Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Studien visar att…  Sverige ska minska kväveutsläppen – men inte lika mycket som andra länder.  Det går att få större effekt på Östersjön till samma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Studien visar att…  Sverige ska minska kväveutsläppen – men inte lika mycket som andra länder.  Det går att få större effekt på Östersjön till samma."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Studien visar att…  Sverige ska minska kväveutsläppen – men inte lika mycket som andra länder.  Det går att få större effekt på Östersjön till samma kostnad.  Åtgärder mot luftburna kväveutsläpp måste ha stor effekt på andra miljömål för att ingå i en kostnadseffektiv Östersjöpolitik.  Åtgärder i Norrland kan vara kostnadseffektiva.

3 3 Kort historik Miljöproblemet:  Höga kväveutsläpp till Östersjön orsakar övergödning.  Utsläppen har fyrdubblats under det senaste århundradet. Internationellt samarbete:  Helsingforskommissionen (HELCOM).  Ministeröverenskommelse 1988 och 1990 om halvering av kväve- och fosforutsläppen till Östersjön.

4 4 Svenska miljömål Övergripande miljökvalitetsmål:  ”Ingen övergödning” Delmål för kväve (till 2010, jämfört med 1995 års nivå):  Vattenburna utsläpp av kväve från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav ska minska med 30 procent.  Utsläppen av ammoniak i Sverige ska minska med 15 procent.  Utsläppen av kväveoxider till luft ska minska till 148 000 ton.

5 5 Effekt av och kostnad för minskning av kväveutsläpp till följd av miljöpolitik efter 1995

6 6 Den ekonomiska modellen Modellen är indelad i:  23 landregioner  7 havsbassänger I varje region finns 15 olika åtgärder mot kväveutsläpp.

7 7 Åtgärder som ingår i modellen AmmoniakKväveoxiderVattenburna kväveutsläpp JordbrukTransporterFasta förbrännings- anläggningar JordbrukReningsverk/ industri Minskad djurhållning: - nötkreatur - svin - fjäderfä Katalysator i personbil RökgasreningMinskad handelsgödsel- förbrukning Minskade utsläpp från anläggningar Katalysator i fartygMinskad oljeförbrukning Minskad djurhållning: - nötkreatur - svin - fjäderfä Minskad bränsleförbrukning Ändrad markanvändning - fånggrödor - vallodling - Energiskog Höstspridning av stallgödsel Våtmarksanlägg- ning

8 8 Miljömål i modellen Modellen har använts för att beräkna minimikostnaden för två olika miljömål:  Minskade kväveutsläpp till alla kuster söder om Ålands hav  Minskad kvävebelastning på Egentliga Östersjön Fig. Algsituationen i Östersjön 1 augusti 2003. Källa: SMHI

9 9 Sverige ska göra mindre än andra länder – men inte avstå från åtgärder Svenska kvävereduktioner vid kostnadseffektiva reduktioner till alla länders kuster söder om Ålands hav respektive Egentliga Östersjön.

10 10 Större effekt på Östersjön till samma kostnad Kostnad för svensk kvävereduktion till kusten respektive Egentliga Östersjön:

11 11 Hur kan Östersjöpolitiken bli kostnadseffektiv? För båda målen:  Åtgärder mot kväveoxidutsläpp, som katalysatorer, slopas helt  Minskad handelsgödselanvändning  Ökad vårspridning av stallgödsel  Mer våtmarker …och för målet om minskningar till Egentliga Östersjön:  Regional förskjutning av åtgärder: 40 procent av budgeten läggs på åtgärder i norra Sverige vid 13 procents utsläppsminskning  Ökad vallodling  Ökade åtgärder i reningsverk

12 12 Åtgärder mot luftburna kväveutsläpp är dyra – ska de slopas? Åtgärder mot luftburna utsläpp ingår i modellen inte i en svensk kostnadseffektiv lösning för Östersjön. Men… … katalysatorer skulle kunna ingå en kostnadseffektiv Östersjöpolitik om andra miljövärden av åtgärden överstiger 75 procent av kostnaden för densamma.

13 13 Går det att få mer miljö för pengarna?  Svenska åtgärder är dyrare än andra länders, så Sverige bör, relativt sett, minska utsläppen mindre det gemensamma målet - men aldrig helt avstå från åtgärder.  Om målet är att minska belastningen på Egentliga Östersjön bör man inte utesluta norra Sverige från åtgärdsområdet.  Åtgärder mot luftburna utsläpp är kostsamma, eftersom effekten på Östersjön är liten.  Synergieffekter betyder inte att ”kostnaderna för åtgärden ska fördelas lika mellan målen”!


Ladda ner ppt "2 Studien visar att…  Sverige ska minska kväveutsläppen – men inte lika mycket som andra länder.  Det går att få större effekt på Östersjön till samma."

Liknande presentationer


Google-annonser