Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överraskande Älmhult – internationellt & nära Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1 Projekt med stöd av IKEA Läsåren 2013-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överraskande Älmhult – internationellt & nära Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1 Projekt med stöd av IKEA Läsåren 2013-2015."— Presentationens avskrift:

1 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1 Projekt med stöd av IKEA Läsåren 2013-2015

2 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Ma-fortbildning i Älmhult Förskola De allra flesta som arbetar inom förskolan har gått fortbildningen ”Matematik i förskolan” och har boken Små barns matematik. Info om matematikmålen i Lpfö ”Grunden till ett livslångt lärande” (räkning, Så erövrar barnen matematiken )

3 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Ma-fortbildning i Älmhult Förskoleklass ”Matematik i förskolan” (Små barns matematik) Nätverksträffar (4 st /läsår) Matematiklyftet för F-klass påbörjat vt- 2014.

4 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Ma-fortbildning i Älmhult grundskola 1-3 Förutom att i alla har lärarutbildning så har i stort sett alla berörda lärare deltagit i: Skolverksprojektet ÄLMA (2 år) eller kommun- projekten ÄLMA light eller ÄLMA alla (1 år). Under läsåret 2013-2014 genomfördes Matematiklyft i Taluppfattning och tals användning samt Algebra åk 1-3

5 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Projektbeskrivning IKEA Åk 1-3 intensivundervisning i svenska och matematik (satsa på att elever i behov av särskilt stöd tidigt får intensiv- undervisning för att underlätta vägen till måluppfyllelse; läsa, skriva och räkna) Åk 4-6 dubbelt pedagogiskt ledarskap i sv, ma, eng i åk 4 Åk 7-9 pedagogik och teknik

6 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Val av inriktning Våra tidigare projekt har varit inriktade på förändrade arbetssätt och problemlösning (öppna frågor). Eftersom Nationella prov åk 3 (2009 - 2014) visat brister i beräkningsförmåga (huvudräkning och skriftlig räkning) så beslöt vi att fokusera på att alla elever ska ha goda strategier i huvudräkning.

7 Överraskande Älmhult – internationellt & nära MÅL Alla elever klarar Diamant AG 1 (Skolverkets diagnosmaterial) i maj månad åk1. Lärarna har större medvetenhet om vilka strategier eleverna behöver kunna och alla elever har goda strategier i huvudräkning inom talområdet 0 - 10.

8 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Komplikation Projektet med intensivundervisning startade samtidigt som lärarna började med Matematiklyftet. Viss samordning krävdes och plan utarbetades. Vad är intensivundervisning och vad är specialundervisning?

9 Överraskande Älmhult – internationellt & nära JA= stämmer med Görel Sterner m.fl Uppföljning och utvärdering av resultaten görs kontinuerligt. Arbetet grundas på beprövad erfarenhet och forskning. Intensivundervisningen bygger på ett nära samarbete mellan klasslärare och intensivlärare. Noggrant dokumenterad bedömning av elevens aktuella kunskaper och färdigheter i matematik. Kompetensutveckling av alla lärare som undervisar i matematik, ska leda till högre kvalitet och färre barn i behov av särskilda stödinsatser. Fortbildning: Små barns matematik och Förstå och använda tal

10 Överraskande Älmhult – internationellt & nära NEJ= stämmer ej med Görel Sterner m.fl I första hand ges intensivundervisning utöver klassundervisning. En-till-en-undervisning 10-11 veckor, 30 min/dag, fyra dagar i veckan.

11 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Plan ht åk 1 Exempel: v.37 – 39 (v.38 – 40) Begrepp: Vad? MÅL Hur träna? Hur visa ? kunskap? Tecken: = ≠ Sant falskt (> <) Fler, flest, färre 7.Hantera matematiska likheter och förstå likhetstecknets betydelse Mattelyftet 3A, lektions-förslag 1 Uppgifter med våg, sätta ut = ≠, resonera Sätta ut teckenlappar (= ≠) mellan föremål, bilder, tal, uttryck, Förändra uttryck så de stämmer Sammanlagt, tillsammans Tecken: + Addition, addera summa 8. Addition som sammanläggning Vad är 2&1 tillsammans? 3&2, 5&2, 1&7? Ma-språk: 2+1, 3+2 osv. Räknesagor Huvudräkning A1 Öppen utsaga 4+__=5, 5 = 3 + __ Summan är 5, vad visar mina 2 tärningar? Ökning (får, tjänar, vinner) 9. Addition +1, 1+, +2, 2+ Strategi: Störst först Addition som ökning Utvecklas från räkna alla från början. till att ta störst först 1 och 2 mer (fler) Räknesagor Undersök att slå med 2 tärningar, addera från största eller minsta? Hur tänker du? Spel: Additionsrace och liknande tärningsspel iPad: Math Bingo, Fingu, Hungrig fisk AG1: 1a Huvudräkning A1:1a

12 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Plan utmaning Utifrån resultat på Diamant AF och intervju uppmärksammades de elever som behöver utmaningar. Elever som redan före skolstart kommit långt i sin matematikutveckling behöver utmanas!

13 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Diamant AF Intervju görs i sept. och maj i F-klass 1.Hur långt kan du räkna? 2.Kan du börja på 5 och fortsätta räkna? 3.Kan du börja på 10 och räkna bakåt? 4.Plocka upp 14 knappar (ur en burk med många knappar) 5.22 föremål på bordet och barnet får räkna hur många det är 6.Hur många föremål är det om man börjar räkna på ett annat föremål? 7.Det ligger 6 apelsiner i en skål. Om du lägger dit en apelsin till, hur många apelsiner är det då i skålen? 8.Det ligger 6 apelsiner i en skål. Om du tar en apelsin, hur många apelsiner är det då i skålen? 9.3 knappar i barnets ena hand och 5 knappar i min egen hand. Hur många knappar har vi tillsammans? 10.Kan du skriva siffran 5? Kan du skriva talet 12 med siffror? Kan du skriva talet 27 med siffror?

14 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Årskurs 1: Diamant AG1 (jan, maj) 1a Talens grannar till höger, alltså uppgifter av typen 8 + 1 och 6 + 2 och deras kommutativa varianter 1 + 8 och 2 + 6 1b Talens grannar till vänster alltså uppgifter av typen 7 – 1 och 9 – 2 och avståndet till grannarna, alltså typen 7 – 6 och 9 – 7 2a Dubblorna och dubblorna ± 1, alltså typen 4 + 4, 4 + 5 och 3 + 4 2b Hälften och hälften ± 1, alltså typen 8 – 4 och 9 – 4 3a och 3b Tals uppdelning i termer, alltså uppgifter av typerna 4 + __ = 9 och 8 =__ + 5

15 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Talfakta Talkamrater talen 2-10 Ma-språk: 0 + __ = 7 3 + __ = 7 7 = 6 + __ 7 = __ + 5

16 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Arbetssätt Problemlösning (förmågorna) ”Minutare”: muntligt (lekfullt), skriftligt Formativ bedömning (moln) Eleverna utvecklar strategier genom att undersöka, diskutera och motivera sitt tänkande (inte ”visa före – göra efter”)

17 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Hjärnforskning Torkel Klingberg: Bryr sig skolan om att många repetitioner som sker under lång tid förbättrar undervisningen? (Lärarnas tidning 9/12) Martin Ingvar: Färdigheter måste nötas in. Hjärnans inlärningssystem är uppdelat i det som leder till färdigheter och det som mera har med kunskaper att göra. Färdighetsträningen har negligerats eftersom det underliga begreppet ” pluggskola” har tillåtits få makt över tänkandet i skolan. (Dyslexi 2008)

18 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Självbedömning AG1 Namn:………………………………………………. Jag kan skillnad 0, 1 och 2 j j. Jag kan +1 och +2. Jag tar störst först (vid +) Jag kan nästan dubblor som 3+4= och 4+5= Jag kan 5+3= och 9-3= m.fl. ( de svåraste) Jag kan 5- kompisar Jag kan 6- kompisar Jag kan dubblor Jag kan 7- kompisar Jag kan 8- kompisar Jag kan 9- kompisar Jag kan 10- kompisar Jag kan -1, -2 och -alla Jag kan öppna utsagor som 6 +__ = 107 = 4 +__ 4 +__ = 98 = __+ 3 Jag kan hälften Jag kan förklara hur jag tänker Jag kan nästan hälften som 9-5= m.fl.

19 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Samarbete och kartläggning Intensivundervisningen har skett i samarbete mellan klasslärare och special-lärare / specialpedagog. Träning har skett mestadels i klass men intervjuer har skett enskilt. Viss undervisning har skett enskilt eller i liten grupp (även vt). Test 1 Förstå och använda tal gjordes före höstlovet. Övriga diagnoser har gjorts efter hand. Elevernas kunskaper är noga och tidigt kartlagda.

20 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Samarbete inom kommunen Berörda speciallärare / specialpedagoger träffades en gång i månaden. Resultat på diagnoser mm redovisades i gruppen och likvärdighet eftersträvades. Idéer, spel, appar mm utbyttes

21 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Verktyg Berörda lärare fick en bank av diverse ”bra-att-ha-papper” som 100-ruta, 99-ruta, talrad, tallinjer, prick-till-prick, spel mm Berörda lärare har tillgång till (minst) en iPad.

22 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Tid Den inkluderade intensivundervisningen började vid skolstart i åk 1 och pågick fram till höstlovet. Planen gällde hela höstterminen. Några elever fick fortsatt träning under vårterminen.

23 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Resultat Planen gav stöd och struktur.(klasslärarna) Lärarna blev mer medvetna om vilket kunnande eleverna har och hur eleverna kan utvecklas. Specträffarna uppskattades och bidrog till likvärdigheten i kommunen. (speciallärarna) Test 1 i ”Förstå och använda tal” kommer i fortsättningen att göras före höstlovet i åk 1.

24 Överraskande Älmhult – internationellt & nära Litteratur: Skolverket:Diamant McIntosch: Förstå och använda tal – en handbok Johansson, Wirth: Så erövrar barnen matematiken Sterner, Lundberg: Räknesvårigheter och lässvårigheter Lantz, Roos: Inkluderande intensivundervisning (NÄMNAREN 13:2) Artiklar från Ma-lyftet/ Taluppfattning och tals användning/ del 4


Ladda ner ppt "Överraskande Älmhult – internationellt & nära Inkluderande intensivundervisning matematik åk 1 Projekt med stöd av IKEA Läsåren 2013-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser