Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal ur ett MAS-perspektiv Maria Ekelund Dannert.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal ur ett MAS-perspektiv Maria Ekelund Dannert."— Presentationens avskrift:

1 Avtal ur ett MAS-perspektiv Maria Ekelund Dannert

2 Varför ska vi upphandla?

3 Innehåll Vad behöver man tänka på vid upphandling? Vad innebär det juridiskt att ha verksamheter på entreprenad eller anlita enskilda verksamheter? Vad innebär det att lägga ut MAS-ansvar enligt §24 på entreprenören? Vad är viktigt att tänka på vid uppföljning av avtal?

4 Bakgrund För att utveckla kvaliteten inom äldreomsorg behövs tydligare kvalitetskriterier för upphandlingar och avtalsuppföljning Kommunens politiska mål och ramar för verksamheten måste styra tillsammans med gällande lagar och författningar En rad andra saker behöver finnas på plats för att arbeta systematiskt med kvalitetskriterier, tex. en tydlig uppdelning i kommunens roller utifrån uppdrag- åtaganden, att den kommunala utföraren har samma avtal osv. Det belyses dock inte här

5 Mätbara skakrav på leverantören 1.Ska ha tidigare erfarenhet av samma tjänst som upphandlas. Erfarenhet av liknande tjänster är inte tillräckligt. Det är stor skillnad på ex hemtjänst och vårdboende. 2.Uppvisa minst tre referenser med goda vitsord från verksamhetsområdet. 3.Ha erfarenhet av verksamhetsövertaganden av liknande verksamhet de senaste tre åren. 4.Ha personer i företagsledningen med minst tio års erfarenhet från vård- och omsorgsbranschen. 5.Utföraren ska mäta och följa upp resultatet av externa och interna granskningar systematiska och regelbundet på företagsnivå och enhetsnivå. 6.Utföraren ska arbeta med en evidensbaserad praktik som leder till en enhetlig arbetssätt inom organisationen 7.Utföraren ska ha en kvalitetsfunktion som är tydligt avskiljd från verksamhetschefen med ansvar för att utveckla kvalitetssystem och verktyg samt genomföra utbildningar. 8.Ha en egen anställd dietist. 9.Företaget ska årligen genomföra oberoende mätningar av brukarnöjdhet. 10.Inneha kollektivavtal med relevanta fackliga organisationer. 11.Utföraren ska ha avtal gällande företagshälsovård. 12.Utförarens samtliga anställda ska använda arbetskläder (gäller äldreomsorg).. 13.Utföraren ska ha tjänstepension för samtliga anställda. 14.Företaget ska årligen genomföra oberoende mätningar av medarbetarnöjdhet. 15.Ekonomisk stabilitet motsvarande minst rating 3 från UC. 16.Soliditet minst x %. 17.Kassalikviditet minst x %.

6 Mätbara krav på tjänstens utförande och resultat 1.Dokumentation – hur beskriva på ett mätbart sätt så att utförare med hög kvalitet får mervärde? 2.Samtliga brukare ska vid varje tillfälle ha en aktuell genomförandeplan med mätbara mål och som visar att målen följs upp minst x gånger per år. 3.Samtliga brukare ska vid varje tillfälle ha en aktuell riskbedömning avseende fall 4.Samtliga brukare ska vid varje tillfälle ha en aktuell riskbedömning avseende trycksår 5.Samtliga brukare ska vid varje tillfälle ha en aktuell riskbedömning avseende undernäring 6.Samtliga brukare ska vara nöjda med vården och omsorgen i oberoende mätningar 7.Vara ansluten och rapportera i de nationella kvalitetsregistren för sjukvården: Svenska Palliativa registret och Senior Alert 8.Brukarna ska erbjudas minst 14 aktiviteter per vecka varav minst tre ska vara enskilda. 9.Relevanta lokala rutiner (ska specificeras) ska vara implementerade. 10.Leverantören ska hålla brukar- och närståendemöten minst två gånger per år. 11.Kontaktman och en namngiven ersättare ska vara utsedd till samtliga brukare. Kontaktpersonen ska vara känd av brukaren.

7 Utvärdering av anbud 70-80 % kvalitet, 20-30 % pris Utvärdering av priset kan genomföras objektivt. Utvärdering av hur ska kraven på leverantören och tjänstens utförande sker genom en bedömning av utförarens resurser, organisatoriska, processuella etc förutsättningar Bedömningen sker genom - det skriftliga anbudet - obligatorisk anbudsgenomgång - studiebesök och - inhämtande av referenser.

8 Vad innebär det juridiskt att lägga ut en verksamhet på entreprenad eller anlita yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet? Det övergripande ansvaret för att den Hälso- och sjukvård som kommunen erbjuder vilar på den nämnd som fått denna uppgift Gäller också de verksamheter som drivs på entreprenad

9 Anmälan av verksamhet Entreprenören är egen vårdgivare och anmäler själv till Socialstyrelsen.

10 Egen vårdgivare, vad innebär det? Ansvarar för sin hälso- och sjukvård. Ska ha Verksamhetschef enligt HSL §29 Ansvarar för sina hälso- och sjukvårdsjournaler Sekretess råder mellan kommunen och entreprenören när det gäller journaler. Arkivering? Ofta har kommunen som krav vid upphandling att entreprenören ska använda kommunens dokumentationssystem.

11 HSL-journaler Handlingarna är inte offentliga handlingar Vårdgivaren ansvarar för sina journaler Ansvarar också för arkivering Sekretess Vad innebär det om entreprenören ska använda kommunens system?

12 Tillstånd? Äldreomsorg på entreprenad kräver inget tillstånd LSS på entreprenad kräver tillstånd

13 Enskild huvudman, vad innebär det? Kommunen huvudansvarig för socialtjänsten. De beslut som fattats om bistånd ska följas upp Entreprenören/den enskilda verksamheten ansvarar för dokumentation av verkställandet Sekretess råder

14 Lex Sarah Rapporteringsskydigheten till den som bedriver verksamheten Ingen skillnad på entreprenad eller yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. SoL 6 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som har rapporterats ska i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet utredas av den som bedriver verksamheten. Verksamheten ska meddela den nämnd som beslutat om insatsen Att en anmälan har inkommit Vilket ställningstagandet är

15 SoL-journaler I enskild verksamhet gäller Handlingarna är inte offentliga handlingar Den enskilda huvudmannen ansvarar Sparas två år efter sista anteckningen. Sedan gallras Undantag finns tex barn och personer i vissa län och födda 5, 15 och 25. Undantagen arkiveras efter två år hos kommunen

16 Tystnadsplikt och sekretess Offentlig verksamhetPrivat verksamhet Offentlighets- och Sekretesslagen 2009:400 kap 25 Tystnadsplikt i aktuell lagstiftning, 6 kap 12-16 §§ Patientsäkerhetslagen 15 kap 1 § SoL och 29§ LSS Handlingssekretess- förbud att lämna ut sekretesskyddade handlingar ” om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men” Vägledning i offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser Tystnadsplikt - förbud att muntligen röja sekretessbelagda uppgifter Tystnadsplikt - förbud att ”obehörigen röja” sekretessbelagda uppgifter

17 MAS/MAR Kommunal MAS eller entreprenörens MAS? Samma uppdrag! Fördelar? Nackdelar? Måste vara ett tydligt uppdrag!

18 Tydlig ansvarsfördelning viktig! Riktlinjer Lex Maria Avvikelser MAS/MAR Samverkan Rapportera till nämnden

19 Kvalitetsgranskning? Kommunen har ansvar enligt kommunallagen att följa upp de avtal man tecknat med entreprenörer Tidigare uppdrag att granska enskilda verksamheter när länsstyrelsen var tillsynsmyndighet för socialtjänsten MAS har ett uppdrag att granska hälso- och sjukvården

20 Uppföljning av avtal Grunden är förtroende mellan kommun och entreprenör Öppenhet Baseras på en kontinuerlig inrapportering av verksamhetsuppgifter kompletterat med planerade och oplanerade besök

21 Uppföljning av avtal Bör även omfatta de kommunala verksamheterna Uppföljningen bör ha tre perspektiv: brukaren, den lokala verksamheten och företagsnivå (den juridiska personen) Brukaren: Uppföljning av kvalitetsmått (se ”krav på tjänstens utförande”) inklusive brukarundersökning en gång per år Lokala verksamheten: Oberoende egenkontroll av en kvalitetsfunktion som är separat från den lokala verksamheten tex en gång per halvår (lokala rutiner etc). Företaget: Uppföljning av utförarens kvalitets- och ledningssystem och andra processuella förutsättningar enligt ska-krav en gång per år av oberoende part. Vid påtagliga brister eller vid upprepande mindre brister alternativt inte åtgärdas tillräckligt snabbt utgår vite Verksamhetens status ska tydligt beskrivas i förfrågningsunderlaget för samtliga punkter där krav finns och/eller vite kan utdömas. Vidare ska en tidplan finnas med i förfrågningsunderlaget som anger hur lång tid utföraren har på sig att nå upp till kraven. Tidplanen ska anpassas till befintlig status och kravens komplexitet.

22 Utestående frågor Vilka av kraven på utföraren ska vara uteslutningsgrundande respektive bör-krav (värderas) eller innehålla båda delarna? Ex: Utföraren ska ha erfarenhet av minst tre uppstarter de senaste två åren. 4-7 uppstarter ger x poäng i mervärde etc. Hur ska man mäta djupet (från USK till ledning) och frekvens respektive vilka mått ska användas för kvalitetssystemet och SAM? Vilken skala ska användas för det som utvärderas? Hur få in tydlig rangordning (dvs undvika att två utförare får samma poäng)? Hur ska de olika kriterierna viktas ex SAM relativt kvalitetssystem? Hur ska pris- respektive kvalitetsviktningen ske?

23 EBP-Evidensbaserad praktik-omvårdnad


Ladda ner ppt "Avtal ur ett MAS-perspektiv Maria Ekelund Dannert."

Liknande presentationer


Google-annonser