Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för fullmäktige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för fullmäktige"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för fullmäktige
2014

2 Vad styr ledamöternas arbete i fullmäktige?
Kommunallagen Kompletterande bestämmelser som fullmäktige fastställt i Arbetsordning Arvodesbestämmelser

3 Närvaro och inkallande av ersättare
Ledamöter och obligatoriskt inkallande ersättare: Kan ni inte komma till sammanträde meddela den person som kallar in ersättare för ert parti. - Ersättarna kallas in i turordning enligt lista från länsstyrelsen

4 Inkallande av ersättare
Behöver ni gå under pågående sammanträde lämna in permissionslapp till sekretariatet framme hos presidiet. Byte sker mellan ärenden. Förbud mot växeltjänstgöring Obligatoriskt inkallade ersättare: 1 för varje parti per påbörjat fyrtal ledamöter i varje valkrets

5 Handlingar, uppgifter på webb mm
Handlingarna skickas i pappersformat, vill ni heller ha mejl med länk så får ni meddela det på blankett som gick ut med kallelsen Blankett med era adress- och kontaktuppgifter kommer senare. Där väljer ni också vad som ska publiceras på webben.

6 Frågestund Ledamöter och tjänstgörande ersättare får ställa frågor till ordföranden i nämnder mm för att inhämta upplysningar Frågan ska vara skriftlig Lämnas senast fullmäktiges sekretariat kl 18 kvällen innan fullmäktiges möte. Presidiet gör en första bedömning t ex är frågan en fråga och inte en interpellation? Fullmäktige beslutar om frågan får ställas. Bara frågeställaren och den som svarar får delta i överläggningen

7 Interpellationer Ledamot får ställa interpellation till ordförande i nämnder, beredningar, utskott, bolag som utsetts av fullmäktige Ska ha ett bestämt innehåll och ha en motivering. Får inte innehålla frågor av olika slag Bör gälla något som är av större intresse för regionen - Fullmäktige avgör om interpellationen får ställas.

8 Interpellationer forts
Skriftlig och egenhändigt undertecknad Lämnas in senast 14 dagar före sammanträdet Interpellationerna skickas med handlingarna Svaren skickas ut senast två arbetsdagar före sammanträdet Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta i överläggningen

9 Interpellationer forts
Ersättare får bara väcka interpellationer under sammanträde då ersättaren tjänstgör. Interpellationen besvaras normalt vid nästkommande sammanträde. Endast om ersättaren tjänstgör vid det tillfälle då interpellationen besvaras har ersättaren rätt att delta i överläggningen.

10 Motioner Ledamöterna får väcka motioner Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter Motion väcks genom att den anmäls vid fullmäktiges sammanträde Tjänstgörande ersättare får bara väcka motion under sammanträde

11 Motioner forts Fullmäktige överlämnar motionerna till regionstyrelsen för beredning. Regionstyrelsen avgör hur motionerna ska beredas. Remiss till berörda nämnder för yttrande Yttrandena ställs därefter samman av regionkansliet som till regionstyrelsen lägger förslag på om motionen ska bifallas, avslås eller vara besvarad. Regionstyrelsen lägger förslag till regionfullmäktige

12 Motioner forts Fullmäktige ska kunna fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I VGR redovisning en gång om året. Redovisning av vad som hänt med bifallna motioner.

13 Överläggning och beslut
Beredningskrav – berörda nämnder ska haft tillfälle att yttra sig. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för beredningen. Under överläggningen kan ledamöterna yrka, t ex bifall Ordföranden lägger därefter fram förslag till beslut Propositionsvägran, ordföranden ska vägra att lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden bedömer att ett nytt ärende väcks. Om ordföranden bedömer att ett yrkande är olagligt får ordföranden vägra att lägga fram ett förslag

14 Bordläggning och återremiss
Bordläggning: ärendet vilar till nästa sammanträde Återremiss: ärendet ska kompletteras. Återremissen ska innehålla en motivering Minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna Undantag: val och ärenden som varit bordlagda eller återremitterade tidigare

15 Överläggning och beslut
Ordföranden redovisar sin uppfattning om vad som beslutats och befäster beslutet med ett klubbslag, om inte omröstning begärs. Omröstning ska ske öppet med undantag av val Voteringsanläggning används; Ja, Nej, Avstår Enkel majoritet om inget annat är föreskrivet Ordförandens utslagsröst, undantag valärenden

16 Reservation Den som deltagit i ett beslut har rätt att anmäla reservation mot beslutet. Kan vara muntlig eller skriftlig Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekretariat före protokollets justering.

17 Protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ordföranden bestämmer om en muntlig protokollsanteckning får tillföras protokollet. Regionfullmäktige avgör om en skriftlig protokollsanteckning får bifogas protokollet.

18 Arvoden och ersättningar
Arvodesbestämmelser är fastställda av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen Dagarvode: halvdag: högst 4 timmar inklusive restid, 775 kr →795 heldag: mer än 4 timmar inklusive restid, 1550 kr→1590 För utbildning och konferenser utgår endast halvt dagarvode

19 Arvoden fortsättning Olika regler för regionråd, 40% eller mer och alla övriga Ersättning för resekostnader och andra utgifter mot kvitto Ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst Lämna intyg en gång per år eller när inkomsten förändras, blankett finns på webben

20 Kontaktdagar Ledamöter och obligatoriskt inkallade ersättare har rätt till motsvarande 6 dagarvoden för studiebesök eller andra sammankomster inom regionen. Syftet är att stärka befolkningsföreträdarrollen Antingen arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst om inkomsten överstiger dagarvodet

21 Arvodesblankett Var noga när ni fyller i, läs instruktionerna på baksidan Saknas något eller är blanketten felaktigt ifylld skickar vi tillbaka den GLÖM inte att skriva under blanketten Annan bank än Swedbank, fyll i blankett för byte av bank

22 Om jag vill veta mer….. Eller


Ladda ner ppt "Utbildning för fullmäktige"

Liknande presentationer


Google-annonser