Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre och läkemedel 25 februari 2014 VÄLKOMNA! Medverkande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre och läkemedel 25 februari 2014 VÄLKOMNA! Medverkande:"— Presentationens avskrift:

1 Äldre och läkemedel 25 februari 2014 VÄLKOMNA! Medverkande:
Cajsa Åkerholm, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Eskilstuna kommun Malin Kuno Edvardson, leg. apotekare Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland VÄLKOMNA!

2 Program Äldre och läkemedel - samarbete Kommunen, Landstinget och Läkemedelskommittén Sörmland ”Bättre liv för sjuka äldre” Förändringar i kroppen när man blir äldre Läkemedelsgenomgångar Läkemedelshantering Eskillstuna kommun Koll på din läkemedelslista Munhälsa, tandhygien

3 Läkemedelskommittén Sörmland
Information, utbildning och rådgivning läkemedel Satsning på Äldre och läkemedel Uppföljning och analys av läkemedelsförskrivning Länsövergripande arbete: ”Verkar för rationell, ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning ur ett helhetsperspektiv” Verksamma i Läkemedelskommittén: läkare, apotekare, sjuksköterskor (t ex Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen MAS), administratör

4 Läkemedelskommittén satsar på äldre och läkemedel
MÅL Öka kunskapen om äldre och läkemedel Läkemedelsgenomgångar utifrån länsövergripande riktlinjer för Sörmland God läkemedelsbehandling hos äldre enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldre Nå nationella målen ”Bättre liv för sjuka äldre”

5 Bättre liv för sjuka äldre – nationell satsning
Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är att även effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov och förbättringar ska leda till Preventivt arbetssätt God vård vid demens God läkemedelshantering för äldre God vård vid livets slut Sammanhållen vård och omsorg kring mest sjuka äldre

6 Bättre liv för sjuka äldre –
Nationell satsning för att stödja kommuner och landsting och andra aktörer i att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för målgruppen sjuka äldre Prestations/ resultats-ersättning Stöd till ett långsiktigt förbättrings- arbete God läkemedels-behandling för äldre

7 Länsövergripande mål Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) Nämnden är gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun Uppdrag: utreda och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter till huvudmännen rörande gemensamma brukargrupper Ex.vis den kommunaliserade hemsjukvården andra hälso- och sjukvårdsverksamheter där samverkan kan ge ökad nytta för brukargrupper

8 När vi blir äldre … Kroppsfunktioner förändras
Känsligare för läkemedel Små marginaler, mer sårbar

9 Exempel på läkemedelsrelaterade problem
Ej tillräcklig effekt - för låg dos? Oönskade effekter - för hög dos? Läkemedlen passar ej ihop Läkemedel ej anpassat till ålder, njurfunktion eller övriga sjukdomar Svårt att öppna läkemedelsförpackningen

10 Vad är en läkemedelsgenomgång?
Vilka läkemedel som används och varför kartläggs En bedömning görs om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker utifrån patientens samtliga förskrivna och använda läkemedel Läkemedelsproblem kan lösas direkt eller åtgärdas efter mer omfattande djupdykning i läkemedelsbehandlingen Vid fördjupad läkemedelsgenomgång ingår symtomskattning och oftast involveras även en apotekare i arbetet

11 Syftet med läkemedelsgenomgångar
Säkerställa att patienten har en aktuell och korrekt läkemedelslista Onödig/ineffektiv läkemedelsbehandling avslutas För höga/för låga doser justeras Helhetssyn VÄLBEHANDLAD PATIENT SOM MÅR BRA!

12 Vad säger Författningen? (Socialstyrelsen SOSFS 2012:9)
De patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst 5 läkemedel ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång vid: 1. besök hos läkare på vårdcentral/annan läkare 2. inskrivning i slutenvård 3. påbörjad hemsjukvård 4. inflyttning på äldreboende Även övriga patienter med läkemedelsproblem kan erbjudas läkemedelsgenomgång

13 Fördjupad läkemedelsgenomgång
En strukturerad arbetsmetod för att upptäcka, åtgärda och förebygga läkemedelsrelaterade problem Symtomskattning görs. - Vissa symtom kan bero på läkemedel! Läkemedelsbehandling följs upp och omprövas i samråd med ansvarig sjukvårdspersonal. I Sörmland medverkar även en apotekare. Resultat av förändringar följs upp och utvärderas.

14 Frågor inför läkemedelsgenomgång
Används de förskrivna läkemedlen? Rätt dos? Används annat? Naturläkemedel? Receptfritt? Slutat med visst läkemedel? Varför? När? Svårt att svälja tabletter? Krossas/delas läkemedel som ska sväljas hela? Rätt teknik för t ex inhalationsläkemedel? 3 F: Fallit? Förvirrad? Förstoppad? Torr i munnen? (kan bero på läkemedel)

15 Olämpliga läkemedel till äldre
Exempel: Tramadol (smärtlindrande) Propavan (sömnmedel) Stesolid (lugnande) Flunitrazepam, Nitrazepam (sömnmedel) Naproxen, Ibuprofen, Brufen, Diklofenak/Voltaren (antiinflammatoriska) Atarax (som lugnande)

16 Nytta - Biverkningar + -

17 Hjälpmedel Symtomskattningsformulär

18 Hur jobbar vi med läkemedelshantering inom Vuxenförvaltningen Eskilstuna kommun?
Kvalitet och säkerhet är A och O Ansvarsfördelning Delegering Avvikelsehantering Läkarmedverkan inom den kommunala hälso –och sjukvården Lokala läkemedelinstruktioner Kvalitetsgranskning Utbildning Verktyg – ex.vis kvalitetsregister Samverkan/samarbete vårdcentral/ läkemedelskommittén Läkemedelsgenomgångar

19 Ett IT- baserat nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
Strukturerat arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker inom fall, nutrition, trycksår och ohälsa i munnen Säkra vården och omsorgen Jämföra vårdkvalitet över tid och mellan olika enheter

20 Läkemedelsgenomgångar
Samverkan mellan patient, läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och apotekare Patientens självbestämmande Genomföras årligen eller då behov finns Symtomskattning Checklista olämpliga läkemedel

21

22 Apotekens lista ”Mina sparade recept”
Sammanställning över elektroniskt sparade recept visar hur länge recepten gäller hur många gånger till du kan hämta ut läkemedlen hur de ska doseras

23 MEN… läkemedel som du inte längre ska ta kan finnas på listan ”Mina sparade recept” doseringar kanske inte stämmer om läkaren ändrat doseringen sedan receptet skrevs ut två läkemedel med samma substans men olika namn kan stå med och medföra risk för dubbeldosering läkemedel som du fortfarande ska ta kan saknas för att receptet har tagit slut Gällande läkemedelslista är MEDICINLISTA ÖV från vårdcentralen!

24 Läkemedelslistan ”Medicinlista ÖV”
Olsson, Olle Medicinvägen 42 1041/Regnbågens boende Anna Andersson, Distriktsläkare Kalle Karlsson, Specialistläkare Anna Andersson, Distriktsläkare Anna Andersson, Distriktsläkare Anna Andersson, Distriktsläkare Anna Andersson, Distriktsläkare Erika Eriksson, Distriktsläkare

25 Vad kan du göra själv? Ha alltid med dig en lista över alla läkemedel du tar, även receptfria och naturmedel Begär utskrift av en aktuell läkemedelslista efter ditt besök hos läkare Ha en dialog med din läkare och meddela om något inte är bra. Följ läkarens ordination (och meddela om du inte gör det och varför!) Frågor om läkemedel? Tveka inte att fråga din läkare, farmaceut eller sjuksköterska

26 Munvård och tandhälsa på vård och omsorgsboende för äldre
Munnen är en självklar del av kroppen och speglar hur man mår. Munhälsobedömning och god munvård bidrar till förbättrad allmänhälsa. ROAG- (Revised Oral Assessment Guide ) ett munbedömningsinstrument med inriktning på förbyggande åtgärder Munhälsa i palliativ vård

27 Tandvård – uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
1999 tandvårdsstöd – landstinget fick ansvar för viss tandvård till äldre och till funktionshindrade Målgrupp – omfattas av LSS-lagen eller har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser Innehåll - uppsökande verksamhet (munhälsobedömning, individuell rådgivning, utbildning/handledning av omvårdnadspersonal - nödvändig tandvård


Ladda ner ppt "Äldre och läkemedel 25 februari 2014 VÄLKOMNA! Medverkande:"

Liknande presentationer


Google-annonser