Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad styr skolan, förskolan och fritidshemmet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad styr skolan, förskolan och fritidshemmet"— Presentationens avskrift:

1 Vad styr skolan, förskolan och fritidshemmet
Skederidsenheten HT 2007

2 Vem styr?

3 Riksdag Skollagen 1985:1100 Lag 2006:67 Skolans grundläggande uppdrag
Rätt till utbildning och omsorg Skolplikt Övergripande mål för skolans verksamhet Obligatoriska ämnen Antal timmar = 6665 på 9år Lag 2006:67 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Välj Lagar/Svensk Författningssamling (SFS), sök på Beteckning:1985:1100 / 1994:1194

4 Regering Grundskoleförordningen (1994:1194) Läroplan – Lpo94/Lpfö98
Tillägg till skollagen Läroplan – Lpo94/Lpfö98 Skolan/förskolans värdegrund Skolan/förskolans uppdrag Mål och riktlinjer Mål att sträva mot anger riktningen på skolan/förskolans arbete och önskad kvalitetsutveckling Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst ska uppnå – skolans ansvar Riktlinjer anger det ansvar som vilar dels på alla som arbetar i skolan/förskolan/fritidshemmet, dels det ansvar läraren/arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen Kursplaner Skolan Sök Läroplaner

5 Skolverket Betygskriterier SKOLSF Allmänna råd
Föreskrifter (bestämmelser) från Skolverket, regeringen, skolmyndigheten, statens Ungdomsstyrelse Allmänna råd rekommendationer till stöd för hur lagar och författningar ska tillämpas, Allmänna råd för Kvalitet i förskolan Allmänna råd för Kvalitet i fritidshem Allmänna råd för Den individuella utvecklingsplanen (IUP) Allmänna råd för Arbete med att befrämja likabehandling Allmänna råd för Kvalitetsredovisning Allmänna råd för Likvärdig bedömning och betygssättning

6 Myndigheten för skolutveckling
Stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat Stödmaterial; till exempel Leka/Språka/Lära Att läsa och skriva Kvalitetsarbete i förskola och skola Strategi för IT i skolan Debattartiklar Reportage Utbildning

7 Skolan/förskolans värdegrund 1(6)
Grundläggande demokratiska värderingar Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta Förståelse och medmänsklighet Stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation Motverka all form av diskriminering

8 Skolan/förskolans värdegrund 2(6)
Saklighet och allsidighet Skolan/förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de tas fram Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån egna förutsättningar Undervisningen ska vara saklig och allsidig (skolan)

9 Skolan/förskolans värdegrund 3(6)
En likvärdig utbildning (skolan) Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och ska aktivt och medvetet främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter

10 Skolan/förskolans värdegrund 4(6)
Rättigheter och skyldigheter (skolan) Skolan ska klargöra vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever/föräldrar har Skolan ska vara tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer Elever ska ges möjlighet att delta i planering och utvärdering och kunna få välja kurser, teman, ämnen och aktiviteter för att utveckla sin förmåga att ta initiativ, utöva inflytande och ta ansvar

11 Skolan/förskolans värdegrund 5(6)
God miljö för utveckling och lärande (skolan) Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter

12 Skolan/förskolans värdegrund 6(6)
Den enskilda skolans utveckling (skolan) Den dagliga pedagogiska ledningen och pedagogernas professionella ansvar är förutsättningen för skolans utveckling och kvalitet Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och nya metoder utvecklas och prövas

13 Skolans uppdrag Att främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i morgondagens samhället Att överföra grundläggande värden Att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för elevernas uppfostran och utveckling

14 Förskolans uppdrag Lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik Förskolans verksamhet ska planeras, genomföras och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov

15 Fritidshemmets uppdrag
Utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt Erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intelligenta, sociala och emotionella utveckling

16 Målområden Skolan Normer och värden Kunskaper
Elevens ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg Rektors ansvar

17 Målområden Förskolan Normer och värden Utveckling och lärande
Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshem

18 Målområden Fritidshemmet Normer och värden
Jämställdhet flickor och pojkar Barns delaktighet och inflytande Ett mångkulturellt fritidshem Särskilt stöd Fritidshem och hem Övergång och samverkan med förskolan, förskoleklassen och skolan

19 Mål och riktlinjer Mål att sträva mot Mål att uppnå (skolan)
Anger inriktningen på skolan/förskolans arbete. Det anger därmed en önskad kvalitetsutveckling i skolan Mål att uppnå (skolan) Uttrycker vad eleverna minst ska uppnått när de lämnar skolan Det är skolans och rektors ansvar att eleverna ges den möjligheten Riktlinjer Alla som arbetar i förskolan/skolan/fritidshemmet ska Arbetslaget/läraren ska

20 Att nå målen Läroplanen talar om VAD du ska nå för mål
Pedagogen bestämmer HUR de ska nå målen

21 Kommunen Roslagen – möjligheter, tillväxt och framtidstro Vision 2030
Norrtälje kommun är en serviceorganisation som finns till för kommunmedlemmarna, besökare och det lokala näringslivet Ledord för verksamheten Hög tillgänglighet Stor öppenhet Flexibilitet Respektfullt bemötande

22 Barn & skolnämnden Plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun
Barn och skolnämndens övergripande mål Kunskap Trygghet Inflytande Hälsa Handlingsplaner Trygghet och studiero i skolan Inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete

23 Budget och inriktning 2008-2010
Inriktning Barn & skola All barnomsorg skola och utbildning ska erbjuda de bästa förutsättningar för hög kvalitet och stor valfrihet i samverkan med omgivande samhället Barn och ungdomar ska erbjudas en trygg och utvecklande uppväxtmiljö där egna initiativ får respekt och uppmuntran All barnomsorg och utbildning ska samverka för att ge barn och ungdomar kunskap och förståelse för det demokratiska samhället och motverka främlingsfientlighet och rasism Beredskap och resurser ska finnas för att kunna vidta snabba åtgärder för de barn, ungdomar och föräldrar som behöver samhällets särskilda stöd

24 Budget och inriktning 2008-2010
Mål Barn & skola Kunskapsresultaten ska förbättras och synliggöras för medborgarna Likvärdig utbildning och bedömning ska garanteras Delaktighet och demokrati ska öka Skapa möjligheter – både för barn/elever och föräldrar – att följa kunskapsutvecklingen

25 Att nå målen Kommunen talar om VAD du ska nå för mål
Den lokala enheten bestämmer HUR de ska nå målen

26 Skederidsenheten Lokala styrdokument Ledningsdeklaration
Vision Verksamhetsidé Mål att sträva mot Verksamhetsplaner Skolan Förskolan Fritidshemmet Handlingsplaner


Ladda ner ppt "Vad styr skolan, förskolan och fritidshemmet"

Liknande presentationer


Google-annonser