tar ansvar för detta utifrån den internationella strategin

21 Synlighet Område Plan/Konsekvenser Landslaget
”Världens bästa orienteringslandslag”, våra mästerskapsframgångar och våra satsningar på media gör att vi syns bra. Mediahantering Utveckla mediaarbetet till att möte olika kanalers behov, för ett bättre genomslag framförallt i riksmedia. Utveckla och förstärka det centrala arbetet med media för våra värdetävlingar med O-Ringen i spetsen. Förstärkning av resurs och kompetens inom media såsom att värdera, skriva, sälja idéer och nyheter. Marknadsföring En ny varumärkesplattform och Grafisk Profil för en tydligare och effektivare kommunikation. PV tävlingar Marknadsfokus egna PV-tävlingar för maximering av synlighet och resurser. Utvärdera och ev anpassa coachprogram samt kommersialisera GPS-hantering. TV-frågan I samarbete med övriga Nordiska förbund, produktionsbolag och SVT utveckla ”TV formatet” är det fokus på EM och NORT. Medverkan i SM veckan (samarbete mellan SVT och RF). O-Ringen Konsolidering av verksamhet och fokus ekonomi, intäkter (deltagare/sponsorer) kostnader lokalt. Mindre satsning på tex Academy och datautveckling. Samordning med övriga stora arrangemang. Inom synlighet arbetar med projekt och aktiviteter som drivs av SOFT kansliet. Det handlar om att ge landslaget förutsättningar för att prestera på hög nivå då det är den enskild största faktorn som driver medialt intresse. Vi kommer fortsätta öka fokus på profilering i media. O-Ringen är också en otrolig viktig del av att profilera bredden inom svensk orientering. Inom tillgänglighet finns några mycket viktiga projekt för att tillgängliggöra orientering till allmänheten för nyrekrytering. Ett av de viktigare projekten är att förbättra attityder till orientering i skolan. Även arbete med att öka delatgande genom samtliga fyra grenar där kanske framförallt skidorientering och MTBO ger möjligheter till medlemstillväxt. Till slut inom området öppenhet handlar det båda om vår egen demokrati i rörelsen, men även om att öppna oss för omvärlden via attitydarbete.

22 Tillgänglighet Område Plan/Konsekvenser
Naturpasset/ Motionsorientering Naturpasset och motionsorientering går ner till förvaltning. Medlemsservice har med aktiviteterna i sitt arbete med föreningarna. Vi skapar enkla verktyg som mallar mm för motionsorientering och förvaltar den hemsida som finns. Vi investerar inte i Hittaut.  Vi arbetar selektivt med PR för att kommunicera naturpasset och motionsorientering. Arbetas med att hitta rätt samarbetspartner till naturpasset och motionsorientering Karttillgänglighet Fokusområde via projektpengar från RF tillsammans med Friluftsfrämjandet Fyra grenar Tänka all verksamhet efter 4 grenar; hitta synergi och effektivitet. Markarbete Arbetsgrupp driver. Skolan Del av barn- och ungdomsarbete - fokus på den nya skolstrategin och resurser från Naturvårdsverket.

23 Öppenhet Område Plan/Konsekvenser Demokratifrågor Attityder
Kommunikation med orienteringsrörelsen: Utveckla hemsida, nyhetsbrev och sociala media för bättre dialog med rörelsen. Kompetenstillförsen inom kommunikationsområdet bland medarbetare. Genom ny grafisk profil utveckla kommunikationsverktyg för rörelsen. Skapa ett nätverk av kommunikationsansvariga i föreningar och distrikt Attityder Samarbete med SISU, inga pengar avsatt i budgeten Jämställdhet Aktivera en jämställdhetsgrupp i hela förbundet Ungdoms- delaktighet Definiera och aktivera ungdomsdeltagande på ungdomars premisser.

24 Stora Arrangemang 2012 Ansvarig: Mark Baljeu
Kansliresurser: Tommy Eriksson 50%, O-Ringenpersonalen (motsv 50%) samt Niklas W tom 19 maj. Innehåll: O-Ringen Silva League Testtävlingar SM i alla fyra grenar Arrangörscoacherna Arbetsgrupp profil- och värdetävlingar Internationella tävlingar i Sverige inom alla 4 grenar GPS-hantering TV och arenaproduktioner

25 Stora Arrangemang 2012 Silva League 2012 och 2013 – ansv Tommy
Stötta arrangörerna, kvalitétsäkra och bistå med erfarenhet och kunskap. Testtävlingar – ansv Tommy Planera, söka och utse testtävlingar för landslagen. I dialog med LL. SM i alla fyra grenar – ansv Tommy Orientering: Söka, välja, stötta och styra arrangörer. Information och avtal med arrangörer. Kan vi utse SM-arrangörer 4 år innan istället för 5 år? Övriga grenar: Stora arrangemang administrerar, sammanställer och informerar men arbetsgrupper är utvärderare och ansvariga för att skapa arrangörer. Arrangörscoacherna – ansv Mark/ Niklas tom 19 maj Utvärdering av coachernas arbete och roll ger förhoppningsvis en signal om vi är på rätt väg eller vilken väg vi skall ta. Ny struktur och nytt upplägg får växa fram under våren. Kom gärna med input! Grundproblem – finns inga centrala pengar till coachernas resor och träffar 2012

26 Stora Arrangemang 2012 Arbetsgrupp profil- och värdetävlingar – ansv Mark Nya medlemmar, nytt uppdrag och ett omtag kommer att sker under våren 2012. GPS-hantering - Henrik Skoglund Prislista utskickad, arrangör betalar de faktiska externa kostnaderna. SOFT tar inget betalt för hyra av enheterna. TV och arenaproduktioner – ansv Mark/Tom H/Niklas W t o m 19 maj EOC och NORT Ev Silva League och SM Internationella tävlingar i Sverige inom alla 4 grenar – ansv Mark/Tom H Ansvara för att driva ansökningar, avtal och genomförande. EOC/ETOC2012 Dalarna VM ansökan 2016 NORT, World Cup Veteran-VM ansökan 2015 World Cup Ski-O 2012

27 Medlemsservice - tävlingsområdet
Det finns många kompetenta personer i distrikt och föreningar i tävlingsfrågor Vi har några väl fungerande arbetsgrupper som vi kan använda som mall Pre-O Markgruppen och – nätverket Bedriva verksamheten via förstärkta arbetsgrupper där en bredare kompetens involveras. Nyckel till framgång – Förankring och samordning med distriktsorganisationen Förslag till medlemmar skall komma från distrikten Arbetsgrupper – Pekka överordnat ansvarig Tävling – ny grupp skall gå igång Mark – Igång, Eje Andersson ledare för gruppen Kart – ny grupp skall gå igång Regel – Igång, ev lyfta upp till styrelse/Förbundschef? Skid-orientering – Igång MTB-orientering – Igång men skall breddas Pre-orientering – Igång Arrangemangsutbildning Projekt tillsammans med distrikten hur detta skall organiseras


Ladda ner ppt "Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet"

Liknande presentationer


Google-annonser