Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1"— Presentationens avskrift:

1 Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1
Projekt med stöd av IKEA Läsåren

2 Ma-fortbildning i Älmhult Förskola
De allra flesta som arbetar inom förskolan har gått fortbildningen ”Matematik i förskolan” och har boken Små barns matematik. Info om matematikmålen i Lpfö ”Grunden till ett livslångt lärande” (räkning, Så erövrar barnen matematiken )

3 Ma-fortbildning i Älmhult Förskoleklass
”Matematik i förskolan” (Små barns matematik) Nätverksträffar (4 st /läsår) Matematiklyftet för F-klass påbörjat vt-2014.

4 Ma-fortbildning i Älmhult grundskola 1-3
Förutom att i alla har lärarutbildning så har i stort sett alla berörda lärare deltagit i: Skolverksprojektet ÄLMA (2 år) eller kommun-projekten ÄLMA light eller ÄLMA alla (1 år). Under läsåret genomfördes Matematiklyft i Taluppfattning och tals användning samt Algebra åk 1-3

5 Projektbeskrivning IKEA
Åk 1-3 intensivundervisning i svenska och matematik (satsa på att elever i behov av särskilt stöd tidigt får intensiv-undervisning för att underlätta vägen till måluppfyllelse; läsa, skriva och räkna) Åk 4-6 dubbelt pedagogiskt ledarskap i sv, ma, eng i åk 4 Åk 7-9 pedagogik och teknik

6 Val av inriktning Våra tidigare projekt har varit inriktade på förändrade arbetssätt och problemlösning (öppna frågor). Eftersom Nationella prov åk 3 ( ) visat brister i beräkningsförmåga (huvudräkning och skriftlig räkning) så beslöt vi att fokusera på att alla elever ska ha goda strategier i huvudräkning.

7 MÅL Alla elever klarar Diamant AG 1 (Skolverkets diagnosmaterial) i maj månad åk1. Lärarna har större medvetenhet om vilka strategier eleverna behöver kunna och alla elever har goda strategier i huvudräkning inom talområdet

8 Komplikation Projektet med intensivundervisning startade samtidigt som lärarna började med Matematiklyftet. Viss samordning krävdes och plan utarbetades. Vad är intensivundervisning och vad är specialundervisning?

9 JA= stämmer med Görel Sterner m.fl
Uppföljning och utvärdering av resultaten görs kontinuerligt. Arbetet grundas på beprövad erfarenhet och forskning. Intensivundervisningen bygger på ett nära samarbete mellan klasslärare och intensivlärare. Noggrant dokumenterad bedömning av elevens aktuella kunskaper och färdigheter i matematik. Kompetensutveckling av alla lärare som undervisar i matematik, ska leda till högre kvalitet och färre barn i behov av särskilda stödinsatser. Fortbildning: Små barns matematik och Förstå och använda tal

10 NEJ= stämmer ej med Görel Sterner m.fl
I första hand ges intensivundervisning utöver klassundervisning. En-till-en-undervisning veckor, 30 min/dag, fyra dagar i veckan.

11 Plan ht åk 1 Exempel: v.37 – 39 (v.38 – 40)
Begrepp: Vad? MÅL Hur träna? Hur visa ? kunskap? Tecken: = ≠ Sant falskt (> <) Fler, flest, färre 7.Hantera matematiska likheter och förstå likhetstecknets betydelse Mattelyftet 3A, lektions-förslag 1 Uppgifter med våg, sätta ut = ≠, resonera Sätta ut teckenlappar (= ≠) mellan föremål, bilder, tal, uttryck, Förändra uttryck så de stämmer Sammanlagt, tillsammans Tecken: + Addition, addera summa 8. Addition som sammanläggning Vad är 2&1 tillsammans? 3&2, 5&2, 1&7? Ma-språk: 2+1, 3+2 osv. Räknesagor Huvudräkning A1 Öppen utsaga 4+__=5, 5 = 3 + __ Summan är 5, vad visar mina 2 tärningar? Ökning (får, tjänar, vinner) 9. Addition +1, 1+, +2, 2+ Strategi: Störst först Addition som ökning Utvecklas från räkna alla från början. till att ta störst först 1 och 2 mer (fler) Undersök att slå med 2 tärningar, addera från största eller minsta? Hur tänker du? Spel: Additionsrace och liknande tärningsspel iPad: Math Bingo, Fingu, Hungrig fisk AG1: 1a Huvudräkning A1:1a

12 Plan utmaning Utifrån resultat på Diamant AF och intervju uppmärksammades de elever som behöver utmaningar. Elever som redan före skolstart kommit långt i sin matematikutveckling behöver utmanas!

13 Diamant AF Intervju görs i sept. och maj i F-klass
Hur långt kan du räkna? Kan du börja på 5 och fortsätta räkna? Kan du börja på 10 och räkna bakåt? Plocka upp 14 knappar (ur en burk med många knappar) 22 föremål på bordet och barnet får räkna hur många det är Hur många föremål är det om man börjar räkna på ett annat föremål? Det ligger 6 apelsiner i en skål. Om du lägger dit en apelsin till, hur många apelsiner är det då i skålen? Det ligger 6 apelsiner i en skål. Om du tar en apelsin, hur många apelsiner är det då i skålen? 3 knappar i barnets ena hand och 5 knappar i min egen hand. Hur många knappar har vi tillsammans? Kan du skriva siffran 5? Kan du skriva talet 12 med siffror? Kan du skriva talet 27 med siffror?

14 Årskurs 1: Diamant AG1 (jan, maj)
1a Talens grannar till höger, alltså uppgifter av typen och och deras kommutativa varianter och 2 + 6 1b Talens grannar till vänster alltså uppgifter av typen 7 – 1 och 9 – 2 och avståndet till grannarna, alltså typen 7 – 6 och 9 – 7 2a Dubblorna och dubblorna ± 1, alltså typen 4 + 4, och 3 + 4 2b Hälften och hälften ± 1, alltså typen 8 – 4 och 9 – 4 3a och 3b Tals uppdelning i termer, alltså uppgifter av typerna 4 + __ = 9 och 8 =__ + 5

15 Talfakta Talkamrater talen 2-10 Ma-språk: 0 + __ = 7 3 + __ = 7
7 = 6 + __ 7 = __ + 5

16 Arbetssätt Problemlösning (förmågorna)
”Minutare”: muntligt (lekfullt), skriftligt Formativ bedömning (moln) Eleverna utvecklar strategier genom att undersöka, diskutera och motivera sitt tänkande (inte ”visa före – göra efter”)

17 Hjärnforskning Torkel Klingberg: Bryr sig skolan om att många repetitioner som sker under lång tid förbättrar undervisningen? (Lärarnas tidning 9/12) Martin Ingvar: Färdigheter måste nötas in. Hjärnans inlärningssystem är uppdelat i det som leder till färdigheter och det som mera har med kunskaper att göra. Färdighetsträningen har negligerats eftersom det underliga begreppet ” pluggskola” har tillåtits få makt över tänkandet i skolan. (Dyslexi 2008)

18 Självbedömning AG1 Namn:……………………………………………….
Jag tar störst först (vid +) Jag kan dubblor j Jag kan skillnad 0, 1 och 2 Jag kan -1, -2 och -alla Jag kan +1 och +2. . Jag kan hälften Jag kan öppna utsagor som 6 +__ = 10 7 = 4 +__ 4 +__ = 9 8 = __+ 3 Jag kan nästan hälften som 9-5= m.fl. Jag kan nästan dubblor som 3+4= och 4+5= Jag kan 5+3= och 9-3= m.fl. (de svåraste) Jag kan 5-kompisar Jag kan 6- kompisar Jag kan 7- kompisar Jag kan 8- kompisar Jag kan 9- kompisar Jag kan 10- kompisar Jag kan förklara hur jag tänker

19 Samarbete och kartläggning
Intensivundervisningen har skett i samarbete mellan klasslärare och special-lärare / specialpedagog. Träning har skett mestadels i klass men intervjuer har skett enskilt. Viss undervisning har skett enskilt eller i liten grupp (även vt). Test 1 Förstå och använda tal gjordes före höstlovet. Övriga diagnoser har gjorts efter hand. Elevernas kunskaper är noga och tidigt kartlagda.

20 Samarbete inom kommunen
Berörda speciallärare / specialpedagoger träffades en gång i månaden. Resultat på diagnoser mm redovisades i gruppen och likvärdighet eftersträvades. Idéer, spel, appar mm utbyttes

21 Verktyg Berörda lärare fick en bank av diverse ”bra-att-ha-papper” som 100-ruta, 99-ruta, talrad, tallinjer, prick-till-prick, spel mm Berörda lärare har tillgång till (minst) en iPad.

22 Tid Den inkluderade intensivundervisningen började vid skolstart i åk 1 och pågick fram till höstlovet. Planen gällde hela höstterminen. Några elever fick fortsatt träning under vårterminen.

23 Resultat Planen gav stöd och struktur.(klasslärarna)
Lärarna blev mer medvetna om vilket kunnande eleverna har och hur eleverna kan utvecklas. Specträffarna uppskattades och bidrog till likvärdigheten i kommunen. (speciallärarna) Test 1 i ”Förstå och använda tal” kommer i fortsättningen att göras före höstlovet i åk 1.

24 Litteratur: Skolverket:Diamant
McIntosch: Förstå och använda tal – en handbok Johansson, Wirth: Så erövrar barnen matematiken Sterner, Lundberg: Räknesvårigheter och lässvårigheter Lantz, Roos: Inkluderande intensivundervisning (NÄMNAREN 13:2) Artiklar från Ma-lyftet/ Taluppfattning och tals användning/ del 4


Ladda ner ppt "Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1"

Liknande presentationer


Google-annonser