Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1."— Presentationens avskrift:

1 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1

2 BPSD, forts. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Ifrågasatt – enhetlig definition saknas –icke-kognitiva symtom förändrade beteenden belastande för individen och andra människor psykiska symtom t.ex. ångest, hallucinationer –konfusion 2

3 BPSD, forts. Fyra symtomkluster, enligt ny studie A.Affektiva symtom B.Psykossymtom C.Hyperaktivitet D. Apati 3

4 BPSD, forts. Analysera – optimera Ingen universalbehandling finns Individuell behandling baserad på diagnos och symtombild 4

5 Prevalens – BPSD 10 % av patienter på sjukhem (SOS 1999) Förekommer vid alla typer av demens 5

6 Utredning Demensutredning – specifik diagnostik, medicinska- eller omvårdnadsåtgärder Behandling av demenssjukdomen –läkemedel –information om sjukdom och konsekvenser till patient, närstående och vårdpersonal 6

7 BPSD-utredning Anamnes och kartläggning av symtom –symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning –använd gärna någon sorts protokoll/checklista Är basala mänskliga behov tillfredsställda? –närhet, fysisk kontakt, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag-tarmfunktion, vikt, nutrition, vattenkastning och sömn 7

8 BPSD-utredning, forts. Hur är den omgivande miljön och interaktionen med personalen? Medicinsk bedömning –fysisk och psykisk status, sanering av läkemedel, vb. riktad undersökning (lab-prover, datortomografi, neuropsykologiska bedömning) 8

9 Utlösande faktorer, exempel Främmande miljö Smärta Obstipation Urinretention Fraktur Överträdelse av privat sfär Ångest Hemlängtan 9

10 God vård Personcentrerat – bevara identiteten Bekräfta upplevelse av verkligheten Ge tid i samtalet Fråga en sak i taget Var tydlig och använd kroppsspråk Visa förståelse och lär känna individen 10

11 Farmakologisk behandling Starkt kliniskt behov  risk för överanvändning på oklara indikationer Stor klinisk erfarenhet – få studier Systematisk handläggning och tydlig dokumentation viktig! –observation, analys, åtgärd, utvärdering 11

12 Användning av antipsykotika Demensboenden 38% (Haldol 14% och Risperdal 63%) Sjukhem 26%

13 Antipsykotiska läkemedel, forts. Första generationen –Högdosneuroleptika: klorpromazin, tioridazin kraftigt sederande, antikolinerga biverkningar –Lågdosneuroleptika: haloperidol extrapyramidala biverkningar Ej aktuella inom demensvård 13

14 Antipsykotiska läkemedel Väldokumenterad effekt vid schizofreni Inom demensvård: minskning av beteendesymtom, MEN försämring av kognitiva och motoriska funktioner 14

15

16 Antipsykotiska läkemedel, forts. Andra generationen (”atypiska”) –risperidon, olanzapin, quetiapin –lägre risk för extrapyramidala biv. –dominerande biverkningar risperidon: extrapyramidala symtom olanzapin: sedation quetiapin: sedation –olanzapin och quetiapin medför även viss kognitiv försämring 16

17 Antipsykotiska läkemedel, forts. Vanföreställningar/hallucinationer, aggressivitet –Risperidon – liten, statistiskt signifikant positiv effekt –Olanzapin – svagare evidens –Quetiapin – evidens saknas –Haloperidol – effekt i hög dos, men extrapyramidala biverkningar begränsar Hög placeboeffekt Metabola biverkningar 17

18 Antipsykotiska läkemedel, forts. Ökad risk för cerebrovaskulära händelser och ökad totalmortalitet Klasseffekt –visat för andra generationens neuroleptika, men gäller sannolikt även första generationen 18

19

20

21

22

23 Effekt av utsättning av neuroleptika, norsk studie 55 pat stod på Haldol, Risperdal respektive Zyprexa Hälften fick istället plcebo under 4 veckor Vid studieslut var 23 av 27 utan antipsykotika och alla hade förbättrats enl NPI-skalan

24

25 Acetylkolinesterashämmare Ej rutinbehandling av BPSD –enstaka studier visat begränsad effekt 25

26 Memantin Kan prövas vid otillräcklig effekt av icke-farmakologisk behandling –måttlig reduktion av agitation, aggressivitet –minskad risk för BPSD –få biverkningar 26

27 Antidepressiva läkemedel SSRI förstahandsval vid depression Ej TCA! – antikolinerga biv. Citalopram / sertralin kan prövas vid irritabilitet och aggressivitet –vid otillräcklig effekt av icke-farmakologisk behandling –inte vid mani/hypomani 27

28 Anxiolytika – bensodiazepiner Kortverkande bensodiazepiner kan användas vid uttalad ångest och oro Ej regelbunden användning Biverkningar –ökad fallrisk, påverkan på kognitiva funktioner, paradoxala reaktioner t.ex. ökad agitation –beroende och utsättningsreaktioner 28

29 Klometiazol Endast inom slutenvård i akuta situationer – under strikt kontroll Biverkningar och risk för beroende Beprövad erfarenhet, ej studier  godkänd indikation –sömnstörning samt agitations- och förvirringstillstånd inom geriatriken 29

30 Pregabalin Rekommenderas inte –biverkningar –studier saknas 30

31 Antiepileptika Karbamazepin –rekommenderas inte biverkningar, interaktioner, viss effekt, små studier Valproat – rekommenderas inte biverkningar, effekt som placebo, fåtal studier Topiramat –rekommenderas inte retrospektiv öppen studie 31

32 Utvärdering Utvärdera effekten inom två veckor –utom SSRI som kräver flera veckors behandlingstid för positiv effekt Regelbundet ställningstagande till utsättning/dosminskning 32

33 Sammanfattande praktiska rekommendationer 1.Utredning/kartläggning 2.Översyn av farmakologisk behandling 3.Optimerad vårdmiljö och bemötande 4.Ev. farmakologisk behandling 33

34 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke- farmakologisk art. Generellt innebär det att de första åtgärderna bör omfatta en anpassning av omgivande miljö och bemötande. Därför är kunskap om olika demensdiagnoser och deras uttryck samt kunskap om vikten av ett nyanserat och medmänskligt förhållningssätt grundläggande i vården av personer med demenssjukdom och BPSD. 34


Ladda ner ppt "Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1."

Liknande presentationer


Google-annonser